Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna?
Bifall 80 98.77%
Avslag 1 1.23%
6 mötesdeltagare (6.90 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 87. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad] - 2012-03-18, 18:04

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Detta är enda voteringen i frågan och den avslutas tisdag 8 maj kl 21:30
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Det här är styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. För att göra den lite mer lättläst har vi delat upp den på flera inlägg. I första inlägget här finns innehållsförteckningen och nedan följer de olika kapitlen i flera inlägg. Dessa är länkade till från innehållsförteckningen. Verksamhetsberättelsen finns också bifogad som PDF under innehållsförteckningen.

Innehållsförteckning
Välkommen till Piratpartiet
Några ord från styrelsens sammankallande
Utgångsläge och utmaningar 2011
 • Ny partiledare
 • Bemanning
 • Ekonomi
 • Mediaskugga
Mål för verksamheten
Nytt partiprogram
 • Principprogram
 • Process
 • Tidsplan
 • Sakpolitiska program
 • Process
 • Tidsplan
Ekonomi
 • Donationer
 • Andra inkomstkällor
 • Budgetrevidering
 • Fonderingar
 • Bokslut
Kommunikation
 • Kommunikationsledare
 • Sociala medier
 • Ny hemsida
Partiledaren har ordet
Media
 • Vidgade vyer
 • Pressmeddelanden
 • TV och Radio
Kampanj
 • Omstrukturering
 • Trycksaksfond
 • Valkampanj i Västra Götaland
 • Datalagringsdirektivet
Lokal verksamhet
 • Lokal samordnare
 • Fokuskommuner
 • Lokala föreningar
Aktivist javisst! - Erik Lönroth
Internutbildning
 • Utbildningsledare
EU
 • Arbetet i Bryssel
 • Ny europaparlamentariker
Övrigt internationell
 • Information
 • Internationell kontaktperson
Större händelser under året
 • Omval i Örebro och Västra Götaland
 • Almedalen
 • Pride
 • Gamex
Förberedelser inför valen 2014
 • Politik
 • Organisation
 • Opinionsbildning
 • Styrelsens förberedelser
Medlemsmöte, styrelse, ledning
 • Medlemsmöten
 • Styrelsemöten
 • Partiledningsmöten
 • Styrelsens sammansättning
 • Revisorer

Bilaga till denna mötestråd:
Verksamhetsberättelse-2011.PDF (se nedan).
Innehåller samma text som nedanstående foruminlägg, #2–7.
Bifogade filer
Filtyp: pdf verksamhetsberattelse-2011.pdf (609.9 KB, 140 visningar)

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-05-05 klockan 21:44.
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #272439
Standard Sid 3-5 i PDF-filen. - 2012-03-18, 18:17

Välkommen till Piratpartiet!

Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi ser hur ett friare informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa.


Några ord från styrelsens sammankallande
När Piratpartiet bildades 2006 fanns det en tanke om att det skulle räcka att fixa några buggar i det politiska systemet, men vi har tvingats inse att det inte är buggar, utan mer övergripande systemfel som vi har att ta oss an. Det betyder att vårt jobb kommer att ta längre tid än vad vi hade hoppats och att vi måste satsa på stabilitet och långsiktighet.

Styrelsen och ledningen har jobbat tätt ihop för att på bästa sätt bygga upp och rusta partiet inför valåret 2014 och vidare in i framtiden.

Vi pirater har stått inför många utmaningar och även om vi ännu inte övervunnit dem alla, så har vi kommit en bra bit på vägen tillsammans.

2011 har varit ett händelserikt år för oss alla. Partiet rivstartade med att få en ny partiledare. Ett par månader senare fick vi en ny styrelse och i slutet av året fick vi äntligen vår andra europaparlamentariker.

En av de saker som jag är mest stolt över är att Piratpartiet äntligen har tagit klivet att låta pirater bilda lokala föreningar. Det ger aktiva pirater runt om i landet större frihet att arbeta så som de tycker passar dem bäst.

Ta chansen och starta en lokal förening i god tid före valet. Jag hoppas att 2012 ska bli lokalföreningarnas år! Det gläder mig också att Piratpartiet börjat ta klivet ut ur den mediaskugga som vi hamnade i under valet 2010. Det är viktigt att vi syns, både för att kunna bilda opinion, men även för att kunna locka till oss fler duktiga pirater som vill vara med och göra världen bättre med oss.

Slutligen, vill jag också nämna vårt arbete nere i Bryssel. 2011 anammade den gröna gruppen i stora delar Piratpartiets upphovsrättspolitik. Det hade inte skett utan våra Brysselpiraters hårda arbete.

Stort tack till alla som hjälpt till under 2011!

Marit Deldén

Sundsvall, januari 2012


Utgångsläge och utmaningar 2011
Piratpartiet var i början av 2011 ett stukat och trött parti. En valkampanj i uppförsbacke och en förkrossande valförlust hade tvingat oss att växa upp på en enda natt – valnatten den 19 september 2010.

Därför vidtogs ett intensivt arbete med att dra lärdom av motgångarna, mogna som organisation och att lägga grunden för ett stabilt och långsiktigt arbete mot valen 2014 och vidare in i framtiden. Det fanns fyra huvudsakliga utmaningar.

Ny partiledare
Den 1 januari valde partiets grundare och partiledare, Rick Falkvinge, att lämna sin post. Den vice partiledaren, Anna Troberg, tog tillfälligt över rollen som partiledare. Styrelsen valde att ge henne fortsatt förtroende att leda partiets operativa verksamhet i rollen som partiledare.

En ny ledare kan innebära en nytändning för en organisation, men det är även en stor omställning, speciellt i ett skede då organisationen redan genomgår flera andra viktiga förändringar.

Bemanning
Under eftervalsår väljer många aktivister att tillfälligt varva ned sitt engagemang för att återhämta sina krafter och ägna sig åt sådant de fått lägga åt sidan under valkampanjandet.

I och med det dåliga valresultatet skedde detta i större utsträckning än normalt. Det ledde till att partiet fick bemanningsproblem i alla led av organisationen.

Underbemanning leder till att det är svårt att hinna med det som behöver göras och till att det lätt händer att man sliter för hårt på de aktivister man har. Det är ohållbart ur ett långsiktigt perspektiv.

Ekonomi
Under eftervalsår sjunker donationerna alltid något. 2011 bidrog det dåliga valresultatet till ett ökat donationstapp.

Detta utgjorde en potentiell risk inte bara för verksamheten under 2011, utan även för möjligheterna att bygga upp en stabil ekonomisk grund inför valåret 2014.

Mediaskugga
Under valkampanjen 2010 hamnade partiet i en kompakt mediaskugga, som gjorde det svårt för partiet att nå ut med sitt budskap.

Det var därför av yttersta vikt att så snart som möjligt bryta denna trend, både för att kunna opinionsbilda och för att kunna entusiasmera aktivister till ökat engagemang.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-03-20 klockan 02:29.
   
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #272441
Standard Sid 6-8 i PDF-filen. - 2012-03-18, 18:19

Mål för verksamheten
Medlemsmötet satte i verksamhetsplanen för 2011 upp dessa mål för verksamheten.
 • en väl fungerande intern och extern kommunikation.
 • internutbildning åt våra funktionärer och aktivister.
 • En kampanjorganisation som kommer att slå Sverige med häpnad 2014.
 • en global medvetenhet om piratfrågor.
 • vara aktiva och drivande i piratfrågor inom EU.
 • En levande och aktiv lokal verksamhet runt om i landet.
 • En öppen och inkluderande politisk diskussion i partiet.
 • En starkare finansiering för partiet både kort- och långsiktigt.
 • Att hela partiets verksamhet ska präglas av en anda av inkludering.

Nytt partiprogram
Sedan partiets grundande 2006 har partiet utvecklats och mognat ideologiskt. Vår dokumentation har inte hunnit med den utvecklingen. Styrelsen tog därför under 2011 initiativ till att arbeta fram ett nytt partiprogram, som kommer att bestå av ett principprogram och flera sakpolitiska program.


Principprogram
Principprogrammet är kärnan i det som gör oss alla till pirater och grunden för alla sakpolitiska ställningstaganden vi gör.

Speciell vikt har lagts vid att ta fram ett principprogram som har fokus på människan och som har en positiv och visionär grundton.

Process
Styrelsen har under året arbetat fram ett förslag till helt nytt principprogram för partiet, med mål att det nya programmet ska kunna behandlas och antas på medlemsmöte under våren 2012.

Ett första utkast till program fanns utlagt för medlemmar att kommentera under hösten, och en omarbetad version, som tagit hänsyn till inkomna synpunkter, lades ut för ytterligare synpunkter i slutet av året.

Tidsplan
Det förslag som vi arbetat fram tillsammans kommer att läggas fram som proposition av styrelsen på vårmötet 2012.

Sakpolitiska program
Höstmötet 2011 har beslutat att vi ska ta fram flera sakpolitiska program, som vart och ett täcker ett politiskt område, till exempel: ”Skolpolitik”. I dessa dokument ska dels våra sakpolitiska ställningstaganden inom området listas i punktform. Dessutom ska varje dokument inledas med en kort text om hur detta område knyter an till våra grundläggande principer.

Process
Medlemsmötet hösten 2011 beslutade att processen ska inledas under 2012. Medlemsmöten ska då rösta fram punktlistor med sakpolitiska ställningstaganden, som sedan ska formuleras på ett lättillgängligt och tilltalande sätt av en redaktionsgrupp i de slutgiltiga sakpolitiska programmen.

Tidsplan
De första sakpolitiska programmen planeras att läggas fram till vårmötet 2012, för att sedan successivt läggas fram på medlemsmötena hösten 2012 och våren 2013.


Ekonomi
Piratpartiets huvudsakliga inkomstkälla är donationer. Vi har dessutom små marginaler. Ett eftervalsår efter ett dåligt valresultat gör detta det svårt att planera ekonomiskt. Därför lades en budget i början av året, som sedan reviderats när vi sett på vilken nivå donationerna stabiliserat sig.

Donationer
Donationerna har stabiliserat sig på mellan 50 000 och 60 000 per månad. Det är en kraftig, men väntad, minskning från valåret 2010.

Andra inkomstkällor
Ung Pirat köper vissa IT-tjänster av Piratpartiet. Detta genererade 30 000 sek under 2011.

Styrelse och ledning har under året arbetat kontinuerligt med att dels öka donationerna, dels med att hitta kompletterande inkomstkällor för att stärka partiets arbete.

Budgetrevidering
I början av sommaren tog ledningen initiativet till en kraftig budgetsänkning för att möta den nya ekonomiska verkligheten. I samband med detta gick ledningen igenom alla kostnadspunkter och bara de som var absolut nödvändiga för partiets arbete fick vara kvar.

Styrelsen röstade också igenom flera budgetrevideringar.

Fonderingar
Kampanjbudgetens obrukade 80 000 avsattes i en trycksaksfond att använda 2012.

Höstmötet beslutade dessutom att partiet från och med 2012 ska sätta av 15% av alla intäkter till en valfond inför 2014.

Bokslut
Nedskärningarna och den efterföljande budgetrevideringen gav resultat och 2011 års resultat blev trots utmaningarna det bästa i partiets historia.

Resultatet blev 305 215 sek, före ovan nämnda fondering på 80 000 sek för trycksaker.

Bokslutet finns i ett separat dokument.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-03-20 klockan 02:35.
   
  (#4) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #272442
Standard Sid 9-11 i PDF-filen. - 2012-03-18, 18:20

Kommunikation
Kommunikation är nyckeln till allt internt samarbete och allt externt opinionsbildande. Därför har Piratpartiet under 2011 lagt mycket energi på att förbättra kommunikationen både internt och externt.

Kommunikationsledare
Den nya partiledningen utökades med rollen Kommunikationsledare. Kommunikationsledaren ser till att partiets interna och externa kommunikation fungerar så effektivt som möjligt.

Sociala medier
Partiet finns närvarande på bland annat på Twitter, Facebook, Google+. Ingen av dessa tjänster är öppna och fria, men för att kunna opinionsbilda är det viktigt att finnas där människor finns. Piratpartiet blev det första svenska partiet med egen sida på Google+. Vi har även arbetat för att öka all vår aktivitet via sociala medier.

Det är dock viktigt att visa att det finns alternativ. Därför har vi inlett ett försök med den öppna och fria plattformen Free & Social, som kommer att rullas ut vidare under 2012.

Ny hemsida
Piratpartiets hemsida har under lång tid följts av en rad problem. Dels har Drupal-installationen varit trasig, dels har vi haft för få personer med den rätta kunskapen och tiden att laga den. Därför fattade ledningen under våren beslutet att påbörja arbetet med en helt ny och WordPress-baserad hemsida.

En stor del av arbetet med planering och design av den nya hemsidan gjordes under hösten 2011, och planen är att en nya hemsidan ska lanseras det första halvåret 2012.

Den kommer då att vara Sveriges mest decentraliserade politiska hemsida, då större delen av innehållet kommer att skapas av aktiva pirater runt om i landet.


Partiledaren har ordet
2011 har varit ett av de mest omtumlande åren i mitt liv. Eftersom det är mitt jobb att hålla skutan stadig, så hoppas jag att året inte har varit fullt lika omtumlande för er andra.

Piratpartiet är ett parti i tiden och för framtiden. Vi försöker svara på frågor som de andra partierna inte ens hunnit förstå att de måste ställa. Ibland är det ett skitigt jobb, men någon måste göra det.

Oftast är det dock ett roligt jobb. Det är det tack vare alla pirater som jag har förmånen att arbeta med. Utan er skulle jag drunkna i alla otrevliga bokstavskombinationer. Ni vet vilka jag menar: FRA, DLD, ACTA, SOPA, PIPA, IPRED...

När jag tillträdde som partiledare var Piratpartiet ett dystert parti. Vi hade ett uselt valresultat i ryggen. Vi var trötta. Vi hade alla stunder då vi undrade om det var värt det.

Men, det finns alltid ett men, eller hur? Vi var ett gäng pirater utspridda över hela landet som gav oss sjutton på att få partiet på fötter igen. Vi slog dövörat till när folk sa att det inte var någon idé. Vi fortsatte att jobba trots att telefonen aldrig ringde och ingen, varken media eller andra, ville prata med oss. Vi intalade oss att den som är envisast vinner.

Och vet ni vad? Under sommaren började min telefon att ringa och den har inte slutat att ringa sedan dess. I dag är inte vårt största problem att ingen är intresserad av vad vi håller på med. Vårt största problem är att kunna finnas till hands för alla som drar i oss.

Men, jag sa ju att det alltid finns ett men. Vi kan inte soffa till oss nu för då slutar telefonen att ringa igen. Vi måste jobba ännu hårdare. Envisast vinner. Vi måste hålla trycket uppe.

2011 lade vi grunden för något riktigt bra. Nu tänker jag levla upp och jag hoppas att ni vill göra det tillsammans med mig.

Anna Troberg
Jakobsberg, januari 2012


Media
Mediaskuggan under valrörelsen 2010 satte djupa spår både i valresultatet och i aktivisternas entusiasm. Mediaarbetet har tidigare varit medialedarens ansvar, men partiledaren beslöt under 2011 att ta bort rollen som medialedare för att lyfta upp arbetet direkt under ledningen för att ge det extra fokus och styrning.

Stor vikt har under året lagts vid att förbättra och fördjupa mediearbetet. Detta har bland annat inneburit mer proaktivt och långsiktigt mediearbete som givit gott resultat.

Vidgade vyer
En praktisk nackdel med att vara ett fokusparti är att det finns färre möjligheter att ge sig in i den offentliga debatten. Det finns dock betydligt fler möjligheter än vad vi tidigare utforskat. Under 2011 har ledningen vidgat partiets debattutrymme genom att bland annat varit aktiva i debatten efter terrordåden i Norge och kring tidningarnas stängda kommentarsfält.

Vi har också arbetat för att partiet och våra frågor ska synas på fler ställen. Därför bloggar numera Anna Troberg och Henrik Alexandersson numera även på Nyheter24. Troberg är också krönikör på PC för Alla / IDG.

Pressmeddelanden
Det finns alltid något att kommentera och ju oftare journalister påminns om Piratpartiets existens, desto oftare påminns de att själva ta kontakt med oss. Därför har vi jobbat aktivt för att öka frekvensen av skickade pressmeddelanden.

Vi har oftare än tidigare planerat utskick av pressmeddelanden långt i förväg. Till exempel har Ung Pirats goda arbete med att kartlägga svenska fildelningsfall varit behjälpligt i detta arbete.

Debattartiklar, repliker och insändare
Piratpartiet skrev och fick under 2011 fler debattartiklar och repliker publicerade än någonsin tidigare. Det har resulterat i god närvaro i riksmedia och debattsajter på nätet.

Vi saknar dock samma goda närvaro i lokalpressen och ett arbete att förbättra även den lokala närvaron inleddes 2011 och kommer att intensifieras under 2012.

TV & Radio
Piratpartiet har under året varit närvarande i både radio och tv, både nationellt och lokalt, men en ökning är önskvärd. Ledningen arbetar därför på att successivt öka närvaron genom ett stabilt och gediget grundarbete mot media.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-03-20 klockan 02:47.
   
  (#5) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #272443
Standard Sid 12-14 i PDF-filen. - 2012-03-18, 18:20

Kampanj
Då 2011 var ett eftervalsår med begränsad kapacitet, både ekonomiskt och bemanningsmässigt, har kampanjarbetet fått stå tillbaka under året. Istället har ledningen fokuserat på ett intensifierat mediearbete i syfte att lyfta partiet externt och entusiasmera partiets aktivister för framtida kampanjarbete.

Omstrukturering
Då ledningen vill samordna medie- och kampanjarbete i långt större utsträckning än tidigare för att maximera effekten, har även kampanj lyfts upp direkt under ledningen för att få mer fokus och styrning.

Det betyder att rollen som kampanjledare plockats bort.

Trycksaksfond
Då kampanjbudgeten inte belastats läggs den i sin helhet (80 000 sek) i en trycksaksfond att använda under 2012.

Valkampanj Västra Götaland
Under våren utlystes omval i Västra Götaland. Piratpartiet ställde upp i valet och lokala pirater drog igång en väl utförd valkampanj trots att det fanns ganska få aktivister och dåliga ekonomiska förutsättningar.

Datalagringsdirektivet
Riksdagen röstade i mars om datalagringsdirektivets införande i Sverige. Piratpartiet försökte dra igång en kampanj inför detta, men bristen på arbetskraft gjorde arbetet svårt. Istället gjordes en handfull korta informationsfilmer.


Lokal verksamhet
Piratpartiet är helt beroende av den lokala verksamheten som bedrivs av partiets medlemmar. Därför har under året flera viktiga steg tagits för att dels lämna ett större handlingsutrymme för lokal verksamhet, men även för att från ledningens sida kunna ge ett bättre stöd till lokal verksamhet och framtida kampanjarbete.

Lokal samordnare
Under 2011 konstaterade ledningen att kedjan kommunledare – valkretsledare – distriktsledare försvagats så mycket att den inte längre gick att använda som informationsväg mellan ledning och pirater på lokal nivå.

Därför skapades rollen ”Lokal samordnare” i ledningen. Den lokale samordnarens uppgift är dels att i samråd med lokala funktionärer se över var vi har stark lokal aktivitet och var vi behöver stimulera mer lokal aktivitet. Samordnaren ska också bistå pirater runt om i landet som vill bilda en lokal förening.

Fokuskommuner
Ledningen har beslutat att börja arbeta med fokuskommuner för att få upp den lokala aktiviteten. Den lokale samordnaren har påbörjat arbetet att välja ut fokuskommuner och arbetet kommer att fortsätta under 2012.

Lokala föreningar
Piratpartiet har tidigare inte lämnat möjligheten för bildandet av lokala föreningar öppen. Då detta efterfrågats av många medlemmar tog styrelsen ett initiativ till detta som röstades igenom på höstens medlemsmöte. Under vintern har processen att dra igång lokala föreningar påbörjats på flera platser runt om i landet.

Denna utveckling är viktig, eftersom de lokala föreningarna kan ta ansvaret för arbetet med kommun och landstingspolitik: ta fram lokala politiska program, fastställa listor och vara det naturliga forumet för diskussion mellan partiets medlemmar och framtida förtroendevalda.


Aktivist javisst! – Erik Lönroth
Erik Lönroth är Piratpartiets kommunledare i Södertälje. Han har tillsammans med andra aktiva pirater lyft pirataktiviteten rejält i Södertälje. Han är också en av de pirater i Stockholmsområdet som arbetar med att ta fram en politisk plattform inför lokalvalen 2014.
Varför blev du pirat?
– Jag var i Almedalen 2008 för att lobba för en intresseorganisation för öppen källkod. Jag gick på ett föredrag om upphovsrätt. Där träffade jag Rick Falkvinge och Christian Engström och de fick mig att förstå att Piratpartiet var på allvar och att det här bara var början.

Vad gör ni för att hålla ångan uppe i Södertälje?
– Det är lätt att tro att vi är mer aktiva än andra, men jag tror att det beror på att vi är bra på att berätta vad vi gör. Vi gör små saker, men regelbundet. Jag tror att det är bättre än att satsa på en stor sak.

– Då och då samlas vi kring en större aktivitet och det drar alltid folk. Det är då våra grymma aktivister får chansen att glänsa. Det är roligt. Då känner man att vi är ett team.

Vilken är den viktigaste piratfrågan just nu?
– Den viktigaste frågan för mig just nu är att skapa offensiv, progressiv och bra politik som vi kan driva i Piratpartiet. Det ville våra medlemmar se efter valet 2010 jag håller med. Det är exakt vad vi behöver göra för att kunna sno åt oss mandat från andra partier och kunna arbeta på riktigt för ett fritt internet.

Vad är ditt allra bästa piratminne från 2011?
– Det bästa Piratminnet från 2011 är när vi i Södertälje var med på Kringelfestivalen och fick träffa en massa Södertäljebor. Vi fick möjlighet att ansikte mot ansikte berätta om oss och vad vi står för. Det var kultur, samhörighet och aktivism på en gång. Det bidrar dessutom till att vi syns.
– Det är speciellt att vara en del av sådana här händelser och det kommer att bli fler 2012!

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-03-20 klockan 02:53.
   
  (#6) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #272446
Standard Sid 15-17 i PDF-filen. - 2012-03-18, 18:34

Internutbildning
Många av våra medlemmar känner att de behöver mer kött på benen för att ge sig ut och kampanja, informera i skolor och annat som hör politiskt arbete till. Därför skapades 2011 rollen ”Utbildningsledare” i ledningen. Tanken är att så småningom kunna erbjuda interna utbildningar som stöd i det politiska arbetet.

Utbildningsledare
Utbildningsledarens uppgift är att leda arbetet med att ta fram internutbildningar och att göra dem tillgängliga för så många medlemmar som möjligt.

Under 2011 har en plan tagits fram för hur internutbildningar kan arbetas fram och organiseras. Dessvärre har genomförandet av detta försenats och ambitionen att hinna ta fram två testutbildningar under året har inte uppfyllts.

Då utbildningsledaren lämnat sin post för att fokusera på sin roll som styrelsens sammankallande är posten vakant vid årets slut. Ledningen kommer att fylla den under 2012 och återuppta arbetet med internutbildning.


EU
Piratpartiet har två europaparlamentariker, Christian Engström och Amelia Andersdotter, och tillhör den gröna gruppen i Europaparlamentet.

Arbetet i Bryssel

Christian Engström har under året arbetat aktivt med de informationspolitiska frågor som legat på EU-parlamentets bord.

En stor framgång nåddes när den gröna grupp valde att i stort anamma Piratpartiets politik i upphovsrättsfrågor.

Engström har också varit aktiv i den offentliga debatten kring bland annat roamingavgifter och ACTA

Ny europaparlamentariker
Den 1 december tillträdde Piratpartiets andra europaparlamentariker, Amelia Andersdotter, sin post.

Tillträdet har försenats två och ett halvt år på grund av att den långdragna processen kring Lissabonfördraget.


Övrigt internationellt
Piratpartiet har under 2011 stärkt sin ställning internationellt genom att arbeta mer målmedvetet på det internationella planet.


Information
Rick Falkvinge har tillbringat året med att resa runt i världen och föreläsa om piratideologi. Han skriver krönikor för bland annat Techdirt och TorrentFreak och når på så sätt en stor internationell publik.

Tidningen Foreign Policy utsåg Falkvinge till en av sina 100 ”global thinkers”.

Internationell kontaktperson
I slutet av året tillsatte partiledaren dessutom Josef Ohlsson Collentin som internationell kontaktperson.

Den internationella kontaktpersonen ska rapportera till ledningen om vad som händer internationellt, samt att berätta om vad som händer i Sverige för en internationell publik.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-03-18 klockan 21:21.
   
  (#7) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #272447
Standard Sid 17-20 i PDF-filen. - 2012-03-18, 18:35

Större händelser under året
Piratpartiet arbetar året runt, men det finns alltid några händelser som sticker ut lite extra när man blickar tillbaka. Här är några av dem.

Omval i Örebro och Västra Götaland

Då det rådde oklarheter kring resultatet i landstingsvalet i Västra Götaland och kommunvalet i Örebro 2010, gjorde man omval våren 2011.

Styrelsen beslutade i samråd med lokala pirater att partiet skulle ställa upp i landstingsvalet i Västra Götaland.

Med minimala resurser genomfördes en valkampanj, som dessvärre gav ett nedslående valresultat på 0,23%.

Almedalen
En grupp om åtta personer utgjorde Piratpartiets officiella trupp i Visby under Almedalsveckan. Utöver dessa fanns ett tiotal representanter från Ung Pirat på plats, samt ett tjugotal aktiva pirater som åkt till Gotland på eget initiativ.

Piratpartiet valde att inte arrangera några egna evenemang under Almedalsveckan, utan satsade istället på att vara väl representerade på andras evenemang.

Pride
Piratpartiet hade som vanligt tält i Pride Park i Stockholm under Pridefestivalen. Partiet deltog också i den årliga Prideparaden.

Pride Park besöktes av 300 000 människor och paraden sågs av omkring 450 000 människor, vilket gör Pride till Piratpartiets största enskilda kontaktyta med potentiella väljare.

Gamex
Gamex är Sveriges största spelmässa. Piratpartiet bokade en monterplats, men portades i sista stund efter påtryckningar på mässan från andra utställare. Portningen var visserligen tråkig, men gav långt mer uppmärksamhet än vad ett vanligt mässdeltagande hade givit.

För att kompensera den uteblivna mässnärvaron samarbetade partiet med Ung Pirat och fanns på plats utanför mässan. Händelsen resulterade även i en debattartikel på SVT Debatt.


Förberedelser inför valen 2014
Av Piratpartiets första fem år var tre valår. Det har aldrig funnits tid att förbereda val på bästa sätt. Inför valåret 2014 har vi mer tid och bättre möjligheter att förbereda oss bättre på alla plan. Styrelsen och ledningen samarbetar nära kring detta.

Politik
Som tidigare beskrivet har styrelsen och ledningen under 2011 inlett arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram som ska bestå av ett principprogram och flera olika sakpolitiska program. Det är viktigt att det arbetet inleds nu, för att vi ska kunna få en stabil valplattform att jobba med under 2014.

Organisation
Ledningens arbete med att stärka den lokala verksamheten är grundläggande för att kunna valkampanja effektivt. Styrelsens beslut att öppna möjligheten att bilda lokala föreningar kommer ytterligare att stärka Piratpartiet lokalt.

Opinionsbildning
Det effektiviserade mediaarbetet är mycket viktigt för att partiet ska kunna bedriva framgångsrik opinionsbildning, Det ger en stabil grund för traditionellt kampanjarbete och en plattform för arbete med lokal politik och rekrytering av kandidater till lokala val.

Styrelsens förberedelser
Inför valen 2014 måste en rad beslut fattas kring sådant som nomineringar, fastställande av listor, kandidatförsäkringar och organisation av den blivande riksdagsgruppen och dess kansli.

Både styrelse och ledning tycker det är viktigt att sådana beslut fattas så nära medlemmarna som möjligt och under former och vid tillfällen som är kända av alla god tid i förväg. Denna gång har vi tid att åstadkomma detta!

Styrelsen har därför under året påbörjat diskussionen om tidsplaner och processer för sådana beslut, något som bland annat resulterat i att medlemsmötet på hösten 2011 slagit fast processen för framtagande av lista till EU-valet.


Medlemsmöte, styrelse och ledning
Medlemsmötet är Piratpartiets högsta beslutande organ. Därefter kommer styrelsen och sedan ledningen.

Medlemsmöten
Piratpartiet har under 2011 haft två medlemsmöten, ett vårmöte och ett höstmöte.

Styrelsemöten
Under 2011 höll styrelsen nio möten och fattade tre per capsulambeslut.

Partiledningsmöten
Partiledningen har löpande möte den första och tredje måndagen i varje månad. Dessa möten sker på nätet.

Ledningen har under 2011 även haft två fysiska möten.

Anna Troberg (partiledare)
Jan Lindgren (partisekreterare)
Emma Marie Andersson (kommunikation)
Andreas Svensson (lokal samordnare) (fr o m Augusti 2011)
Rickard Olsson (IT) (t o m Juli 2011)
Ola Nyström (IT) (fr o m Augusti 2011)
Marit Deldén (utbildning) (t o m November 2011)
Christian Engström (EU-representant)
DL Norr - Andreas Larsson (t o m Juli 2011)
tf DL Öst - Andreas Svensson (t o m Juli 2011)
DL Syd - Daniel Gustafsson (t o m Juli 2011)
tf DL Väst - Jacob Hallén (t o m Juli 2011)
DL Stockholm - Ola Nyström (t o m Juli 2011)

Styrelsens sammansättning
Ledamöter
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Johanna Julén
Mårten Fjällström
Marit Deldén
Simon Rosenqvist (t o m jan 2011)
Leif Ershag (t o m mars 2011)
Anna Troberg (t o m maj 2011)
Mikael Nilsson (t o m maj 2011)
Christian Engström (t o m juni 2011)
Anna Svensson (t o m sept 2011)
Emil Isberg, (fr o m maj 2011)
Henrik Brändén (fr o m maj 2011)
Mattias Bjärnemalm (fr o m maj 2011)
Sammy Nordström, (fr o m maj 2011)
Torbjörn Wester(fr o m maj 2011)
Fredrik Strandin, (fr o m nov 2011)

Suppleanter
Göran Widham (t o m maj 2011),
Anders Nordin (t o m mars 2011)
Christoffer Willenfort (t o m sept 2011)

Sammankallande
Sedan januari 2011 har Marit Deldén varit sammankallande i styrelsen.

Revisorer
1 jan–vårmötet
Rene Malmgren, C. Magnus Berglund

Efter vårmötet
Göran Widham, Isak Gerson, Magnus BerglundTack till Jonathan Rieder Lundkvist, Christian Engström, Rick Falkvinge, Anna Troberg och alla andra pirater som bidragit med bilder till den här verksamhetsberättelsen.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-03-20 klockan 02:59.
   
  (#8) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #275003
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-04-13, 22:00

jag yrkar att:
verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, JPAnderson
   
  (#9) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #275038
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-04-14, 08:55

Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
jag yrkar att:
verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna
+1


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#10) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #275853
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-04-30, 13:31

Jag läser just stadgarna och ser att av de tre saker som nämns i 1.2.2 så har endast två saker hunnits med i någon mening. En av de tre sakerna har styrelsen inte gjort något alls inom vad jag kan se:

1.2.2 Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.

Man kan väl räkna alla bloggarna som partiledaren har och partiets webbsida som opionsbildning respektive information och så är de två kraven uppfyllda.

Piratpartiet talar mycket om fri kunskap, kunskapssamhälle och kunskapsdelning. Det är en av de tre grundpelarna. Men Piratpartiet har till och med inskrivet i partiets kärna, dvs stadgarna, att verksamheten skall innehålla just utbildning. Det gör att det kravet är absolut och inte av den typen som det är OK att man råkade glömma bort eller inte hann med att uppfylla under sin mandatperiod.

Jag tycker det därför är väldigt konstigt att styrelsen inte lyckats uppfylla någon del av kravet på att "bedriva utbildning" som stadgas i §1.2.2. Du som läser detta, har DU hört något om utbildning i PP? Från styrelsens sida?

Jag tycker att det är så illa att med noll arbete i frågan, så man borde nästan ifrågasätta om styrelsen skall få ansvarsfrihet. Men då ansvarsfrihet har en specifik betydelse och inte referar till slarv, inkompetens, oskicklighet i uppdragsutövningen eller oaktsamhet i allmänhet så förespråkar jag förstås inte det. Men trots det: hade det varit ett krav i verksamhetsplanen som inte uppfyllts hade det varit illa, men att inte uppfylla stadgarna, det är mycket värre i min mening.

Skulle man kunna få en förklaring på hur man ser på att man misslyckats med att uppfylla paragraf 1.2.2 under föregående års partistyrelsearbete?

Kan de styrelsemedlemmar som fortsätter i nästa styrelse berätta om sina konkreta planer på hur man kan uppfylla kravet i nästa period?


(Själv har jag inte hört ett ord om några som helst utbildningsaktiviteter arrangerade av styrelsen eller sett den "plan" för utbildningar som sägs ha skapats. De enda utbildningar jag känner till som genomförts i hela PP är de jag genomfört själv i Stockholm och betecknade för dessa är att enskilda styrelsemedlemmar känt till, deltagit någon gång men inte hjälpt till alls att arrangera dem. Jag har även bloggat om vikten av utbildning för organisationer som vår här och hur man kan arrangera utbildning och varför här men det och andra åtgärder gav inget resultat eller reaktioner. Jag har även varit i kontakt med utbildningsansvarig och erbjudit mig att hålla i utbildningar men det gav ingen respons.)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com