Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-04, 20:04

<strike>Motion: Kuppskydd och utökad styrelse</strike><br>
<br>
Denna motion är tillbakadragen.<br>
Originaltexten följer nedan.<br>
<br>
<br>
Vi kommer inom kort, åtminstone enligt vår planering, att ha såpass mycket resurser att det blir väldigt attraktivt för en fientlig organisation att helt enkelt ta över Piratpartiet för att komma över kassan och inkomsterna. Detta kan idag göras med en relativt liten insats -- med vår årsmötesnärvaro räcker det att mobilisera ca 100 personer som går med i PP och använda dem för att välja en styrelse som vill ge pengarna till den fientliga organisationen, så är spelet slut för Piratpartiet (och den fientliga organisationen rikare).<br>
<br>
Vi är, i ett ord, en kuppmagnet.<br>
<br>
Det går inte att hindra ett sådant fientligt övertagande från en tillräckligt resursstark fiende, men det går åtminstone att se till att det inte kan ske på ett enda årsmöte, utan att det alltid ska behövas två årsmöten för en fientlig organisation för att ta över Piratpartiet. Då är det åtminstone inget som kan komma som en överraskning om natten.<br>
<br>
Medlet för att åstadkomma detta kuppskydd är att se till att en majoritet av styrelsens röster inte går att byta ut på ett enda årsmöte, och att en styrelsemajoritet utser partiledaren. Det fordrar i sin tur en kraftigt expanderad styrelse från dagslägets maximalt sex ledamöter.<br>
<br>
Därför föreslår jag att styrelsen ökas till mellan nio och tretton ledamöter, att mandatperioden normalt är tre år, och att en tredjedel av styrelsen byts varje år. Detaljer i formuleringen nedan.<br>
<br>
Jag föreslår följande atomära (odelbara) ändring till stadgarnas paragraf 13, "Styrelsen". (Att ändringen är atomär betyder att motionen bara kan avslås eller bifallas, inte förändras på vägen.)<br>
<br>
Nuvarande lydelse:<br>
<br>
Citat:
Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift. Styrelsen väljs på<br>
årsmötet och skall bestå av ordförande plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt<br>
maximalt två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på ett eller två år, så att halva<br>
styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande väljs på ett år.<br>
<br>
Interimsstyrelsen har fri rätt att själva anta ytterligare styrelsemedlemmar tills det<br>
första årsmötet har beslutat om ny styrelse.<br>
<br>
Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar partistyrelsen sig själv.<br>
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst en tredjedel av styrelseledamöter<br>
så begär. Styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är<br>
beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen<br>
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.<br>
<br>
Partiordföranden kan besluta att sammanträde ska ske elektroniskt. Då kallelse till<br>
elektroniskt möte sker genom partiets hemsida eller elektronisk post är styrelsen<br>
beslutsmässig om tid för mötet meddelats en vecka innan mötet, oavsett närvaro.
<br>
<br>
Föreslagen lydelse:<br>
<br>
Citat:
Medlem med erlagd medlemsavgift är valbar till partiets styrelse. Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av en ordförande, mellan åtta och tolv ordinarie ledamöter, och upp till fyra rangordnade suppleanter.<br>
<br>
Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter väljs normalt på tre år, så att en tredjedel av styrelsens ordinarie ledamöter väljs om vid varje årsmöte, och motsvarande för suppleanter. Då styrelsens storlek förändras, skall ordinarie ledamöter och suppleanter väljas på mandatperioder mellan ett och <strike>fyra</strike>tre år, så att mandatet för en tredjedel av styrelsens ordinarie ledamöter går ut på kommande årsmöten, och motsvarande för suppleanter. Ordföranden väljs alltid på två år.<br>
<br>
Styrelsen får inte väljas så att en majoritet av styrelsens röster, medräknat ordförandens utslagsröst, kommer att bytas ut på nästkommande årsmöte. Om det behövs för att förhindra denna situation, så får årsmötet välja att förlänga mandatet för enstaka sittande ledamöter.<br>
<br>
Årsmötet väljer ordförande separat. Årsmötet väljer också kassör separat, om årsmötet anser att kassör behövs. Kassör, om vald, är en ordinarie ledamot och räknas som sådan. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.<br>
<br>
Styrelsen utser i samband med konstitution en partiledare, normalt ordföranden, för att verkställa styrelsens beslut med hjälp av partiets resurser. Partiledaren svarar mot styrelsen för hela partiets operativa verksamhet, och leder därför också den operativa dagliga verksamheten med tillhörande beslutsrätt.<br>
<br>
Styrelsens ordförande är normalt sammankallande. Ordföranden kan välja att delegera detta till annan ordinarie ledamot.<br>
<br>
Styrelsen sammanträder när ordföranden, sammankallande eller minst en tredejedel av styrelseledamöterna begär det. Styrelsen är beslutsmässig om ordinarie ledamöter och suppleanter motsvarande minst hälften av det ordinarie ledamotsantalet är närvarande vid mötet. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.<br>
<br>
Sammankallanden kan besluta att sammanträde ska ske elektroniskt. Då kallelse till elektroniskt möte sker genom partiets hemsida eller elektronisk post är styrelsen beslutsmässig om tid för mötet meddelats en vecka innan mötet, oavsett närvaro.
<br>
<br>
<br>
Jag yrkar<br>
att årsmötet 2009 antar den föreslagna lydelsen ovan som ny lydelse för stadgarnas § 13.<br>
<br>
<br>

<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Svar på motioner 8, 9 och 10:<br>
<br>
Styrelsen anser att ett kuppskydd behöver implementeras omgående med start redan på detta årsmöte. Styrelsen noterar att motion 10 föreslår en arbetsgrupp för att revidera stadgarna, något som redan sker, och är planerat till i höst. Denna motion är därför redundant. Motion 9 kräver två på varandra följande möten för att ta effekt, och ger därför heller inget kuppskydd med start omedelbart. Styrelsen väljer därför enigt:<br>
<br>
att yrka årsmötet att bifalla motion åtta,<br>
att yrka årsmötet att avslå motioner nio och tio.<br>


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #127387
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-04, 20:39

Denna stadgeändring börjar alltså gälla omedelbart den bifalls.

Ett extra möte måste då hållas för fyllnadsval till styrelsen.

(alltså nuvarande stadgar gäller för årsmötets val av styrelse och den väljs innan motionerna behandlas)

Ett elektroniskt möte har "lite lättare" regler för att vara beslutsmässigt, vad är ditt skäl till det?


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
megaman Inte uppkopplad
 
megamans avatar
 
Inlägg: 592
Reg.datum: Mar 2007

Länk: #127389
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-04, 21:12

Låter vettigt, vore illa om hundra eller ett par hundra fientliga personer tog över partiet, styrelsen och partiledarposten.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #127393
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-04, 21:32

Citat:
HR (2009-Feb-04)Denna stadgeändring börjar alltså gälla omedelbart den bifalls.Ett extra möte måste då hållas för fyllnadsval till styrelsen.
Njae, rent praktiskt behandlar man den här motionen innan valet av styrelse på årsmötet, och om den bifalls med mer än 75% majoritet (vilket räcker för omedelbar effekt, då behövs inte två läsningar), så justerar man resultatet omedelbart. Den tar då effekt inför styrelsevalet på samma årsmöte.Citat:
Ett elektroniskt möte har "lite lättare" regler för att vara beslutsmässigt, vad är ditt skäl till det?
Det är ingen förändring från nuvarande stadgar.


   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #127396
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-04, 21:45

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Feb-04)

Jag föreslår följande atomära (odelbara) ändring till stadgarnas paragraf 13, "Styrelsen". (Att ändringen är atomär betyder att motionen bara kan avslås eller bifallas, inte förändras på vägen.)


Det finns inget stöd i våra stadgar för "atomära" motioner. Normal mötespraxis är att man alltid kan lägga ändringsförslag på framlagda motioner, ända fram tills de klubbas på mötet. Då det varken finns stöd i stadgar eller praxis kring begreppet "atomära motioner" ser jag det som rimligt att idén om att motionen ska vara "atomär" måste tas upp som en ordningsfråga på mötet, lämpligen att behandlas före motionen som sådan.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Jonas Lundqvist Inte uppkopplad
 
Jonas Lundqvists avatar
 
Inlägg: 50
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #127429
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-05, 00:22

Citat:
Mab (2009-Feb-04)

Det finns inget stöd i våra stadgar för "atomära" motioner. Normal mötespraxis är att man alltid kan lägga ändringsförslag på framlagda motioner, ända fram tills de klubbas på mötet. Då det varken finns stöd i stadgar eller praxis kring begreppet "atomära motioner" ser jag det som rimligt att idén om att motionen ska vara "atomär" måste tas upp som en ordningsfråga på mötet, lämpligen att behandlas före motionen som sådan.


Det håller jag med om. Vill någon göra en ändring på denna motion så kan personen lägga en identisk motion fast med den (möjligtvis) lilla ändringen implementerad. Det förfarandet ser inte jag någon nytta med.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jonas Lundqvist  
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #127527
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-05, 17:46

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Feb-04)Motion: Kuppskydd och utökad styrelse

[...]

Styrelsen utser i samband med konstitution en partiledare, normalt ordföranden, för att verkställa styrelsens beslut med hjälp av partiets resurser. Partiledaren svarar mot styrelsen för hela partiets operativa verksamhet, och leder därför också den operativa dagliga verksamheten med tillhörande beslutsrätt.


Vad menas med "tillhörande beslutsrätt"? Kopplar man det till "verkställa styrelsens beslut med hjälp av partiets resurser" så innebär detta att man ger total kontroll över alla pengar och all verksamhet till den som styrelsen utser till partiledare [b]och att styrelsen därmed förlorar makten att själva välja hur de vill arbeta[/].Är det inte lite olyckligt att denna fundamentala förändringen av hur vi fungerar som organisation inte ens nämns i brödtexten till motionen? Det känns ju som en fråga som man kanske borde uppmuntra till intern debatt om.Funderade motionären på om det inte finns problem med att föra in ett förslag på en så här pass långtgående förändring från partiets nuvarande demokratiska system i en motion som är "atomär"?Oavsett om vi gillar en sådan här organisering, är detta verkligen något som kommer klara medias granskning i samband med valet. I ett läge där mediedrevet går kring Junilistans toppstyrning läggs ett förslag i Piratpartiet på att cementera en toppstyrning som gör att Juinilistans klavertramp bleknar i jmförelse.Är det inte dags för besinning. Ta ett steg tillbaka. Tänka över vad vi vill och låta det arbete som vi har igång inom partiet med nya stadgar arbeta färdigt innan vi gör den här typen av radikala organisationsförändringar?Jag förstår tanken bakom den här motionen, men den föreslagna lösningen skapar nog fler problem än den löser.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #127530
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-05, 18:10

Citat:
Mab (2009-Feb-05)låta det arbete som vi har igång inom partiet med nya stadgar arbeta färdigt innan vi gör den här typen av radikala organisationsförändringar?
Det vore bra om en utökad styrelse vore på plats redan efter detta årsmöte. Jag personligen anser att det förslaget som har arbetats på tidigare är för stort. Vi behöver inte en styrelse på 33 personer!Apropå hur ledningen av partiet ser ut i Ricks motion, så är det ju exakt som jag har läst i det dokument som styrelsen presenterade i samband med sitt uttalande om kritiken från ungdomsförbundet. Reellt så är det ingen skillnad mot hur vi arbetar idag. Flexibiliteten som den organisationen ger är en fördel utifall vårt mål om vågmästarställning uppnås.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #127533
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-05, 18:26

Citat:
HR (2009-Feb-05)

Det vore bra om en utökad styrelse vore på plats redan efter detta årsmöte. Jag personligen anser att det förslaget som har arbetats på tidigare är för stort. Vi behöver inte en styrelse på 33 personer!


Jag håller med om att det vore bra med en utökad styrelse redan efter det här mötet. Det är därför jag är skeptisk till att skapa begreppet "atomär" och mena att det innebär att vi måste ta allt eller inget i motionen. Jag ser gärna en utökning av styrelsen i enlighet med motionen, men är tveksam till de förlängda mandatperioderna och att förändra formerna kring den operativa ledningen.

Citat:
HR (2009-Feb-05)

Apropå hur ledningen av partiet ser ut i Ricks motion, så är det ju exakt som jag har läst i det dokument som styrelsen presenterade i samband med sitt uttalande om kritiken från ungdomsförbundet. Reellt så är det ingen skillnad mot hur vi arbetar idag. Flexibiliteten som den organisationen ger är en fördel utifall vårt mål om vågmästarställning uppnås.


Nej, det är inte alls som vi har det idag. Genom den här motionen flyttas all ekonomisk makt från styrelsen till partiledaren. Dessutom förlorar styrelsen makten att välja hur organisationen ska arbeta. Det innebär förlorad flexibilitet eftersom styrelsen inte kan anpassa organisationen efter behov när det operativa ansvaret dikteras i stadgan.Det är en sak att ha dagens modell men kunna ändra om det behövs genom ett styrelsebeslut. Det är en helt annan sak att ha dagens modell plus delegerad kontroll av ekonomin och dessutom ha förlorat möjligheten att ändra det om det behövs.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #127536
Standard RE: Motion 08: Kuppskydd och utökad styrelse - 2009-02-05, 18:47

Vill bara påpeka betydelsen av "Atomär".http://susning.nu/Atom%E4rCitat:
En atomär händelse lyckas i sin helhet eller misslyckas i sin helhet, dvs. den är odelbar.


Begreppet förekommer i en bok om 32-bits processorer från mitten av 80-talet.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hantering av avhopp i en styrelse, styrelse omorganiserar sig själv. of_darkness Ung Pirat - allmänt 4 2009-12-03 00:55
Vattentätt kuppskydd Apis Motionsförslag 6 2009-11-19 13:40
Nomineringsförslag på utökad styrelse Anders Hedberg Nomineringar 5 2009-03-05 07:35
Varför egentligen utökad signalspaning Teheimar Integritet och privatliv 0 2008-06-18 11:38
Utökad upphovsrätt - 2006 år, retroaktivt. Richie Tips som kommit över mail 4 2006-04-24 18:58Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com