Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006
Standard Stadgar - 2006-12-06, 14:11

Hej alla paragrafryttare!Detta är det som vi filade fram på mötet. Vi använde oss mycket av formuleringar från Dalarnas respektive Västmanlands arbete med stadgar, så hämta inspiration där ifrån (endel stadgar är rätt självklara, så de är kopierade rätt av, i sann piratanda).Edit: Postar förslaget i nästa post i tråden istället.
Bifogade filer
Filtyp: pdf Föreningsstadgar.pdf (73.5 KB, 82 visningar)


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #63266
Standard RE: Stadgar - 2006-12-06, 17:06

Citat:
§1 Föreningens namn:<br>
Föreningens namn är Piratpartiet - Västra Götaland Södra
<br>
<br>
Citat:
§2 Föreningens säte och verksamhetsområde:<br>
Föreningen har sitt säte i Borås. Föreningens verksamhetsområde är riksdagsvalkrets 19 (Västra Götaland Södra) som består av kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
<br>
<br>
Citat:
§3 Föreningsform:<br>
Föreningen är en ideell förening.
<br>
<br>
Citat:
§4 Syfte<br>
Föreningens syfte är att vara det forum där beslut, som rör det lokala (d.v.s. i föreningens verksamhetsområde) Piratparti-arbetet, tas. Föreningen skall arbeta med att engagera medlemmar i Piratpartiet bossatta i verksamhetsområdet i det lokala partiarbetet och att driva oppinion för Piratpartiets politik, med fokus på det lokala planet.
<br>
<br>
Citat:
§5 Grundläggande principer<br>
Föreningen ska vara jämställd genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning diskriminera människans rätt till delaktighet. Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.
<br>
<br>
Citat:
§6 Verksamhets- och räkenskapsår<br>
Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december.
<br>
<br>
Citat:
§7 Medlemmar/Röstberättigade<br>
Föreningen har inga medlemmar per se. Istället har alla medlemmar i Piratpartiet bosatta i föreningens verksamhetsområde rösträtt på föreningens årsmöten samt närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på föreningens styrelsemöten. Endast närvarande person kan utnyttja sin rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. <br>
<br>
Sådan person som allvarligt skadar föreningen kan av styrelsen stängas av från föreningens möten. Avstängd måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts personen.
<br>
<br>
Citat:
§8 Röstetal<br>
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då slumpen får avgöra.
<br>
<br>
Citat:
§9 Styrelsen Styrelsen ansvarar för lista över medlemar i piratpartiet bosatta i verksammhetsområdet, bidragsansökningar, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och upp till två ledamöter. Samma person för inte ha mer än en post i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som har rösträtt på föreningens årsmöte. Årsmötet utser ordförande och kassör, och årsmötet kan därutöver om det så vill välja att konstituera styrelsen utterligare eller lämna detta till styrelsen att bestämma själv. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst en tredjedel av styrelseledamöter så begär. Styrelse ska sammanträda minst sex gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
<br>
<br>
Citat:
§10 Revisorer<br>
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara person som har rösträtt på föreningens årsmöte.
<br>
<br>
Citat:
§11 Valberedning<br>
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är person som har rösträtt på föreningens årsmöte.
<br>
<br>
Citat:
§12 Ordinarie årsmöte<br>
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara mötet skall vara behörigt måste de personer som har rösträtt på mötet meddelas minst 21 dagar i förväg. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga senast 48 timmar före årsmötets öppnande. Årsmöte kan, om minst en femtedel av de som har rösträtt på föreningens årsmöten skriftligen begär det innan motionstidens utgång, hållas elektoniskt. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:<br>
1) Mötets öppnande<br>
2) Mötets behörighet<br>
3) Val av mötets ordförande<br>
4) Val av mötets sekreterare<br>
5) Val av två personer att justera protokollet<br>
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året<br>
7) Ekonomisk berättelse för förra året<br>
8) Revisorernas berättelse för förra året<br>
9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse<br>
10)Årets verksamhetsplan<br>
11)Årets budget<br>
12)Val av årets styrelse<br>
13)Val av årets revisor<br>
14)Val av årets valberedare<br>
15)Övriga frågor<br>
16)Mötets avslutande
<br>
<br>
Citat:
§13 Extra årsmöte<br>
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av de som har rösträtt på föreningens årsmöten skriftligen begär det,<br>
ska styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt detta sköta kallelsen. För att vara behörigt måste de personer som har rösträtt på mötet meddelas minst 21 dagar i förväg. Extra årsmöte kan, om minst en femtedel av de som har rösträtt på föreningens årsmöten skriftligen begär det innan motionstidens utgång, hållas elektoniskt. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
<br>
<br>
Citat:
§14 Nomineringar och motioner:<br>
Varje person med rösträtt på föreningens årsmöten har rätt att nominera och väcka motion till årsmöte. För att kunna behandlas måste nomineringarna och motionerna vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
<br>
<br>
Citat:
§15 Firmateckning<br>
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
<br>
<br>
Citat:
§16 Stadgeändring<br>
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges till de personer rösträtt på föreningens årsmöte i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie.
<br>
<br>
Citat:
§17Stadgetolkning<br>
Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöte eller extra årmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.
<br>
<br>
Citat:
§18 Upplösning<br>
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå i kallelsen. Föreningen upplöses genom mötesbeslut och upplösningen antas med minst två tredjedelar av antalen röster. I annat fall kan föreningen inte upplösas så länge minst fem röstberättigade personer vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Där efter ska föreningens tillgångar om möjligt gå till Piratpartiet. Är det inte möjligt ska föringens tillgångar istället gå till annan verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
<br>
<br>
Kommentar till §1:Jag hade ju tänkt att vi skulle änvända "Piratpartiet - Sjuhärad" som namn, då det är något "alla" vet vad det är, trodde jag. Som vi upptäckte så tillhör även Herrljunga oxå i sjuhärad, men inte i valkretsen. Kan/Bör/Ska vi använda det ändå? Finns det något bättre än Västra götaland södra, vet folk vad det är?<br>
<br>
Kommentar till §3: Vissa har tillägget "föreningen är ansluten till piratpartiet" men det är i min mening en "spökstadga" då partiet inte har medlemsföreningar. Man kanske kan forulera på annat sätt i syftesparagrafen? Första meningen i §4 är den som jag tycker forulerar att vi är knutna till Piratpartiet.<br>
<br>
Kommentar till §7: För att slippa en massa administrativ krångel med att kräva partiet medlemmar på en signatur för att de skall bli medlemmar i en extra förening, eller forumulera det som kollektivanslutning (som nog hade varit ok, men lite ful (?) ) tyckte vi att detta alternativet var bra. Möjligheten att ha stödmedlemmar för lite kosing diskuterades. <br>
<br>
Kommentar till §8: Jag är nominerad till ordförandeposten så det kanske inte ser så snyggt ut att jag föreslår att jag skall få utslagsröst, eller?


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #63283
Standard RE: Stadgar - 2006-12-06, 22:01

Namnet är ju ett dilemma. Tänk såhär: Herrljunga startar en förening "Piratpartiet Sjuhärad".

Det är logiskt möjligt att göra så, men lite dumt.För dem som känner till Sjuhärad, så innebär det Boråstrakten vilket ju kan vara räddningen

för oss. Alternativet är ju att kalla sig för "Piratpartiet Borås" och tillägga att föreningen har

sin verksamhet i hela valkretsen.Jag röstar ändå för "Piratpartiet Sjuhärad" så att folk (läs: media) vet vad vi är.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #63399
Standard RE: Stadgar - 2006-12-09, 15:13

Har pillat litet med stadgar nu.Många punkter är som sagt rätt självklara, även om allt kan och får diskuteras är det två saker jag själv är osäker på:1) Namnet. Sjuhärad vore bättre, tror inte att Herrljunga-piraterna skulle bli sura, snarare att media tror att Herrljunga tillhör vår organisation. Men det är ju "bara ett namn" och vi förklarar ju längre ner i stadgarna vad som är vårt verksamhetsområde. Att benämna sig Borås, tror jag är en dålig idé, det sänder ut ännu mer fel signaler.2) Medlemmar. Skall vi ha dagens långa och krångliga förklaring, där vi inte har "riktiga medlemmar", eller ska vi "kollektivansluta" (dvs alla medlemmar i piratpartiet bosatta i valkretsen är automatiskt medlemmar i föreningen) dem? Tror att vi tekniskt sett får göra så, vad jag kan se gör Gbg så idag. Vet inte vad jag tycker, vad tycker ni?


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #64100
Standard RE: Stadgar - 2006-12-17, 18:07

Satt och pillade med stadgeförslaget efter vad vi diskuterade på mötet. Kommentarer?
Bifogade filer
Filtyp: pdf Föreningsstadgar.pdf (73.5 KB, 91 visningar)


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #64102
Standard RE: Stadgar - 2006-12-17, 18:47

Kikade på dokumentet med Evince 0.6.1. Leve Open Source!

Ser ut att vara i sin ordning, bortsett från slag- eller stav- fel.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Marielle Inte uppkopplad
 
Marielles avatar
 
Inlägg: 69
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #64197
Standard RE: Stadgar - 2006-12-19, 08:33

Varför inte "Piratpartiet - Knallebygden" ??? Det syftar ju oxå på var vi finns. O då e ju Herrljunga med...Mina tankar flyger som vanligt:Whistling:

En riktigt GOD JUL på er nu så ses vi i Januari
//Marielle

"Ett välbevarat barnasinne är ett hot mot all världens vansinne!"
Tage Danielsson
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #65964
Standard RE: Stadgar - 2007-01-18, 19:01

Ok summerar namnförslagen:1) Piratpartiet - Västra Götaland södra2) Piratpartiet - Sjuhärad3) Piratpartiet - Södra Älvsborg4) Piratpartiet - Södra Älvborgs Pirat Organisation (Förkortas S.Ä.P.O.)(Marielle: jag hoppas att det gick bra att jag satte ett Piratpartiet före, det kändes som lite osäker vad det skulle vara för slags pirater vi var, och kopllingen till partiet skulle kanske vara oklar.)Jag tror dessutom att alternativ 3 och 4 kan användas "parallellt" även om det som står i stadgarna är det formella namnet. Vi skulle altså kunna kalla oss för S.Ä.P.O om vi ville internt även om vi väljer förslag 3 som namn formellt. Eller nått.I övrigt har jag ingen åsikt tror jag, har suttit och vägt de olika förslagen mot varandra så länge att jag inte vet vilken jag gillar längre...


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Marielle Inte uppkopplad
 
Marielles avatar
 
Inlägg: 69
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #66076
Standard RE: Stadgar - 2007-01-20, 18:11

Jag ser inga problem att sätta Piratpartiet framför S.Ä.P.O. Som du skrev, kan vara bra att de vet vilken piratorg. vi är... Har du möjlighet att lägga ut förslagen via mail till medl.?? Kan vara bra inför årsmötet, de vet vad de har att tänka på ... eller e jag ute o snurrar igen :Whistling:


//Marielle

"Ett välbevarat barnasinne är ett hot mot all världens vansinne!"
Tage Danielsson
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #66088
Standard RE: Stadgar - 2007-01-20, 18:48

Jag föreslår:

Södra Älvsborgs Piratorganisation

som namn på föreningen.Förkort. S.Ä.P.O

Alltså ordagrant så, ej något före.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Stadgar för Ung Pirat Stefan Flod Ung Pirats förbundskongress 2008 0 2008-06-08 19:20
Stadgar Freeman 4. Södermanlands län 3 2007-09-05 18:39
Stadgar Fahrenheit451 5. Östergötlands län, 14 2006-04-27 17:39
Stadgar Fahrenheit451 Att göra (STÄNGD) 24 2006-02-16 08:57
PPs STADGAR ehj Förslag till partiet (STÄNGD) 5 2006-01-16 12:03Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com