Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion U04: 10.4 Motion om proposition

Motionär: Förbundsstyrelsen

När FS skickar motioner till UPK borde de kallas propositioner. Stadgan bör i detta syfte ändras.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johan mlg Karlsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 6§ 2 stycket i stadgan ändras till
Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av motion eller proposition, eller om enhällig kongress beslutar att uppta förslaget till behandling.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 4 stycket ändras till
Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla:

* kallelse
* dagordning
* motioner
* kongressombudsvalsresultatet
* förbundets stadgar
* propositioner
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 6 stycket ändras till
Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress:

* Mötets öppnande
* Fastställande av röstlängd
* Mötets beslutsmässighet
* Val av mötesordförande och vice mötesordförande
* Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
* Val av minst två (2) justerare
* Val av tre (3) rösträknare
* Fastställande av dagordning
* Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
* Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
* Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
* Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
* Val av förbundsstyrelse
* Val av valberedning
* Val av revisorer
* Fastställande av verksamhetsplan
* Fastställande av budget
* Fastställande av avgifter
* Propositioner
* Motioner
* Övriga frågor
* Mötets avslutande
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 13 stycket ändras till
Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion, proposition, eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på förbundskongress.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 14 stycket ändras till
Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Om förbundsstyrelsen med enkel majoritet lagt sådant förslag är det proposition. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att samtliga bifallna att-satser i denna motion skall träda i kraft samtidigt. Kräver något av yrkandena andra-läsning skall övriga bifallna att-satser inte träda i kraft förrän denna andraläsning bifallits.


Yrkanden

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 6§ 2 stycket i stadgan ändras till
Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av förbundskongress om förslag därom uttryckligen angivits i handlingarna, i form av motion eller proposition, eller om enhällig kongress beslutar att uppta förslaget till behandling.


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 4 stycket ändras till
Inför förbundskongress skall möteshandling innehålla:

* kallelse
* dagordning
* motioner
* kongressombudsvalsresultatet
* förbundets stadgar
* propositioner


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 6 stycket ändras till
Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundskongress:

* Mötets öppnande
* Fastställande av röstlängd
* Mötets beslutsmässighet
* Val av mötesordförande och vice mötesordförande
* Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
* Val av minst två (2) justerare
* Val av tre (3) rösträknare
* Fastställande av dagordning
* Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
* Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
* Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
* Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
* Val av förbundsstyrelse
* Val av valberedning
* Val av revisorer
* Fastställande av verksamhetsplan
* Fastställande av budget
* Fastställande av avgifter
* Propositioner
* Motioner
* Övriga frågor
* Mötets avslutande


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 13 stycket ändras till
Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion, proposition, eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på förbundskongress.


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att 13§ 14 stycket ändras till
Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Om förbundsstyrelsen med enkel majoritet lagt sådant förslag är det proposition. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress.


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att samtliga bifallna att-satser i denna motion skall träda i kraft samtidigt. Kräver något av yrkandena andra-läsning skall övriga bifallna att-satser inte träda i kraft förrän denna andraläsning bifallits.


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com