Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion U05: 10.5 Motion om ändrad förbundsstyrelse

Motionär: Nicholas Miles

För ett par år sedan uppstod en diskussion i förbundet om att slopa suppleanterna i Förbundsstyrelsen och enbart ha den bestå av 12 ordinarie ledamöter (inklusive Förbundsordförande och Förbundssekreterare). Funderingar och invändningar framkom, och kongressen enades om en kompromiss där tre suppleantsplatser behölls och resten omvandlades till ledamotsplatser. Vi kan idag konstatera att inga nya användningsområden för suppleantsposterna uppstått, och att samma problem som fanns då kvarstår idag.

Problemet är att suppleanterna inte har rösträtt på de flesta FS-möten, trots att de deltar i minst lika hög grad som resten av FS och trots att de är minst lika kvalificerade. Det blir konstigt när förslag som har stöd av en majoritet i FS ändå skulle kunna fällas för att suppleanterna saknar rösträtt vid fulltaliga möten. Genom att omvandla suppleantsplatserna till ledamotsplatser blir vi av med detta problem.

En plats måste förstås läggas till eller försvinna för att få ett ojämnt antal röstberättigade i styrelsen. FS har under en tid försökt hålla sina kostnader nere, med blandade resultat, och en extra styrelseplats skulle försvåra denna process, medan en plats mindre skulle förenkla den. Därutöver kan konstateras att FS fungerar bra även när den inte har 12 närvarande personer, och det finns verkligen ingenting som tyder på att den skulle behöva 13. Den rimliga lösningen är därför en förbundsstyrelse med 11 platser.

Denna förändring kommer inte påverka styrelsevalet i år. Skulle den röstas igenom skulle den inte träda i kraft förrän kongressprotokollet justeras, dvs efter att UPK14 är över, så i år kommer vi fortfarande välja förbundsstyrelse enligt de gamla reglerna.

Förbundsstyrelsens rekommendation angående "Motion om ändrad förbundsstyrelse".
Förbundsstyrelsen ser både fördelar och nackdelar med att ha suppleanter. Beskrivet nedanför.

Sakupplysning angående suppleanter:
En suppleant är en person som är invald i förbundsstyrelsen men som inte har ordinarie rösträtt. När en av de ledamöterna som har rösträtt inte kan närvara på ett möte kliver en av suppleanterna upp och ersätter. Därför är suppleanterna rangordnade. Om något bör diskussionen handla om det ursprungliga syftet med suppleanterna, det vill säga om huruvida det faktiskt behövs ersättare för ordinarie ledamöter. I riksdagen används ersättare för att undvika skiftande majoriteter. I vårt ungdomsförbund lär vi inte ha denna problematik, och åtgärdas i så fall inte av suppleanter.

Fördelar med suppleanter:
Med suppleanter kan personer få en mjukstart in i förbundsstyrelsearbetet. Rollen som suppleant är ett sätt att bekanta sig med det strategiska arbetet på central nivå utan att omedelbart bli ledamot i förbundsstyrelsen med det ansvar som följer. Med en öppen och ärlig konsensuskultur i styrelsen behöver inte suppleanters brist på rösträtt vara en nackdel för dem.

Nackdelar med suppleanter:
Suppleantsposten är inte det enda sättet att engagera sig på en central nivå utan att sitta i förbundsstyrelsen. I och med att det finns arbetsgrupper finns det sätt att engagera sig på förbundsnivå utan att sitta i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen tjänar nödvändigtvis inte heller något på att ha styrelsemedlemmar utan rösträtt.

Att vissa i förbundsstyrelsen har samma rätt att yttra sig men inte ta beslut kan möjligen skapa oschyssta förhållanden i styrelsen. Detta för att det går att köra över suppleanter som inte håller med om ett beslut eftersom de inte kan rösta i frågan. En måste inte vara suppleant för att ha möjlighet till en lägre arbetsbörda än andra i styrelsen. Kandidater till förbundsstyrelsen kan vara tydliga med att de inte kommer arbeta 40 timmar mellan varje FS-möte.

Om kongressen ändå önskar bifalla motionen rekommenderar förbundsstyrelsen att det görs med följande tilläggsyrkande.

Att 17§ 5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför avslag på motionen i sin helhet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johan mlg Karlsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra 17§ 2 stycket till

"Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongressen utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare samt nio (9) ordinarie ledamöter"
Av: Mikael Holm Yrkande U05-Y03 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 17§ 5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."

Nicholas Miles


Yrkanden

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att ändra 17§ 2 stycket till

"Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongressen utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare samt nio (9) ordinarie ledamöter"
Tillbakadraget yrkande U05-Y04 (Bortröstad)
Av: Johan mlg Karlsson


Tilläggsyrkanden

Av: Mikael Holm Yrkande U05-Y03 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 17§ 5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."

Nicholas Miles
Tillbakadraget yrkande U05-Y02 (Jämkad med yrkande U05-Y03)
Av: Johan mlg Karlsson


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-14, 20:00 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U05-Y02:
att 5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."
2014-03-16, 10:19 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U05-Y03:
att 17§ 5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."

Nicholas Miles
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-16, 13:11 #4
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande U05-Y02 till fördel för U05-Y03.

Mitt bortjämkade U05-Y02:
5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."

U05-Y03, som jag tycker bättre om:
17§ 5 stycket ändras från "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och minst fem (5) röstberättigade ledamöter är närvarande." till "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga medlemmar i förbundsstyrelsen är skriftligen kallade minst en (1) vecka före förbundsstyrelsemötet och en absolut majoritet av styrelsens medlemmar är närvarande."

Nicholas Miles
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-16, 13:18 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U05-Y04:
att i stadgans 17§ Förbundsstyrelsen ändra
"Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, sju (7) ledamöter, samt tre (3) rangordnade suppleanter."

till
"Förbundsstyrelsen utses av förbundskongress och tillträder i omedelbar anslutning till kongressens avslutande. Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, samt sju (7) ledamöter.
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com