Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek

Biblioteken tillhandahåller medborgarna information oavsett dess innehåll. Här finns barn- och ungdomslitteratur för att stimulera läsutveckling. Här finns tillgång till databaser och böcker om genealogi för släktforskaren. Skönlitterära verk och prosa för läsaren. Den som är intresserad av starta eget företag finner mängder med titlar på avdelningen för ekonomi. Den som har diagnostiserats med sjukdom kan få mer förståelse om sitt tillstånd på avdelningen för medicin. Här finns även kontroversiella böcker som behandlar pseudovetenskapliga ämnen eller som uppmuntrar xenofobiska yttringar m. m. Att hitta ett exemplar av Mein Kampf är inte ovanligt. Och så måste det vara. Det kan finnas många skäl till att en person vill läsa Mein Kampf utan att för den delen identifiera sig med Hitlers åsikter och värderingar. En journalist som gör ett djupare reportage om nazismens rötter eller en forskare som undersöker våldsbejakande extremism kan båda dra nytta av ett kontroversiellt verk som detta. Men samtidigt är det inte helt riskfritt att läsa en kontroversiell text. Men frågan vad som är kontroversiellt är förstås subjektivt. En ungdom som har starkt religiösa och överbeskyddande föräldrar kanske endast kan tillhandahålla sig kunskap om sex och samlevnad via bibliotekets böcker. En person som diagnostiserats med sjukdom kanske inte vill att omvärlden ska få reda på det. Föräldrar med relationsproblem kanske vill hålla sina konflikter privata. Därför är det av stor vikt att biblioteken skyddar biblioteksanvändarnas integritet. Risken för att få sina lån röjda kan förstås också leda till en rädsla för att söka information över huvud taget.
Biblioteksanvändarens integritet skyddas av två lagar; PUL och Sekretesslagen. På biblioteken finns PUL-ombud som ser till att regelverket följs i hanteringen av personuppgifter. Sekretesslagen rör enskilda biblioteksanvändares lån, reservationer och beställningar. (1) I regel sparas inte lånehistorik på bibliotek, utom i vissa undantag. Pågående lån offentliggörs inte, men det finns luckor. Ett påminnelsemeddelande eller ett kravbrev nämner vilka titlar som är försenade. Likaså anger ett reservationsmeddelande vilken titel som finns att hämta. I dessa fall kan känsliga uppgifter hamna i orätta händer. Reservationer är vanliga och omsättningen är hög. För att minska arbetsbelastningen använder många bibliotek självbetjäning för uthämtning av reservationer. Titlarna placeras på en reservationshylla och varje exemplar märks med ett reservationsmeddelande. Bibliotek hanterar reservationsmeddelanden olika. I Kungsbacka genereras en anonymiserad aviseringskod för att på så sätt inte röja vem som har reserverat vad, men i Göteborg anges reservatör med för- och efternamn. Detta öppnar förstås luckor i hur biblioteken förhåller sig till sekretessen. En kontrollerande partner kan lätt ta reda på vad den andre lånar. Frågan är hur det förhåller sig på andra bibliotek i Sverige.
Vidare är sekretesslagen gammal och omfattar inte moderna medier som e-material eller användning av informationsteknik, ex. datorer. Det har framkommit att webbhistorik i vissa fall sparas.(2) För att hantera trycket på bibliotekets datorer krävs ofta inlogg med lånekort där personuppgifter finns lagrade. Att surfa anonymt på bibliotekens datorer är därför svårt. För en del personer, t.ex. hemlösa, är bibliotekens datorer de enda datorer de har att tillgå. Utan anonym tillgång till nätet riskerar utsatta grupper att självcensurera sig. Samtidigt fryser detta också ute dem som av olika skäl inte kan skaffa lånekort. Detta är dock något som diskuteras och det ligger framme ett förslag på att bredda lagen, ett lagförslag som t.ex. Svensk Biblioteksförening stödjer.(3)(4) Ett annat problem med sparade loggar är att de i själva verket kan omfattas av offentlighetsprincipen. Detta diskuteras dock också i det nya lagförslaget där det föreslås att loggar också bör behandlas under sekretess. Däremot poängterar de att det fortfarande inte finns något som hindrar bibliotek från att ändå spara enskilda biblioteksanvändares loggar.
Gällande e-material finns många frågetecken. Vid lån dras ofta tredje part in, t.ex. den som tillhandahåller applikationer för e-böcker. Svensk biblioteksförening skrev i sitt remissvar till tidigare nämnda lagförslag att bibliotek måste förhålla sig till hur användardata hanteras.
Utvöer dessa problem finns risken att personupgifter läcker vid infodiskarna. På en del folkbibliotek är infodiskarna små och lätta att komma runt eller luta sig över. Folkbibliotekarier hanterar ständigt personuppgifter på infodiskarnas datorer. Datorerna måste skyddas bättre från insyn. Detta kan tänkas lösas med ny teknik, bättre mjukvara som inte visar fullständiga uppgifter eller dubbla skärmar, där en är specifikt ämnad åt låntagaren. Det är också lätt hänt att bibliotekarien lämnar en infodator öppen för en kort stund. Det är lätt för en obehörig att komma över uppgifter om en obevakad dator inte är utloggad.

(1) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Kap 40, 3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 (hämtad 2017-03-06)

(2) P4 Uppland, Biblioteken kan spåra internetsökningar, 2017-01-18 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6610927 (Hämtad 2017-03-16)

(3) http://www.regeringen.se/contentassets/b46acc8932134d5291e90221f500e41c/nagra-fragor-om-offentlighet-och-sekretess-ds-20162 (Hämtad 2017-03-16)

(4) http://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/i-dagarna-presenterar-svenska-barnboksinstitutet-statistik-och-analys-av-2015-ars-utgivning-av-barn-och-ungdomslitteratur-pa-sin-arliga-bokprovning/ (Hämtad 2017-03-16)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Sofia Hartelius Yrkande B04-Y07 (Motyrkande) 3 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.


Yrkanden

Av: Sofia Hartelius Yrkande B04-Y07 (Motyrkande) 3 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B04-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B04-Y05 (Bortröstad)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B04-Y06 (Bortröstad)
Av: anderserk


Tillbakadraget yrkande B04-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B04-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B04-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Sofia Hartelius


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 23:03 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y05:
att att Det är viktigt att biblioteksanvändarens integritet skyddas oavsett vilka material hen lånar eller vilken informationsteknik hen använder på biblioteket. Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

"Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare".

Samtliga biblioteksanvändare vid svenska folkbibliotek måste garanteras att deras lånehistorik inte sparas eller används utan deras medgivande bortom sådant sparande och användande som krävs för att biblioteken ska kunna utföra sin verksamhet.
Den här formuleringen tycker jag är tydligare. Den som vill bör rimligen också få lov att låta biblioteken lagra ens lånehistorik för arkiveringssyften, datainsamling eller vad det nu gäller.

Dessutom bör bibliotek få lov att lagra lånehistorik under den tid det behövs för deras verksamhet - t.ex. måste de ju veta ifall jag lånat en bok för att kunna skicka ut en påminnelse om att den ska lämnas tillbaka.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:01 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y01:
att Det är viktigt att biblioteksanvändarens integritet skyddas oavsett vilka material hen lånar eller vilken informationsteknik hen använder på biblioteket. Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

"Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare".

Samtliga biblioteksanvändare vid svenska folkbibliotek måste garanteras att deras lånehistorik inte sparas och att deras integritet inte kränks.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:01 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y05:
att att Det är viktigt att biblioteksanvändarens integritet skyddas oavsett vilka material hen lånar eller vilken informationsteknik hen använder på biblioteket. Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

"Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare".

Samtliga biblioteksanvändare vid svenska folkbibliotek måste garanteras att deras lånehistorik inte sparas eller används utan deras medgivande bortom sådant sparande och användande som krävs för att biblioteken ska kunna utföra sin verksamhet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:02 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y02:
att Det finns en brist i skyddet av biblioteksanvändarens integritet vid lån av bibliotekets datorer samt annan informationsteknik. I Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

“Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare.”

Då allt för få bibliotek erbjuder anonym tillgång till internet måste biblioteken bredda och jobba mer aktivt med anonymitetsfrågan. I synnerhet då bibliotekens datorer är de enda datorer en del medborgare har att tillgå. Alla bibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet. Med fri tillgång menas även att det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter. Detta måste även omfatta loggar. För av samma skäl som man i regel inte sparar lånehistorik måste man även radera enskilda användares webbhistorik.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:02 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y03:
att Det är oroväckande att tredje part, ex. leverantörer av e-bokstjänster ev. kan ta del av personliga data. I Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

"Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare".

Av samma skäl som lån av fysiskt material ligger under sekretess måste även elektroniskt material göra det. I ett samhälle där allt mer information hämtas från elektroniska källor blir det än viktigare att redan nu se över hur lagarna och avtalen ser ut. Alla biblioteksanvändare måste garanteras att deras personuppgifter samt sekretessbelagda uppgifter inte delas till tredje part. Det behövs en utredning för att se över om och hur personliga data läcker från biblioteken, samt vilka luckor som finns där stor skada skulle kunna ske.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:02 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y04:
att Personuppgifter riskerar att läcka vid informationsdiskar och servicedatorer. I Piratpartiets principprogram kap 3.3, första stycket, står det:

“Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker.”

På senare tid har små infodiskar blivit allt vanligare på biblioteken och det är därför lättare för en obehörig att komma över personliga uppgifter eller sekretessbelagt material. I vissa fall lämnas infodatorer öppna utan översikt av personal. Biblioteken behöver förbättra skyddet av infodatorer. Detta kan lösas genom bättre teknik samt förbättrade rutiner.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
anderserks avatar
2017-04-21, 21:27 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y06:
att den personliga integriteten vid anlitande av bibliotek stärks,

genom att lån av böcker och annat inte registreras med mer uppgifter och längre än av vad funktionen kräver, och att uppgifterna sedan raderas,

genom att det alltid ska finnas tillgång till internetuppkoppling utan krav på identifierande inloggning

och att i övrigt åtgärder vidtas för att skydda låntagares och besökares integritet
ett försök att omformulera lite av innehållet i motionen med attsats enligt praxis
anderserks avatar
2017-04-21, 21:30 #9
Inte uppkopplad
Sv: B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek -
Ett viktigt innehåll - jag har försökt dra ut en del i en kortare attsats, för formens skull
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 23:22 #10
Inte uppkopplad
Sv: B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek -
Citat:
Ursprungligen postat av anderserk Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B04-Y06:
att den personliga integriteten vid anlitande av bibliotek stärks,

genom att lån av böcker och annat inte registreras med mer uppgifter och längre än av vad funktionen kräver, och att uppgifterna sedan raderas,

genom att det alltid ska finnas tillgång till internetuppkoppling utan krav på identifierande inloggning

och att i övrigt åtgärder vidtas för att skydda låntagares och besökares integritet
ett försök att omformulera lite av innehållet i motionen med attsats enligt praxis
Det stämmer fortfarande inte enligt praxis. Kolla in http://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Motionsskola
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:19 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y04:
Personuppgifter riskerar att läcka vid informationsdiskar och servicedatorer. I Piratpartiets principprogram kap 3.3, första stycket, står det:

“Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker.”

På senare tid har små infodiskar blivit allt vanligare på biblioteken och det är därför lättare för en obehörig att komma över personliga uppgifter eller sekretessbelagt material. I vissa fall lämnas infodatorer öppna utan översikt av personal. Biblioteken behöver förbättra skyddet av infodatorer. Detta kan lösas genom bättre teknik samt förbättrade rutiner.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:19 #12
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y03:
Det är oroväckande att tredje part, ex. leverantörer av e-bokstjänster ev. kan ta del av personliga data. I Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

"Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare".

Av samma skäl som lån av fysiskt material ligger under sekretess måste även elektroniskt material göra det. I ett samhälle där allt mer information hämtas från elektroniska källor blir det än viktigare att redan nu se över hur lagarna och avtalen ser ut. Alla biblioteksanvändare måste garanteras att deras personuppgifter samt sekretessbelagda uppgifter inte delas till tredje part. Det behövs en utredning för att se över om och hur personliga data läcker från biblioteken, samt vilka luckor som finns där stor skada skulle kunna ske.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:19 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y02:
Det finns en brist i skyddet av biblioteksanvändarens integritet vid lån av bibliotekets datorer samt annan informationsteknik. I Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

“Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare.”

Då allt för få bibliotek erbjuder anonym tillgång till internet måste biblioteken bredda och jobba mer aktivt med anonymitetsfrågan. I synnerhet då bibliotekens datorer är de enda datorer en del medborgare har att tillgå. Alla bibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet. Med fri tillgång menas även att det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter. Detta måste även omfatta loggar. För av samma skäl som man i regel inte sparar lånehistorik måste man även radera enskilda användares webbhistorik.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:33 #14
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y01:
Det är viktigt att biblioteksanvändarens integritet skyddas oavsett vilka material hen lånar eller vilken informationsteknik hen använder på biblioteket. Piratpartiets principprogram kapitel 1.1, 2:a stycket står det:

"Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt , ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare".

Samtliga biblioteksanvändare vid svenska folkbibliotek måste garanteras att deras lånehistorik inte sparas och att deras integritet inte kränks.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:37 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Tydligare formulering. Allt samlat under samma yrkande.

Ändrade formuleringen om lagring av lånehistorik till att lagring av lånehistorik skall undvikas såvida det inte är data som är betydande för att verksamheten ska fungera.
2017-05-09, 20:02 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Ogillar egentligen inte yrkanbset som sådant, men vad innebär "- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras. "

Vilket undantag åsyftas?
Magnus Anderssons avatar
2017-05-11, 00:20 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Som Azurelight poängterar så är denna formulering lite svårförståelig:
Citat:
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
Det känns som om det av mig fetmarkerade inte känns fel, borde inte undantaget från lagring av uppgifter gälla såvida låntagaren själv har begärt att uppgifterna ska lagras? Men jag läser kanske meningen fel?
2017-05-11, 19:16 #18
Inte uppkopplad
Sv: B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek -
Citat:
Ursprungligen postat av Magnus Andersson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Som Azurelight poängterar så är denna formulering lite svårförståelig:

Det känns som om det av mig fetmarkerade inte känns fel, borde inte undantaget från lagring av uppgifter gälla såvida låntagaren själv har begärt att uppgifterna ska lagras? Men jag läser kanske meningen fel?
Jag tolkar skrivningen som att "undantag" syftar på undantag från att spara historik, vilket gäller såvida inte låntagaren preciserat annorlunda.
2017-05-11, 19:16 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Jag tolkar skrivningen som att "undantag" syftar på undantag från att spara historik, vilket gäller såvida inte låntagaren preciserat annorlunda.
2017-05-12, 22:09 #20
Inte uppkopplad
Sv: B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek -
Citat:
Ursprungligen postat av Magnus Andersson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Som Azurelight poängterar så är denna formulering lite svårförståelig:

Det känns som om det av mig fetmarkerade inte känns fel, borde inte undantaget från lagring av uppgifter gälla såvida låntagaren själv har begärt att uppgifterna ska lagras? Men jag läser kanske meningen fel?
Precis.
Henry Rouhivuoris avatar
2017-05-13, 08:00 #21
Inte uppkopplad
Sv: B04: Kulturpolitik: Integritet på folkbibliotek -
Såvida inte [x har hänt] är talspråk. Det är något man säger. Det ska tolkas [x har hänt].

Om det var intentionen att tolkas som [x har hänt] så kan meningen där "såvida inte" ingår redigeras så den blir tydligare. Förra gången så redigerades våra ställningstaganden så att de passade in i ett politiskt program/dokument.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 14:21 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y07:
att mötet antar följande sakpolitik
- Biblioteken ska verka för att skydda låntagarnas integritet.
- De bör i den mån det är rimligt för verksamheten avstå från att spara lånehistorik.
- Undantag i punkten ovan ska gälla såvida inte låntagaren själv har begärt att uppgifterna skall lagras.
- Personuppgifter får inte spridas till tredje part - oavsett materialets format. T.ex. vi utlån av e-böcker.
- Personuppgifter får ej spridas till obehöriga på fysiska vägar såsom vid olåsta diskdatorer eller vid hantering av reservationer.
- Alla folkbibliotek måste kunna erbjuda fri och anonym tillgång till internet.
- Det måste finnas datorer som är tillgängliga utan krav på inlogg med personuppgifter.
- Låntagarnas webbhistorik får ej lagras.
Jag tror det här är viktiga målsättningar för bibiloteken och komemr att rösta för. Punkt tre är lite otydlig, men "Undantag" kan syfta på "avstå" dvs att lydelsen är korrekt. Anonym tillgång till internet är speciellt viktigt ut ur ett yttrandefrihetsperspektiv som bör vara en av PP:s kärnfrågor.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com