Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P09: Sakpolitik: Om upphovsrätt

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
En kritisk och restriktiv syn på den ekonomiska upphovsrätten är en viktig del av partiets själ. Samtidigt ser vi värdet av ideell upphovsrätt, och upphovsmännens rätt till en rättvis attribuering.

I principprogrammet slår vi fast att Piratpartiet anser att all kulturdelning för privat bruk och i ickekommersiellt syfte alltid ska vara laglig. Debatten har dock varit intensiv kring den exakta utformningen av, och skyddstider för, upphovsrätt för mångfaldigande i kommersiellt syfte.

I EU-parlamentet har vi under mandatperioden lyckats få med hela den gröna gruppen på ett radikalt förslag till ny upphovsrätt, som i sina huvuddrag och principer stämmer med dem partiet haft i tidigare principprogram, men som skiljer sig en del vad gäller skyddstider. Styrelsen föreslår i denna proposition att partiet närmar sig det förslaget, och därmed något förändrar tidigare ställningstaganden.

Därtill kan noteras att vi på vårmötet 2012 slog fast följande, då vi mejslade ut vår EU-politik:
  1. Sverige ska inom EU verka för att reformera upphovsrätten så att den uttrycker en balans mellan å ena sidan allmänhetens önskan om tillgänglighet och spridning av kultur, och å andra sidan allmänhetens önskan om nyskapande, påbyggnad och remix av kultur.
  2. Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
  3. Alla direktiv ska motarbetas som stärker upphovsrättsindustrins ställning på kulturskaparnas eller kulturanvändarnas bekostnad, inklusive sådana som stärker den ekonomiska upphovsrätten, skärper sanktioner mot överträdelser av denna eller innebär ökade möjligheter att använda övervakning i jakten på sådana överträdelser.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P09-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Den ideella upphovsrätten ska värnas, men måste utformas så att satir och parodi inte förhindras."

Se resultat från tidigare voteringarAv: AndersLindbäck Yrkande P09-Y16 (Motyrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva att sociala medier inte får förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediumet.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P09-Y02 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P09-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Avkriminalisera icke-kommersiell kopiering, framförande och spridning av kultur och information."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Tydliga undantag och begränsningar i upphovsrätten för att tillåta remixer och parodier, och citeringsrätt för musik, bilder och film efter samma modell som den citeringsrätt som sedan gammalt finns för text."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management), dvs tekniska system som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P09-Y13 (Tillbakadraget)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande P09-Y17 (Tillbakadraget)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande P09-Y18 (Bortröstad)
Av: willenfort


Av: styrelsen Yrkande P09-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "I väntan på resten av världen sänks omedelbart skyddstiden i upphovsrätten till det lägsta som de internationella konventionerna tillåter."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Bearbetningar som är så kraftiga att förändringarna i sig uppnår verkshöjd ska som huvudregel alltid vara tillåtna och inte omfattas av originalverkets ekonomiska upphovsrätt. Undantag från denna regel, som till exempel direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, ska vara uttryckligen uppräknade i upphovsrättslagen. Den ideella upphovsrätten måste självfallet alltid respekteras."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y09 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Begränsa straffansvaret för upphovsrättsintrång, så att endast den som själv begått det egentliga intrånget ska kunna åtalas och dömas för det."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y10 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Ta bort privatkopieringsersättningen i dess helhet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y11 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Insamlingssällskap ska endast få samla in ersättningar till artister som de har avtal med."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P09-Y12 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Offentliga kulturinstitutioner som bibliotek och museer ska få som uttryckligt uppdrag att stimulera icke-kommersiell spridning, användning och vidareutveckling av kultur."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: willenfort Yrkande P09-Y14 (Tilläggsyrkande på propositionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att "Insamlingssällskap måste öppet redovisa både metod för och resultat av insamlingen"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P09-Y15 (Bortröstad)
Av: xpndr


Av: Calandrella Yrkande P09-Y19 (Tilläggsyrkande på propositionen) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Upphovsrätten skall vara teknikneutral, så att t.ex. samma regler för citering av bilder gäller för tryckta medier som på Internet."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


willenforts avatar
2012-10-01, 23:17 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y13:
att att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management) som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
Jag har ändrat texten här för att jag anser att vi endast skall förbjuda sådant DRM som faktiskt förhindrar för konsumenten. om ngn lyckas komma på ett DRM som inte inskränker på konsumentens rättigheter bör det inte vara förbjudet.
willenforts avatar
2012-10-01, 23:26 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y14:
att "Insamlingssällskap måste öppet redovisa både metod för och resultat av insamlingen"
Om vi skall ge ett samfund rätten i lag att samla in pengar från folk. Då skall de redovisa varenda öre och förklara hur de tänker då de delar upp pengarna.

öppenhet och transparans skall gälla.
xpndrs avatar
2012-10-02, 01:09 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Insamlingssällskapens nitiska jakt på små företag och ideella organisationer/föreningar för spelande av "arbetsplatsmusik" eller t.ex. spelande av musik på en förenings julfest, skall kraftigt begränsas.
Det är helt enkelt inte ok att STIM jagar en liten mäklarfirma med tre anställda för att de har en radio.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 15:53 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y16:
att Piratpartiet skall driva att sociala medier inte får förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediumet.
Som ursprungligen skrivet så säger det vi skall stärka upphovsrätten. Denna säger mera klart vad som avses med förslaget.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 15:56 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Bearbetningar som är så kraftiga att förändringarna i sig uppnår verkshöjd ska som huvudregel alltid ska vara tillåtna och inte omfattas av originalverkets ekonomiska upphovsrätt. Undantag från denna regel, som till exempel direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, ska vara uttryckligen uppräknade i upphovsrättslagen. Den ideella upphovsrätten måste självfallet alltid respekteras."
Så någon som gör en film av en bok får göra det fritt så det är en omarbetning av något i annat format ?
2012-10-04, 09:27 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Stärk privatpersoners rättigheter till de texter, bilder, filmer och annat som läggs ut på sociala medier, så att dessa inte kan förhandlas bort i användaravtal."
Vilka slags "rättigher till" menas? För otydligt.
2012-10-08, 14:59 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y13:
att att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management) som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
Styrelsen yrkande är mer utförligt eftersom det också specificerar tekniska system.
willenforts avatar
2012-10-08, 16:50 #9
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P09-Y13:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management) som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
willenforts avatar
2012-10-08, 16:56 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y17:
att att att mötet antar ställningstagandet: "tekniska åtgärder som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
ändrade mitt tidigare yrkande till att använda termen "tekniska åtgärder" Den är mer allmengiltigsamt deffinierad i upphovslagstiftningen.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm kap6 §52b-f

tack till lordmetroid för att han uppmärksammade missen.


"52 b § I detta kapitel finns bestämmelser om skydd för tekniska åtgärder och elektronisk information om rättighetsförvaltning.
Med teknisk åtgärd avses i detta kapitel varje verkningsfull teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid normalt bruk hindra eller begränsa exemplarframställning eller tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare.
Med information om rättighetsförvaltning avses all information, även i form av nummer eller koder, som är kopplad till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller som framträder i samband med överföring till allmänheten av ett sådant verk och som syftar till att identifiera verket, upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller till att upplysa om villkor för användning av verket. Informationen skall ha lämnats av upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare. Lag (2005:359)."
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:07 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y17:
att att att mötet antar ställningstagandet: "tekniska åtgärder som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
Stycket är obegripligt! Något eller några ord måste saknas!
willenforts avatar
2012-10-11, 12:49 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y17:
att att att mötet antar ställningstagandet: "tekniska åtgärder som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
Stycket är obegripligt! Något eller några ord måste saknas!
Du har rätt. orden "Förbud mot" i början har missats. Jag kolla med mötespresidiet om de kan fixa eller om jag måste ändra med nytt yrkande.

Mina ursäkter.
willenforts avatar
2012-10-11, 14:28 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P09-Y17:
att att mötet antar ställningstagandet: "tekniska åtgärder som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
willenforts avatar
2012-10-11, 14:28 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot tekniska åtgärder som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det. Lagliga kopieringsrätter ska inte vara möjliga att avtala bort, och det ska alltid vara lagligt att kringgå tekniska kopieringsskydd."
nu rättat då förra yrkandet missade orden "förbud mot"
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 14:32 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Mycket bra. Väl tänkt kring skyddstiden på fem år som kan förlängas genom ansökan.
2012-10-13, 20:49 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y16:
att Piratpartiet skall driva att sociala medier inte får förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediumet.
Avtalsfriheten bör inte inskränkas om det inte finns mycket goda skäl till det.
2012-10-13, 20:54 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P09-Y19:
att mötet antar ställningstagandet: "Upphovsrätten skall vara teknikneutral, så att t.ex. samma regler för citering av bilder gäller för tryckta medier som på Internet."
I dagsläget får tryckta tidningar "citera" bilder helt lagligt utan uttryckligt tillstånd, medan det är ett brott om t.ex. bloggare gör det (vilket blev mycket omtalat i samband med ärendet där bloggaren Genusfotografen pressades att ta bort upphovsrättsskyddade fotografier hen postat på sin blogg för att kritisera dem, medan tidningar hade fritt fram att återge bilderna).
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:28 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y16:
att Piratpartiet skall driva att sociala medier inte får förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediumet.
Avtalsfriheten bör inte inskränkas om det inte finns mycket goda skäl till det.

Facebook är idag så mäktig att om du vill vara där så måste du acceptera deras avtal hur dåliga de än är för dig. Vi måste skydda vanliga människor att t.ex. dina bilder plötsligt ägs av Facebook och kan användas i reklam mot dina vänner.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 15:02 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den ideella upphovsrätten ska värnas, men måste utformas så att satir och parodi inte förhindras."
Satir och parodi bör till och med uppmuntras!
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 15:04 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Stärk privatpersoners rättigheter till de texter, bilder, filmer och annat som läggs ut på sociala medier, så att dessa inte kan förhandlas bort i användaravtal."
Det är väldigt oklart om skribenter i sociala forum verkligen kan bli av med sin upphovsrätt i Sverige som tex en Amerikansk medborgare skulle kunna. Däremot så kanske den även får utnyttjas av det sociala mediet, men varför skulle det begränsas? En grundförutsättning för att det sociala mediet ska kunna operera överhuvudtaget är ju att användardata kan användas.
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:03 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den ideella upphovsrätten ska värnas, men måste utformas så att satir och parodi inte förhindras."
Detta bör uttryckligen stå i URL:s del om ideella rättigheter!
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:07 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Bearbetningar som är så kraftiga att förändringarna i sig uppnår verkshöjd ska som huvudregel alltid ska vara tillåtna och inte omfattas av originalverkets ekonomiska upphovsrätt. Undantag från denna regel, som till exempel direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, ska vara uttryckligen uppräknade i upphovsrättslagen. Den ideella upphovsrätten måste självfallet alltid respekteras."
Jag skulle speciellt vilja understryka kollektiva bearbetningar, som kommer att bli en oskiljaktig del av verket, som till exempel regisserade/orkestrerade(koreograferade publikyttringar på offentliga, kommersiella tillställningar, till exempel konserter och idrottsevenemang.
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:08 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Insamlingssällskapens nitiska jakt på små företag och ideella organisationer/föreningar för spelande av "arbetsplatsmusik" eller t.ex. spelande av musik på en förenings julfest, skall kraftigt begränsas.
Det här yrkandet är väldigt svårt att se hur det skall konkretiseras i lag.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-14, 23:40 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Insamlingssällskapens nitiska jakt på små företag och ideella organisationer/föreningar för spelande av "arbetsplatsmusik" eller t.ex. spelande av musik på en förenings julfest, skall kraftigt begränsas.
Det här yrkandet är väldigt svårt att se hur det skall konkretiseras i lag.
Allt politiskt arbete sker inte genom lagar.
TeirdeZs avatar
2012-10-15, 20:01 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Stärk privatpersoners rättigheter till de texter, bilder, filmer och annat som läggs ut på sociala medier, så att dessa inte kan förhandlas bort i användaravtal."
det stora problemet här är inte styrkan i rättigheterna, utan styrkan mellan kontraktsparterna. det är svårt att föreställa sig en stärkning av rättigheter som kommer balansera det förhållandet. här behöver vi snarare starkare konsumentskydd i standardavtalssituationer.
troeds avatar
2012-10-17, 01:36 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Det är väldigt oklart om skribenter i sociala forum verkligen kan bli av med sin upphovsrätt i Sverige som tex en Amerikansk medborgare skulle kunna. Däremot så kanske den även får utnyttjas av det sociala mediet, men varför skulle det begränsas? En grundförutsättning för att det sociala mediet ska kunna operera överhuvudtaget är ju att användardata kan användas.
Precis. Att vi inte kan skriva bort vår upphovsrätt är orsaken till att begreppet Public Domain inte finns i ett stort antal länder, utan man istället skapat Creative Commons Zero (CC0) när man vill ge bort maximalt med rättigheter.

Inte heller har Facebook någonsin påstått sig äga användares bilder, även om det gick ett viralt meme om det vid något tillfälle, utan deras ToS har beskrivit exakt det som behövts för att siten ska fungera.

Ang. bilder och reklamsammanhang är det kryssrutor man kan ändra i sina privacy settings.

tl;dr: Vi bör vara sakliga.
willenforts avatar
2012-10-17, 11:26 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Insamlingssällskapens nitiska jakt på små företag och ideella organisationer/föreningar för spelande av "arbetsplatsmusik" eller t.ex. spelande av musik på en förenings julfest, skall kraftigt begränsas.
Det här yrkandet är väldigt svårt att se hur det skall konkretiseras i lag.
Håller med dig i sak men ibland så är det ok att skriva en gennerell viljeyttring och lösa detaljerna senare. speciellt om det finns många möjliga lösningar på problemet men en utredning om vilken lösning som är bässt är utanför ens förmåga.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-17, 21:50 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Precis. Att vi inte kan skriva bort vår upphovsrätt är orsaken till att begreppet Public Domain inte finns i ett stort antal länder, utan man istället skapat Creative Commons Zero (CC0) när man vill ge bort maximalt med rättigheter.

Inte heller har Facebook någonsin påstått sig äga användares bilder, även om det gick ett viralt meme om det vid något tillfälle, utan deras ToS har beskrivit exakt det som behövts för att siten ska fungera.
Korrekt men det fanns faktiskt en tjänst där tjänstetillhandahållaren har sagt sig äga den ekonomiska rätten till alla verk som gått via den tjänsten.

Så fort det var någon som faktiskt tog sig tid och läsa avtalet och påpeka det för andra hur det var så ändrades avtalet illa kvickt.


PS Tjänstens namn: Hotmail.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-17, 22:51 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Korrekt men det fanns faktiskt en tjänst där tjänstetillhandahållaren har sagt sig äga den ekonomiska rätten till alla verk som gått via den tjänsten.

Så fort det var någon som faktiskt tog sig tid och läsa avtalet och påpeka det för andra hur det var så ändrades avtalet illa kvickt.


PS Tjänstens namn: Hotmail.
Har du en källa på det?
troeds avatar
2012-10-17, 22:55 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Korrekt men det fanns faktiskt en tjänst där tjänstetillhandahållaren har sagt sig äga den ekonomiska rätten till alla verk som gått via den tjänsten.
Så kan det så klart vara - men det var inte ett giltigt avtal bara för att det stod så, om det gjorde det.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-17, 23:12 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Så kan det så klart vara - men det var inte ett giltigt avtal bara för att det stod så, om det gjorde det.
Det är lagligt att avtala bort den ekonomiska upphovsrätten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 00:17 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Har du en källa på det?
Nej men jag googlade fram en:


http://yro.slashdot.org/story/01/04/...e-belong-to-us


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
troeds avatar
2012-10-18, 00:21 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är lagligt att avtala bort den ekonomiska upphovsrätten.
Förfoganderätten etc, javisst. Det är många yrken som inte skulle kunna existera annars.

Upphovsrätten i sig tror jag bara löneslavande programmerare har lagstöd för att kunna bli av med.

https://lagen.nu/1960:729
Karl-Fredrik Blixt Hagholms avatar
2012-10-18, 12:03 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Bearbetningar som är så kraftiga att förändringarna i sig uppnår verkshöjd ska som huvudregel alltid ska vara tillåtna och inte omfattas av originalverkets ekonomiska upphovsrätt. Undantag från denna regel, som till exempel direkta översättningar av böcker eller användandet av ny musik i kommersiella filmer, ska vara uttryckligen uppräknade i upphovsrättslagen. Den ideella upphovsrätten måste självfallet alltid respekteras."
Vad avses med "ny musik i kommersiella filmer"?
Och som sagts tidigare, hur är det med att göra film av en bok?
Karl-Fredrik Blixt Hagholms avatar
2012-10-18, 12:08 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Insamlingssällskapens nitiska jakt på små företag och ideella organisationer/föreningar för spelande av "arbetsplatsmusik" eller t.ex. spelande av musik på en förenings julfest, skall kraftigt begränsas.
Illa formulerat och svårt att omsätta i lag. Kanske snarare del av riktlinjer för och uppföljning av hur organisationerna sköter sitt uppdrag. Översyn av schablonavgifter odyl bör också ingå i en omarbetad upphovsrätt.
Karl-Fredrik Blixt Hagholms avatar
2012-10-18, 12:10 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y19:
att mötet antar ställningstagandet: "Upphovsrätten skall vara teknikneutral, så att t.ex. samma regler för citering av bilder gäller för tryckta medier som på Internet."
Redan del av P09-Y05.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 19:35 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Förfoganderätten etc, javisst. Det är många yrken som inte skulle kunna existera annars.

Upphovsrätten i sig tror jag bara löneslavande programmerare har lagstöd för att kunna bli av med.

https://lagen.nu/1960:729
Bra att se att du ansluter dig till mitt ursprungliga påstående. Idag talar man om två rättigheter inom upphovsrätten; idéell upphovsrätt och ekonomisk upphovsrätt - det är den ekonomiska upphovsrätten man kan avtala bort som jag skrev i mitt ursprungliga inlägg.

Förfoganderätt är lite gammal uttryck och det finns t.ex. fallet med TV4 där de förlorade vad de trodde var TV4s förfoganderätt för den ansågs inskränka på filmskaparnas ideella rättigheter.

När det gäller det här med att bli av med upphovsrätten så föreslås alla löneslavande kunna bli av med den enligt senaste utredningen av Jan Rosén i frågan. Regeringen jobbar för att skicka in utredningen som proposition så småningom. Därför blir mitt yrkande i tråden speciellt viktigt att det går igenom för att slippa problem i framtiden.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-11-02, 11:55 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
För att upphovsrättslagen ska respekteras så måste den vara enkel att förså. Likaså om ett verk är skyddat eller inte.
Ansökningsperioder gör det krångligt för samhället. Avslag.
AndersLindbäcks avatar
2012-11-02, 13:11 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
För att upphovsrättslagen ska respekteras så måste den vara enkel att förså. Likaså om ett verk är skyddat eller inte.
Ansökningsperioder gör det krångligt för samhället. Avslag.
Ansökningsperioder gör det enklare för samhället. För då kan man bara skriva in namnet på verket i en sökmaskin som kommer tillbaka med en resultat som talar om ett verk är skyddat eller ej.

Idag finns det ingen sådan sökmaskin så det finns många verk som är föräldralösa - dvs ingen vet vem som äger upphovsrätten till verket.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, troed
2012-11-02, 18:38 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt -
Jag tycker 20 år är för lång tid dock.
Nicholas Miless avatar
2012-11-03, 00:49 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P09-Y16:
att Piratpartiet ska driva att sociala medier inte får förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediumet.
Jag gillar avtalsfrihet.
2012-11-08, 23:57 #42
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den ideella upphovsrätten ska värnas, men måste utformas så att satir och parodi inte förhindras."
Självklart alternativ för att skydda framtidensidéer. Parodi är en viktigt stödpelare i ett demokratiskt och yttrandefrihets-samhälle.
2012-11-09, 00:03 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Avkriminalisera icke-kommersiell kopiering, framförande och spridning av kultur och information."
När jag och mina framtida barn kan gå till våran framtida 3D skrivare och skriva ut alla deras favorit figurer utan att behöva oroa oss för att vara på fel sida av lagen. Då lever vi i ett bra samhälle
2012-11-09, 00:05 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P09-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Tydliga undantag och begränsningar i upphovsrätten för att tillåta remixer och parodier, och citeringsrätt för musik, bilder och film efter samma modell som den citeringsrätt som sedan gammalt finns för text."
Så som jag har sagt innan: "parodi är nycklen till yttrandefrihet"
willenforts avatar
2012-11-09, 00:49 #45
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P09-Y16:
att Piratpartiet ska driva att sociala medier inte får förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediumet.
Jag gillar avtalsfrihet.
Betyder det att du vill att vi tar bort konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen ? samt lagar om okker och bedrägeri ?

elelr kan du kanske tänka dig att staten måste gå in så maktförhållandet mellan konsumenter och företag är väldigt skeva ?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com