Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna?
Bifall 66 98.51%
Avslag 1 1.49%
5 mötesdeltagare (6.94 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 72. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse [avklarad] - 2013-03-17, 22:14

6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse


Stänger 2013-05-01 klockan 21.30

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.Verksamhetsberättelse 2012

Välkommen till Piratpartiet!
Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer,
mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi ser att den moderna informationstekniken öppnar nya möjligheter för människor att själva ta
makten över sina liv och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi ser hur ett friare
informationsflöde gör att både tankar, kulturellt skapande och ekonomin kan växa.Några ord från styrelsens sammankallande 2012

Efter riksdagsvalet 2010 var det många som räknade ut Piratpartiet. Jag var inte en av dem. Jag har
alltid trott att partiet har haft mer att ge. Det omfattande arbete som genomförts under 2012 har
stärkt mig i den tron.

Vi har på kort tid gått från att vara ett fokusparti till att vara ett parti med betydligt fler strängar på
vår politiska lyra. Utvecklingen har skett genom öppna och inkluderande samtal och direkt
medlemsinflytande. Det är något som gör Piratpartiet tämligen unikt inom den svenska politiken.
Vi har också gjort stora förändringar på det organisatoriska planet. Lokala föreningar bildas löpande
runt om i landet. Det är en utveckling som kommer att stärka oss betänkligt inför valåret 2014. Den
lokala aktivismen är partiets ryggrad.

2012 var också året då jag själv valde att inte återkandidera som styrelsen sammankallande för att
istället axla rollen som partiledarens assistent i ledningen. Jag önskar vår nya sammankallande,
Anders S. Lindbäck, lycka till i arbetet med att leda styrelsen under det viktiga förvalsåret.

Stort tack till alla som hjälpt till under 2012!

Marit Deldén
Sundsvall, mars 2013
Utgångsläge och utmaningar 2012

Redan i början av 2012 stod det klart att Piratpartiet så sakteliga var på väg att hämta sig efter den
svidande valförlusten 2010. Ett intensivt arbete med att stärka organisationen och lägga grunden för
en breddad politisk plattform började så sakteliga falla på plats, även om mycket arbete fortfarande
kvarstod.

Under 2012 fanns fyra huvudsakliga utmaningar:

Ekonomi
Ekonomin har alltid varit en utmaning för partiet. Under 2011 genomförde vi ett omfattande
besparingsarbete. Utmaningen för 2012 bestod främst i att stärka ekonomin inför valåret 2014. En
grundförutsättning för detta var att stabilisera månadsdonationerna på en bra nivå, vilket vi gjort på
en nivå om cirka 60 000 sek i månaden. Nästa steg kommer att vara att öka månadsdonationerna
kontinuerligt.

Politiskt utvecklingsarbete
Efter riksdagsvalet stod det klart att partiet behövde en bredare politisk plattform. Våren 2012 antog
medlemsmötet ett nytt principprogram som skulle ligga till grund för detta arbete. En viktig
utmaning har under året varit att konkretisera dessa principer i sakpolitiska ställningstaganden som
partiet står samlat bakom.

Lokal verksamhet
Mellanvalsår är traditionellt lågintensiva år vad det gäller aktivism för alla partier. Det innebär en
risk för stagnation och problem att få igång verksamheten igen inför valåren. Detta innebär en extra
risk för ett parti som Piratpartiet, som har svårare än riksdagspartierna både ekonomiskt och
mediamässigt.
Under 2012 har vi därför arbetat med att få igång lokala föreningar, som kan bedriva fortbildande
verksamhet och lokalt opinionsbildande arbete under mellanvalsår, och på så sätt bygga en grund
för ett framgångsrikt valarbete.

Mediaskugga
Ledningen tog 2011 krafttag för att slå sig ur den mediaskugga som partiet hamnat i efter
riksdagsvalet 2010. Det arbetet har varit framgångsrikt, och partiets centrala företrädare har haft en
stark närvaro på nationella debattsidor. Men, när det gäller medial uppmärksamhet, så ska vi alltid
sträva efter att få mer. Därför kvarstår detta som en av partiets allra viktigaste utmaningar. Styrelsen
och ledningen arbetar därför intensivt med att ytterligare synliggöra partiet i media.
Politiskt utvecklingsarbete
Sedan partiets grundande 2006 har partiet utvecklats och mognat ideologiskt. Vår dokumentation
hade inte hunnit med den utvecklingen. Styrelsen tog därför under 2011 initiativ till att arbeta fram
ett nytt partiprogram, som ska bestå av ett principprogram och flera sakpolitiska program.

Principprogram
Principprogrammet beskriver kärnan i det som gör oss alla till pirater och är grunden för alla
sakpolitiska ställningstaganden vi gör. Efter en omfattande remissarbete och diskussion antogs på
vårmötet 2012 ett helt nytt principprogram. Enigheten kring det nya programmet var bred, och den
slutliga versionen röstades genom med över 95% majoritet.

Breddning
Med det grundläggande principprogrammet på plats initierade ledningen under våren en bred
sakpolitisk diskussion samlad kring ”Breddningsbloggen”. Här fick alla pirater möjlighet att lägga
fram idéer som sedan diskuterats och steg för steg, och där många sedan förts vidare till
medlemsmöten via medlemsmotioner och styrelsepropositioner.

I slutet av 2012 hade partiet i flertalet centrala politikområden mejslat ut en relativt
sammanhängande politik, väl förankrad i partiets grundläggande värderingar och principprogram. I
de centrala politikområden där medlemsmötet inte mejslat ut grunderna för en politik har en rad
förslag kastats fram och diskuterats under hösten.

Sakpolitiska program
Arbetet har också kommit igång att utifrån dessa ställningstaganden utforma sakpolitiska program,
och det första, om bibliotekspolitik, antogs av styrelsen under hösten. Flera ytterligare är sedan på
gång under våren, där arbetet kommit så långt att det första kunde antas av styrelsen i januari 2013.

Ekonomi
Piratpartiets huvudsakliga inkomstkälla är donationer. De har under året legat stabilt runt 60 000 kr i
månaden. Partiet har därtill haft vissa inkomster för försäljning av datatjänster till Ung pirat och Not
In My Country, och från fakturering då partiets evangelist medverkat vid internationella
arrangemang.

Efter ett valår 2010 då alla ekonomiska marginaler förbrukades gjordes under 2011 en kraftig
uppstramning av partiets utgifter, som lett till partiet under 2012 kunnat göra ett stort överskott, och
därmed skaffa sig marginaler inför supervalåret 2014. Överskottet under året blev (efter
avsättningar av 160 000 kr till en valfond och 50 000 kr till en lokalfond) 373 141 kr, och vid årets
slut uppgick fonder och övrigt eget kapital till nära 800 000 kr.

Under året har mycket energi ägnats åt att modernisera och förbättra verktygen för partiets interna
redovisning så att vi ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på oss som riksdagsparti,
samtidigt som vi kan fortsätta utnyttja de mycket effektiva och tidsbesparande automatiserade
funktioner det hittillsvarande systemet bygger på.

Bokslutet finns i ett separat dokument.Kommunikation
Kommunikation är nyckeln till allt internt samarbete och allt externt opinionsbildande. Därför har
Piratpartiet under 2012 lagt mycket energi på att förbättra kommunikationen både internt och
externt.

Sociala medier
Partiet finns närvarande på bland annat på Twitter, Facebook, Google+. Ingen av dessa tjänster är
öppna och fria, men för att kunna opinionsbilda är det viktigt att finnas där människor finns.
Piratpartiet blev det första svenska partiet med egen sida på Google+. Vi har även arbetat för att öka
all vår aktivitet via sociala medier.

Det är dock viktigt att visa att det finns alternativ. Under 2011 inleddes ett försök med den öppna
och fria plattformen Free & Social. Detta försök har dock avstannat något.

Ny hemsida
Piratpartiet fick under 2012 en ny hemsida. Den publicerades i beta-version under december.
Hemsidan är uppbyggd av en uppsjö av olika bloggar som tillsammans skapar Sveriges mest
decentraliserade politiska hemsida. Innehållet skapas både av partiet centralt och av aktivister runt
om i landet.Partiledaren har ordet
2012 har varit ett intensivt, men fantastiskt år. Runt om i Sverige har en rad lokala aktivister axlat
ansvaret att ta hand om nya medlemmar och att föra ut partiets politik. Enskilda aktivister har också
tagit ett ansvar för att utveckla partiets politik genom att bidra med sina tankar och idéer i inlägg
och kommentarer på Breddningsbloggen och genom att delta i medlemsmötena. Dessutom har man
tillsammans med andra bildat en rad lokala föreningar runt om i landet.

Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som på olika sätt klivit fram och axlat ansvar för partiets
framtid. Tack!

Det stora arbete vi tillsammans lagt ner på det politiska breddningsarbetet är inte färdigt, men det
har redan börjat ge frukt. Vår nya bredd gör det oändligt mycket lättare att vara en aktiv del av den
politiska debatten. Det gör också att fler människor får upp ögonen för vår politik. Det betyder fler
medlemmar, fler aktivister och fler röster i valen 2014.

Nu ska vi fortsätta att bygga på den inslagna linjen och fortsätta visa musklerna i EU, i Sverige och
lokalt runt om i landet. 2013 lägger vi i ännu en växel.

Anna Troberg
Stockholm, mars 2013
Media
Stor vikt har under året lagts vid att förbättra och fördjupa mediearbetet. Detta har bland annat
inneburit mer proaktivt och långsiktigt mediearbete som givit gott resultat.

Vidgade vyer
I den offentliga debatten är det ganska begränsande att vara ett fokusparti. Det politiska
breddningsarbetet har givit oss bättre möjligheter att nå ut bredare, till fler människor och inom fler
områden.

Pressmeddelanden
Det finns alltid något att kommentera och ju oftare journalister påminns om Piratpartiets existens,
desto oftare påminns de att själva ta kontakt med oss. Därför har vi ytterligare ökat frekvensen av
skickade pressmeddelanden.

Debattartiklar, repliker och insändare
Piratpartiet skrev och fick under 2012 fler debattartiklar och repliker publicerade än någonsin
tidigare och slog därmed det tidigare rekordet från 2011. Det har resulterat i god närvaro i riksmedia
och debattsajter på nätet.

Vi har också vidtagit åtgärder för att på olika sätt öka exponeringen i lokala medier. Bland annat har
ledningen aktivt via mejl bjudit in lokala pirater att ta del i lokala debatter på insändar- och
debattsidor.

TV & Radio
Piratpartiet har under året varit närvarande i både radio och tv, både nationellt och lokalt, men en
ökning är önskvärd. Ledningen arbetar därför på att successivt öka närvaron genom ett stabilt och
gediget grundarbete mot media.

Talespersoner och grävare
För att långsiktigt öka genomslaget i media är det viktigt att kunna bevaka många politikområden så
att partiet är berett att agera med utspel och debattartiklar i samma ögonblick som en frågan blir
medialt het och det öppnar sig ett kort fönster av möjlighet att nå ut med våra åsikter i frågan.

Därför har styrelse och ledning under året diskuterat och planerat för ett system med utskott i olika
sakpolitiska frågor, som leds av särskilda talespersoner i området. Detta har resulterat i beslut om att
sådant system ska sjösättas under 2013.
Kampanj
Då 2012 var ett mellanvalsår och mycket arbete lagts på organisatorisk och politisk utveckling samt
mediaarbete har det rena kampanjarbetet kommit att stå tillbaka något. Istället har ledningen
prioriterat ett intensifierat mediearbete i syfte att lyfta partiet externt och entusiasmera partiets
aktivister för framtida kampanjarbete.

Vi har dock tagit fram en del riktat kampanjmaterial:

Datalagringsdirektivet
Riksdagen röstade under våren om datalagringsdirektivets införande i Sverige. I samband med detta
debatterade Piratpartiet aktivt i media, arrangerade demonstrationer och delade ut
informationsmaterial.

Bibliotek
Piratpartiet har under året arbetat aktivt för att lyfta olika biblioteksfrågor. Detta arbete har bland
annat innefattat en rad debattartiklar, informationsmaterial, deltagande på Bok- & biblioteksmässan
i Göteborg. Partiledaren har också föreläst på International Federation of Library Associations
(IFLA) världskongress i Helsingfors.
Lokal verksamhet
Piratpartiet är helt beroende av den lokala verksamheten som bedrivs av partiets medlemmar. Därför
har under året flera viktiga steg tagits för att dels lämna ett större handlingsutrymme för lokal
verksamhet, dels ge ett bättre stöd till lokal verksamhet och framtida kampanjarbete.

Lokala föreningar
Under 2012 kom bildandet av lokala föreningar igång. Sådana startades bland annat i Linköping,
Norrköping, Östergötland, Uppsala, Västerås, Stockholm, Västmanland, Malmö, Värmland,
Karlstad, Norrbotten och Östergötland. Flera andra platser är på gång att starta upp en lokal
förening.

De de lokala föreningarna ska driva det politiska arbetet lokalt, och ansvara för arbetet med
kommun och landstingspolitik: ta fram lokala politiska program, fastställa listor och vara det
naturliga forumet för diskussion mellan partiets medlemmar och framtida förtroendevalda.

Ledningen har besökt ett antal lokala föreningar, bland annat har partiledaren närvarat då flera av
dem bildats. Partiledningen har genom lokal samordnare varit behjälplig med formalia och
praktiska frågor kring bildandet, och för att stödja de lokala föreningarnas arbete med lokala
politiska program har ledningen arbetat med en sammanställning av de sakpolitiska beslut partiet
fattat, som har bäring på kommunal- och landstingspolitik. Arbetet slutfördes och presenterades för
medlemmarna i början av 2013.
Internutbildning
Många av våra medlemmar känner att de behöver mer kött på benen för att ge sig ut och kampanja,
informera i skolor och annat som hör politiskt arbete till. Därför har ledningen under 2012 planerat
och börjat arbetet med två kurser som ska läggas ut på partiets hemsida, en grundläggande
partiskola och en kurs i utåtriktat arbete. Arbetet fördröjdes dock av att den nya webbsidan inte blev
färdig förrän i december, men hade vid årsskiftet kommit så långt att de bägge kurserna planeras
vara färdiga under våren 2013.
EU
Piratpartiet har två EU-parlamentariker, Christian Engström och Amelia Andersdotter, och tillhör
den gröna gruppen i Europaparlamentet.

Arbetet i Bryssel
Christian Engström och Amelia Andersdotter har under året arbetat aktivt med de
informationspolitiska frågor som legat på EU-parlamentets bord.

Parlamentarikerna har bland annat varit aktiva i debatten om ACTA, dataskydd, upphovsrätt,
betalningsleverantörer, patent, digital infrastruktur, europeisk forskningspolitik och integritet.

Övrigt internationellt

Information
Rick Falkvinge har tillbringat året med att resa runt i världen och föreläsa om piratideologi. Han
skriver krönikor för bland annat Techdirt och TorrentFreak och når på så sätt en stor internationell
publik.

Internationell kontaktperson
2011 tillsatte partiledaren dessutom Josef Ohlsson Collentine som internationell kontaktperson.
Den internationella kontaktpersonen rapporterar till ledningen om vad som händer internationellt,
samt att berätta om vad som händer i Sverige för en internationell publik.

Piratpartiet har deltagit på PPIs årsmöte i Prag och där skrivit under en deklaration om att starta upp
en paraplyorganisation för Europas piratpartier och aktivt samarbeta inför EU-valet 2014.Större event under året
Piratpartiet arbetar året runt, men det finns alltid några händelser som sticker ut lite extra när man
blickar tillbaka. Här är några av dem.

Almedalen
En grupp om fem personer utgjorde Piratpartiets officiella trupp i Visby under Almedalsveckan.
Utöver dessa fanns ett tiotal representanter från Ung Pirat på plats, samt ett tjugotal aktiva pirater
som åkt till Gotland på eget initiativ.

Piratpartiet valde att inte arrangera några egna evenemang under Almedalsveckan, utan satsade
istället på att vara väl representerade på andras evenemang.

Pride
Piratpartiet hade som vanligt tält i Pride Park i Stockholm under Pridefestivalen. Partiet deltog
också i den årliga Prideparaden.

Pride Park besöktes av 300 000 människor och paraden sågs av omkring 450 000 människor, vilket
gör Pride till Piratpartiets största enskilda kontaktyta med potentiella väljare.

SVT Debatt publicerade i samband med Pride även en debattartikel av partiledaren med titeln:
”Riksdagspartierna går gärna i Prideparaden, men sviker hbtq-rörelsen när det verkligen gäller”

Bok- & Bibliotek
Piratpartiet deltog för första gången på Bok- & Biblioteks-mässan i Göteborg. Till mässa tog vi
fram speciellt informationsmaterial. Mässdeltagandet innebar en exponering för omkring 100 000
människor. Mässan är dessutom Sveriges mest mediabevakade mässa.

Mässdeltagandet föregicks också av en debattartikel av partiledaren i GP med titeln: ”Bokförlagen
måste släppa greppet om e-böckerna”.

Dreamhack Vår & Höst
Piratpartiet hade viss närvaro på Dreamhack. Deltagandet innebar exponering för omkring 20 000
människor per event.
Förberedelser inför valen 2014
Av Piratpartiets första fem år var tre valår. Det fanns då aldrig tid att förbereda val på bästa sätt.
Inför valåret 2014 har vi mer tid och bättre möjligheter att förbereda oss bättre på alla plan.
Styrelsen och ledningen samarbetar nära kring detta.

Politik
Partiet måste i valrörelsen 2014 kunna gå fram med en positiv samhällsvision, och konkreta svar på
vad våra grundläggande övertygelser får för konsekvenser i politikområden utanför den snäva
informationspolitiken. Styrelsen, ledningen och medlemmar har som nämnts under 2012 arbetat
intensivt med att ta fram ett nytt partiprogram som ska bestå av ett principprogram och flera olika
sakpolitiska program. Arbetet framskrider efter de planer som gjordes under 2011, och allt tyder på
att vi ska kunna gå in i supervalåret 2014 med ett genomarbetat och positivt principprogram och
sakpolitiska program kring samtliga våra kärnfrågor och därtill flertalet traditionella
politikområden.

Organisation
Avgörande för en framgångsrik valrörelse är lokal aktivitet och verksamhet. För att lägga grunden
för effektiv självstyrande lokala verksamhet öppnade partiet under hösten 2011 för bildande av
lokala föreningar, och under 2012 har ledning och styrelse stöttat grundandet av sådana, så att det
under året bildats ett tiotal sådana.

Opinionsbildning
Det effektiviserade mediaarbetet är mycket viktigt för att partiet ska kunna bedriva framgångsrik
opinionsbildning, Det ger en stabil grund för traditionellt kampanjarbete och en plattform för arbete
med lokal politik och rekrytering av kandidater till lokala val.

Förberedelser inför riksdagsinträde med mera
Under året har styrelse och ledning arbetat för att se till att alla beslut som behöver fattas inför valet
2014, som fastställande av listor, reglering av riksdagsgrupp, riktlinjer för kandidater, etc, ska kunna
tas efter en grundlig diskussion, där det ska vara tydligt god tid i förväg när och av vem vilka beslut
ska fattas. Detta har under 2012 bland annat lett till att grundläggande regler kring riksdagsgruppen
förts in i partiets stadgar, och att beslut fattats om när och hur medlemsomröstning ska hållas för att
fastställa riksdagslistor. En rad andra sådana frågor har under året beretts i styrelse och ledning för
att kunna fortsätta diskuteras och beslutas under 2013.
Medlemsmöte, styrelse, ledning
Medlemsmötet är Piratpartiets högsta beslutande organ. Därefter kommer styrelsen och sedan
ledningen.

Medlemsmöten
Piratpartiet har under 2012 haft två medlemsmöten, ett vårmöte och ett höstmöte.

Styrelse

Styrelsemöten
Under 2012 höll partistyrelsen åtta möten. Detta inkluderar ett konstituerande styrelsemöte som
hölls 2011 för 2012 års styrelse och ett icke-beslutsmässigt möte där inga beslut fattades.
Partistyrelsen fattade dessutom tolv per capsulam-beslut under året.

Styrelsens sammansättning
Mandaten räcker från 1:a januari till 31:a december. Fyllnadsval betyder att posten tidigare varit
vakant.

Ledamöter
*(och deras mandat)
Andreas Larsson (2012-2014)
Anton Nordenfur - fyllnadsvaldes under 2012 (2010-2012)
Emil Isberg (2011-2013) avgick på egen begäran 2012-10-24.
Torbjörn Wester (2011-2013)
Fredrik Holmbom (2012-2014)
Fredrik Strandin (2010-2012)
Henrik Brändén (2011-2013)
Johanna Julén (2010-2012)
JPAnderson (2012-2014)
Mattias Bjärnemalm (2011-2013)
Nathalie Ylitalo - fyllnadsvaldes under 2012 (2012-2014)
Plux Stahre - fyllnadsvaldes under 2012 (2010-2012)
Rick Falkvinge (2011-2013)
Sammy Nordström (2010-2012)
Stella Papasotiriou - fyllnadsvaldes under 2012 (2012-2014)

Sammankallande
*(och dess mandat)
Marit Deldén (2012)

Statistik över närvaro per partistyrelsemedlem:
*(inklusive konstituerande och icke-
beslutsmässigt möte)
Andreas Larsson var närvarande på 3 av 8 möten.
Anton Nordenfur var närvarande på 4 av 4 möten.
Emil Isberg var närvarande på 6 av 7 möten.
Torbjörn Wester var närvarande på 8 av 8 möten.
Fredrik Holmbom var närvarand på 4 av 8 möten.
Fredrik Strandin var närvarande på 4 av 8 möten.
Henrik Brändén var närvarande på 8 av 8 möten.
Johanna Julén var närvarande på 0 av 8 möten.
JPAnderson var närvarande på 5 av 8 möten.
Marit Deldén var närvarande på 4 av 8 möten.
Mattias Bjärnemalm var närvarande på 8 av 8 möten.
Nathalie Ylitalo var närvarande på 4 av 4 möten.
Plux Stahre var närvarande på 2 av 4 möten.
Rick Falkvinge var närvarande på 4 av 8 möten.
Sammy Nordström var närvarande på 4 av 8 möten.
Stella Papasotiriou var närvarande på 3 av 4 möten.
Emil Isberg valde att lämna sin styrelsepost innan mandatperioden tog slut av personliga skäl.

Partiledning

Ledningsmöten
Partiledningen har löpande haft möte den första och tredje måndagen i varje månad. Dessa möten
sker på nätet.
Ledningen har under 2012 även haft tre fysiska möten.

Ledningens sammansättning
Anna Troberg (partiledare)
Jan Lindgren (partisekreterare)
Emma Marie Andersson (kommunikation)
Andreas Svensson (lokal samordnare)
Ola Nyström (IT)
Christian Engström (EU-representant)Valberedning, mötespresidiet, revisorer
Valberedningens uppgift är att hitta lämpliga kandidater till bland annat styrelsen. Mötespresidiet
hanterar medlemsmötena. Revisorerna gör en revision av partiets ekonomi och verksamhet.

Valberedningen
Sammankallande: Jan Tegnér - fyllnadsvaldes under 2012

Ledamöter:
Erik Lönroth
Jonathan Rieder Lundqvist
Lars Johansson
Marcus Schmidt
Christoffer Willenfort
Det fanns två vakanta platser i valberedningen efter höstmötet 2012 som inte skulle fyllnadsväljas.
Jonathan Rieder Lundqvist valde att lämna sin valberedningsplats innan mandatperioden tog slut.

Mötespresidiet

Mötespresidiet efter vårmötet:
Mötesordförande: Andreas Bjärnemalm
1:a vice mötesordförande: Nils Agnesson
2:a vice mötesordförande: Johan Karlsson
3:e vice mötesordförande: Jonatan Kindh
4:e vice mötesordförande: Jörgen Lindell
5:e vice mötesordförande: Ola Andersson
6:e vice mötesordförande: Rickard Andersson

Mötespresidiet efter höstmötet:
Mötesordförande: Andreas Bjärnemalm
1:a vice mötesordförande: Johan Karlsson
2:a vice mötesordförande: Nils Agnesson
3:e vice mötesordförande: Jörgen Lindell
4:e vice mötesordförande: Rickard Andersson
5:e vice mötesordförande: Jonatan Kindh
6:e vice mötesordförande: Vakant

Revisorer
Ordinarie: Göran Widham
Ersättare: Isak Gerson
Ordinarie: C Magnus Berglund
Ersättare: Vakant
*
Bifogade filer
Filtyp: pdf verksamhetsberättelse2012.pdf (183.9 KB, 155 visningar)

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2013-04-28 klockan 23:10.
   
  (#2) Gammal
klokboken Inte uppkopplad
 
Inlägg: 80
Reg.datum: Apr 2013

Länk: #286604
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2013-04-25, 02:08

Yrkar bifall
  Skicka ett meddelande via Skype™ till klokboken  
  (#3) Gammal
Leopold Inte uppkopplad
 
Inlägg: 23
Reg.datum: Aug 2012

Länk: #286866
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2013-04-29, 08:58

Jag yrkar bifall.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leopold  
  (#4) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #286872
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2013-04-29, 12:43

Ser nu att det i stycket
"Under 2012 kom bildandet av lokala föreningar igång. Sådana startades bland annat i Linköping,
Norrköping, Östergötland, Uppsala, Västerås, Stockholm, Västmanland, Malmö, Värmland,
Karlstad, Norrbotten och Östergötland. Flera andra platser är på gång att starta upp en lokal
förening. "

Står Östergötland två gånger. Dessutom är det lite dumt att där står" bland annat" - dessa är samtliga uppstarter under 2012.

Men det är onödigt småtjafs.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com