Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   


 • Dagordning
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behörighet
 • 3. Fastställande av mötesordning
 • 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 • 5. Val av två justerare
 • 6. Godkännande av voteringsordningen
 • 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 • 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • 11a 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
  • 11b Revisionsberättelse för 2014
  • 11c Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 • 12. Propositioner
  • 13. Motioner
   • Stadgar
    • Politik
     • Övrigt
     • 14. Eventuella fyllnadsval
     • 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
     • 14. Mötets avslutande

     • Ordningsfrågor
     • Dokument
     • Reservationer
     • Ordet är fritt
     Svara
      
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
       (#1) Gammal
     Mårten Fjällström Inte uppkopplad
      
     Mårten Fjällströms avatar
      
     Inlägg: 2 622
     Reg.datum: Feb 2006
     Standard 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 22:37

     Röstlängd:

     Mårten Fjällström

     Stefan Flod

     Rick Falkvinge

     Rickard Olsson

     Björn Odlund

     Mikael Nilsson

     Anna Troberg     Mötesfunktionärer:

     Styrelsen valde:

     Mötesordförande: Rick Falkvinge

     Mötessekreterare: Mårten Fjällström

     Justerare: Stefan Flod, Björn Odlund     1. Extra årsmöte

     Styrelsen beslutade

     att styrelsen kallar till medlemsmöte 19/10-25/10 för att behandla punkter enligt nedan:     * Verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt frågan om styrelsens

     ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att bordlägga frågorna till ett senare extra årsmöte.     * Verksamhetsplan 2009. Denna bordlades på årsmötet.     * Motion 9 - andra läsning

     att i stadga § 10 ÅRSMÖTE stryka följande lydelse

     Årsmötet väljer partiledare för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året

     väljs halva styrelsen för ett år.

     att i stadga § 10 ÅRSMÖTE ändra följande

     13. Val av styrelsen:

     a. Val av partiordförande

     b. Val av kassör

     c. Val av övriga ledamöter i styrelsen

     d. Val av ersättare i styrelsen (inte obligatoriskt)

     till

     13. Val av styrelsen:

     a. Val av ordförande

     b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

     c. Val av styrelsesuppleanter

     (Notera att årsmötet beslöt att ändra §13 som numera reglerar mandatperioden. Om andra läsning

     inte bifalls av ändringen av §10 har vi en självmotsägande stadga, då §13 inte kräver två läsningar.)     * Motion 7 - andra läsning

     Med ändringar hade årsmötet att ta ställning till följande lydelse på §20 i stadgan:

     Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, §

     11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom

     beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.

     Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller

     medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.

     Årsmötet biföll denna i en första läsning med 70-13 (10).     Samt de missade punkterna:

     14. Val av revisorer och revisorsuppleanter

     15. Val av valberedning     Styrelsen noterade att detta möte fyller rollen av det extra årsmöte, som skulle utlysas, men som inte finns definierat i våra stadgar.     att styrelsen ger i uppdrag till partiledningen att ta fram arbetsformer för medlemsmötet.     2. Arbetsgrupp i enlighet med stadgarna

     Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att befogenheterna för gruppen behöver diskuteras mer. Styrelsen bordlade frågan.     3. Kommunala val

     Styrelsen diskuterade förutsättningarna för deltagande i kommunala val, de ekonomiska villkoren, behov av kandidatförsäkringar och arbetsordningar för fullmäktigegrupper. Styrelsen noterade att det finns mer som kommer behöva diskuteras inom detta område.     Styrelsen beslutade:

     att fastställa följande krav för deltagande i kommunalval:     Plattform

     Den politiska plattformen för deltagande i kommunval bör vara välformulerad och inriktad på våra frågors tillämpning i den aktuella kommunen. Den får inte strida mot principprogrammet.     Kommunledare får i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram plattformen. Kommunledaren måste:     a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan påverka plattformen, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

     b) anslå plattformen vid en senare meddelad deadline.     Fullmäktigestrategi

     Strategin i fullmäktige bör var anpassad till att i respektive kommun och landsting maximera inflytandet för våra sakfrågor, med öppenhet att göra upp med båda blocken. Eftersom kommuners politiska landskap kan se olika ut kan den specifika strategin variera.     Kommunledaren har i den kommun där det är aktuellt att ställa upp i uppdrag att i samråd med medlemmarna i kommunen formulera och verkställa processen för att ta fram strategin. Kommunledaren måste:

     a) meddela medlemmarna i kommunen hur processen ser ut och hur medlemmarna kan medverka i att ta fram strategin, alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i processen.

     b) anslå strategin vid en senare meddelad deadline.     Kommunledaren ska anslå plattform och strategi till omröstning bland de lokala medlemmarna. Om plattform och strategi godkänns ska valsedel fastställas.     Valsedel

     Valsedeln ska ha en minimilängd, det är 12% om fullmäktige har under 61 platser i fullmäktige, 20% om det är 61 platser eller mer, upp till ett krav på 22 kandidater.     Fri kandidering ska användas bland de medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området och som kvalificerar som kandidater enligt vallagen.     Beslutande primärval ska hållas genom Condorcetomröstning bland alla medlemmar som är bosatta i det relevanta geografiska området, där de får rangordna sin egen valsedel på samma sätt som i primärvalet till riksdagsvalsedlarna.     Styrelsen fastställer slutgiltigt plattform, strategi och valsedlar.     Där kommunala val nämns gäller samma för landstingsval. Där kommunledare nämns för kommunalval, gäller valkretsledare för landstingsval och distriktsledare för landsting och regioner som sträcker sig över flera valkretsar. Uppgiften får delegeras.     Notera att principprogrammet deklarerar att "För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat."     4. Butikens namn

     Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

     att styrelsen godkänner att butiken använder namnet "Piratpartiet Service AB" och Piratpartiets logotyp så länge avtalet gäller. Företaget skall verka i partiets intressen och för dess väl och framgång. Företaget skall endast bedriva verksamhet med tydlig koppling till piratpartirörelsen. Om företaget uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller eljest uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan lånet av namnet dras tillbaka av styrelsen. Företaget måste då byta namn inom 30 dagar. Om beslutet upphävs så betalar partiet skadestånd till företaget motsvarande kostnaderna för namnbytet, maximalt 10 000 kronor.     5. Riksdagsvalsedlars utformning

     Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

     att fri kandidering används bland alla medlemmar som får kandidera enligt vallagen, och att alla medlemmar har rösträtt i provvalet. Provvalet ska gå till så att alla med rösträtt i provvalet får sätta ihop en helt egen röstsedel med (upp till) 22 namn. De ihopsatta valsedlarna vägs sedan samman med Condorcet eller någon annan ansedd hellistevärdering till resultatlista eller resultatlistor från provvalet.     Styrelsen beslutade att bordlägga resten av frågorna.


     "Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
     _________________
        
     Svara med citat
       (#2) Gammal
     Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
      
     Henry Rouhivuoris avatar
      
     Inlägg: 5 436
     Reg.datum: Feb 2006

     Länk: #168817
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 23:00

     Riksdagsvalsedlarna:     En person med rösträtt har alltså samtliga kandidater att välja mellan när hen gör i ordning sin röst.


     Administrativt och ekonomiskt ansvarig

     ingsoc.eu
        
     Svara med citat
       (#3) Gammal
     Mårten Fjällström Inte uppkopplad
      
     Mårten Fjällströms avatar
      
     Inlägg: 2 622
     Reg.datum: Feb 2006

     Länk: #168818
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 23:17

     Jag är lite trött just nu, och är inte säker på att jag förstår frågan.     Det finns fler beslut som behöver tas under punkten riksdagslistor. Kommunalvalsfrågan tog så pass med tid och energi att styrelsen valde att bordlägga resten av punkten riksdagslistor, efter att styrelsen korrigerat beslutet från förra gången och tagit bort de svarta kamelerna samt sett till att alla medlemmar kan rösta. Styrelsen har alltså inte kommit längre i den frågan, bara ändrat i tidigare beslut.


     "Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
     _________________
        
     Svara med citat
       (#4) Gammal
     Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
      
     Henry Rouhivuoris avatar
      
     Inlägg: 5 436
     Reg.datum: Feb 2006

     Länk: #168819
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-07, 23:19

     Ja ok jag missförstod det så att styrelsen bordlagt resten av punkterna som skulle ha tagits upp på mötet.     Citat:
     5. Riksdagsvalsedlars utformning

     Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

     att fri kandidering används bland alla medlemmar som får kandidera enligt vallagen, och att alla medlemmar har rösträtt i provvalet. Provvalet ska gå till så att alla med rösträtt i provvalet får sätta ihop en helt egen röstsedel med (upp till) 22 namn. De ihopsatta valsedlarna vägs sedan samman med Condorcet eller någon annan ansedd hellistevärdering till resultatlista eller resultatlistor från provvalet.     Styrelsen beslutade att bordlägga resten av frågorna.
     Protokollet är lite luddigt skrivet i slutet.

     Om den sista raden har att göra med valsedlarna är otydligt.

     Det framgår heller inte att det kommer fler beslut angående valsedlarna.


     Administrativt och ekonomiskt ansvarig

     ingsoc.eu
        
     Svara med citat
       (#5) Gammal
     Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
      
     Henry Rouhivuoris avatar
      
     Inlägg: 5 436
     Reg.datum: Feb 2006

     Länk: #168824
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 00:05

     Det verkar jobbigt att sitta i styrelsen. I hela tre år dessutom.     (noterar fyra frånvarande)


     Administrativt och ekonomiskt ansvarig

     ingsoc.eu
        
     Svara med citat
       (#6) Gammal
     Stefan Flod Inte uppkopplad
     Förbundsordförande UP
      
     Stefan Flods avatar
      
     Inlägg: 2 340
     Reg.datum: Jan 2006

     Länk: #168855
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 09:15

     Justerat     //Stefan Flod


     ________________________

     tel:0760-18 89 18
     http://stefanflod.com/
       Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
     Svara med citat
       (#7) Gammal
     duke_h3 Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 299
     Reg.datum: Jan 2009

     Länk: #168867
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 11:13

     Hej alla.     kul att se att vi kommer vidare med det här med riksdagslistor, även om jag ser en del orosmoln på himlen. Exempelvis det här med diskriminering på dem. Personligen tycker jag det är ovärdigt.     Men det är inte det viktigaste, utan så är jag mycket mycket orolig över det accelererande styrelseskolk som vi ser? Varför har folk kandiderat till styrelsen om man inte tänker vara med och deltaga i besluten?
        
     Svara med citat
       (#8) Gammal
     Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
      
     Henry Rouhivuoris avatar
      
     Inlägg: 5 436
     Reg.datum: Feb 2006

     Länk: #168868
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 11:20

     Citat:
     duke_h3 (2009-Sep-08)Men det är inte det viktigaste, utan så är jag mycket mycket orolig över det accelererande styrelseskolk som vi ser?
     Du också... jaha då blir inte styrelsen arvoderad, inte på förslag av mig iallafall. Det vore orättvist med arvoden om vissa skiter i arbetet.


     Administrativt och ekonomiskt ansvarig

     ingsoc.eu
        
     Svara med citat
       (#9) Gammal
     Richie Inte uppkopplad
      
     Richies avatar
      
     Inlägg: 2 520
     Reg.datum: Dec 2005

     Länk: #168874
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 12:18

     Citat:
     Henry Rouhivuori (2009-Sep-08)Det vore orättvist med arvoden om vissa skiter i arbetet.


     Kanske en karensdag för styrelsearvodet när folk är sjuka?     Allvarligt talat, nu får ni tagga ner er lite. Jag ska inte påstå att alla som saknades igår var sjuka, men jag vet att minst en av dem var det.     Och "accelererande styrelseskolk"? Förra mötet så var samtliga ledamöter på plats och deltog, på mötet innan saknades en enda ledamot, som var på resa i Thailand.


     -- Old pirates never die, they just row faster
       Skicka ett meddelande via Skype™ till Richie  
     Svara med citat
       (#10) Gammal
     Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
      
     Henry Rouhivuoris avatar
      
     Inlägg: 5 436
     Reg.datum: Feb 2006

     Länk: #168876
     Standard RE: 2009-09-07 Styrelsemöte - 2009-09-08, 12:35

     Citat:
     Richie (2009-Sep-08)Kanske en karensdag för styrelsearvodet när folk är sjuka?
     Detta ser ut som ett skämt.     I vart fall så hade jag tänkt att arvodet för året betalas ut efter styrelsen har konstituerat sig. Alltså som ett förskott.     Jag kommer föreslå att partiet köper in en stämpelklocka i min motion om arvodering.


     Administrativt och ekonomiskt ansvarig

     ingsoc.eu
        
     Svara med citat
     Svara
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
     Sök i det här ämnet:

     Avancerad sökning
     Visningsalternativ

     Regler för att posta
     Du får inte posta nya ämnen
     Du får inte posta svar
     Du får inte posta bifogade filer
     Du får inte redigera dina inlägg

     BB-kod är
     Smilies är
     [IMG]-kod är
     HTML-kod är av


     Liknande ämnen
     Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
     2009-10-03 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 97 2009-11-19 00:37
     2009-09-07 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 7 2009-09-29 13:38
     styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
     Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 23:37
     2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36     Powered by vBulletin® Version 3.8.5
     Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
     Svensk översättning av: Anders Pettersson
     vBulletin Skin developed by: vBStyles.com