Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Avser mötet godkänna den av presidiet föreslagna voteringsordningen?
Ja 17 100.00%
Nej 0 0%
3 mötesdeltagare (15.00 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 20. Du får inte rösta i den här omröstningen

Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Godkännande av voteringsordningen [Avklarad] - 2015-09-06, 11:35

Voteringsordningen är det sätt röstningen kommer att gå till kring olika förslag (yrkanden) som lagts på mötet.

Presidiet har gjort nedanstående förslag till voteringsordning. Alternativa förslag till voteringsordning ska läggas som yrkande senast onsdag 28 okt kl. 18.00. Sådana ska vara kompletta. Lyfta tillbakadragna förslag kan göras till kl 21.00 samma dag. Votering för fastställande av voteringsordning sker onsdag 28 okt kl 23.59 till fredag 30 okt kl 13.00.

Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: fredag 30 okt kl 23.59 - måndag 2 nov kl 20.00
Voteringspass 2: måndag 2 nov kl 23.59 - torsdag 5 nov kl 20.00
Voteringspass 3: torsdag 5 nov kl 23.59 - söndag 8 nov kl 20.00
Voteringspass 4: söndag 8 nov 23.59 - onsdag 11 nov kl 20.00
Voteringspass 5: onsdag 11 nov 23.59 - fredag 13 nov kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspassen inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet.


Citat:
Slutligt förslag till voteringsordning
-------------------------------------------------------------------


Inledande kommentarer

Praxis är att vid alla motioner och propositioner med flera yrkanden, med undantag för dem som handlar om sakpolitik, göra en avslutande omröstning där helheten av de yrkanden som röstats fram ställs mot avslag. Detta för att göra det möjligt för medlemmarna att ta ställning till det framvaskade förslaget i sin helhet. I presidiets förslag följs denna praxis.

Stadgarna anger att beslut om stadgeändringar måste fattas med 75% majoritet. Praxis både från tidigare stadgeförändringar, och arbetet med nytt principprogram där samma 75%-krav finns, är att bara tillämpa kravet i den slutliga omröstningen där framvaskat ställs mot avslag. Presidiet avser följa denna praxis.

Presidiet har i detta preliminära förslag placerat voteringar i de olika voteringspassen enligt följande: Vad gäller propositionerna (stadgeändringar och verksamhetsplan) sker i alla fall utom ett de slutliga voteringar om de paket som vaskats fram i voteringspass två. Därigenom får medlemmar möjlighet att ta slutlig ställning till nästan alla de olika momenten i stadgerevisionen vid ett och samma tillfälle. Vad gäller motioner placeras de inledande voteringar så att slutliga voteringar kan ske i voteringspass tre.Dagordningens punkt 07. Bordlagda frågor

Dagordningens punkt 07. Bordlagda frågor från föregående möte

Vp 1
Yrkandet: att medlemsmötet uppdrar åt partistyrelsen att senast 2015-12-31 ha slutfört den dokumentation som behövs för att nästkommande ordinarie medlemsmöte ska kunna fatta beslut om ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2014 års styrelse mot avslagDagordningens punkt 08. Propositioner

P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P01-Y01 mot avslag


P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P02-Y01 mot avslag
Vp 1b: P02-Y02 mot avslag
Vp 1c: P02-Y03 mot avslag
Vp 1d: P02-Y04 mot avslag
Vp 1e: P02-Y05 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P03-Y01 mot avslag
Vp 1b: P03-Y02 mot avslag
Vp 1c: P03-Y03 mot avslag
Vp 1d: P03-Y04 mot avslag
Vp 1e: P03-Y05 mot avslag
Vp 1f: P03-Y06 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P04-Y01 mot avslag
Vp 1b: P04-Y02 mot avslag
Vp 1c: P04-Y03 mot avslag
Vp 1d: P04-Y04 mot avslag
Vp 1e: P04-Y05 mot avslag
Vp 1f: P04-Y06 mot avslag
Vp 1g: P04-Y07 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P05: Om ett arbetsutskott (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P05-Y01 mot avslag


P06: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P06-Y01 mot avslag


P07: Regler om jäv (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P07-Y01 mot avslag
Vp 1b: P07-Y02 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P08: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P08-Y01 mot avslag


P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P09-Y01 mot avslag
Vp 1b: P09-Y02 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P10-Y01 mot avslag
Vp 1b: P10-Y02 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P11: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P11-Y01 mot avslag
Vp 1b: P11-Y02 mot avslag
Vp 1c: P11-Y03 mot avslag
Vp 1d: P11-Y04 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P12: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P12-Y01 mot avslag


P13: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P13-Y01 mot avslag
Vp 1b: P13-Y02 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P14: Justering av kraven om styrelsens sammanträdande (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P14-Y01 mot avslag
Vp 1b: P14-Y02 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P15: Styrelsens möjlighet att utse talespersoner (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P15-Y01 mot avslag


P16: Ansvar för att dokumentera partiets politik (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P16-Y01 mot avslag


P17: Valberedningens möjligheter att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt mandatperiod (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P17-Y01 mot avslag
Vp 1b: P17-Y02 mot avslag
Vp 1c: P17-Y03 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P18-Y01 mot avslag
Vp 1b: P18-Y02 mot avslag
Vp 1c: P18-Y03 mot avslag
Vp 1d: P18-Y04 mot avslag
Vp 1e: P18-Y05 mot avslag
Vp 1f: P18-Y07 mot avslag
Vp 1g: P18-Y08 mot avslag
Vp 1h: P18-Y09 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat mot avslag


P19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val (stadgeändring)

Vp 1
Vp 1a: P19-Y02 mot P19-Y05
Vp 1b: P19-Y04 mot P19-Y06

Vp 2
Vp 2a: Vinnande från Vp 1a mot avslag
Vp 2b: Vinnande från Vp 1b mot avslag
Vp 2c: P19-Y01 mot avslag
Vp 2d: P19-Y03 mot avslag

Vp 3
Vp 3a: Framvaskat mot avslag


P20: Redaktionell förändring av placeringen av befintligt stadgande av revision (stadgeändring)

Vp 2
Vp 2a: P20-Y01 mot avslagDagordningens punkt 09, Motioner

B01: Reglering av bemanningsföretag

Kommentar: Efter att ha läst yrkandena finner vi dem inte nödvändigtvis stå i konflikt med varandra. Vi har i andra politikområden, t ex patent, samtidigt ett krav att patentsystemet ska avskaffas, och en rad åsikter om hur patentsystemet ska förändras i avvaktan på att slutmålet är uppnått. På motsvarande sätt kan krav på förbud mot bemanningsföretag kombineras med krav på reglering av företagen så länge vi inte fått gehör för ett krav på förbud. Liknande bör även kunna ske i frågan om bemanningsföretag.

Vp 3
Vp 3a: B01-Y01 mot avslag
Vp 3a: B01-Y02 mot avslag
Vp 3a: B01-Y03 mot avslag
Vp 3a: B01-Y04 mot avslag
Vp 3a: B01-Y05 mot avslag


B02: Om "det objektiva hyresgästintresset"

B02-Y05 ställs inte under proposition då det ligger utanför motionens ämne. Motionen handlar om en väl definierad delmängd av området hyressättning, och yrkandet går utanför de ramarna genom att generellt handla om hyressättning i alla sammanhang.

Vp 2
Vp 2a: B02-Y01 mot B02-Y04

Vp 3
Vp 3a: Vinnande från Vp 2a mot avslag


B03: Upphovsrättens längd

Yrkande B03-Y02 ställs inte under proposition då det ligger utanför motionens ämne. Motionen handlar om upphovsrättens längd, icke dess vara eller icke vara. (Motionären hade iofs kunnat komma förbi detta genom att yrka att skyddstiden skulle sättas till 0 dagar, men yrkandet är inte utformat så.)

Vp 2
Vp 2a: B03-Y03 mot B03-Y04

Vp 3
Vp 3a: Vinnande från Vp 2a mot avslag


B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering samt
B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering

De två motionerna behandlas tillsammans

Yrkandena B04-Y10, B07-Y07, B07-Y08 och B07-Y09 är identiska och därför kommer endast B04-Y10 att behandlas.

Detta yrkande är lagt som motyrkande mot ett antal olika yrkanden i bägge motionerna. Presidet anser dock att det bara är oförenligt med de yrkanden som talar om hur en framtida planprocess bör se ut, men förenligt med yrkanden som kräver att regleringen ska minska utan att beskriva ett slutmål som inbegriper stadsplanering.

Vp 1
Vp 1a: B04-Y04 mot B04-Y09
Vp 1b: B04-Y10 mot avslag.

Om B04-Y10 bifalls så faller automatiskt B04-Y02, B04-Y03, B04-Y08 och B07-Y05, som alla är oförenliga med detta yrkande.

Vp 2
Vp 2a: Vinnande från Vp1a mot B04-Y11
Vp 2b: (Endast om B04-Y10 fallit): B04-Y02 mot B04-Y08

Vp 3
Vp 3a: Vinnande i Vp2a mot avslag
Vp 3b: (Endast om B04-Y10 fallit): Vinnande i Vp2b mot avslag
Vp 3c: (Endast om B04-Y10 fallit): B07-Y05 mot avslag
Vp 3d: (Endast om B04-Y10 fallit): B04-Y03 mot avslag
Vp 3e: B04-Y01 mot avslag
Vp 3f: B04-Y05 mot avslag
Vp 3g: B04-Y06 mot avslag
Vp 3h: B07-Y01 mot avslag
Vp 3i: B07-Y02 mot avslag
Vp 3j: B07-Y03 mot avslag
Vp 3k: B07-Y04 mot avslag
Vp 3l: B07-Y06 mot avslag


B05: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Innovation och utveckling

Vp 3
Vp 3a: B05-Y01 mot avslag
Vp 3b: B05-Y02 mot avslag


B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens

B06-Y09 och B06-Y10 är identiska yrkanden och därför kommer endast B06-Y09 behandlas.

Vp 1
Vp 1a: B06-Y09 mot avslag

Om B06-Y09 bifalls faller B06-Y03 och B06-Y04

Vp 3
Vp 3a: (Endast om B06-Y09 fallit) B06-Y03 mot avslag
Vp 3b: (Endast om B06-Y09 fallit) B06-Y04 mot avslag
Vp 3c: B06-Y01 mot avslag
Vp 3d: B06-Y02 mot avslag
Vp 3e: B06-Y06 mot avslag
Vp 3f: B06-Y07 mot avslag
Vp 3g: B06-Y08 mot avslag


B08: Riktlinjer för forskningspublicering

Vp 2
Vp 2a: B08-Y03 mot B08-Y06

Vp 3
Vp 3a: Vinnande i Vp 2a mot avslag
Vp 3b: B08-Y04 mot avslag
Vp 3c: B08-Y05 mot avslag


C01: Om byggandet av en politik för kunskapssamhället

Vp 3
Vp 3a: C01-Y02 mot avslag


C02: Om byggandet av en politik mot kontrollsamhället

Yrkande C02-Y02 ställs inte under proposition då det ligger utanför motionens ämne.

Vp 3
Vp 3a: C02-Y01 mot avslag


C03: Möjlighet till gemensamma listor i lokala val

C03-Y02 kommer ej att ställas under proposition. Ett förslag om stadgeförändring behöver tala om exakt hur stadgan ska förändras, och ska läggas under en motion eller proposition i vars titel man kan utläsa att det handlar om förändring av stadgan.

Vp 3
Vp 3a: C03-Y01 mot avslag


C04: Utredning av möjlighet för gemensamma listor på riksnivå

Vp 3
Vp 3a: C04-Y02 mot avslagDagordningens punkt 10, Verksamhetsplan för 2016

Dagordningens punkt 10, Verksamhetsplan för 2016

P21-Y08 tas inte upp till behandling eftersom frågan gäller verksamhetsplanen och yrkandet inte innehåller något konkret förslag till skrivning eller förändring i föreslagen verksamhetsplan.

Vp 1
Vp 1a: P21-Y02 mot avslag
Vp 1b: P21-Y03 mot avslag
Vp 1c: P21-Y04 mot avslag
Vp 1d: P21-Y05 mot avslag
Vp 1e: P21-Y06 mot avslag
Vp 1f: P21-Y07 mot avslag
Vp 1g: P21-Y09 mot avslag

Vp 2
Vp 2a: Framvaskat + P21-Y01 mot avslagDagordningens punkter 11-15, val

Dagordningens punkter 11 och 14, Val och fyllnadsval till styrelsen

Vp 1
Ordinarie val av fem styrelseledamöter på tre år

Vp 2
Fyllnadsval av en styrelseledamot tom 2016-12-31

Om i en första valomgång alla fem posterna i styrelsen inte kan fyllas görs nya voteringsomgångar enligt mötesordningen, och fyllnadsvalet skjuts då till ett senare voteringspass.


Dagordningens punkt 12, Val av kommande års revisorer

Vp 1
Val av revisorer

Vp 2
Val av personliga ersättare för revisorer

Om i en första valomgång de två revisorsposterna inte kan fyllas görs ny voteringsomgångar enligt mötesordningen, och valet av ersättare skjuts då till ett senare voteringspass.


Dagordningens punkter 13 och 14, Val och fyllnadsval till valberedningen

Vp 1
Ordinarie val av tre valberedningsledamöter på två år

Vp 2
Fyllnadsval av en valberedningsledamot tom 2016-12-31

Om i en första valomgång alla tre posterna i valberedningen inte kan fyllas görs nya voteringsomgångar enligt mötesordningen, och fyllnadsvalet skjuts då till ett senare voteringspass.


Dagordningens punkt 15, Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp 1
Val av mötesordförande

Vp 2
Val av rangordnade vice mötesordföranden

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-10-26 klockan 20:01.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #295652
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2015-10-26, 01:16

Tack presidiet för ett gediget arbete med voteringsordningen!

Jag håller dock inte med er när det gäller C02-Y02. Det yrkandet bör inte ställas under proposition då det inte säger något om att bygga en politik mot kontrollsamhället. Yrkandet (som egentligen inte är ett yrkande) uppmanar endast till att läsa en tråd i ordet är fritt.
Som en följdeffekt av att det yrkandet inte tas med i voteringsordningen behövs endast ett voteringspass för motionen (eftersom det då endast finns ett yrkande som prövas mot avslag behöver inte framvaskat prövas mot avslag), och voteringen om C02-Y01 kan därmed flyttas till voteringspass 3.

Vidare är jag även fundersam när det kommer till P21-Y08. Yrkandet saknar förvisso specificering om var i verksamhetsplanen det ska infogas, men handlar de facto om en aktivitet för partiet att göra nästa verksamhetsår. Därför borde nog egentligen yrkandet ställas under proposition. Skulle det bifallas borde resultatet bli att texten läggs till sist i verksamhetsplanen (i brist på närmare specificering om var det ska infogas), alternativt att det blir upp till styrelsen att tolka mötets beslut och föra in texten på lämplig plats i verksamhetsplanen.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #295657
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2015-10-26, 20:04

Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Jag håller dock inte med er när det gäller C02-Y02. Det yrkandet bör inte ställas under proposition då det inte säger något om att bygga en politik mot kontrollsamhället. Yrkandet (som egentligen inte är ett yrkande) uppmanar endast till att läsa en tråd i ordet är fritt.

Som en följdeffekt av att det yrkandet inte tas med i voteringsordningen behövs endast ett voteringspass för motionen (eftersom det då endast finns ett yrkande som prövas mot avslag behöver inte framvaskat prövas mot avslag), och voteringen om C02-Y01 kan därmed flyttas till voteringspass 3.
Presidiet håller med om detta.

Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Vidare är jag även fundersam när det kommer till P21-Y08. Yrkandet saknar förvisso specificering om var i verksamhetsplanen det ska infogas, men handlar de facto om en aktivitet för partiet att göra nästa verksamhetsår. Därför borde nog egentligen yrkandet ställas under proposition. Skulle det bifallas borde resultatet bli att texten läggs till sist i verksamhetsplanen (i brist på närmare specificering om var det ska infogas), alternativt att det blir upp till styrelsen att tolka mötets beslut och föra in texten på lämplig plats i verksamhetsplanen.
Här anser presidiet att yrkanden om stadgar, verksamhetsplaner och liknande dokument som antas ordagrant av medlemsmöte måste vara så utformade att det är otvetydigt hur dokumentet ska lyda om yrkandet går genom.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com