Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion U02: 10.1 Motion om grundlagsreform: Kontrollmekanismer i offentlig förvaltning

Motionär: Förbundsstyrelsen

I Sverige saknas idag starka kontrollmekanismer av statsförvaltningen. Lagen om ministerstyre hindrar regeringen från att öppet styra våra myndigheter, tillsättningsprocesser ger riksdagen begränsat inflytande, och slopandet på 70-talet av lagrummet om tjänstemannaansvar gör juridiska repressalier mot problem i statsförvaltningen svårt. Sedan tillkommer problem med informellt inflytande från regeringen kontra formellt, småpåvar i tjänstemannaväsendet, riggade tillsättningar, och kåranda i rättssystemet. Det är inte rimligt att lejonparten av den svenska statsapparaten kan agera "självständigt" från de regler och prioriteringar svenska
folket vill göra. Det är trots allt för vår skull de finns till.

Dessa problem är inte bara potentiella, utan reella. Tillsättningar riggas[1], ministerstyre sker i majoritetsregeringar[2], polisen och andra myndigheter gör bara som riksdagen beslutat när de själva känner för det[3][4] medan åklagare låter dem komma undan med det[5], och poliser som bryter mot lagen går fria från straff[6][7].

Rättssäkerhet och demokratiskt inflytande hör till Ung Pirats absoluta kärnvärderingar. Det är områden vi länge satt i fokus. Förbundsstyrelsen anser därför att det är värt för Ung Pirat att bredda sin politik på detta område, även under ett valår.

Vi föreslår därför en långtgående reform av den svenska författningen, med sikte på demokratiskt ansvarsutkrävande och rättsliga sanktioner mot allvarliga fel och brister i myndighetsutövande. Tjänstemän måste kunna hållas ansvariga för sina handlingar och deras makt underkastas folket.

Det finns lite olika sätt att reformera tillsättningsprocesserna på i praktiken, men här följer några konkreta exempel:

* Åklagare i de geografiska åklagarkamrarna väljs av röstberättigade medborgare i kammarens upptagningsområde

* Åklagare i de nationella och internationella väljs på samma sätt, men med hela landet som upptagningsområde

* Rikspolisstyrelsen väljs av röstberättigade medborgare i Sverige

Högsta domstolen nomineras av en (folkvald) statschef och godkänns av riksdagen. För domare i tings- och hovrätter blir det lite krångligare, men skulle kunna se ut så här:

Tingsrättsdomare genomgår godkännandeprocess hos kommunerna i tingsrättens domkrets efter nominering från regeringen. Varje aktuell kommuns fullmäktige utser delegater, antal beroende på kommunens invånarantal. Tillsammans får dessa delegater sedan granska och med enkel majoritet godkänna eller underkänna domarnomineringar. Hovrättsdomare kan väljas på motsvarande sätt av relevanta landsting upptagningsområde.

I slutändan handlar det dock om att vi vill få till en omfattande förändring av den svenska statsapparaten för att minska korruption, byråkratisk maktfullkomlighet, och det demokratiska underskottet.

TL;DR

1. Återinför lagen mot tjänstemannaansvar
2. Demokratisera tillsättningsprocessen av tjänstemän inom rättsapparaten, så som domare, poliser, och åklagare
3. Slopa reglerna mot ministerstyre
4. I den ordningen

Källor:

[1] Tillsättningen av Tillväxtverkets generaldirektör riggades
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nya-uppgifter-om-lugnets-chefstillsattning

[2] Kulturministern stödjer fällande dom för The Pirate Bay
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/kulturministern-ku-anmals-for-positivt-uttalande-om-pirate-bay-domen/

[3] Migrationsverket diskriminerar mot romer
http://debatt.svt.se/2011/09/18/migrationsverket-foljer-inte-lagen/

[4] Stockholmspolisen utreder inte tobaksförsäljning till minderåriga
http://www.svt.se/ug/20110920091947/nya_tuffare_tobakslagen_har_visat_sig_vara_tandlos

[5] Säpochefer åtalas inte trots styrkt lagbrott
http://www.dagensjuridik.se/2013/02/toppchefer-inom-sapo-kunde-inte-atalas-konstaterade-brott-saknade-relevant-utbildning

[6] Övervåld bortförklaras
http://www.svt.se/ug/polisen-slog-oskyldig-beskrivs-som-bra-polisarbete

[7] Poliser kommer undan med lagbrott i tjänst
http://www.sydsvenskan.se/sverige/99-av-100-anmalda-poliser-atalas-inte/


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johan mlg Karlsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y05 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet att "juridiskt tjänstemannaansvar åter införs i svensk lagstiftning"

Petter Karkea
Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet att "förbudet mot ministerstyre avskaffas"

Petter Karkea
Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y09 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet "att reformera den offentliga förvaltningen genom att införa fler demokratiska kontrollmekanismer och gradvis demokratisera tillsättningsprocesserna hos domar-, polis-, och åklagarkårerna."

Lars Johansson
Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y08 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet "att regeringen vid utnämningar av myndighetschefer o dyl. tydligt ska förklara vilka politiska avvägningar som ingår i deras beslut"

Petter Karkea


Yrkanden

Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y05 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet att "juridiskt tjänstemannaansvar åter införs i svensk lagstiftning"

Petter Karkea
Tillbakadraget yrkande U02-Y01 (Jämkad med yrkande U02-Y05)
Av: Johan mlg Karlsson


Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet att "förbudet mot ministerstyre avskaffas"

Petter Karkea
Tillbakadraget yrkande U02-Y02 (Jämkad med yrkande U02-Y06)
Av: Johan mlg Karlsson


Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y09 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet "att reformera den offentliga förvaltningen genom att införa fler demokratiska kontrollmekanismer och gradvis demokratisera tillsättningsprocesserna hos domar-, polis-, och åklagarkårerna."

Lars Johansson
Tillbakadraget yrkande U02-Y03 (Jämkad med yrkande U02-Y09)
Av: Johan mlg Karlsson
Tillbakadraget yrkande U02-Y07 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Mikael Holm


Av: Mikael Holm Yrkande U02-Y08 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att förbundet antar ställningstagandet "att regeringen vid utnämningar av myndighetschefer o dyl. tydligt ska förklara vilka politiska avvägningar som ingår i deras beslut"

Petter Karkea
Tillbakadraget yrkande U02-Y04 (Jämkad med yrkande U02-Y08)
Av: Johan mlg Karlsson


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2014-03-16, 09:50 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U02-Y05:
att förbundet antar ställningstagandet att "juridiskt tjänstemannaansvar åter införs i svensk lagstiftning"

Petter Karkea
2014-03-16, 09:53 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U02-Y06:
att förbundet antar ställningstagandet att "förbudet mot ministerstyre avskaffas"

Petter Karkea
2014-03-16, 09:54 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U02-Y07:
att förbundet antar ställningstagandet "att reformera den offentliga förvaltningen genom att införa fler demokratiska kontrollmekanismer och demokratisera tillsättningsprocesserna hos domar-, polis-, och åklagarkårerna."

Petter Karkea
2014-03-16, 09:55 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U02-Y08:
att förbundet antar ställningstagandet "att regeringen vid utnämningar av myndighetschefer o dyl. tydligt ska förklara vilka politiska avvägningar som ingår i deras beslut"

Petter Karkea
2014-03-16, 10:01 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U02-Y09:
att förbundet antar ställningstagandet "att reformera den offentliga förvaltningen genom att införa fler demokratiska kontrollmekanismer och gradvis demokratisera tillsättningsprocesserna hos domar-, polis-, och åklagarkårerna."

Lars Johansson
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-16, 10:04 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande U02-Y03 till fördel för U02-Y09.

Mitt bortjämkade U02-Y03:
reformera den offentliga förvaltningen genom att införa fler demokratiska kontrollmekanismer och demokratisera tillsättningsprocesserna hos domar-, polis-, och åklagarkårerna.

U02-Y09, som jag tycker bättre om:
förbundet antar ställningstagandet "att reformera den offentliga förvaltningen genom att införa fler demokratiska kontrollmekanismer och gradvis demokratisera tillsättningsprocesserna hos domar-, polis-, och åklagarkårerna."

Lars Johansson
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-16, 10:04 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande U02-Y02 till fördel för U02-Y06.

Mitt bortjämkade U02-Y02:
förbudet mot ministerstyre avskaffas

U02-Y06, som jag tycker bättre om:
förbundet antar ställningstagandet att "förbudet mot ministerstyre avskaffas"

Petter Karkea
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-16, 10:04 #9
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande U02-Y01 till fördel för U02-Y05.

Mitt bortjämkade U02-Y01:
juridiskt tjänstemannaansvar åter införs i svensk lagstiftning

U02-Y05, som jag tycker bättre om:
förbundet antar ställningstagandet att "juridiskt tjänstemannaansvar åter införs i svensk lagstiftning"

Petter Karkea
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-16, 10:04 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande U02-Y04 till fördel för U02-Y08.

Mitt bortjämkade U02-Y04:
regeringen vid utnämningar av myndighetschefer o dyl. tydligt ska förklara vilka politiska avvägningar som ingår i deras beslut

U02-Y08, som jag tycker bättre om:
förbundet antar ställningstagandet "att regeringen vid utnämningar av myndighetschefer o dyl. tydligt ska förklara vilka politiska avvägningar som ingår i deras beslut"

Petter Karkea
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com