Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du lägga ekonomiska berättelsen till handlingarna?
Bifall 63 98.44%
Avslag 1 1.56%
4 mötesdeltagare (5.88 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 68. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse [avklarad] - 2013-03-17, 22:13

Ekonomisk rapport för Piratpartiet 2012

Stänger 2013-05-01 klockan 21.30

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.


Ingående balans 1 jan 2012

AktivaPASSIVA
Bank
292 940 kr
Kortfristiga skulder
28 686 kr
Paypal
21 306 kr
Studsade utbetalningar
695 kr
Payson
2 046 kr
Expences
- 19 111 kr
Korta tillgångar
27 940 kr
Upplånade medel
5 000 kr
Summa:
344 232 kr
Överrullningar
107 457 kr
Trycksaksfond
80 000 kr
Övrigt eget kapital
141 506 kr
Summa:
344 232 kr

Resultat

InkomsterUtgifterBudgetNot
Donationer
789 056 kr
+ 645 000 kr
Därav till lokala budgetar
2 429 kr
Riktad donation för lokal
50 000 kr
Försäljning (evangelism)
32 472 kr
+ 38 000 kr
1)
Lokala initiativ (aktivistinitiativ)
4 506 kr
- 100 000 kr
Events
67 328 kr
- 80 000 kr
2)
Styrelsemöten
43 537 kr
98 124 kr
- 50 000 kr
3)
Presidiet
10 126 kr
- 10 000 kr
Valberedningen
- 5 000 kr
Revisorer
- 5 000 kr
IT
37 840 kr
100 689 kr
- 88 000 kr
4), 5)
Partisekretariat
51 230 kr
94 175 kr
- 125 000 kr
6)
Ledning och ledningsinitiativ
30 702 kr
- 70 000 kr
Kampanj
21 126 kr
- 80 000 kr
Internutbildning
-20 000 kr
Kommunikation
- 5 000 kr
Lokal samordning
- 5 000 kr
Överdrag lokala budgetar
3 917 kr
7)
Avskrivningar fordringar
27 499 kr
8)
Summa före fonderingar mm
1 004 135 kr
460 621 kr
Överskott före fonderingar mm
543 230 kr
Ianspråktagande av trycksaksfond
0 kr
+ 80 000 kr
9)
Ianspråkstagande av överrullningar
107 457 kr
Utdelning till lokala föreningar
66 483 kr
Avsättning fond för Värmlandsföreningar
1 347 kr
Avsättning av lokala budgetar till valfond
39 627 kr
Avsättning till lokalfond
50 000 kr
Avsättning till valfond
120 373 kr
Summa efter fonderingar mm
1 111 592 kr
738 451 kr
Överskott efter fonderingar mm
373 141 kr

Utgående balans 31 dec 2012

AKTIVAPASSIVA
Bank
771 984 kr
Kortfristiga skulder
6 238 kr
Paypal
76 867 kr
Skulder utanför reskontra
51 852 kr
Payson
11 584 kr
Skulder till lokala föreningar
66 483 kr
Kortfristiga fordringar
53 363 kr
Oreglerade expense-claims
1 599 kr
Utstående förskott (fr expenses)
18 368 kr
Trycksaksfond
80 000 kr
Summa
932 166 kr
Lokalfond
50 000 kr
Fond för Värmlandsföreningar
1 347 kr
Valfond
160 000 kr
Övrigt eget kapital
514 647 kr
Summa
932 166 kr

[h3]Kommentarer till resultaträkningen[/he]1) Om budgetering av försäljning:
I budget anges försäljning 60 000 kr, där man vetat att 22 000 kr skulle komma av att sälja IT-tjänster till UP, och att resten huvudsakligen tänkts vara evangelism.
Eftersom ett särskilt inkomstkonto för IT skapats anges 38 000 som budgeterat på posten ”Försäljning (evangelism).

2) Specificering av events

UtfallBudget
Almedalen
22 113
30 000
Bok o Bibliotek
22 617
20 000
Dream Hack
498
5 000
Pride
22 100
25 000


3) Styrelsen
Inkomster för styrelsen avser ersättning från EU-parlamentet för studiebesök i anslutning till septembermötet i Bryssel. Därtill har vi haft utgifter för styrelsens mötande under 2012 på ytterligare runt 13 000 kr, som tagits ut som förskott av styrelseledamöter under året men där kvitton vid årsskiftet inte redovisats. (Denna punkt har redigerats 130320 och överensstämmer därför inte helt med lydelse i bifogad pdf.)

4) Budgetering av inkomster resp utgifter för IT
Budgeterades 110 000 kr i kostnader för IT. I budgeten angavs också totalt 60 000 kr för försäljning, där man då visste att 22 000 av dem skulle vara UPs bidrag till gemensamma IT-kostnader.
Därför anges här budgeten för IT som 110 000 kr ut och 22 000 kr in, netto 88 000 kr.

5) Inkomster från IT
Inkomster kommer från Ung Pirat och NotInMyCountry som ersättning för tillgång till IT, samt försäljning av ett stycke infrastruktur.

6) Inkomster från partisekretariat
Inkomsterna utgör fakturering av telefon- och internetkostnader för Christian Engströms två lokalassistenter till CEs kansli.
För 2012 kom fakturering även av sista kvartalet 2011 in i redovisningen, så inkomsterna som avser 2012 är 10 459 kr lägre än som redovisas i bokslutet.

7) Överdrag lokala budgetar.
I bokföringen finns en post ”ackumulerade avsättningar till lokala budgetar samt avskrivningar” om 361 894 kr, varav bara 3 917 kr redovisas i den ekonomiska rapporten som ”Överdrag lokala budgetar”.
Anledningen är följande:

I ekonomisk berättelse för 2009 redovisas 168 398 kr i utgifter för lokala budgetar, i den ekonomiska berättelsen för 2010 130 000 kr och i den ekonomiska berättelsen för 2011 60 000 kr, sammanlagt 358 398 kr.
Dessa utgifter har dock i bokföringen aldrig kostnadsbokförts. Det beror på att kontona för lokala budgetar i bokföringen skapades som resultatkonton, men det sedan visade sig att de borde fungera som balanskonton, eftersom de skulle behålla pengar över årsskiften. För att hantera detta flyttades den beräknade behållningen på de lokala budgetarna efter årets tillförsel av medel inför varje årsskifte över till ett balanskonto kallat ”överbryggningar”, varefter samma belopp återfördes till de lokala budgetarna omedelbart efter årsskiftet. Av den anledningen har det för varje år kommit att skvalpa ett allt större saldo i de olika lokala budgetarnas konton, något som avspeglat att själva kostnaderna för avsättningar till de lokala verksamheterna aldrig tagits på ett kostnadskonto.

Då skillnaden mellan de medel som tillförts de lokala budgetarna och de medel de förbrukat efter årsskiftet 2012 hölls kvar på kontot överbryggningar fanns därför på en rad lokala budgetars konton ett saldo, som i de flesta fall uppgick till just de belopp som tillförts kontona från partiet centralt.

Genom att föra över dessa summor från de olika lokala budgetarnas konton till kontot ”ackumulerade avsättningar …” har kontona för lokala budgetar under 2012 kunnat nollställas. Kontot ”Ackumulerade avsättningar …” kom då att omfatta 361 894 kr. Av dessa är som sagt 358 398 kr redan redovisade i tidigare års resultaträkningar. Det återstår därför att för detta år redovisa differensen a 3496 kr. Om denna summa förs in i resultaträkningen kommer dock inte årets vinst att stämma med differensen mellan ingående och utgående eget kapital. Om summan däremot justeras uppåt med 421 kronor kommer det däremot att gå jämnt upp. Därför görs denna justering till 3 917 kr. Denna summa hamnar inom några tiokronors marginal från det netto som under året glidit in som utgifter i de lokala budgetarna, fastän några medel under året inte avsatts för dessa. Därav att kontot benämns ”överdrag lokala budgetar”.

8) Avskrivningar av gamla fordringar och förskott.
I anslutning till bokslutsarbetet har vi gått genom alla gamla fordringar, förskott och expense-claims och avskrivit sådana som egentligen inte varit fordringar utan bara kvarstått som sådana pga bokföringsfel, sådana som inte varit indrivningsbara och sådana där det varit uppenbart att pengarna använts till partiverksamhet men kvitto försvunnit.

a) 37 kr avser testfakturor på småbelopp som skickades ut för att testa systemet i anslutning till att bokföringssystemet byggdes upp, vilka inte motsvarade några verkliga krav.

b) 9 970 kr avser fakturor som för flera år sedan skickats iväg och betalats, men där betalning av misstag bokfördes som en donation, och fordran därför stått kvar i bokföringen trots att den sedan länge varit reglerad.

c) 750 kr avser felaktiga faktureringar av aktivister för deltagande på ett parley, våren 2011 fastän aktivisterna ifråga själva varit organisatörer av eventet.

d) 719 kr avser en faktura som år 2010 skickats till ett företag som vi en tid utnyttjade för att skicka mail, eftersom vi ansåg oss ha innestående medel vi inte utnyttjat. Företaget visade sig dock inte vara intresserat av att betala tillbaka dessa.

e) 1629 kr avser en faktura för resa för evangelist till en konferens i Oslo i feb 2011, som konferensarrangörerna visat sig mindre intresserade av att betala då de fullständigt hade missuppfattat vilket budskap evangelisten ämnade framföra.

f) 6005 kr avser oredovisat kontantförskott från 2010 till aktivist där vi helt säkert vet att pengarna användes till en flygresa till en aktivitet partiet skickat aktivisten till.

g) 4774 kr avser ett oredovisat kontantförskott från 2010 till aktivist där vi bedömer det som troligt att pengarna användes så som avsetts för partiverksamhet, men även om så inte vore fallet skulle fordran inte längre vara indrivningsbar eftersom vi inte skickat påminnelser i tid.

h) 1853 kr avser ett oredovisat kontantförskott från 2010 där det är oklart ifall pengarna använts till partiverksamhet, men där fordran i vilket fall inte är indrivningsbar eftersom vi inte skickat påminnelser i tid.

i) 300 kr avser ett belopp som bokförts som ett förskott 2010 fastän det uppenbarligen varit en ersättning för ett gjort utlägg (milersättning resa).

j) 1251 kr avser sex olika förskott för 2010 till tre olika aktivister för resor, där redovisade kvitton inte fullt ut täcker de förskotterade medlen, men där det framstår som troligt att även de resterande pengarna använts till omkostnader för partiverksamhet, och fordringarna i vilket fall inte längre är indrivningsbara, eftersom vi inte skickat påminnelser i tid.

9) Om trycksaksfonden
Trycksaker som beställts under 2012 har inte fakturerats förrän under 2013, varför fonden står kvar.

Förtydliganden till utgående balans

Aktiva-sidan

Kortfristiga fordringar
Är dels oreglerade utgående fakturor (bokföringens konto ”korta fordringar”) a 29 650 kr, huvudsakligen till NotInMyCountry och Ung Pirat för IT-tjänster och European Pirate Academy för evangelism. Dels en fordran a 23 713 kr om som uppkommit under hösten 2013 men inte hunnit faktureras (bokföringens konto ”div. fordringar) på Christian Engströms EU-parlamentskontor, som avser ersättning för att partiet betalat telefon-och datorkostnader för lokalassistenterna Anna Troberg och Rick Falkvinge. I slutet av februari 2013 var fakturor till European Pirate Acaddemy och Ung Pirat reglerade.

Utstående förskott
Detta är kontantförskott till aktiva, huvudsakligen för resor, som inte hunnit redovisas till årsskiftet. De är samtliga utbetalade hösten 2012, och gäller alla utgifter vi vet ägt rum. I slutet av februari 2013 är huvuddelen av beloppen redovisat.

(I bokföringen har på konto ”expenses” blandats aktivisters krav på partiet för gjorda utlägg – expenses – och förskott som betalats ut till aktivister. Saldot i bokföringen är därför ett netto av dessa 18 368 kr i fordringar, och de skulder på 1599,50 som utgörs av aktivisters krav på partiet och redovisas på andra sidan i balansräkningen.)

Passiva-sidan

Kortfristiga skulder (i bokföringen korta skulder)
I bokföringen kallat ”korta skulder”. En telefonräkning på 5575 kr, samt en handfull ytterligare inkomna fakturor. I slutet av februari 2013 är samtliga dessa betalade.

Skulder utanför reskontra
Lejonparten av detta belopp avser en skuld som uppkom då ”The Guardian” betalade en faktura för evangelism i brittiska pund istället för svenska kronor. Den skulden är i slutet av februari 2013 betald. Därtill ryms i summan knappt 700 kr i skuld till en aktivist, som har sin upprinnelse i ett gammalt expenseclaim, där betalningen misslyckades.

Skulder till lokala föreningar
Detta är de skulder som uppstått i o m utskiftandet av de lokala budgetarna.

Norrbottens län
1 503
Uppsala k
9 051
Stockholms län
16 056
Västmanlands län
4 216
Västerås k
6 168
Östergötlands län
2 265
Linköping k
2 266
Norrköping k
2 266
Malmö k
22 692
Summa
66 483


(Den förening som bildats i Skåne fick sitt godkännande villkorat till att de under 2012 skulle fyllnadsvälja revisor. Eftersom detta icke skett deltog inte föreningen i utskiftningen, som ägde rum iom årsskiftet.)

Oreglerade expense-claims
Detta är kostnader aktiva begärt ersättning för, där ersättningen inte hunnit betalas ut.

(Bokföringens konto expenses har blandat expense-krav riktade mot partiet, som alltså är skulder för partiet, med förskott som betalats ut till aktivister, och allts är fordringar för partiet. Totalt har förskotten varit 18368 och kraven 1599,50, vilket gör ett saldo på bokföringens konto a 16768,50)
Bifogade filer
Filtyp: pdf Ekonomisk rapport för Piratpartiet 2012 20130315.pdf (147.0 KB, 184 visningar)

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2013-04-28 klockan 23:20.
   
Gammal 2013-03-18, 11:46
Mikael Holm
Detta meddelande har raderats av Mötespresidiet.
  (#2) Gammal
Leopold Inte uppkopplad
 
Inlägg: 23
Reg.datum: Aug 2012
Standard Sv: 07. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse - 2013-04-29, 08:59

Jag yrkar bifall.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leopold  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com