Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Ska mötet bifalla yrkandet?
Bifall 57 91.94%
Avslag 5 8.06%
7 mötesdeltagare (10.14 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 69. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009
Standard Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna - 2010-12-04, 23:28

OBS! Mycket viktigt: Innan du lägger din röst så titta i webbläsarens adressfält. Det du ska titta efter är att det står 'https://' innan sidans url. Gör det inte det så klicka på den här länken: https://vbulletin.piratpartiet.se/sh...ad.php?t=31834

Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna


Stänger 2010-12-05 21:00

Mötet ska nu avgöra om mötet vill bifalla den nya stadgan i en andra läsning. En andra läsning av stadgeförslaget innebär att mötet upprepar årsmötets beslut från i våras om att införa den nya stadgan.

Du kan välja att bifalla eller avslå yrkandet, eller så kan du välja 'Avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen.
Ett bifall innebär att den nya stadgan kan träda i kraft i enlighet med övergångsreglerna i förslag 2, avslag innebär att partiet behåller den nuvarande stadgan och de övergångsregler som valdes igår kommer då inte att användas.

Det yrkande mötet har att ta ställning till:
att mötet i den andra läsningen beslutar bifalla det vilande förslaget till nya stadgar.

Diskussion har förts i denna tråd: https://vbulletin.piratpartiet.se/sh...ad.php?t=31034
   
  (#2) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #248732
Standard Sv: Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna - 2010-12-04, 23:30

Förslag på ny stadga


Kapitel 1: Organisation

§ 1.1 Namn och organisation

1.1.1 Organisationens namn är Piratpartiet och förkortas PP.
1.1.2 Partiet är en ideell förening.
1.1.3 Partiet har sitt säte i Stockholm.
1.1.4 Partiets verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.


§ 1.2 Syfte och värderingar

1.2.1 Partiets syfte är att med parlamentariska metoder driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram.
1.2.2 Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.
1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.


§ 1.3 Principprogram

1.3.1 Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden.
1.3.2 Förslag till ändring av principprogrammet kan endast läggas genom proposition eller motion till ordinarie medlemsmöte.
1.3.3 Ändring av principprogram kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.


§ 1.4 Firmateckning

1.4.1 Partistyrelsen tecknar gemensamt partiets firma.
1.4.2 Partistyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätt till myndiga personer som är medlemmar i partiet.


§ 1.5 Elektronisk kommunikation

1.5.1 För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
1.5.2 För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.


§ 1.6 Upplösning

1.6.1 Förslag om partiets upplösning får endast behandlas på vårmöte och ska framgå av kallelsen.
1.6.2 Minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan tillsammans väcka förslag om upplösning genom motion. Denna ska vara partistyrelsen skriftligen tillhanda senast trettionde (30) oktober året före vårmötet. Partistyrelsen ska presentera det inkomna förslaget för medlemmarna inom en vecka från mottagandet.
1.6.3 Partistyrelsen kan också själva väcka förslag om upplösning. Detta ska presenteras för medlemmarna senast trettionde (30) oktober året före vårmötet.
1.6.4 Partiet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de som deltar i beslutet röstar mot förslaget.
1.6.5 Vid partiets upplösning ska tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar ska gå till ett av vårmötet bestämt ändamål i enlighet med partiets syfte.
1.6.6 Till likvidatorer utses partiets revisorer om inte vårmötet beslutar annat. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med partiets upplösning.


Kapitel 2: Medlemmar

§ 2.1 Medlemskap

2.1.1 Medlemskap i partiet beviljas individer som ansöker om medlemskap och ställer sig bakom partiets principprogram och stadgar.


§ 2.2 Utträde och uteslutning

2.2.1 Medlem som vill utträda ur partiet ska skriftligen anmäla detta till partiet och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.
2.2.2 Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte förnyat sitt medlemskap får anses ha lämnat partiet.
2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.
2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.
2.2.5 Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).
2.2.6 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.


Kapitel 3: Rösträtt, votering, uppdrag

§ 3.1 Rösträtt

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.
3.1.2 Varje röstberättigad person äger en röst.
3.1.3 Endast närvarande medlem äger rösträtt på medlemsmöte.


§ 3.2 Votering

3.2.1 Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.
3.2.2 Vid styrelsemöte tas alla beslut med absolut majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.
3.2.3 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag.
3.2.4 Efter votering på medlemsmöte ska röstlängd med medlemsnummer på de som deltog i voteringen, inklusive nedlagda röster, bifogas beslutet.
3.2.5 Efter votering på styrelsemöte ska röstprotokoll upprättas. Röstprotokoll inkluderar namn på de som deltog i beslutet och hur de röstade.


§ 3.3 Uppdrag

3.3.1 Valbar till förtroendeuppdrag inom partiet är person som är medlem i partiet. Detta krav gäller inte för revisorer eller deras ersättare.
3.3.2 Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning) eller partiledningen (§ 6.2 Partiledningen).
3.3.3 Medlem som utesluts eller lämnar partiet frånträder samtliga förtroendeuppdrag inom partiet, med undantag för uppdrag som revisor eller revisors ersättare.
3.3.4 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats.
3.3.5 Eventuella arvoden till partistyrelse, valberedning, revisorer och revisorers ersättare beslutas av medlemsmöte.
3.3.6 Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt. Då funktionärs- eller förtroendeposter tillsätts, så får detta inte ske på ett sätt som gör en annan funktionär ansvarig för den tillsatte funktionärens agerande utan möjlighet att avsätta/ersätta denne.


Kapitel 4: Medlemsmöten

§ 4.1 Allmänt

4.1.1 Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ.
4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.
4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.


§ 4.2 Form

4.2.1 Medlemsmöte hålls över internet.
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.
4.2.3 Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna.


§ 4.3 Tidpunkter

4.3.1 Medlemmarna sammanträder till ordinarie medlemsmöte två (2) gånger om året. Dessa möten går under benämningen vår- och höstmöte.
4.3.2 Vårmötet inleds alltid första veckan i april.
4.3.3 Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober.


§ 4.4 Rättigheter

4.4.1 Partiets medlemmar har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt
4.4.2 Partiets medlemmar har rösträtt på medlemsmöte enligt vad som stadgas i § 3.1 (Rösträtt).
4.4.3 Partiets revisorer och deras ersättare har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt.
4.4.4 Partiets anställda och övriga inbjudna har rätt att närvara med yttranderätt.
4.4.5 Medlemmarna av föregående års partistyrelse har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse.
4.4.6 Mötesordförande äger ensam rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.


§ 4.5 Propositioner

4.5.1 Partistyrelsen har rätt att väcka förslag till medlemsmöte. Ett sådant förslag kallas proposition.
4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till budget för kommande verksamhetsår,
b) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
4.5.3 Alla propositioner skall presenteras i samband med kallelsen.


§ 4.6 Motioner

4.6.1 Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.
4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds.


§ 4.7 Nomineringar inför val

4.7.1 Varje medlem har rätt att nominera personer till val som sker på medlemsmöte.
4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds.
4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts.
4.7.4 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.


§ 4.8 Mötespresidiet

4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.
4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.
4.8.3 Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.
4.8.4 Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.
4.8.5 Presidiet består av en (1) mötesordförande och sex (6) rangordnade vice mötesordförande.
4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
4.8.7 Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.
4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.


§ 4.9 Dagordning

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
11. Propositioner
12. Motioner
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
7. Propositioner
8. Motioner
9. Kommande års verksamhetsplan
11. Val av kommande års partistyrelse
12. Val av kommande års revisorer
13. Val av kommande års valberedning
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande


§ 4.10 Extra medlemsmöte

4.10.1 Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.
4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.
4.10.3 Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.
4.10.4 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.
4.10.5 Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
4.10.6 Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor.
4.10.7 Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.


Kapitel 5: Partistyrelsen

§ 5.1 Allmänt

5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.
5.1.2 Partistyrelsen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.


§ 5.2 Arbetsuppgifter

5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.
5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:
a) att utforma förslag på reviderat principprogram,
b) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,
c) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.
d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.
5.2.3 Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.
5.2.4 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.
5.2.5 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.


§ 5.3 Sammansättning

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av en (1) sammankallande och 15 ledamöter.
5.3.2 Sammankallande väljs på ett (1) år.
5.3.3 Övriga ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.
5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.
5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.


§ 5.4 Sammankallande

5.4.1 Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.
5.4.2 Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete.
5.4.3 Skulle sammankallande lämna sin post väljer partistyrelsen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls. Fyllnadsval kan endast ske på medlemsmöten som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.


§ 5.5 Sammankomster

5.5.1 Partistyrelsen ska hålla minst sex (6) möten under året. En preliminär schemaläggning av dessa möten ska ske innan partistyrelsens tillträde.
5.5.2 Utöver dessa möten sammanträder partistyrelsen när sammankallande eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.


§ 5.6 Jäv

5.6.1 Jäv i partistyrelsen föreligger om personen själv eller närstående person, fysisk eller juridisk, kan vänta särskild nytta eller skada av frågans utgång.
5.6.2 Partistyrelsens ledamöter är skyldiga att självmant informera partistyrelsen om möjlig grund för jäv.
5.6.3 Partistyrelsen avgör om jäv föreligger i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria.
5.6.4 I de fall jäv föreligger ska jävig ledamot inte delta eller närvara vid behandling av ärendet, det vill säga vare sig i beredning, diskussion eller vid beslut.
5.6.5 Om en fråga om jäv har behandlats ska detta noteras i protokollet.


Kapitel 6: Partiledning

§ 6.1 Partiledaren

6.1.1 Partistyrelsen utser en (1) partiledare att på dess uppdrag ansvara för partiets dagliga verksamhet.
6.1.2 Partiledaren får delegerat till sig nödvändiga befogenheter av partistyrelsen för att kunna genomföra sitt uppdrag.
6.1.3 I partiledarens ansvar ingår:
a) att företräda partiet och föra ut dess åsikter,
b) att driva det politiska arbetet och opinionsbilda kring partiets frågor,
c) att verkställa uppdrag från partistyrelsen och medlemsmöte,
d) att leda partiledningens arbete,
e) att i övrigt ta initiativ som gagnar partiets intressen.


§ 6.2 Partiledningen

6.2.1 Partiledaren utser en partiledning till stöd för sitt arbete.
6.2.2 Partiledaren ingår i partiledningen som dess sammankallande.
6.2.3 Till partiledningen ska utses minst en (1) vice partiledare, samt en (1) partisekreterare och en (1) ekonomiskt ansvarig.
6.2.4 Partiledaren kan välja att utse ytterligare personer till partiledningen.
6.2.5 Endast medlem kan utses till partiledningen.
6.2.6 Partiledningen tar inga kollektiva beslut, utan dess medlemmar får istället egna mandat och budgetposter tilldelade sig av partiledaren.
6.2.7 Ständigt adjungerade till partiledningens möten är sammankallande i partistyrelsen, förbundsordförande för Ung Pirat och partiets revisorer.
6.2.8 Partiledaren kan välja att adjungera ytterligare personer till partiledningens möten.
6.2.9 Partistyrelsen kan välja att neka utnämning enligt § 6.2.3 och § 6.2.4 eller adjungering enligt § 6.2.8.


§ 6.3 Vice partiledare

6.3.1 Partiledaren utser en eller flera rangordnade vice partiledare.
6.3.2 Skulle partiledaren avgå, eller av annan anledning vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter, träder vice partiledare, enligt rangordning, in till dess att styrelsen utsett en ersättare. När ny partiledare tillträder avgår samtliga tidigare vice partiledare.


§ 6.4 Partisekreteraren

6.4.1 Partisekreteraren utses av partiledaren och ansvarar för partiets administrativa arbete och interna kommunikation.


§ 6.5 Ekonomiskt ansvarig

6.5.1 Ekonomiskt ansvarig utses av partiledaren och ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring.


Kapitel 7: Valberedning och revisorer

§ 7.1 Valberedning

7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av en (1) sammankallande och sex (6) ledamöter.
7.1.7 Sammankallande väljs på ett (1) år och övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs hälften av ledamöterna.


§ 7.2 Revisorer

7.2.1 Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.
7.2.2 Om revisorerna begär det ska partistyrelsen tillhandahålla de handlingar revisorerna önskar ta del av inom en (1) vecka.
7.2.3 Senast sex (6) veckor före vårmötet ska partistyrelsen tillhandahålla revisorerna samtliga handlingar av vikt för revisorernas arbete.
7.2.4 Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen.
7.2.5 Revisorerna väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.2.6 Partiet har två (2) revisorer med en (1) personlig ersättare vardera.


Kapitel 8: Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

§ 8.1 Stadgetolkning

8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.
8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller partistyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.


§ 8.2 Stadgeändring

8.2.1 Partiets stadgar, utom de paragrafer som omnämns i § 8.2.2, kan endast ändras genom beslut på ordinarie medlemsmöte.
8.2.2 De paragrafer som ingår i kapitel 1-4 samt kapitel 8 kan endast ändras genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie medlemsmöte.
8.2.3 Stadgeändring kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.
8.2.4 Förslag till ändring av, eller tillägg till, stadgan kan endast läggas genom proposition eller motion till medlemsmöte.
8.2.5 Kapitelindelning och numrering är till för att underlätta läsningen av stadgan. Skulle ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, innebära en förändring av stadgans kapitelindelning eller numrering, uppdateras hela stadgan omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs. Detta inkluderar även hänvisningar till kapitel eller andra paragrafers numrering.


§ 8.3 Bilagor

8.3.1 Ordinarie medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
8.3.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
8.3.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom proposition eller motion på ordinarie medlemsmöte med enkel majoritet av rösterna.
8.3.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 8.3.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
8.3.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#3) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #248878
Standard Sv: Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna - 2010-12-05, 20:01

Verifieringslista för röster

Du hittar din röstkod och instruktioner här.


0022b675c1: Bifall
02b7272654: Bifall
03e87444bf: Avstår
061a29abaf: Bifall
06f3113a66: Bifall
07e0987737: Bifall
13c24ee2b0: Avslag
1995a3272a: Bifall
1b1271db5d: Avstår
27c25e5260: Bifall
28b2c6c8cd: Avstår
29ac267ac2: Bifall
2ac7d1c0f0: Bifall
2c155f9527: Bifall
3a4b4508d2: Bifall
3cf480539b: Avslag
3e5ec01454: Bifall
3f1fee75a3: Avstår
4260c9358c: Bifall
443f863326: Bifall
4a42419f11: Bifall
4d4a79368e: Bifall
50625fb16a: Bifall
50f7ab8984: Bifall
55fb25a807: Bifall
58bd3387e9: Avslag
59796abed8: Bifall
5d1f06b7a3: Bifall
68f9383420: Bifall
6cefd26c26: Bifall
6d7421242a: Bifall
8340f11f43: Bifall
89eba168fd: Bifall
8aeb9bb21c: Bifall
8bd56ca5b2: Bifall
8d2d5825fc: Bifall
8e3bb3174e: Bifall
96f8064c54: Bifall
9764957e82: Bifall
982e2ea310: Bifall
9f6e3821df: Bifall
a24f6efbbb: Bifall
a39533ff54: Bifall
a6559fe383: Bifall
a797817e09: Avstår
ace926edc0: Bifall
b401f6b435: Bifall
bd04ba1a05: Bifall
c14ba8ea60: Bifall
c1b3cf7844: Bifall
c45af0f656: Bifall
c6c9ace465: Bifall
cf8b8fa5e7: Bifall
d01c228817: Bifall
d08a2dd2b9: Bifall
d0fe567df1: Avslag
dbbe6c6f83: Bifall
df56d101a0: Bifall
e21364a4ec: Bifall
e2fb53d2e4: Bifall
e909b149ef: Bifall
e9f8b54123: Avslag
ea084c0ac9: Avstår
eca3527e36: Bifall
ed9af5db25: Bifall
f2bbb524e3: Bifall
f4b4fa8c41: Avstår
f5fd32a5e0: Bifall
f813735a03: Bifall


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#4) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #248880
Standard Sv: Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna - 2010-12-05, 20:02

Röstlängd


68 röster med giltiga medlemskap:

Medlem #1, Sollentuna kommun, medlem sedan 2006-01-15
Medlem #1007, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-02-20
Medlem #367, Västra Söderort, medlem sedan 2006-01-26
Medlem #1799, Lunds kommun, medlem sedan 2006-04-12
Medlem #2477, Västerås kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #922, Västerås kommun, medlem sedan 2006-02-15
Medlem #65726, Västerort, medlem sedan 2009-11-28
Medlem #378, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2006-01-26
Medlem #1866, Ystads kommun, medlem sedan 2006-04-21
Medlem #15555, Umeå kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #860, Sundsvalls kommun, medlem sedan 2006-02-12
Medlem #967, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-02-18
Medlem #9594, Borås kommun, medlem sedan 2009-07-05
Medlem #9590, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-09-22
Medlem #1185, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-03-07
Medlem #1681, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-04-06
Medlem #1855, Trollhättans kommun, medlem sedan 2006-04-20
Medlem #10050, Lunds kommun, medlem sedan 2007-04-17
Medlem #1884, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-04-24
Medlem #2396, Södertälje kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #3829, Upplands Väsby kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #11655, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-05-13
Medlem #17160, Vilhelmina kommun, medlem sedan 2010-09-08
Medlem #6093, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-06-06
Medlem #7838, Lunds kommun, medlem sedan 2006-08-03
Medlem #9635, Malung-Sälens kommun, medlem sedan 2006-10-11
Medlem #6472, Mariestads kommun, medlem sedan 2006-06-08
Medlem #9812, Huddinge kommun, medlem sedan 2007-02-07
Medlem #9843, Nässjö kommun, medlem sedan 2007-02-13
Medlem #1789, Linköpings kommun, medlem sedan 2006-04-12
Medlem #11265, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2008-02-04
Medlem #11443, Järfälla kommun, medlem sedan 2008-03-21
Medlem #12570, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-06-19
Medlem #13936, Sundsvalls kommun, medlem sedan 2008-11-07
Medlem #15719, Malmö valkrets, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #19346, Vänersborgs kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #16762, Danderyds kommun, medlem sedan 2008-12-23
Medlem #19331, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #18583, Västra Söderort, medlem sedan 2009-02-24
Medlem #27206, Mölndals kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #15490, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #24394, Lilla Edets kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #17591, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-02-09
Medlem #25107, Karlstads kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #18800, Örebro kommun, medlem sedan 2009-02-25
Medlem #29714, Forshaga kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #31370, Solna kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #31715, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #49655, Höörs kommun, medlem sedan 2009-04-23
Medlem #65252, Norrtälje kommun, medlem sedan 2009-10-15
Medlem #15002, Eskilstuna kommun, medlem sedan 2008-12-04
Medlem #71008, Trollhättans kommun, medlem sedan 2010-07-04
Medlem #72294, Faluns kommun, medlem sedan 2010-09-16
Medlem #72589, Vilhelmina kommun, medlem sedan 2010-10-05
Medlem #71105, Norrköpings kommun, medlem sedan 2010-07-11
Medlem #29360, Surahammars kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #71344, Norrmalm-Östermalm, medlem sedan 2010-08-03
Medlem #1070, Arboga kommun, medlem sedan 2006-02-25
Medlem #4166, Lunds kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #14064, Täby kommun, medlem sedan 2008-11-14
Medlem #21188, Hässleholms kommun, medlem sedan 2009-03-28
Medlem #50760, Vännäs kommun, medlem sedan 2009-04-25
Medlem #66932, Enköpings kommun, medlem sedan 2010-04-17
Medlem #71685, Landskrona kommun, medlem sedan 2010-08-26
Medlem #2608, Karlstads kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #5612, Söderköpings kommun, medlem sedan 2006-06-05
Medlem #13758, Göteborg Öst/Nordöst, medlem sedan 2008-10-27
Medlem #34749 har ett nyligen utgånget medlemskap (2010-12-05), räkna bort från antalet ovan.
Medlem #64064, Västerås kommun, medlem sedan 2009-08-13

Röster från geografier:
Vald (giltig) geografi: World
Bifall: Korrekt: 57 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 57
Avstår: Korrekt: 7 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 7
Avslag: Korrekt: 4 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 1 Totalt: 5


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#5) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #248886
Standard Sv: Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna - 2010-12-05, 20:29


Kommentar från mötespresidiet om felaktigt redovisad röstlängd.

I den redovisade röstlängden i ordningsfrågan så finns följande rad; "Medlem #34749 har ett nyligen utgånget medlemskap (2010-12-05), räkna bort från antalet ovan.", vilket direkt går att utläsa som en felaktighet.

Omröstningen startade idag 2010-12-05 och medlemmens röst bör därmed också räknas. Det är omöjligt att veta om medlemmen avslutade sitt medlemskap före eller efter att den avlade sin röst och av den anledningen bör mötet utgå ifrån att rösten avlades medan personen fortfarande var medlem.

Medlemmens röst anses därmed vara giltig men den påverkar dock inte utgången av resultaten och en korrigering av resultatet kommer därför inte göras.

Presidiet vill poängtera att felaktigheterna beror på ett feltänk när ett av kontrollsystemen konstruerades och detta är något som kan åtgärdas till nästa möte.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Stängt ämne

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com