Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard Ordlista över mötestermer - 2012-03-15, 02:25

Nedan finns en ordlista över vanligt förekommande termer på möten så att du har lättare att hänga med.


Ansvarsfrihet: Vårmötet tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. Att ge en styrelse ansvarsfrihet betyder att man förklarar att man inte tänker kräva styrelsen på ekonomisk eller annan ersättning för förluster partiet råkat ut för på grund av allvarligt slarv eller regelbrott från styrelsens sida. (Däremot behåller man rätten att kräva ersättning om det senare skulle komma fram att brott begåtts.) Punkten handlar alltså inte om ifall man tycker styrelsen haft gott politiskt eller organisatoriskt omdöme i största allmänhet, utan om man vill stämma styrelsen inför domstol, därför att den åstadkommit partiet skada genom att bryta mot regler eller fattade beslut.


Ekonomisk berättelse: Styrelsens rapport om partiets ekonomi under förra året. Innehåller vanligen dels en resultaträkning, som visar varifrån pengarna under året kommit, vart de gått och om man har gjort en vinst eller förlust. Dels en balansräkning, som visar hur mycket tillgångar (pengar, värdefulla saker, fordringar) och skulder man har vid årets slut. Ett balanserat underskott betyder då att man är skyldiga mer än man har, ett balanserat överskott att man har mer än man är skyldig.


Fyllnadsval: Om en ledamot som är vald för en längre period avgår i förväg hålls fyllnadsval efter honom/henne. Den fyllnadsvalde fortsätter inneha posten så länge som den avgångne skulle haft den.


Jämkning: Om flera motionärer upptäcker att de tycker ungefär samma sak men uttryckt det lite olika, eller tror att de kan kompromissa fram en gemensam linje med större chans att vinna, kan de jämka sig. Det innebär antingen att de bestämmer sig för att dra tillbaka alla sina yrkanden utom ett par få, eller att de skriver ett eller ett par nya yrkanden, och drar tillbaka alla sina tidigare. Det kan också användas ifall någon upptäcker att någon annan skrivit ett bättre yrkande än det man själv la fram först, då kan man jämka sig med det nya förslaget.


Kandidat: En nominerad person, som inom föreskriven tid accepterat nomineringen, och som därför kan väljas till posten ifråga.


Listval: Ett sätt att välja personer till olika uppdrag i partiet. Med listval kan man bara lägga kompletta förslag till hur hela den grupp som ska väljas ska se ut, och dessa kompletta förslag sedan ställs mot varandra, ofta i flera omgångar, där det förslag till slut segrar som får flest röster.


Lyfta tillbakadragna yrkanden: Om en sådan jämkning leder till att ett yrkande försvinner som du absolut vill stödja (t ex för att du inte är nöjd med den ursprungliga förslagsställarens kompromissande) har du möjlighet att lyfta ett tillbakadraget yrkande, dvs ta upp det igen, så att det fortsätter "vara med i leken". Du måste dock vara på din vakt - du har bara ett par dagar på dig mellan slutdatum för att dra tillbaka yrkanden, och slutdatum för att lyfta dem igen.


Mandatperiod: Ibland slarvigt kallat mandat. Den period man väljer en person eller grupp för. Mandatperioden behöver t ex inte nödvändigtvis börja i samma ögonblick som valet är avslutat, utan startar ibland först en tid därefter.


Motion: Ett dokument med ett eller flera sammanhängande förslag från en eller flera medlemmar. Normalt sett en motivering till varför beslut bör fattas, följt av ett eller flera konkreta förslag, sk. yrkanden.


Mötespresidium: Mötets ordförande och sex vice ordföranden. Ska samla ihop alla förslag, och organisera beslutsfattandet.


Nominering: Förslag på person att välja till någon post i partiet.


Ordningsfråga: Frågor som handlar om hur mötet ska gå till. Avgörs enligt stadgarna av mötespresidiet.


Personval: Ett sätt att välja personer till olika uppdrag i partiet där var medlem väljer ut vilka kandidater de vill rösta på, och röstar på dem. Ska exempelvis fyra personer väljas blir de fyra som får flest röster valda. Var och en av kandidaterna måste få över 50% av rösterna för att bli vald. Om inte detta uppnås går mötet till en ny voteringsomgång.


Proposition: Ett dokument med ett eller flera sammanhängande förslag från styrelsen. Normalt sett en motivering till varför beslut bör fattas, följt av ett eller flera konkreta förslag, sk. yrkanden.


Revisionsberättelse: Revisorernas rapport från sin granskning av hur styrelsen hanterat pengar, redovisning, papper och beslut.


Revisorer: Personer som ska granska styrelsens förvaltning av partiet, först och främst den ekonomiska förvaltningen, att pengarna verkligen gått till partiets verksamhet och inte förskingrats, och att de gått till just de slags saker som beslutats. Därtill granskar revisorer ofta också att beslut fattats i korrekt ordning, och att styrelsen följt de beslut som fattats.


Sammankallande: Den person som har ansvar för att kalla till möten med styrelse, valberedning eller annan grupp, och som förväntas sätta ihop förslag till dagordning för mötet. I partiets stadgar trycks på att sammankallande i styrelsen är en intern funktion inom styrelsen, som inte har någon starkare roll än andra styrelseledamöter som talesperson för styrelsen.


Styrelsen: Partiets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena (höstmöte, vårmöte och ev extra medlemsmöten). Ska ha det strategiska ledarskapet för partiet, och utser partiledare, som sedan i sin tur utser övrig partiledning.


Tilläggsyrkande: Om man har ett bra tillägg till en motion eller proposition kan man lägga ett tilläggsyrkande, där man föreslår denna. Exempel: en motion kräver att styrelsen ska se till att partiledaren fortsätter skicka ut nyhetsbrev varje vecka. Olle tycker att dessa dessutom ska skickas till hela landets journalistkår, och lägger därför ett tilläggsyrkande om detta.


Utfrågningstråd: En tråd på partiets forum där de som accepterat en nominering kan presentera sig själva, ta emot frågor av besökare och besvara dem.


Valberedning: En grupp som har i uppgift att förbereda de val som ska hållas, och lägga fram genomtänkta och genomarbetade förslag.


Verksamhetsberättelse: Styrelsens rapport över partiets verksamhet under förra året.


Verksamhetsplan: Ett dokument höstmötet antar som talar om vad styrelsen ska se till att partiet gör under det år som kommer.


Votering är ett annat ord för omröstning: Att bifalla något är att säga JA till förslaget, avslag är att säga nej. I medlemsmötets voteringar finns också alternativet 'avstår'. Avstår är ett sätt att mäta närvaron vid voteringar och väljs av dem som vill visa att de varit närvarande vid voteringen, men inte valt något av alternativet. Avstår är alltså liktydigt med att man lägger ner sin röst och påverkar aldrig resultatet av voteringen.


Voteringsordning: Det som i afk-sammanhang kallas propositionsordning. Nämligen i vilken ordning olika förslag behandlas, däribland vilka yrkanden som måste ställas mot varandra för att de är oförenliga.


Voteringspass: Under mötet pågår diskussion i stort sett hela tiden, men själva röstandet samlas ihop till ett fåtal perioder om några dagar vardera. Dessa kallas voteringspass.


Yrkande: En kärnfull formulering av ett förslag (rensat från argument) som mötet fattar beslut om. Motioner och propositioner slutar oftast med ett eller flera yrkanden i form av att-satser. Exempel: Vi föreslår därför att partiet uttalar sig mot FRA-lagen / Jag yrkar därför att mötet antar ovanstående uttalande / Vi föreslår att partiet ändrar ordet "och" i stadgarnas § 72 till ordet "eller".


Ändringsyrkande: Om man tycker att mötet borde besluta något annat (eller delvis annat) än ett visst yrkande i en motion/proposition kan man lägga ett ändringsyrkande, där man föreslår detta. Exempelvis: En motion yrkar efter en lysande argumentation att vi ska lova gratis glass till alla riksdagsledamöter som röstar mot FRA-lagen. Men Pelle vet att hans favoritriksdagsledamot hatar glass. Därför lägger han ändringsyrkandet att det är tårta vi ska bjuda på. Ändringsyrkandet vill alltså ändra innehållet i ett annat yrkande.Fattas det ord i ordlistan? Är någon förklaring mera förvirrande än förklarande?
Om du vill hjälpa till att komplettera denna ordlista eller fråga om den, så skapa ett nytt inlägg nedan, så infogar eller förtydligar vi i ordlistan i första inlägget i tråden. (Vi kommer även gömma ditt inlägg, så det är lättare att läsa tråden).
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #275511
Standard Sv: Ordlista över mötestermer - 2012-04-22, 20:21

Förslag på nytt ord:

Remissyrkande:
Ett yrkande som om det bifalls innebär att frågan skall utredas mera före man fattar beslut, vanligen genom att skickas på remiss. Remiss innebär att personer och organisationer med intresse i saken får yttra sig om förslaget. Remissyrkanden innebär även att alla övriga yrkanden faller om det godkänns och att man tar upp förslaget vid ett senare tillfälle. Man skriver inte ut ordet remissyrkande i ett remissyrkande, men det blir ett sådant om det innehåller en formulering i stil med detta: "Att tillfråga X och Y om sak Z och även avslå alla andra yrkanden i denna motion".
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #275543
Standard Sv: Ordlista över mötestermer - 2012-04-23, 12:26

Förslag: Halmgubbe, slå på död häst, härskarteknik.
Det är tyvärr ord och fraser som återkommer på Piratpartiets medlemsmöten.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #276176
Standard Sv: Ordlista över mötestermer - 2012-05-04, 19:51

Här är en bra förklaring på halmgubbe från wikipedia:

Halmdocka (halmfigur, halmgubbe), engelska "straw man argument", är ett retoriskt begrepp, och kan vara antingen en medveten taktik eller en form av argumentationsfel. En halmdocka används särskilt i ett läge då en motståndares verkliga argument kan vara svåra att bemöta rationellt.
Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framstår på så sätt som absurda och blir lätta att bemöta. De verkliga argumenten låtsas debattören inte ha hört. Motståndaren tvingas då lägga sin energi på att förklara vad den egentligen menar, och hamnar därmed i ett defensivt läge. Halmdockor kan leda till att en debatts fokus fjärmar sig från kärnfrågan
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Apis Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 087
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #276541
Standard Sv: Ordlista över mötestermer - 2012-05-08, 23:15

Slå på död häst är nog en försvenskning av det engelska idiomatiska uttrycket beating a dead horse, förklaring finns på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Flogging_a_dead_horse (Det betyder ungefär: frågan är redan avgjord, så det är ingen ide att fortsätta diskutera).

Man kan också läsa om härskartekniker på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #276709
Standard Sv: Ordlista över mötestermer - 2012-05-13, 19:03

Förslag på nya ord:

Protokoll
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mötesprotokoll

Protokollanteckning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Protokollsanteckning

Reservation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reservation

(Länkarna till Wikipedia är till för att ha en utkast på en formulering av förklaringarna som egentligen skall stå här.)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com