Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du bifalla yrkandet?
Bifall 16 100.00%
Avslag 0 0%
0 mötesdeltagare (0 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 16. Du får inte rösta i den här omröstningen

Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 03. Fastställande av mötesordning [avklarad] - 2017-03-19, 22:04

3. Fastställande av mötesordning

Stänger 2017-04-11 22:00

Mötet ska nu avgöra ifall det vill fastställa mötesordningen. Det finns ett yrkande för mötet att ta ställning till.
Du kan välja att antingen bifalla eller avslå yrkandet, eller så kan du välja 'Avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Yrkande mötet har att ta ställning till:
att mötet fastställer den föreslagna mötesordningen

Bifall innebär att mötet har antagit den föreslagna mötesordningen.
Avslag innebär att mötet inte fastställer någon mötesordning och att presidiet därmed får arbeta i enlighet med tidigare antagen praxis, och eget sunt förnuft.

---
Äldre text:

Numera ska medlemsmötet självt fastställa mötesordning, och presidiet ska skicka ett förslag till sådan med handlingarna.

Stopp för yrkanden i punkten är tisdag 11 april kl 19.00. Lyfta tillbakadragna yrkanden kan göras till kl 21.00 samma dag. Votering sker från tisdag 11 april kl 22.00 till onsdag 12 april kl 22.00.

Följande förslag till mötesordning för vårmötet 2017 delgavs i handlingarna som skickades ut den 20 mars:
Citat:
Förslag till Mötesordning för vårmötet 2017
_____________________________________________________

Presentation av motioner, yrkanden samt nominerade
Motioner, yrkanden samt nomineringar till mötet presenteras under avsändarens riktiga namn, samt eventuellt användarnamn på mötet. Det namn förslagsställare ger en motion eller proposition är preliminärt och kan ändras av presidiet, så att namnet preciserar det område motionens/propositionens yrkande täcker. Detta ska göras så att det är möjligt för mötesdeltagare att från namnet på motionen/propositionen kunna förutse vilka yrkanden som kan förväntas väckas. Det ska också vara möjligt för den som tycker tvärt om mot motionären i den väckta frågan att lägga ett motförslag men däremot inte att lägga förslag i orelaterade frågor.

Formaliaärenden
I frågorna om mötets behöriga utlysande, val av justerare, eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium, samt fastställande av mötesordning och voteringsordning ska medlemmar ha minst ett dygn på sig att lägga yrkanden och förslag och därefter minst två timmar för att lyfta eventuella tillbakadragna yrkanden och förslag.

Avstår som voteringsalternativ
Som ett sätt att få fram närvaro innehåller voteringar alltid alternativet ‘avstår’. Det är ett sätt för den som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att den varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen och ingår inte i underlaget när andelen röstande som stött ett förslag eller en kandidat räknas fram.

Voteringsordning och yrkanden
Vad gäller behandling av motioner, propositioner och andra sakfrågor får yrkanden läggas, dras tillbaka och jämkas under minst en vecka. Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden och lägga dessa i eget namn.

Voteringar i ovan nämnda frågor, samt andra val än av justeringspersoner, äger rum under slutet av mötet. Senast sex dagar innan voteringarna ska börja publicerar presidiet ett första förslag till voteringsordning, och ett slutligt förslag senast tre dagar innan voteringarna ska starta. Kompletta alternativa förslag till voteringsordning ska sedan kunna läggas under minst 36 timmar och omröstning om voteringsordningen hålls därefter under minst 36 timmar.

Voteringar sker sedan i fyra voteringspass om minst två och ett halvt dygn vardera, med möjlighet att utnyttja ett extra avslutande voteringspass om minst 36 timmar ifall detta skulle behövas för att nå slutligt beslut i någon fråga.

Presidiet fastställer en konkret tidsplan med datum och tidpunkter för voteringspassen och sista tillfälle att lägga, dra tillbaka eller lyfta yrkanden i olika frågor och anslår denna senast när mötet startar.

Valprocess till förtroendeposter
Eventuella val till styrelse, revisorer, valberedning, fyllnadsval till dessa uppdrag, samt val av presidium för kommande mötesperiod äger rum under samma voteringspass som omröstningar i sakfrågor.

Dessa val sker genom att mötesdeltagare röstar på upp till det antal personer som ska väljas. Förutom de kandidater som finns ska "vakant" anges som ett alternativ i samtliga voteringar.

För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande. Ifall alla platser på grund av denna regel inte kan fyllas efter en första valomgång genomförs ytterligare valomgångar. I en första sådan omgång väljer mötesdeltagarna bland de ickevalda kandidater som fått flest röster – så många som är kvar att väljas plus en - samt "vakant". Ifall ingen väljs i en extra valomgång fortsätter mötet, om voteringspassen räcker, till ytterligare valomgångar, där den kandidat som fick minst antal röster tagits bort.

Prioritet vid kandidatur till flera oförenliga poster
Vissa förtroendeposter kan inte innehas samtidigt av samma person. Om någon är kandidat till flera sådana poster, måste personen meddela presidiet i vilken ordning den önskar prioritera dessa. Om kandidaten inte gör detta väljs den till en post enligt följande ordning:

partiledare
vice partiledare
partisekreterare
styrelseledamot
revisor
revisors ersättare
______________________

partiledare
vice partiledare
partisekreterare
styrelseledamot
valberedning
_______________________

partiledare
vice partiledare
partisekreterare
styrelseledamot
mötespresidium, mötesordförande
mötespresidium, vice mötesordförande

Vid fyllnadsval har långa mandat högre prioritet framför kortare mandat.

För den händelse att en kandidat i en första omröstningsomgång väljs till en plats längre ned på listan men kvarstår i en andra valomgång till en plats högre upp på listan gäller följande:
Kandidaten kan då kvarstå i ytterligare omgångar i valet till platsen högre upp och resultatet av valet till platsen längre ner är då preliminärt tills valen till platsen högre upp är avgjorda.

Fram till mötets avslutande kan en kandidat tacka nej till en post den blivit vald till. Ifall någon under mötet avstår en plats den blivit vald till och det finns en ytterligare kandidat på tur som fått en majoritet av avgivna röster men ej blivit vald, så inträder denna automatiskt på den nu lediga platsen. Finns kandidater som ej fått en sådan majoritet och tid fortfarande finns att hålla ytterligare valomgångar på ordinarie voteringspass hålles ytterligare valomgångar. Annars lämnas posten vakant.

Lika röstetal
Om en fråga på grund av lika röstetal inte kan avgöras görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår, eller inga voteringspass återstår för frågans avgörande, avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag. Om lotten avgör administreras detta av mötespresidiet. Mötets justerare samt partiets revisorer äger rätt att granska avgörandet.

Ordningsfrågor
Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet. Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan innan de avslutande voteringspassen startar ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under voteringsveckorna ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.

Reservationer
Reservationer skickas direkt till motespresidiet@piratpartiet.se (med tydligt angivet vilket beslut medlemmen vill reservera sig mot och varför). Presidiet postar därefter reservationen på för ändamålet avsedd plats. En mötesdeltagare kan ställa sig bakom en annan mötesdeltagares reservation, detta görs genom att medlemmen mailar mötespresidiet och anger vilken reservation den vill ställa sig bakom, mötespresidiet lägger sedan till personens namn till den lagda reservationen.

Direktjustering
Ändringar av stadgarna får inte direktjusteras. Varje möte i sin helhet ska vara baserat på samma stadgar.

Stadgetolkning
Om oklarhet gällande nuvarande stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning. Sådan stadgetolkningsfråga avgörs som ordningsfråga.

Respekt för mötet
Mötespresidiet har rätt att avbryta diskussioner och flytta undan inlägg som innehåller rena personangrepp, eller på annat sätt uppenbart stör mötet, till en därför avsedd plats. Mötesordföranden äger rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.

Att använda färger i meddelanden
Färgerna blått och rött är reserverade för presidiet och får inte användas i annat fall. Övriga färger får lov att användas, men mötesdeltagarna uppmuntras att använda möjligheten sparsamt. Mötespresidiet kan komma att ändra meddelanden där mötesdeltagaren använder färger ifall mötespresidiet skulle anse det behövas.

Språkliga och administrativa korrigeringar
Mötespresidiet äger rätt att döpa om och flytta meddelanden skapade av mötesdeltagare för att passa in dessa i mötets struktur. Dessutom har mötespresidiet rätt att ta bort inlägg som är identiska med nyligen, av samma person, skrivna inlägg – s k dubbelinlägg. Vidare har mötespresidiet rätt att korrigera stavfel och andra språkliga fel i lagda yrkanden innan votering, detta under förutsättning att det inte innebär en förändring av yrkandets innebörd.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2017-04-11 klockan 20:45. Anledning: förberett för omröstning
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #296691
Standard Sv: 03. Fastställande av mötesordning - 2017-04-11, 12:25

Jag yrkar
att mötet fastställer den föreslagna mötesordningen
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #296696
Standard Sv: 03. Fastställande av mötesordning [avklarad] - 2017-04-12, 21:23

Finner att mötet antagit den föreslagna mötesordningen
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com