Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-13, 12:02

Citat:
AndersLindbäck (2009-Sep-06)Kommun och distriktsansvariga är väl KL och VL - det finns idag 22 potentiella platser - 10 kommuner med vice + VL med vice som PP styrelse kan utse. Skall alla dessa då automagiskt få en plats i föreningens styrelse ?


Ja, det kan ju bli lite rörigt. Kan man inte skriva in någon form av samarbete med dessa människor istället? Ingen aning om hur det ska gå till, men kanske att de har rätt att vara med på styrelsemöten och lägga fram åsikter eller något?
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #169515
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-13, 14:19

Citat:
Vidde (2009-Sep-13)
Citat:
AndersLindbäck (2009-Sep-06)Kommun och distriktsansvariga är väl KL och VL - det finns idag 22 potentiella platser - 10 kommuner med vice + VL med vice som PP styrelse kan utse. Skall alla dessa då automagiskt få en plats i föreningens styrelse ?


Ja, det kan ju bli lite rörigt. Kan man inte skriva in någon form av samarbete med dessa människor istället? Ingen aning om hur det ska gå till, men kanske att de har rätt att vara med på styrelsemöten och lägga fram åsikter eller något?


Jag ser inte VL/KL som något utanför föreningen utan snarare tvärt om så kommer förmodligen många styrelseledamöter ha poster som VL/KL eller vice sådana.



Enligt stadgarna så skall föreningen engagera PP medlemmar i Västmanland så därmed vore det helt fel om föreningen då plötsligt slutade tala med de VL/KL som finns utsedda i västmanland.



Vid diskussionen på torsdagens möte så beslutade interimstyrelsen att lägga till stöd för kontaktpersoner / lokalavdelningar ute i kommuner / delkommuner om det finns behöv av det. Så där kommer alla KL per automatik in i arbetet i föreningen (om de inte redan har engagerat sig i styrelsen).



Jag håller på att jobba in det och kommer med en litet modifierad stadgeförslag inom kort.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #169528
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-13, 14:52

Förslag 2 till



Stadgar för Piratpartiet Västmanland



§ 1 Föreningens namn



Föreningens namn är Piratpartiet Västmanland.



§ 2 Föreningens säte



Föreningen har sitt säte i Västerås.



§ 3 Föreningsform



Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Piratpartiet.



§ 4 Syfte



Föreningens syfte är att på lokal nivå stödja och engagera personer i

Piratpartiet och dess politik.



§ 5 Elektronisk kommunikation



Elektronisk kommunikation är att jämställa med skriftlig på papper.

Medlemsstämmor kan hållas elektroniskt.



§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår



Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december.



§ 7 Medlemskap



Medlemskap är öppen för alla medlemmar i Piratpartiet boende i västmanland.

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut.



§ 8 Medlemsavgift



Föreningen kan ta ut en årligt avgift från medlem vars storlek och

omfattning bestäms på stämman.



§ 9 Uteslutning



Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar

föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av

styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om

uteslutning till nästa stämma genom anmälan därom till styrelsen

inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.



§ 10 Styrelsen



Styrelsens ledamöter och suppleanter väljes av årsmötet för tiden

till dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår.



Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess

tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål.

Styrelsen skall dokumentera sina beslut.



Styrelsen skall bestå av tre till nio ledamöter med

upp till fem suppleanter. Styrelsen organiserar själv

hur arbetet delas mellen ledamöterna. Styrelsen skall utse

en ledamot till ordförande.



Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten.

Styrelsen äger beslutsrätt om minst hälften av ledamöterna

deltager i ett styrelsemöte.



Styrelsen kan delegera uppgifter till kontaktperson eller lokalavdelning

och ge dem utvalda befogenheter för medlemmarna inom ett avbegränsad

region av Västmanland.



§ 11 Föreningen årstämma



Föreningen skall ha årstämma senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:



1. Stämmans öppnande.

2. Stämmans behörighet.

3. Val av ordförande till stämman.

4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.

5. Val av två justeringsmän.

6. Justering av röstlängd.

7. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

8. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte

revisorns/revisorernas berättelse.

9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Medlemsavgift.

12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

13. Årets budget

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

17. Propositioner från styrelsen

18. Motioner från medlemmar.

19. Stämmans avslutande.



§ 12 Kallelse till stämma



Kallelse till årstämma görs av styrelsen.

Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före stämman.

Propositioner ska bifogas kallelsen. Motioner skall vara styrelsen

tillhanda senast tre veckor före stämman. Styrelsens yttrande över

motioner ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före stämman.

Inga andra ärenden får behandlas på årstämman.



Kallelse till extra stämma görs av styrelsen eller revisor.

Kallelse till extra stämma skall vara utsänd senast två

veckor innan stämman. Endast de punkter som ingår i kallelsen

får behandlas på extrastämman.



Då kallelse till stämma har skickats skall styrelsen omedelbart

underrätta revisorerna om detta.



§ 13 Revisorer och valberedning



På årsstämman skall årligen väljas en till två revisorer och en

till två suppleanter för tiden intill dess årsstämma hållits på

följande räkenskapsår.



På årsstämman skall årligen väljas en till tre till valberedningen

för tiden intill dess årsstämma hållits på följande räkenskapsår.



§ 14 Firmateckning



Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem

styrelsen utser.



§ 15 Årsredovisning



Styrelsen skall senast en månad före årsstämma till revisorerna

lämna årsredovisningshandlingarna.



§ 16 Vinstfördelning



Eventuell vinst i föreningen skall, i enlighet med årsstämmans beslut,

föras i ny räkning och/eller fonderas.



§ 17 Stadgeändring



Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra

följande stämmor.



§ 18 Upplösning



Föreningen kan upplösas endast genom beslut med stöd av minst 2/3 av

de röstberättigade på två på varandra följande stämmor eller om

Piratpartiet i ett stämmobeslut kräver det.



Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna

tillgångar oavkortat, i nämnd ordning, överlåtas till



1 Piratpartiet eller om det inte längre existerar

2 Annan verksamhet som främjar ett gott syfte och som av stämman

beslutas enhälligt.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #169863
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-15, 20:52

Jag satt och läste stadgarna och funderade över huruvida man behöver definiera i dem om valberedningen får sitta i styrelsen? Är det medvetet utelämnat?
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #169877
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-15, 22:55

Citat:
Vidde (2009-Sep-15)Jag satt och läste stadgarna och funderade över huruvida man behöver definiera i dem om valberedningen får sitta i styrelsen? Är det medvetet utelämnat?


Ja det är det. Vill inte införa en massa restriktioner i stadgarna. Samtidigt så är det inte bra om man har en valberedning som då även sitter i styrelsen och ger förslag på att återvälja sig själva hela tiden.



Det kräver då att medlemmarna faktiskt ser till att kontrollera att inget jäv föreligger och styrelsen/valberedningen tänker på att inte utsätta sig för jävsituationer.



Man kan praktiskt tänka sig att man får svårt att hitta folk som vill sitta i valberedningen och samtidigt så säger någon av de i styrelsen att det är sista året de sitter kvar och kommer avgå vid nästa stämma. I så fall kan man tänka sig att styrelseledamot då får ingå i valberedningen och vara med och välja ut sin efterträdare.






Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #169878
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-15, 23:27

Isf är det väl mer aktuellt att valberedningen inte får välja sig själva. Om man nu ska införa den regeln.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #171058
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-28, 23:02

Då jag fått följande per mail från Rick så är nog några ändringar tvugna att ske...







Citat:
Föreningar kan inte, repeterar inte, vara anslutna till Piratpartiet. Bara individer är medlemmar. En annan juridisk person kan, enligt våra stadgar, inte vara en del av Piratpartiet.







Föreningar kan accepteras som stödmedlemmar. Det är något helt annat; då visar man bara sitt stöd, man är inte en del av organisationen.







Se stadgarna § 6: "...Som medlem kan endast privatpersoner antas..." och "...Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets



organisation kan erhålla stödmedlemskaps status..."







Piratpartiet är, helt avsiktligt och per design, inte ett förbund av lokala juridiskt självständiga organisationer. Vi är en enda organisation, med en styrelse och ett årsmöte.


Fast det förenklar kanske upplösningen av förra föreningen eftersom denna upplöses om PP säger det. Och när det står i PP's stadgar att den inte får vara ansluten... Eller misstolkar jag nu?
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #171097
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-09-29, 09:53

Skall man följa Ricks uppmaning så skall vi inte starta en egen förening utan nöja oss med att organisera en lokalavdelning.



Som jag sade på förförra mötet så fungerar en lokalavdelning egentligen lika bra som en förening. För mig är det viktigaste att processen för att ställa upp i valet förs framåt än i vilken form den sker. Det går i mitt tycke lika bra att göra det på mera informell basis och man behöver inte i dagsläget starta en lokal förening i Västmanland. Så oavsett vad formen för arbetet blir så ställer jag upp och hjälpa till med det hela.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #171855
Standard RE: Gamla stadgar vill ha nytt liv - 2009-10-06, 00:33

Citat:
Vidde (2009-Sep-29)Fast det förenklar kanske upplösningen av förra föreningen eftersom denna upplöses om PP säger det. Och när det står i PP's stadgar att den inte får vara ansluten... Eller misstolkar jag nu?


Det är till viss del en tolkningsfråga, men jag tycker du drar det lite långt.

Även om PPs stadgar inte tillåter medlemskap för föreningar så finns det inget krav i den befintliga lokalföreningens stadgar att den måste vara faktisk medlem.



Och även om det skulle finnas ett sådant krav skulle det inte automatiskt innebära att föreningen upplöses om inte sådant tillstånd erhålles.



Om PP ges rätt att upplösa lokalföreningen krävs det fortfarande ett beslut från PP för att upplösa föreningen, oavsett om föreningen är medlem i PP eller ej. Och naturligtvis finns det ingenting som hindrar medlemmarna i föreningen att återuppstarta föreningen igen om PP upplöser föreningen (förutom att det skulle vara en klar separering och splittring).


  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
SvD: Forskare vill bygga nytt internet Glith PP i media 16 2009-05-19 12:54
Ny mailserver, nytt mailkonto, nytt login/lösen Rick Falkvinge Allmän information och frågor 9 2009-01-07 16:42
Aftonbladet, 2007-02-02: Militären vill skapa nytt IB. Hemlig spionorganisation ska spana på svenskarna. 1ll3xc PP i media 1 2007-02-02 21:11
Militären vill skapa nytt IB Denuviate PP i media 0 2007-02-02 08:11
Jul-16: Gamla mail Rick Falkvinge Allmän information och frågor 1 2006-07-16 00:16



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com