Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006
Standard 04. Medlemsmöten - 2010-03-14, 20:01

Kapitel 4: MedlemsmötenCitat:
§ 4.1 Allmänt

4.1.1 Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ.
4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.
4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.
Vi har i förslaget bakat ihop den nuvarande stadgans årsmöte och medlemsmöte till ett samlat begrepp som fått namnet medlemsmöte.Citat:
§ 4.2 Form

4.2.1 Medlemsmöte hålls över internet.
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.
4.2.3 Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna.
Hittills har partiets årsmöten hållits på internet, detta har vi valt att nu stadgefästa fullt ut (tidigare stadga hade med det som en möjlighet för styrelsen). Genom att sträcka ut perioden för mötet till sex veckor, och genom att hålla alla diskussioner och så många omröstningar som möjligt parallella, kan alla delta på sina villkor. Tanken är alltså inte att alla medlemmar ska vara aktiva under sex veckor, utan att man ska kunna gå in vid ett fåtal tillfällen och delta i de omröstningar och diskussioner man vill. Detta är ett sätt att anpassa det traditionella årsmötet till det digitala rummet.Citat:
§ 4.3 Tidpunkter

4.3.1 Medlemmarna sammanträder till ordinarie medlemsmöte två (2) gånger om året. Dessa möten går under benämningen vår- och höstmöte.
4.3.2 Vårmötet inleds alltid första veckan i april.
4.3.3 Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober.
Fördelen med två möten per år är att man på höstmötet kan behandla val, budget och planering innan verksamhetsåret inleds, och på vårmötet kan behandla ansvarsfrihet, redovisning etc. i god tid efter att verksamhetsåret avslutats. Dessutom ges medlemmarna en extra chans varje år att inkomma med förslag och motioner. Eftersom våra möten hålls över internet kommer inte två möten leda till ökade kostnader.Citat:
§ 4.4 Rättigheter

4.4.1 Partiets medlemmar har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt
4.4.2 Partiets medlemmar har rösträtt på medlemsmöte enligt vad som stadgas i § 3.1 (Rösträtt).
4.4.3 Partiets revisorer och deras ersättare har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt.
4.4.4 Partiets anställda och övriga inbjudna har rätt att närvara med yttranderätt.
4.4.5 Medlemmarna av föregående års partistyrelse har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse.
4.4.6 Mötesordförande äger ensam rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.
För att det ska vara lätt och smidigt att hitta vem som äger vilka rättigheter på mötet har vi i denna paragrafen valt att strukturera upp det på ett lättöverskådligt sätt. Anledningen att 4.4.6 finns är att det inte ska uppstå ordningsfrågekrig mellan grupper av medlemmar på mötet, där mötet spammas av ordningsfrågor om att frånta den och den alla (eller delar) av deras mötesrättigheter.Citat:
§ 4.5 Propositioner

4.5.1 Partistyrelsen har rätt att väcka förslag till medlemsmöte. Ett sådant förslag kallas proposition.
4.5.2 Partistyrelsen ska till vårmötet lägga en proposition med förslag till revidering av principprogrammet. År med ordinarie riksdagsval ska denna proposition istället läggas till höstmötet.
4.5.3 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till budget för kommande verksamhetsår,
b) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
c) förslag på kommande års medlemsavgift.
4.5.4 Alla propositioner skall presenteras i samband med kallelsen.
Vi inför här propositioner som begrepp i stadgan som en benämning på förslag från styrelsen. Fördelen med detta är att vi, genom att propositioner ska vara inne tidigare än motioner, därmed öppnar för medlemmar att lägga motioner med motförslag mot, eller som reaktion på, propositioner. En annan fördel är också att det tydligt framgår för medlemmarna att det är ett förslag som kommer från styrelsen och inte endast från en enskild medlem.Citat:
§ 4.6 Motioner

4.6.1 Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.
4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds.
Här inför vi lite tydligare reglering om vad som gäller för motioner, och även vad som gäller för motioner som inkommit efter att motionstiden gått ut.Citat:
§ 4.7 Nomineringar inför val

4.7.1 Varje medlem har rätt att nominera personer till val som sker på medlemsmöte.
4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast samma dag som mötet inleds.
4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts.
4.7.4 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.
Även här har vi valt att förtydliga reglerna kring proceduren.Citat:
§ 4.8 Mötespresidiet

4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.
4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.
4.8.3 Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.
4.8.4 Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.
4.8.5 Presidiet består av en (1) mötesordförande och sex (6) rangordnade vice mötesordförande.
4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
4.8.7 Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.
Då partiets medlemsmöte är oerhört krävande för de som leder det, och för att det ska fungera smidigt kräver god förberedelse, har vi skapat en mindre grupp som tillsammans administrerar mötet. Dessa väljs på slutet av ett medlemsmöte och tillträder två veckor efter mötet. Deras uppdrag går sedan ut på att förbereda forumet för nästa medlemsmöte och administrera nomineringar, kallelse m.m. inför medlemsmötet. På själva mötet agerar presidiet gemensamt som ordförande, sekreterare, moderator och administratör etc. för att under de sista två veckorna efter mötet sammanställa protokollet, arkivera mötesforumet och lämna över till det mötespresidie som valdes på det just avslutade mötet.Citat:
§ 4.9 Dagordning

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötesfunktionärer
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
11. Propositioner
12. Motioner
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötesfunktionärer för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötesfunktionärer
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
7. Propositioner
8. Motioner
9. Kommande års verksamhetsplan
10. Kommande års budget
11. Udda år: Val av partiledare och vice partiledare
12. Val av kommande års partistyrelse
13. Val av kommande års revisorer
14. Val av kommande års valberedning
15. Eventuella fyllnadsval
16. Val av mötesfunktionärer för kommande mötesperiod
17. Mötets avslutande
Vi har valt en modell med en fast dagordning för ordinarie medlemsmöten som inte kan ändras från möte till möte. Detta ger fördelen att medlemmarna inte utsätts för överraskningar om vad som kommer att tas upp på mötet och att de kan planera sin tid därefter. Alla de frågor som inte har en egen fast punkt i dagordningen kan man presentera för mötet genom antingen proposition eller motion. Detta hoppas vi även kommer lösa en del av den förvirring som partiets senare möten drabbats av.Citat:
§ 4.10 Extra medlemsmöte

4.10.1 Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.
4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.
4.10.3 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.
4.10.4 Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
4.10.5 Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor.
4.10.6 Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.
Idag är extra årsmöte ("medlemsmöte" i dagens stadgar) väldigt dåligt reglerat. Det har vi velat åtgärda med den här paragrafen. Vidare har vi även anpassat det extra medlemsmötet, i stil med det ordinarie, för vår elektroniska mötesform. En annan förändring är även att vi minskat mängden medlemmar som krävs för att begära ett extra medlemsmöte, från dagens 1/3 av medlemsskaran till 1/20. Det är förvisso en ganska drastisk förändring, men innebär å andra sidan att det numera faktiskt är realistiskt genomförbart för medlemmarna att begära ett extra medlemsmöte.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#2) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #198365
Standard RE: 04. Medlemsmöten - 2010-03-15, 00:42

Citat:
11. Udda år: Val av partiledare och vice partiledare
Ta bort detta annars tänker jag inte att bifalla er motion.

Ja okej ni såg det.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #198363
Standard RE: 04. Medlemsmöten - 2010-03-15, 00:42

Citat:
11. Udda år: Val av partiledare och vice partiledare
Denna formulering har dröjt sig kvar från 0.05 och ska tas bort.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #198973
Standard RE: 04. Medlemsmöten - 2010-03-18, 00:01

Finns det någon orsak att motioner måste lämnas in en dag innan nomineringar, eller är det bara en miss i arbetet?


Jag ser att mötespresidiet själva väljer när de ska lägga det extra medlemsmötet de är skyldiga att kalla till. Då kallelse ska ut två veckor innan mötet så sätter det en tidigare gräns, men jag ser inget som hindrar presidiet från att kalla till "möte om fem månader", vilket liksom förtar iden med extra medlemsmöte...


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
  (#5) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #198985
Standard RE: 04. Medlemsmöten - 2010-03-18, 01:08

Citat:
Jon Severinsson (2010-Mar-18)Finns det någon orsak att motioner måste lämnas in en dag innan nomineringar, eller är det bara en miss i arbetet?

Jag ser att mötespresidiet själva väljer när de ska lägga det extra medlemsmötet de är skyldiga att kalla till. Då kallelse ska ut två veckor innan mötet så sätter det en tidigare gräns, men jag ser inget som hindrar presidiet från att kalla till "möte om fem månader", vilket liksom förtar iden med extra medlemsmöte...
Både motionsstopp och nomineringsstopp sker samma dag? Lydelsen är "senast samma dag".

Angående mötespresidiet och medlemsmötet håller jag med om att det är ett problem, och skulle behöva förtydligas. Vi ska kolla på det. har du egna förslag får du gärna skriva dem här.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #198998
Standard RE: 04. Medlemsmöten - 2010-03-18, 05:59

Citat:
Jon Severinsson (2010-Mar-18)Finns det någon orsak att motioner måste lämnas in en dag innan nomineringar, eller är det bara en miss i arbetet?

Jag ser att mötespresidiet själva väljer när de ska lägga det extra medlemsmötet de är skyldiga att kalla till. Då kallelse ska ut två veckor innan mötet så sätter det en tidigare gräns, men jag ser inget som hindrar presidiet från att kalla till "möte om fem månader", vilket liksom förtar iden med extra medlemsmöte...
Det är en miss. 4.7.2 har blivit fel, det ska vara "senast dagen före mötet". Det måste blivit fel nu när vi förändrade nomineringsprocessen i senaste revideringen.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #199036
Standard RE: 04. Medlemsmöten - 2010-03-18, 14:29

Citat:
Jon Severinsson (2010-Mar-18)Jag ser att mötespresidiet själva väljer när de ska lägga det extra medlemsmötet de är skyldiga att kalla till. Då kallelse ska ut två veckor innan mötet så sätter det en tidigare gräns, men jag ser inget som hindrar presidiet från att kalla till "möte om fem månader", vilket liksom förtar iden med extra medlemsmöte...
Citat:
SimonRosenqvist (2010-Mar-18)
Angående mötespresidiet och medlemsmötet håller jag med om att det är ett problem, och skulle behöva förtydligas. Vi ska kolla på det. har du egna förslag får du gärna skriva dem här.
Enklast vore väll att lägga in en ny paragraf 4.10.3 med lydelsen "Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.", men det går säkert att formulera bättre.


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
04. Medlemsmöten SimonRosenqvist Förslag till ny stadga, v0.05 (Antes och Simons förslag) 18 2010-03-15 00:37
Årsmöte och medlemsmöten Tommten Tortuga - EJ godkända krav 1 2010-02-19 10:13
Protokoll från medlemsmöten och styrelsemöten Tor Skude 5. Östergötlands län, 18 2006-06-14 20:49Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com