Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring)

För fyra år sedan öppnades det upp för lokala föreningar i partiet. Två stadgebilagor slog dels fast hur de lokala föreningarnas stadga ska se ut, och dels fastställde regler för partiet centralt vad gäller lokala föreningar. Arrangemanget är krångligt och svåröverskådligt, och lokala föreningar har upplevt sig detaljstyrda och förhindrade att själva utveckla sina organisationsformer. Vi föreslår därför en förenkling i regleringen kring lokala föreningar:

Vi vill att ett nytt kapitel förs in i partiets centrala stadgar, som reglerar förekomst av, och krav på, lokala föreningar. En paragraf i kapitlet om offentliga val och valda representanter kan slå fast hur partiet ska representeras i lokal och regional politik, vilket ger lokala föreningarna frihet att själva utforma sina stadgar. Vi tycker att partistyrelsen kan fortsätta tillhandahålla en exempelstadga, som föreningar kan använda som inspiration, eller kopiera rakt av, om man inte ser behov av att skriva egna.

(Dessa förändringar kräver 1 läsning)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att lägga till ett nytt kapitel 8 "Lokala föreningar"
Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.1 Allmänt om lokala föreningar
8.1.1 I kommuner och landsting/regioners områden kan finnas lokala föreningar, kallade kommunföreningar respektive landstingsföreningar/regionsföreningar, som samlar alla partiets medlemmar i kommunen/landstinget/regionen.
8.1.2 Det kan bara finnas en lokal förening i varje kommun respektive landsting/region.
8.1.3 Lokala föreningar organiserar lokalt arbete och representerar partiet i kommun- och landstings/regionalpolitik.
8.1.4 Högsta beslutande organ i lokal förening är dess medlemsmöte, som sammanträder på styrelsens kallelse minst en gång per år. Medlemsmöte ska en gång per år välja styrelse, revisorer och valberedning samt behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Endast medlemsmöte får fatta beslut om att ställa upp i allmänna val, fastställa listor till allmänna val och besluta om partiets lokalpolitiska program. Till medlemsmöte ska alla medlemmar kallas minst en vecka i förväg, och tid och plats för medlemsmötet ska väljas med medlemmarnas möjlighet att ta sig till mötet i åtanke."
Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.2 Lokala föreningars stadgar
8.2.1 Lokala föreningar ska anta stadgar som förbinder dem att arbeta för partiets värderingar och principprogram och lever upp till grundläggande krav på interndemokrati och öppenhet inför medlemmarna.
8.2.2 Partistyrelsen fastställer exempelstadga som lokal förening kan ha som stöd och inspiration.
8.2.3 Skulle lokal förening sakna stadga eller dokumentation om vilka stadgar de har ska de arbeta efter denna exempelstadga tills de antagit egen stadga."
Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.3 Grundande av lokal förening
8.3.1 Kallelse till uppstartsmöte för lokal förening ska skickas ut till alla partimedlemmar i dess geografiska område senast en vecka innan mötet. Partiets arbetsutskott, eller av arbetsutskottet utsedd person, ska vara medlem som vill kalla till sådant möte behjälplig med att åstadkomma ett sådant utskick. Begäran ska då riktas till personen eller arbetsutskottet minst en vecka innan kallelsen av det tilltänkta mötet ska ske.
8.3.2 Då en lokal förening grundats ska protokoll skickas till partiets arbetsutskott som kontrollerar att föreningen uppfyller kraven i 8.2.1. Om arbetsutskottet konstaterar att så är fallet anses den lokala föreningen höra till partiet."
Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.4 Lokal förenings relation till partiet
8.4.1 Lokala föreningar ska skicka protokoll till arbetsutskottet
(a) om förening bildas eller läggs ner,
(b) när förening fastställer eller ändrar stadga samt
(c) från medlemsmöte som väljer eller ändrar sammansättning på styrelse, valberedning och revisorer, samt utvärderar styrelsens arbete och behandlar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
8.4.2 Ifall den lokala föreningens agerande står i strid med partiets intressen eller uppenbarligen skadar partiet samt ifall föreningens stadga inte uppfyller kraven i 8.2.1 kan partistyrelsen häva föreningens rätt att representera partiet och agera i dess namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen och gäller med omedelbar verkan. Om en motion lämnas in om saken kan frågan överprövas av partiets nästföljande vårmöte, eller extra medlemsmöte, om sådant hålles före vårmötet.
8.4.3 Ifall lokal förening upphör fungera eller föreningens styrelses agerande strider mot partiets intressen eller bryter mot den lokala föreningens eller partiets stadga kan partistyrelsen besluta att kalla till medlemsmöte i föreningen där ny styrelse och övriga funktionärer ska kunna väljas."
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande P18-Y09 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."
Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att skapa ett nytt kapitel 9 "Allmänna val och partiets förtroendevalda" och till detta kapitel infoga en ny § 9.3 med lydelsen:
"§ 9.3 Representation i lokal och regional politik
9.3.1 Landstings-/regionsförening representerar partiet i landstings-/regionspolitik. Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik.
9.3.2 Beslut om att ställa upp i landstings/regions- eller kommunval fattas av respektive lokala/regionala föreningens medlemsmöte, som också fastställer lista och lokalt politiskt program. Detta program får inte stå i konflikt med partiets principprogram.
9.3.3 Den lokala/regionala föreningens medlemsmöte har inom ramen för partiets principprogram sista ordet om partiets linje i lokala politiska frågor."
Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att riva upp stadgebilagorna "Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar" samt "Stadgar för lokala föreningar".


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att lägga till ett nytt kapitel 8 "Lokala föreningar"

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P18-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.1 Allmänt om lokala föreningar
8.1.1 I kommuner och landsting/regioners områden kan finnas lokala föreningar, kallade kommunföreningar respektive landstingsföreningar/regionsföreningar, som samlar alla partiets medlemmar i kommunen/landstinget/regionen.
8.1.2 Det kan bara finnas en lokal förening i varje kommun respektive landsting/region.
8.1.3 Lokala föreningar organiserar lokalt arbete och representerar partiet i kommun- och landstings/regionalpolitik.
8.1.4 Högsta beslutande organ i lokal förening är dess medlemsmöte, som sammanträder på styrelsens kallelse minst en gång per år. Medlemsmöte ska en gång per år välja styrelse, revisorer och valberedning samt behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Endast medlemsmöte får fatta beslut om att ställa upp i allmänna val, fastställa listor till allmänna val och besluta om partiets lokalpolitiska program. Till medlemsmöte ska alla medlemmar kallas minst en vecka i förväg, och tid och plats för medlemsmötet ska väljas med medlemmarnas möjlighet att ta sig till mötet i åtanke."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P18-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.2 Lokala föreningars stadgar
8.2.1 Lokala föreningar ska anta stadgar som förbinder dem att arbeta för partiets värderingar och principprogram och lever upp till grundläggande krav på interndemokrati och öppenhet inför medlemmarna.
8.2.2 Partistyrelsen fastställer exempelstadga som lokal förening kan ha som stöd och inspiration.
8.2.3 Skulle lokal förening sakna stadga eller dokumentation om vilka stadgar de har ska de arbeta efter denna exempelstadga tills de antagit egen stadga."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P18-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.3 Grundande av lokal förening
8.3.1 Kallelse till uppstartsmöte för lokal förening ska skickas ut till alla partimedlemmar i dess geografiska område senast en vecka innan mötet. Partiets arbetsutskott, eller av arbetsutskottet utsedd person, ska vara medlem som vill kalla till sådant möte behjälplig med att åstadkomma ett sådant utskick. Begäran ska då riktas till personen eller arbetsutskottet minst en vecka innan kallelsen av det tilltänkta mötet ska ske.
8.3.2 Då en lokal förening grundats ska protokoll skickas till partiets arbetsutskott som kontrollerar att föreningen uppfyller kraven i 8.2.1. Om arbetsutskottet konstaterar att så är fallet anses den lokala föreningen höra till partiet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P18-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.4 Lokal förenings relation till partiet
8.4.1 Lokala föreningar ska skicka protokoll till arbetsutskottet
(a) om förening bildas eller läggs ner,
(b) när förening fastställer eller ändrar stadga samt
(c) från medlemsmöte som väljer eller ändrar sammansättning på styrelse, valberedning och revisorer, samt utvärderar styrelsens arbete och behandlar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
8.4.2 Ifall den lokala föreningens agerande står i strid med partiets intressen eller uppenbarligen skadar partiet samt ifall föreningens stadga inte uppfyller kraven i 8.2.1 kan partistyrelsen häva föreningens rätt att representera partiet och agera i dess namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen och gäller med omedelbar verkan. Om en motion lämnas in om saken kan frågan överprövas av partiets nästföljande vårmöte, eller extra medlemsmöte, om sådant hålles före vårmötet.
8.4.3 Ifall lokal förening upphör fungera eller föreningens styrelses agerande strider mot partiets intressen eller bryter mot den lokala föreningens eller partiets stadga kan partistyrelsen besluta att kalla till medlemsmöte i föreningen där ny styrelse och övriga funktionärer ska kunna väljas."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande P18-Y09 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P18-Y06 (Jämkad med yrkande P18-Y09)
Av: Partistyrelsen


Av: Partistyrelsen Yrkande P18-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att skapa ett nytt kapitel 9 "Allmänna val och partiets förtroendevalda" och till detta kapitel infoga en ny § 9.3 med lydelsen:
"§ 9.3 Representation i lokal och regional politik
9.3.1 Landstings-/regionsförening representerar partiet i landstings-/regionspolitik. Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik.
9.3.2 Beslut om att ställa upp i landstings/regions- eller kommunval fattas av respektive lokala/regionala föreningens medlemsmöte, som också fastställer lista och lokalt politiskt program. Detta program får inte stå i konflikt med partiets principprogram.
9.3.3 Den lokala/regionala föreningens medlemsmöte har inom ramen för partiets principprogram sista ordet om partiets linje i lokala politiska frågor."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P18-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att riva upp stadgebilagorna "Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar" samt "Stadgar för lokala föreningar".

Se resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-19, 13:26 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P18-Y09:
att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."
Detta är ett rent redaktionellt yrkande som endast rättar styrelsens yrkande, utan att i sak förändra det. Jag hoppas att styrelsen kan jämka sig med min rättning, så vi inte behöver ställa de två yrkandena mot varandra innan vi prövar paragraferna mot avslag.
I styrelsens yrkande vill de döpa paragraf 8.5 till "Lokal förenings nedläggning upplösning". Att båda orden " nedläggning" samt "upplösning" finns med i titeln på paragrafen är ett fel som fanns i det underlag vi i stadgerevisionsgruppen lämnade till styrelsen, och som sedan följde med i styrelsens proposition. Med detta yrkande rättar jag felet, genom att ta bort ordet "upplösning" från paragrafens titel.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-19, 23:35 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P18-Y06:
att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning upplösning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."
Detta yrkande innehåller ett fel i paragraftiteln. Jag har därför lagt yrkande P18-Y09 där felet rättats.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-19, 23:38 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P18-Y09:
att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."
Detta yrkande rättar felet i paragraftiteln som finns med i styrelsens yrkande P18-Y06.
Mötespresidiets avatar
2015-10-20, 20:38 #5
Inte uppkopplad
Sv: P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring) -
Representanter för styrelsen har via mail meddelat presidiet att styrelsen jämkar sig med yrkande P18-Y09.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-21, 10:29 #6
Inte uppkopplad
Sv: P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Jag gillar yrkande P18-Y09:
att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."
Detta yrkande rättar felet i paragraftiteln som finns med i styrelsens yrkande P18-Y06.
Tack för rättandet! Självklart jämkar sig styrelsen med yrkandet.
JorgenLs avatar
2015-10-27, 16:46 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P18-Y06:
att i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning upplösning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."
Rösta på det rättade yrkandet istället...
troeds avatar
2015-10-28, 11:19 #8
Inte uppkopplad
Sv: P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Representanter för styrelsen har via mail meddelat presidiet att styrelsen jämkar sig med yrkande P18-Y09.
Har jag missförstått något ang. jämkningen eftersom Y06 är kvar?
Henrik Brändéns avatar
2015-10-28, 16:00 #9
Inte uppkopplad
Sv: P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Har jag missförstått något ang. jämkningen eftersom Y06 är kvar?
Nädå, det är noterat att yrkandet är tillbakadraget, och det är inte med i förslaget till voteringsordning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
2015-10-30, 18:28 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande P18-Y06 till fördel för P18-Y09.

Mitt bortjämkade P18-Y06:
i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning upplösning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."

P18-Y09, som jag tycker bättre om:
i detta kapitel skapa:
"§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet."


Jämkad enligt ovan.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com