Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet lägga revisionsberättelsen för 2010 till handlingarna?
Bifall 53 72.60%
Avslag 20 27.40%
15 mötesdeltagare (17.05 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 88. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 08. Revisionsberättelse för det föregående året - 2011-04-04, 18:29

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Detta är enda voteringen i frågan.

Denna votering startar måndag 2:a maj och avslutas onsdag 4:e maj kl 21.30.Gammal informationRevisionsberättelse för 2010

Detta är revisorernas revisionsberättelse för 2010. Den finns också bifogad som PDF och OpenOffice-dokument under inlägget.

Till årsmötet i Piratpartiet, org.nr 8024304514

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltningen i Piratpartiet för verksamhetsåret 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i partiet för att kunna bedöma om någon ar handlat i strid med partiets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Ekonomisk redovisning:

Vi finner att med undantag för ett fåtal anmärkningar, har årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.

Beslut under året.

Valmanifest

Vi har granskat såväl process kring framtagningen och sedan presentation av partiets valmanifest. Vi kan konstatera att styrelsen såväl som partiledning har brustit i att dels förklara hur processen kring valmanifestet var tänkt att gå till, och dels att förankra tolkningen av detsamma. Detta märks exempelvis inte minst av att tolkningen om informationsfrihet gjordes på ett sådant sätt att det i efterhand ifrågasatts av en stor massa. Styrelsen i sin helhet inte då minst de ledamöter som valde att inte närvara på mötet bör kritiseras för dess brister.

Arvodering:

Det har vid flertal tillfällen under det gångna året uppkommit synpunkter på hur de pengar ,som är ett direkt resultat av partiets goda valresultat i E valet 2009, disponeras. Att granska hur dessa resurser används är inte helt enkelt. Även om många skulle vilja se ett annat system så kan man inte bortse ifrån att svensk lag tydligt gör gällande att dessa pengar är knutna till den folkvalda parlamentarikern och därmed helt utanför kontrollen av den rörelse som valt honom. Det är förvisso sant att flera svenska partier tillämpar ett avtalssystem med sina EU parlamentariker där partierna via en frivilig överenskommelse återtar kontrollen över pengarna. Men dessa avtal är endast moraliskt bindande. Juridiskt har parlamentarikern rätt att göra vad han vill. Partiet har inte heller tagit fram ett sådant avtal till valet 2010. Då dessa pengar inte står till partiets förfogande, och inget extra uppdrag har getts revisorerna från medlemsmötet finner vi att en granskning av Christian Engströms sätt att disponera sin assistentersättning är out of scope för denna revision. Men både Christan Engström och det absolut största flertalet av de personer som har avlönats av honom under det gångna året sitter eller har suttit i partiets styrelse, samt i den operativa ledningen. Det är därför naturligt att granska hur detta arvode påverkar eller kan tänkas påverka dessa individers sätt att fullfölja sina förtroendeuppdrag.

Att inneha ett förtroende uppdrag innebär inte att man måste vara vit som snö och höjas över all misstanke. Speciellt då detta uppdrag inte är avlönat och det kan därför förutsättas att den som innehar uppdraget har ett externt sätt att försörja sig. Piratpartiet har inte heller en kultur av att människor som sitter i styrelsen måste deklarera sina inkomster. Problemet uppstår när ens vanliga jobb blir att driva piratpolitik, samtidigt som uppdragsgivaren blir diffus. Svarar exempelvis partiledaren inför Christian Engström som avlönar honom eller inför styrelsen som utser denna. Var går gränsen för jobbet som lokalassistent som är avlönat och partiledare som inte är det. Speciellt allvarligt är den information som under hösten nådde revisorerna som gjorde gällande att Christian Engström hade använt ekonomiska påtryckningsmedel på Rick Falkvinge för att tvinga denna att avgå som partiledare. Rykten som genom den mycket otydliga beslutsgången blir mycket svår att avfärda. Detta är ett system som redan på kort sikt riskerar att skada legitimiteten i de utsedda posterna och de beslut som tas. Detta är en brist som styrelsen snarast måste åtgärda.

Partiledarens avgång:

Bakgrund.

Partiet har i börjar av innevarande verksamhetsår genomfört ett partiledarbyte. Rick Falkvinge beslutade sig för att avgå senast under hösten 2010, och meddelade då detta till åtminstone Anna Troberg och Christian Engström. Man kan också anta att även andra delar av styrelsen kände till detta beslut via åtminstone andra eller tredjehandsuppgifter. Däremot valde man att lämna andra delar av styrelsen ovetandes. Dessa medlemmar fick denna information några timmar innan beslutet offentliggjordes för medlemmarna och allmänheten. Ett extrainsatt styrelsemöte som hade som mål att utse en efterträdare hölls två dagar efteråt per telefon, dvs. den 3:e januari 2011. Närvaron på detta möte var mycket knapp och man var tvungen att ringa in folk för att uppnå det nödvändiga ja rösterna (sex stycken).

Att vara partiledare är en tung och slitsam post, inte sällan en där individen utsätts för mycket hård personlig granskning. Denna kritik är långtifrån alltid relevant eller rättvisande. Speciellt när framgång vänds till motgång kan kritiken bli en tung börda att bära. Det är självklart att individer som innehar denna post när som helst skall kunna välja att lämna denna, inte minst av privata skäl. Likväl är det en viktig post och en individ som innehar denna bör förutsättas förstå vikten av att överlämningen av denna post sker på ett tillfredställande sätt. Att hemlighålla detta beslut för styrelsen, medan man förbereder en ny tilltänkt kandidat bör inte vara ett handlingsförfarande för en partiledare som inte leder till kritik.

Val av ny partiledare:

Bakgrund

Varken den nya eller de gamla stadgarna reglerar hur styrelsen skall utse en ny partiledare. Tanken är att styrelsen är mer lämpad att bedöma hur denna process skall gå till vid det aktuella tillfället. Den processen som styrelsen valt att använda vid partiledarbytet, är unik för ett politiskt parti i sin effektivitet. Socialdemokraterna som också valt att byta partiledare under samma tidsperiod tog över 6 månader på sig. Miljöpartiet tar ännu längre tid. Piratpartiets styrelse klarade av samma jobb på 48 timmar. Faktum är att den enda organisation som klarar av ett ledarbyte snabbare som vi har kunnat hitta är en monarki med tydlig tronföljd. Effektivitet är inte det enda viktiga parameter vid bedömningen av ett beslut, även andra faktorer som exempelvis möjligheten för vanliga medlemmar att påverka beslutet bör också vägas in när beslutet ganskas.

Vi kan konstatera när vi har granskat processen att styrelsen i praktiken genom sitt snabba förfarande uteslutit vanliga medlemmar från deltagande i beslutsprocessen och därmed allvarligt skadat legitimiteten i beslutet, någonting den bör kritiseras för. Detta gäller speciellt de representanter som blev uppringda och la sin röst utan att ens deltagit i diskussionen kring beslutsförfarande, och även de ledamöter som valde att inte delta i mötet och som i efterhand inte inkommit med en reservation. Vilket i praktiken är samtliga styrelseledamöter med undantag av Christoffer Willenfort (som reserverade sig) och Anna Troberg som inte deltog i beslutet pga. jäv.

Styrelsenärvaro:

Beslutsmässigheten i styrelsen har varit ett problem under det gångna året. De nya stadgarna höjer tröskeln ytterligare, eftersom en majoritet av antalet valda ledamöter kärvs för att kunna fatta ett beslut. En styrelseledamot som inte närvara utgör därför per automatik ett problem för paritets verksamhet. Därför har vi granskat styrelseledamöternas närvaro, och deltagande.

Vid en närmare granskning kan man konstatera att vissa styrelsemedlemmar har en skrämmande låg närvaro. Då kan man fundera på om vi har ett demokratiskt underskott. Normalt är det så att man tar för givet att vissa medlemmar har varit väldigt upptagna (och så är nog fallet för en del). Men om det är så att gruppdynamiken inte fungerar, att man inte har en inkluderande arbetsmodell, så kan det vara så att vissa medlemmar i styrelsen har haft känslan att de har haft fel åsikter.

Ett problem som kan ha relevans är att vi som revisorer inte har haft tillgång till information i beslutande kanaler. Vi kan känna en viss osäkerhet på hur påverkansprocessen har gått till, t ex vem som har gett informationen som besluten grundas på. I offentliga sammanhang så har man diariet som en ledtråd på hur informationsflödet har gått till. Närvaro för revisorerna i de olika kanalerna skulle ha varit en liknande ledtråd. När man i företag jobbar med auktoriserade revisorer, så förs ju en ständig dialog. På samma sätt kan revisorerna ge råd på _hur_ beslut skall fattas. Naturligtvis skall vi inte påverka _vad_ som beslutas om, men full insyn kan bara vara av godo. Vid denna revision har inte revisorerna blivit inkluderade i processen.
Bifogade filer
Filtyp: odt Revisionsberättelse.för.2010.odt (25.8 KB, 158 visningar)
Filtyp: pdf Revisionsberättelse.för.2010.pdf (31.4 KB, 195 visningar)

Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2011-05-01 klockan 22:25.
   
  (#2) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #261406
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-05, 02:30

Är revisionsberättelsen komplett, eller fattas det en sida? Jag saknar dels ett sammanfattande yttrande alternativt förslag till beslut beträffande ansvarsfriheten för 2010 års styrelse, dels en avslutning med revisorns (revisorernas) namn, ort och datum.


Anders Andersson
   
  (#3) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #261410
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-05, 04:59

Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Är revisionsberättelsen komplett, eller fattas det en sida? Jag saknar dels ett sammanfattande yttrande alternativt förslag till beslut beträffande ansvarsfriheten för 2010 års styrelse, dels en avslutning med revisorns (revisorernas) namn, ort och datum.
Det här är så som revisionsberättelsen såg ut när den inkom till presidiet. Det enda vi har gjort är att kopiera in det i forumet, samt skapat OpenOffice-dokument och pdf.
   
  (#4) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #261570
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-05, 15:34

Jag tycker det är ytterst märkligt att revisorerna valt att fokusera på att få fram sina personliga synpunkter och att sprida rykten gällande ett fåtal händelser i en revisionsberättelse ska omfatta ett helt helt verksamhetsår.

Var finns kopplingen till verksamhetsplanen?
Citat:
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genom Piratpartiets operativa organisation genomföra följande:

- Genomföra valkampanj för riksdagsvalet 2010.
- Genomföra valkampanj för de kommun-, landstings- och regionsval där partiet deltar.
- Delta på Almedalen 2010.
- Delta på större lanpartyn.
- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride bör vara bland dessa.
- Kontinuerligt söka mer och starkare långsiktig finansiering.
- Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av principprogram.
- Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.
- Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
Har styrelsen utfört sitt uppdrag eller inte?

Hur har styrelse och partiledning hanterat partiets tillgångar under året?Som kommentar till revisionsberättelsens sista stycke vill jag citera en del av min kommentar till revisor Rene Malmgrens motion A15 Uttolkning av ordet adjungering.

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Precis som emma skriver har vår revisor (dvs motionären) under en tid funnits med i lednings- och styrelsechattarna på Skype. Revisorn var även med på ledningens AFK-träff i Stockholm. Han har i dessa sammanhang visat att han ej kan låta bli att lägga sig i diskussioner för att föra fram sin åsikt vilket absolut inte är syftet med hans närvaro. Trots att han i chattarna fått ett antal påpekanden från mig, PL och ytterligare någon/några fortsatte han i samma stil tills PL helt sonika valde att peta ut honom ur chattkanalerna.

I en revisors uppgifter ingår inte att avlyssna samtliga samtal som sker inom partiledning- och styrelse. För att utföra uppgiften finns inte ens behovet att närvara vid samtliga möten men stadgan bör ändå vara formulerad som idag.

Jag vill även tillägga att jag anser att såväl styrelse som ledning är i sin fulla rätt att välja att avvisa personer från chattkanaler eller mötesrum om personen i fråga stör arbetet. Om det handlar om en distriktsledare (min tidigare roll) eller en revisor är var underordnad betydelse.

Det finns skäl att kritisera styrelsen på vissa punkter men av det som framkommit i revisionsberättelse, och annan plats, anser jag inte att de brustit i ansvar till den grad att det finns fog för att inte ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
   
  (#5) Gammal
CMagnusB Inte uppkopplad
 
CMagnusBs avatar
 
Inlägg: 268
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #261708
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-05, 22:01

Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Är revisionsberättelsen komplett, eller fattas det en sida? Jag saknar dels ett sammanfattande yttrande alternativt förslag till beslut beträffande ansvarsfriheten för 2010 års styrelse, dels en avslutning med revisorns (revisorernas) namn, ort och datum.
My bad. Jag var alldeles för fokuserad på innehållet och missade denna självklarhet. Normalt med en pappersbaserad revisionsberättelse så kommer denna information i samband med raden där man sätter sin namnteckning. Nu blev det ingen namnteckning när vi inte hittade någon ledig lucka för en träff AFK. Även detta pga av mitt fel. Tankegången var att vi skulle kvittera texten med varsin post.

Så nu får vi chansen att även fylla på med denna information i samband med kvitteringen.

Så för min del:

Karlstad 2011-04-04

C Magnus Berglund


fd EU-kandidat 2009
fd Riksdagskandidat 2010, 2014

Min blogg: http://cmagnusb.wordpress.com/
Jag twittrar på: https://twitter.com/CMagnusB
Facebook: C Magnus Berglund http://www.facebook.com/cmagnusb
  Skicka ett meddelande via MSN till CMagnusB Skicka ett meddelande via Skype™ till CMagnusB  
  (#6) Gammal
CMagnusB Inte uppkopplad
 
CMagnusBs avatar
 
Inlägg: 268
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #261728
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-05, 22:32

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Jag tycker det är ytterst märkligt att revisorerna valt att fokusera på att få fram sina personliga synpunkter och att sprida rykten gällande ett fåtal händelser i en revisionsberättelse ska omfatta ett helt helt verksamhetsår.

Var finns kopplingen till verksamhetsplanen?
Har styrelsen utfört sitt uppdrag eller inte?

Hur har styrelse och partiledning hanterat partiets tillgångar under året?
Självklart kan en revisionsberättelse omfatta en checklista på punkter på verksamhetsplanen. Om man dessutom gör ett sammandrag på kontotransaktioner så får man en total översyn av verksamheten och där kan naturligtvis medlemmarna själva lusläsa att det som stod i verksamhetsplanen har genomförts enligt varje medlems tolkning. Man kan också lägga ut hela bokföringen för granskning på samma sätt.

Men det finns två problem som i så fall måste hanteras. Dels så har vi problemet med anonyma donationer som inte skulle vara anonyma längre. Dels har vi problemet att uppgiften att granska skulle bli så stor att ingen i praktiken skulle verkligen göra jobbet.

Vi har inte hittat något att anmärka på när det gäller verksamhetsberättelsen, varken med kopplingen till verkliga händelser eller med kopplingen till de ekonomiska transaktioner som vi kan se i bokföringen med vissa undantag som du finner i vår revisionsberättelse.


fd EU-kandidat 2009
fd Riksdagskandidat 2010, 2014

Min blogg: http://cmagnusb.wordpress.com/
Jag twittrar på: https://twitter.com/CMagnusB
Facebook: C Magnus Berglund http://www.facebook.com/cmagnusb
  Skicka ett meddelande via MSN till CMagnusB Skicka ett meddelande via Skype™ till CMagnusB  
  (#7) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #261734
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-05, 22:41

Det väsentliga med avslutningen är förstås att det framgår vem eller vilka som står bakom revisionen. När det finns en revisor och en revisorsersättare (som jag vill minnas har varit fallet under 2010) så förväntas endera av dessa stå för revisionen ensam. Vad jag förstår har ni nu i stället skrivit den gemensamt; jag har för egen del inget att invända mot det arrangemanget och utgår från att det är i sin ordning också formellt.

Dock saknar jag i likhet med Daniel Svensson fortfarande slutklämmen, det konkreta yttrandet över styrelsens förvaltning: Vill revisorerna tillstyrka att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2010 eller ej? Revisionen för 2009 (som jag själv var delaktig i) innehöll ingen sådan rekommendation till årsmötet, men vi gav en uttrycklig motivering till det ställningstagandet - det var en speciell situation. Er revisionsberättelse innehåller mycken kritik av styrelsen, men den antyder inte ens vilka slutsatser ni har dragit. Finns det något i den framförda kritiken som kan föranleda att styrelsen (eller någon enskild ledamot) inte beviljas ansvarsfrihet?


Anders Andersson
   
  (#8) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #261808
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-06, 05:24

Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Självklart kan en revisionsberättelse omfatta en checklista på punkter på verksamhetsplanen. Om man dessutom gör ett sammandrag på kontotransaktioner så får man en total översyn av verksamheten och där kan naturligtvis medlemmarna själva lusläsa att det som stod i verksamhetsplanen har genomförts enligt varje medlems tolkning. Man kan också lägga ut hela bokföringen för granskning på samma sätt.
Är du bara spydig eller förstår du verkligen inte vad jag menar? Jag har inte efterfrågat något av det du räknar upp ovan.

Jag anser att revisionsberättelsen ska innehålla bland annat det du tar upp i meningen nedan och inte bara synpunkter gällande ett fåtal av årets händelser.
Citat:
Vi har inte hittat något att anmärka på när det gäller verksamhetsberättelsen, varken med kopplingen till verkliga händelser eller med kopplingen till de ekonomiska transaktioner som vi kan se i bokföringen med vissa undantag som du finner i vår revisionsberättelse.
   
  (#9) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #261810
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-06, 06:58

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Jag anser att revisionsberättelsen ska innehålla bland annat det du tar upp i meningen nedan och inte bara synpunkter gällande ett fåtal av årets händelser.
Först och främst tycker jag att man bör låta bli att beskylla varandra.

Det finns lagar och regler som styr vad revisorerna ska granska, men när det gäller vad de tar upp i revisorsberättelsen är det mycket löst definierat. Rent principiellt ska bara tre saker med i en revisorsberättelse nämligen hur granskningen har gått till, resultat av den granskningen samt rekommendation gällande ansvarsfrihet.

Det finns alltså inte några hårt ställda krav på att revisorsberättelsen ska ta upp delarna från verksamhetsplanen. (Verksamhetsberättelsen brukar dock som praxis ta upp punkterna från verksamhetsplanen tillsammans med förklaring till skillnader och hur det praktiska genomförandet gick till.)

Verksamhetsplanen är ju enbart en guideline som till sammans med budget skapar en ram för vad styrelsen ska fokusera på under verksamhetsåret, och är alltså inget som en revision kan utgå ifrån.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
  (#10) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #261824
Standard Sv: Redovisning: Revisionsberättelse för 2010 - 2011-04-06, 08:34

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Vi finner att med undantag för ett fåtal anmärkningar, har årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Detta känns en aning anmärkningsvärt kan jag tycka. Vad för anmärkningar då? Jag tänker mig att om de påtalas i en revisionsberättelse är det något som revisorerna känner sig manade att ta upp och att det då torde vara av anmälning men ändå ges inte den ekonomiska biten nästan någon uppmärksamhet i berättelsen alls. Hur kommer detta sig?


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Beslut under året.
Vi har granskat såväl process kring framtagningen och sedan presentation av partiets valmanifest. Vi kan konstatera att styrelsen såväl som partiledning har brustit i att dels förklara hur processen kring valmanifestet var tänkt att gå till, och dels att förankra tolkningen av detsamma. Detta märks exempelvis inte minst av att tolkningen om informationsfrihet gjordes på ett sådant sätt att det i efterhand ifrågasatts av en stor massa. Styrelsen i sin helhet inte då minst de ledamöter som valde att inte närvara på mötet bör kritiseras för dess brister.
Har revisorerna granskat protokollen kring detta? För då ser man tydligt att vissa personer reserverar sig kring beslutet att klubba valmanifestet utan att skicka det på "remiss" först eller ge medlemmarna en chans att ta beslut i frågan. Därför är det en aning felaktigt att säga att styrelsen i sin helhet bör kritiseras. Mycket möjligt att styrelsen bör kritiseras för arbetet kring valmanifesten men det framgår inte i revisorsberättelsen vad i kedjan av händelser som styrelsen kritiseras för. Det är också värt att notera, för de som läst protokollen, att styrelsen hade tagit ett beslut på att ha medlemsomröstning om valmanifesten men detta valdes att rivas upp på ett senare möte trots att det inte stod på dagordningen att riva upp det. Det innebär att det är svårt för de icke närvarande att ha en aning om att beslutet skulle fattas därför torde det vara svårt att kritisera dem också. Sedan tycker jag också det är anmärkningsvärt att man inte väljer att ta upp det faktum att styrelsen drog tillbaka valmanifestet och skrev om detta mitt under valrörelsen just på grund av det starka kritiken som uppkom. Hur ser revisorerna på att de inte har tagit med det i sin berättelse när nu frågan ändå tas upp menar jag?


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Då dessa pengar inte står till partiets förfogande, och inget extra uppdrag har getts revisorerna från medlemsmötet finner vi att en granskning av Christian Engströms sätt att disponera sin assistentersättning är out of scope för denna revision. Men både Christan Engström och det absolut största flertalet av de personer som har avlönats av honom under det gångna året sitter eller har suttit i partiets styrelse, samt i den operativa ledningen. Det är därför naturligt att granska hur detta arvode påverkar eller kan tänkas påverka dessa individers sätt att fullfölja sina förtroendeuppdrag.

Speciellt allvarligt är den information som under hösten nådde revisorerna som gjorde gällande att Christian Engström hade använt ekonomiska påtryckningsmedel på Rick Falkvinge för att tvinga denna att avgå som partiledare. Rykten som genom den mycket otydliga beslutsgången blir mycket svår att avfärda. Detta är ett system som redan på kort sikt riskerar att skada legitimiteten i de utsedda posterna och de beslut som tas. Detta är en brist som styrelsen snarast måste åtgärda.
(Jag har klippt lite i revisorsberättelsen när jag citerar för att få med det väsentliga som jag kommenterar på) Revisorsberättelsen menar att styrelsen inte har något som helst inflytande på de pengar som kommer från EU i form av assistentpengar. Jag kan hålla med om att det ändå är vettigt att granska assistentförhållandet när det är så att många som är anställda av honom sitter i samma styrelse som honom. Dock ser jag inte att detta har gjorts. Var finns granskningen? Var finns resultatet av granskningen? Var finns analysen och slutsatserna av det resultatet? Det står bara att det är naturligt att granska. Det är tråkigt eftersom om man nu utger sig för att ha granskat borde detta framgå, kan jag anse, vad man granskat och hur i alla fall. Om det nu stämmer att revisorerna har granskat eller bara menar att styrelsen borde granska detta? Jag blir helt ärligt en aning förvirrad.

Utöver det undrar jag hur det kommer sig att revisorerna väljer att ta upp ett rykte i sin revisorsberättelse? Finns den grund för detta rykte som medlemmarna och styrelsen inte har fått tillgång till? Jag anser att det vore i så fall väldigt dåligt om sådan information inte kommit fram. Att i annat fall ta upp ett löst rykte i en revisorsberättelse känns... konstigt. Oavsett hur mycket man personligen kan tycka att ryktet stämmer. Revisorer ska vad jag vet behandla fakta inte rykten?

Slutklämmen om att styrelsen måste åtgärda det känns också konstig. Vad kan styrelsen göra åt situationen? Det har redan konstaterats att styrelsen inte har någon som helst juridisk makt att göra något åt vad Christian Engström gör med sina EU-pengar och det är medlemsmötet som avgör val till styrelse. Om revisorerna anser att situationen måste förändras borde de vända sig till medlemsmötet eftersom det är den enda instans som faktiskt i praktiken kan göra något åt situationen, något som revisorerna borde vara väl medveten om. Eller vad missar jag som revisorerna menar att styrelsen ska ta ansvar för?


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Partiet har i börjar av innevarande verksamhetsår genomfört ett partiledarbyte. Rick Falkvinge beslutade sig för att avgå senast under hösten 2010, och meddelade då detta till åtminstone Anna Troberg och Christian Engström. Man kan också anta att även andra delar av styrelsen kände till detta beslut via åtminstone andra eller tredjehandsuppgifter. Däremot valde man att lämna andra delar av styrelsen ovetandes. Dessa medlemmar fick denna information några timmar innan beslutet offentliggjordes för medlemmarna och allmänheten.
Detta stycke om partiledarbyte är så stort att jag känner att jag behöver bryta ner det för att kunna kommentera. Hoppas det inte kommer kännas för lösryckt att läsa det bara.

Menar revisorerna på fullaste allvar att enskilda styrelsemedlemmar ska stå till svars för att de inte agerade utifrån eventuella andrahands- och tredjehandsuppgifter som de eventuellt kan ha tänkas fått? När det inte ens är säkert att några har fått dessa uppgifter? Är det verkligen meningen att revisorerna ska anta sakar i sin revisorsberättelse?

Några timmar innan handlar om 8 timmar ganska exakt. Det är på tok för kort tid för styrelsen att få information om detta och jag tycker absolut att det går att kritisera vissa personers agerande i frågan, men jag förstår inte hur man kan kritisera styrelsen som inte fick veta det tidigare än några andra. För även om någon som "visste" om detta och hade tagit upp det är det inte i så fall lika lätt att anta att Rick bara skulle ha förnekat det och så hade styrelsen ändå inte kunnat göra något åt det? Om vi nu ska anta saker.


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Ett extrainsatt styrelsemöte som hade som mål att utse en efterträdare hölls två dagar efteråt per telefon, dvs. den 3:e januari 2011. Närvaron på detta möte var mycket knapp och man var tvungen att ringa in folk för att uppnå det nödvändiga ja rösterna (sex stycken).
Det är lite synd att revisorerna inte tar i beräkning här att detta var ett ordinarie styrelsemöte som var bestämt sedan innan och heller inte nämner att styrelsen då inte ens hade en sammankallande eller en sekreterare. Det var smärre kaos generellt och att i det läget hantera ett avhopp av partiledaren blev också lite kaos. Det är absolut något man kan kritisera styrelsen för, vi borde ha haft bättre organisering, något jag hoppas att vi får. Jag får känslan av att revisorsberättelsen utger sig för att redovisa saker som dessa men sällan tar upp omliggande faktorer eller ens grundar sina slutsatser på fakta.


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Att vara partiledare är en tung och slitsam post, inte sällan en där individen utsätts för mycket hård personlig granskning. Denna kritik är långtifrån alltid relevant eller rättvisande. Speciellt när framgång vänds till motgång kan kritiken bli en tung börda att bära. Det är självklart att individer som innehar denna post när som helst skall kunna välja att lämna denna, inte minst av privata skäl. Likväl är det en viktig post och en individ som innehar denna bör förutsättas förstå vikten av att överlämningen av denna post sker på ett tillfredställande sätt. Att hemlighålla detta beslut för styrelsen, medan man förbereder en ny tilltänkt kandidat bör inte vara ett handlingsförfarande för en partiledare som inte leder till kritik.
Vad anser man att styrelsen borde ha gjort i efterhand som det känns som att revisorerna anser att styrelsen inte har gjort? Styrelsen kunde ha gjort ett uttalande om att det var fel förvisso. Det som man måste tänka på är att så fort Rick valde att avgå så var han inte partiledare länge och när han inte var partiledare längre kunde inte styrelsen agera som att han vore det. Det vill säga styrelsen kunde skälla ut Rick i efterhand såklart man vad hade det hjälpt? Hade det hjälpt? Vem hade det hjälpt i så fall? Jag vet inte, det kanske hade hjälpt någon. Det styrelsen valde att göra är att ta beslut om att "ta fram en arbetsbeskrivning för partiledaren för framtida behov." samt "Vi vill också säkerställa att partiet tar fram en formell process för tillsättande av partiledare i framtiden." Just för att kunna undvika sådana händelser i framtiden. Det går även att ta upp stadgeändringar på medlemsmötet om hur en partiledare ska avgå så slipper vi samma situation igen. Men frågan återstår vad revisorerna anser att styrelsen borde ha gjort eftersom de väljer att ta upp det så pass luddigt som de gör i en revisorsberättelse?


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Varken den nya eller de gamla stadgarna reglerar hur styrelsen skall utse en ny partiledare. Tanken är att styrelsen är mer lämpad att bedöma hur denna process skall gå till vid det aktuella tillfället. Den processen som styrelsen valt att använda vid partiledarbytet, är unik för ett politiskt parti i sin effektivitet. Socialdemokraterna som också valt att byta partiledare under samma tidsperiod tog över 6 månader på sig. Miljöpartiet tar ännu längre tid. Piratpartiets styrelse klarade av samma jobb på 48 timmar. Faktum är att den enda organisation som klarar av ett ledarbyte snabbare som vi har kunnat hitta är en monarki med tydlig tronföljd. Effektivitet är inte det enda viktiga parameter vid bedömningen av ett beslut, även andra faktorer som exempelvis möjligheten för vanliga medlemmar att påverka beslutet bör också vägas in när beslutet ganskas.
Ursäkta? Vad har detta med saken att göra? Är det kritik att det tog kort tid? Är det kritik för att vi inte är som Socialdemokraterna eller Miljöpartiet eller är det kritik att vi är effektiva? Eller kanske är det inte alls kritik utan ett påpekande? Det känns i vilket fall mest förvirrande när man väljer att skriva det på det sättet eftersom vi jämför PP med andra organisationer som faktiskt inte har samma struktur som PP. Att kritisera tillsättandet av ny partiledare tycker jag är helt i sin ordning, men jag förstår inte vad bakgrunden har med PP att göra. Som det har påpekats så finns det inga rutiner för detta och det är klart att det är fel, men om det inte finns några rutiner så finns det heller inget som styrelsen kan göra så mycket åt? Mer än det jag redan påpekat om att ta fram nya processer och rutiner? Formellt alltså. Informellt kan styrelsen alltid göra många saker. Men revisorerna ska titta på det formella och inte det informella såsom jag har förstått deras roll. Rätta mig gärna om jag har fel.


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Vi kan konstatera när vi har granskat processen att styrelsen i praktiken genom sitt snabba förfarande uteslutit vanliga medlemmar från deltagande i beslutsprocessen och därmed allvarligt skadat legitimiteten i beslutet, någonting den bör kritiseras för. Detta gäller speciellt de representanter som blev uppringda och la sin röst utan att ens deltagit i diskussionen kring beslutsförfarande, och även de ledamöter som valde att inte delta i mötet och som i efterhand inte inkommit med en reservation. Vilket i praktiken är samtliga styrelseledamöter med undantag av Christoffer Willenfort (som reserverade sig) och Anna Troberg som inte deltog i beslutet pga. jäv.
Detta är inte ens sant. Det är riktigt att Willenfort reserverade sig mot ett av delbesluten men inte mot att välja Anna Troberg som partiledare. Willenfort reserverade sig emot att vi inte fattade beslut om att utse Anna Troberg som tillförordnad Partiledare och utsåg valberedningen att bereda val av ny partiledare. I den senare voteringen om att utse Anna Troberg som partiledare står det inte vilka som röstat vad men det är en nedlagd röst där jag tror det var Willenfort som då lade ner sin röst. Men han reserverade sig inte mot det beslutet. Om han menar att han reserverade sig på hela punkt 4 så framgår inte det av protokollet som han själv skrev. (I efterhand kan man till och med vara lite glad över att valberedningen inte utsågs att göra detta jobb kan jag personligen känna även om jag överlag gillar idé om ett väl förberett partiledarval).


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Beslutsmässigheten i styrelsen har varit ett problem under det gångna året. De nya stadgarna höjer tröskeln ytterligare, eftersom en majoritet av antalet valda ledamöter kärvs för att kunna fatta ett beslut. En styrelseledamot som inte närvara utgör därför per automatik ett problem för paritets verksamhet. Därför har vi granskat styrelseledamöternas närvaro, och deltagande.
Här ska jag erkänna att jag är lite besviken över att man inte valt att redovisa detta resultat öppet för alla medlemmar att se. Det tycker jag dessutom hade lagt lite tyngd i slutsatserna nedan.


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Vid en närmare granskning kan man konstatera att vissa styrelsemedlemmar har en skrämmande låg närvaro. Då kan man fundera på om vi har ett demokratiskt underskott. Normalt är det så att man tar för givet att vissa medlemmar har varit väldigt upptagna (och så är nog fallet för en del). Men om det är så att gruppdynamiken inte fungerar, att man inte har en inkluderande arbetsmodell, så kan det vara så att vissa medlemmar i styrelsen har haft känslan att de har haft fel åsikter.
Var kommer spekulationerna ifrån? Har revisorerna haft kontakt med alla i styrelsen och frågat dessa om detta? Eller är det en observation som revisorerna har gjort? Detta är annars bara lösa påståenden. Det är mycket möjligt att de kan stämma, men utan en validerad grund att stå på tillför de tyvärr inte så mycket kan jag känna, mer än att spekulera i saker som kan eller inte kan stämma. Ska verkligen revisorsberättelsen spekulera så mycket som det känns att denna gör?


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Ett problem som kan ha relevans är att vi som revisorer inte har haft tillgång till information i beslutande kanaler. Vi kan känna en viss osäkerhet på hur påverkansprocessen har gått till, t ex vem som har gett informationen som besluten grundas på. I offentliga sammanhang så har man diariet som en ledtråd på hur informationsflödet har gått till. Närvaro för revisorerna i de olika kanalerna skulle ha varit en liknande ledtråd. När man i företag jobbar med auktoriserade revisorer, så förs ju en ständig dialog. På samma sätt kan revisorerna ge råd på _hur_ beslut skall fattas. Naturligtvis skall vi inte påverka _vad_ som beslutas om, men full insyn kan bara vara av godo. Vid denna revision har inte revisorerna blivit inkluderade i processen.
Detta är rent ut sagt lögn. Det tar emot att säga det, men jag kan inte som sittande i styrelsen låta det bara glida förbi. Revisorerna har haft närvarorätt OCH yttranderätt på alla styrelsemöten över året. Rene Malmgren har dessutom varit med i en hel del av dessa möten. Så att revisorerna inte skulle ha tillgång till beslutsprocessen är ren lögn. Det har de.

Det som revisorerna här menar är att de inte haft tillgång till de informella chattarna som styrelsen har sinsemellan. Där vi diskuterar och pratar mellan mötena. Detta är som att säga att revisorerna ska få sätta mygga på styrelsen så att de kan veta vad som händer även på fikapauserna och i korridorerna mellan mötena. Det är inte vettigt alls, någonstans. En chatt är dessutom inget möte. Varför ska revisorerna har rätt att veta all kommunikation som går mellan varje styrelseledamot precis hela tiden för att fatta sina beslut? Vilka revisorer har tillgång till sådant egentligen? Att det är det som menas tas heller inte upp vilket gör att medlemmarna som läser detta lika gärna kan tro att styrelsen har vägrat revisorerna tillgång till allt de ska ha tillgång till, vilket inte stämmer. Jag tycker personligen att det är gräsligt av revisorerna att insinuera något liknande. Om det är information som de har känt att de saknat så hade de lätt kunnat be om denna, styrelsen har alltid varit mycket duktiga på att involvera revisorerna i sitt arbete och gett dem information som de behöver. Om de vill närvara på ett möte behöver de bara hojta till så kan de närvara. Svårare än så är det inte.

Sedan ska jag heller inte hymla med att vi har haft ett problem med Rene Malmgren som revisor där han har velat uttrycka sina egna personliga åsikter i vilka beslut som ska fattas och varit påtryckande under vissa möten för att påverka styrelsen i vad för beslut som fattas. Det spelar givetvis in att man som styrelse inte vill släppa in revisorn i alla chattar för att kunna påverka ännu mer. Revisorns roll är att observera och påtala för styrelsen när de bryter mot stadgan eller mot lagen, inte att försöka påverka diskussionerna åt ett eller annat håll.


Detta blev lite långt så för att sammanfatta:
  • Vilka anmärkningar finns egentligen på ekonomin?
  • Om revisorerna verkligen har granskat alla protokoll hur kommer det sig att det finns felaktiga påståenden om dessa protokoll i revisorsberättelsen?
  • Kritiseras styrelsen för assistentlöner och styrelsemandat som styrelsen inte har någon som helst makt att påverka?
  • Kritiseras styrelsen för avgående partiledares beslut?
  • Ska verkligen revisionsberättelsen användas som plattform för rykten?
  • Var finns underlaget för de slutsatser och spekulationer som framförs?
  • Hur ser revisorerna på att deras roll som objektiv observatör försvåras av att de är med och påverkar beslutsprocessen?

Och sist men definitivt inte minst:
  • Yrkar revisorerna på ansvarsfrihet eller inte?


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com