Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Max Gnipping Inte uppkopplad
 
Max Gnippings avatar
 
Inlägg: 32
Reg.datum: Feb 2007
Standard Uppstartsprotokoll för Ung Pirat Skarpnäck-Nacka 11-04-10 - 2010-04-13, 08:05

Uppstartsprotokoll för Ung Pirat Skarpnäck-Nacka

Från uppstarsmöte på Café Gråmunken den 11-04-10

1 Mötets öppnande
Niklas Dahl förklarar mötet öppnat.


2. Fastställande av röstlängd

Vi fastställer röstlängden till alla närvarande i Lokalavdelningen: Johan Karlsson, Caspian Rehbinder, Leonard Rehbinder, Indra Rehbinder och Max Gnipping


3. Val av mötesordförande

Niklas Dahls väljs till mötesordförande.


4. Val av sekreterare

Johan Karlsson väljs till mötessekreterare


5. Val av justerare

Caspian Rehbinder och Max Gnipping väljs till justerare


6. Val av rösträknare

Niklas Dahl väljs till rösträknare


7. Fastställande av dagordning

1 Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare
5. Val av justerare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av dagordning
8. Fastställande av verksamhetsplan
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Budget
11. Stadgar
12. Val av interrimstyrelse
13. Val av valberedare
14. Val av revisor
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutades


8. Fastställande av verksamhetsplan

Mötet antog den bifogade verksamhetsplanen


9. Fastställande av medlemsavgift

Mötet antog medlemsavgiften till 0 (noll) SEK


10. Budget

Mötet antog den bifogade budgeten


11. Stadgar

Mötet antog det bifogade stadgeförslaget


12. Val av interrimstyrelse

Mötet valde nedanstående att fungera som interrimstyrelse fram tills kommande årsmöte:
Ordförande: Caspian Rehbinder
Kassör: Leonard Rehbinder
Sekreterare: Indra Rehbinder
Ledamot: Johan Karlsson


13. Val av valberedare

Max Gnipping valdes till valberedare


14. Val av revisor

Niklas Dahl valdes till revisor


15. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp av mötet


16. Mötet avslutades

Niklas Dahl förklarade mötet för avslutat


Bilaga 1 Verksamhetsplan


Ung Pirat Skarpnäck-Nacka ska under året ha verksamhet som förenar ungdomar för att verka gemensamt i enlighet med centralförbundets ändamål.


Lokalavdelningen kommer också ha regelbundna styrelsemöten under året samt samarbeta med andra lokalföreningar i distriktet.


Bilaga 2 Budget


Inkomster

Uppstartsbidrag från Ung Pirat 2000

Utgifter

Verksamhet 1500
Fika och Övrigt 500

Bilaga 3 Stadgar


Stadgar för lokalavdelningen Ung Pirat Skarpnäck-Nacka


§ 1 Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är Ung Pirat Skarpnäck-Nacka. Lokalavdelningen är en ideell förening.


§ 2 Ankytning till andra organisationer

Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet


§ 3 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Nacka.


§ 4 Syfte

Ung Pirat Skarpnäck-Nacka har som syfte att:

• Främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram.

• Förena ungdomar för att verka gemensamt i enlighet med centralförbundets ändamål genom olika aktiviteter
• Verka för att värva fler medlemmar till förbundet
• Informera ungdomar om patenträtt, upphovsrätt samt ett skyddat privatliv

Ung Pirat Skarpnäck-Nacka ska upprätthålla ett nära samarbete med Piratpartiet samt distrikts- och förbundsstyrelse jämte närstående organisationer inom verksamhetsområdet.§ 5 Elektronisk kommunikation

För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.


§ 6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.


§ 7 Medlemmar

Som medlem i lokalavdelningen antas privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.

En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen på styrelsemöte. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.


Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.


§ 8 Avstängd medlem

En avstängd medlem får inte:
• Vara styrelsemedlem
• Vara med i valberedningen
• Närvara på medlemsmöten och aktiviteter, med undantag för årsmöten.
• Representera lokalavdelningen


§ 9 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar, medlemsvärvning, genomdrivande av beslut som tas på årsmöten samt övrig verksamhet.

Lokalavdelningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare samt

ett antal ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte, sitter till nästa årsmöte och tillträder direkt efter avslutat årsmöte. Valbar är person som blivit medlem i lokalavdelningen senast två veckor före årsmötet.

Vid avhopp från styrelsen kan kvarvarande styrelsemedlemmar tillsätta en tillfällig ledamot

på den posten fram till nästa årsmöte.

För behörigt styrelsemöte måste minst hälften av styrelsemedlemmarna närvara. Vid lika röstetal tillämpas slumpen§ 10 Revisorer

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.


§ 11 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen som inte sitter i styrelsen.


§ 12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelnings medlemmar meddelas minst fyra veckor innan samt minst 5 medlemmar vara närvarande under mötehandlingarna. Vid ett icke behörigt möte skall ny kallelse utgå till lokalavdelnings medlemmar.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande


§ 13 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som

krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg.


På extra årsmöte kan bara de ärenden som förelåg kallelsen behandlas. I kallelsen skall dessa ärenden framgå.§ 14 Motioner till årsmöte

Alla medlemmar i lokalavdelningen har rättigheten att lägga fram motioner till årsmötet.

Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Alla motioner som kommit styrelsen tillhanda i tid ska behandlas på årsmötet.§ 15 Firmateckning

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.


§ 16 Rösträtt

Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.


§ 17 Övriga frågor

Övriga frågor på årsmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.


§ 18 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal på årsmöte har årsmötets ordförande utslagsröst.§ 19 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna paragraf skall meddelas centralförbundet.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§4), stadgeändringar (§19) och upplösning (§20) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten eller enhälligt beslut på ett ordinarie årsmöte.


§ 20 Upplösning

Upplösning kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.


Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller centralförbundet.

Senast redigerad av Max Gnipping den 2010-04-13 klockan 08:16.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Max Gnipping Inte uppkopplad
 
Max Gnippings avatar
 
Inlägg: 32
Reg.datum: Feb 2007

Länk: #203552
Standard Sv: Uppstartsprotokoll för Ung Pirat Skarpnäck-Nacka 11-04-10 - 2010-04-13, 08:06

Justerat
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Caspian Rehbinder Inte uppkopplad
 
Caspian Rehbinders avatar
 
Inlägg: 23
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #203852
Standard Sv: Uppstartsprotokoll för Ung Pirat Skarpnäck-Nacka 11-04-10 - 2010-04-13, 20:51

Justerat.
  Skicka ett meddelande via MSN till Caspian Rehbinder  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com