Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006
Standard 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 01:21

Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet 3-4/10 i UppsalaMötets öppnades.Röstlängd:

Rickard Falkvinge

Anna Troberg

Rickard Olsson

Sofia Dahlgren

Mikael Nilsson

Björn Odlund

Christian EngströmMötesfunktionärer:

mötesordförande: Rick Falkvinge

mötessekreterare: Björn Odlund

Justerare: Rickard Olsson, Anna TrobergBeslut:1. Arbetsgrupp enligt stadgarna

Styrelsen beslutar att partiledningens arbetsgrupp skall bestå av två vice partiledare (PL2), partisekreterare (PS1) och ekonomiansvarige (EK1). Nuvarande styrelseroll "kassör" tas bort, och vid existerande omnämningar av "kassör" i tidigare styrelsebeslut skall avses EK1.Styrelsen beslutar, angående dessa poster, att partiledaren skall föreslå till styrelsen vilka personer som skall inneha dessa operativa poster, och styrelsen har att godkänna dem innan posterna besätts. Arbetsgruppen skall ingå i Partiledningen (PL).Styrelsen beslutar, efter partiledarens förslag, att arbetsgruppen består av partisekreterare Mårten Fjällström, vice partiledare Christian Engström och Anna Troberg, samt ekonomiansvarig Anna Svensson.Partiledaren får i uppdrag att presentera hur den operativa organisationen ser ut för styrelsen på nästkommande styrelsemöte.Styrelsen beslutar att upphäva styrelsens beslut under punkten "6. BUDGET OCH UTGIFTSMANDAT" vid styrelsemötet den 9 mars 2009.Styrelsen ger ledamöter i arbetsgruppen befogenhet att på egen hand fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tjugotusen kronor, partiledaren att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av fyrtiotusen kronor, och arbetsgruppen gemensamt (vid enighet) att fatta beslut om budgetavvikande utgifter upp till en summa av tvåhundratusen kronor. Dessa utgiftstak gäller fram tills de återrapporterats till styrelsemöte.Alla sådana utgiftsbeslut förutsätter att partiet har likvida medel att täcka utgiften och att de inte på annat sätt riskerar att sätta partiet på obestånd.Utgiftsbeslut skall snarast meddelas ekonomiansvarige och protokollföras.2. Riksdagsvalsedlars utformningStyrelsen beslutar att kvotera riksdagsvalslistorna med en könsfördelning på 30/70.Styrelsen beslutar att tillsätta en grupp som skall leta lämpliga kandiater till riksdagslistorna med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper. Dessutom vill styrelsen uppmuntra alla medlemmar att hjälpa till med att hitta kandidater.Styrelsen beslutar att ta fram listorna enligt modellen tio riksnamn, varvade.Bifogad bilaga använd som underlag: Simulerade utfall från testval.3. Återkoppling från ledningen om intern kommunikation* Fastslagit styrdokument om ledningsgrupper på DL, VL och KL-nivå.* Lista över sakkunniga skall publiceras på press.piratpartiet.se när den fastställts.4. Befogenheter att fatta beslutStyrelsen upplever ett behov av att dela upp vår politik i dels idéer, som årsmötet äger genom principprogrammet, dels i sakpolitik, som styrelsen äger genom sjökort, och dels i genomförande, som partiledningen äger.Därför beslutar styrelsen* ATT betrakta principprogrammet som ett idéprogram, som behöver kompletteras med sakpolitiska sjökort inom våra politiska områden.* ATT styrelsen äger dessa sakpolitiska sjökort och skall uppdatera dessa efter behov.* ATT styrelsen ska göra sakpolitiska ställningstaganden utifrån idé-/principprogrammet, under beaktande av allmänna politiska strömningar inom organisationen, samt händelser i omvärlden.* ATT arbeta för att renodla principprogrammet till ett idéprogram fritt från sakpolitiska ställningstaganden* ATT partiledningen har ansvar och uppgift att göra sakpolitiska utspel utifrån sin tolkning av sjökorten och idéprogrammet.

5. TeckningsrättStyrelsen uppdaterar teckningsrätten så att Piratpartiet tecknas av Rick Falkvinge (720121-4819), Anna Svensson (800908-5583) och Mårten Fjällström (770929-8934) var för sig, samt i övrigt av tre styrelseledamöter i förening.6. Valtaktiskt samarbeteKen Swedenborg har inkommit med en motion om "valteknisk samverkan mellan Sveriges mindre demokratiska partier", och har bett styrelsen att ändra kallelsen till medlemsmötet i oktober så att motionen tas upp.Styrelsen beslutar* att Piratpartiet inte ska ingå något valtekniskt samarbete (i form av gemensamma valsedlar eller liknande) på vare sig riks-, landstings- eller kommunnivå i de allmänna valen år 2010.* att Ken Swedenborgs motion inte tas upp på medlemsmötet i oktober.

7. NätneutralitetStyrelsen beslutar att Piratpartiet tar ställning för nätneutralitet. Med begreppet nätneutralitet menar vi* Internetanvändare har rätt att ta del av, sända och motta innehåll efter eget val;* Internetanvändare har rätt att använda och köra allt innehåll, alla applikationer och alla tjänster;* Internetanvändare har rätt att koppla upp sitt val av mjukvara eller hårdvara som inte skadar nätverket;* Internetanvändare har rätt till alternativ och konkurrens bland nätleverantörer, applikations- och tjänsteleverantörer, och innehållsleverantörer;* Internetanvändare har rätt till en Internetuppkoppling som är fri från diskriminering med avseende på typ av applikation, tjänst eller innehåll eller baserat på avsändar- eller mottagaradress. Bredbandsleverantörer får inte blockera eller degradera trafik över deras nätverk, eller plocka fram vinnare genom att favorisera visst innehåll eller vissa applikationer framför andra i anslutningen till abbonenternas hem. Inte heller får de missgynna en internettjänst bara för att den konkurrerar med en liknande tjänst som de själva erbjuder;* De som erbjuder internetaccess måste vara öppna med sina rutiner för nätverkshantering och internetanvändare har rätt till en internetuppkoppling med en fördefinierad kapacitet och kvalitet.Denna skrivning skall införas i ett sjökort.Här avvek Christian Engström och deltog inte i besluten (med ett undantag vid punkt 10).8. Styrdokument för styrelsen samt Policies för organisationenStyrelsen beslutar att ge följande personer i uppdrag att ta fram förslag på följande dokument till kommande möte:* Styrdokument för styrelsen

(t.ex. om jäv, rutiner för sammankallning, per capsulam, mötesfrekvens och form): Micke, Rick och Björn

* Värderingsdokument / policies

* Organisationsvård (mjuka värderingar): Rick

* Miljöpolicy: Sofia9. Kommande mötesdatum2 november: telefonmöte

5-6 december: face2face-möte

11 januari: telefonmöte

6-7 februari: face2face-möte10. Framtida anställningsprioriteringUnder denna punkt lämnade Anna Troberg och Rickard Olsson sammanträdesrummet och deltog inte i behandling eller beslut. Christian Engström deltog i beslutet per telefon.Följande personer har idag anställningar relaterade till Piratpartiets verksamhet:* MEP (Christian Engström), 100%

* MEP-assistent (Henrik Alexandersson), 100%

* Assistent till gröna gruppen för Piratpartiet (Erik Josefsson), 100%

* Partiledare (Rick Falkvinge), 100%

* Partisekreterare (Mårten Fjällström), 100%

* IT- och driftchef (Rickard Olsson), 50%Styrelsen uttalade som sin åsikt att följande är den ordning som operativa partifunktioner bör anställas i den mån det framgent finns finansiell möjlighet.1. En (1) vice partiledare på halvtid

2. Kampanjledare på halvtid

3. IT- och driftchef från halv- till heltid

4. Samtliga vice partiledare på heltid

5. Ekonomiansvarig på halvtid

6. Kampanjledare från halv- till heltid

7. Ekonomiansvarig från halv- till heltidRick Falkvinge har informerat styrelsen att han kommer att använda ett nyhetsbrev för att uppmana de som idag donerar privat till hans försörjning att styra om dessa donationer till PL2 Anna Troberg när första lönen från EU-parlamentet betalats.11. Ställningstagande: Identitetskontroll är myndighetsutövningStyrelsen beslutar att Piratpartiet tar ställning mot godtyckliga identitetskontroller:Identitetskontroll är ett intrång i den privata sfären och skall vara myndighetsutövning. Myndigheter får delegera krav på identitetskontroll (så som idag sker till exempel med Finansinspektionen och banker). Myndigheter får inte begära eller delegera identitetskontroller där myndighetsuppdraget inte gör att det är oundvikligen påkallat.Legitimationsfri vårdSjukvård ska alltid stå på människans sida, och aldrig på myndigheters sida. Därmed skall grundläggande sjukvård (såsom akutvård, primärvård, aborter, etc.) aldrig ha rätt att begära identitetsuppgifter eller -handingar av de människor som söker vård. I undantagsfall i mer avancerad vård kan det finnas medicinska skäl (tex patientsäkerhet) som föranleder personkontroll. I övrigt skall grundregeln vara rätten till anonym sjukvård.Legitimationsfria resorRätten att resa fritt inom landet utan myndighetsinblandning är central i ett fritt samhälle. Transportbolag skall inte ha rätt att kräva legitimation för att kunna resa. Resor som korsar landsgränsen kan kräva identitetskontroll enligt gällande regler för gränsskydd."När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas."

- Piratpartiets principprogram v 3.3Detta ställningstagande skall införas i sjökort.Sofia Dahlgren reserverade sig mot beslutet med motiveringen att hon anser frågan om legetimationsfri vård för stor för styrelsen att fatta beslut om. Hon hade önskat se mer diskussion bland medlemmarna för att få tydligare beslutsunderlag innan beslut i den omfattning som detta innebär fattas.Samtliga beslut på mötet utom detta var enhälliga.Mötet Avslutades.Justerat: Rickard Olsson

Justerat: Anna Troberg


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #172004
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 01:44

Dokument som användes som underlag på punkten 2. Riksdagsvalsedlars utformning
Bifogade filer
Filtyp: pdf Simuleringar primärval.pdf (103.8 KB, 670 visningar)


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
J. C. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 176
Reg.datum: Oct 2008

Länk: #172006
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 02:18

Citat:
Styrelsen beslutar att kvotera riksdagsvalslistorna med en könsfördelning på 30/70.


Är detta bara en vag skrivning, eller är det verkligen meningen att vi ska kvotera ner antalet kvinnor på listan ifall de skulle råka överstiga 30%? Man kan även fundera över vilket av könen det talas om i vilken procentsats.Citat:
De som erbjuder internetaccess måste vara öppna med sina rutiner för nätverkshantering och internetanvändare har rätt till en internetuppkoppling med en fördefinierad kapacitet och kvalitet.


Det känns som att detta även skulle gälla privatpersoner som t ex delar ut sin Ipredia-uppkoppling och skulle i praktiken, om jag uppfattar beslutet rätt, innebära att de måste berätta att de prioriterar sin egen trafik framför andras. "De som erbjuder internetaccess" borde vara mer definierat än så. Lite för sent just nu för att jag ska kunna komma med eget förslag.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #172007
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 02:59

Citat:
Jimmy Callin (2009-Oct-07)är det verkligen meningen att vi ska kvotera ner antalet kvinnor på listan ifall de skulle råka överstiga 30%?


Nejnej, allt det betyder är att inget kön får ha mindre än 30%


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #172008
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 03:40

Jag tänkte jag skulle ställa en fråga här som jag tog i skypen tidigare ikväll.Vad händer om 7 utav de tio rikskandidaterna är kvinnor? Dessa 7 kvinnor kommer ju i så fall finnas med på alla fem listorna och därmed kommer var enskild lista ta sig över 30%-gränsen, även om ingen av de tolv lokala namnen är kvinnor. Men om man tittar på vår totala mängd kandidater skulle det kunna innebära att endast 7 av 70 kandidater (10 rikskandidater +5*12 distriktskandidater) var kvinnor. Dvs endast 10%.Ska minst 30% förstås som att det ska vara minst 30% på de enskilda listorna, eller ska det förstås som att det bland det totala antalet kandidater ska finnas minst 30% kvinnor? Eller ska det tolkas som att det ska finnas minst 30% kvinnliga kandidater på var enskilt list och att det totala antalet kvinnliga kandidater ska vara minst 30%?Alltså, vilken av följande tolkningar är korrekt:a) Minst 30% kvinnliga kandidater på var enskild lista

b) minst 30% kvinnliga kandidater av det totala antalet kandidater

c) Minst 30% kvinnliga kandidater på var enskild lista samt minst 30% kvinnliga kandidater av det totala antalet kandidater


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #172010
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 05:32

Citat:
Mab (2009-Oct-07)Alltså, vilken av följande tolkningar är korrekt:a) Minst 30% kvinnliga kandidater på var enskild lista

b) minst 30% kvinnliga kandidater av det totala antalet kandidater

c) Minst 30% kvinnliga kandidater på var enskild lista samt minst 30% kvinnliga kandidater av det totala antalet kandidater


Till att börja med är ingen av tolkningarna korrekt, i det att styrelsen aldrig har uttalat sig om vilket kön som ska gynnas eller missgynnas. Könsfördelningen ska ligga mellan 30% och 70% med avseende på båda könen. Det är principiellt viktigt att beslut inte formuleras med avseende på utpekade grupper, och vi vet inte ännu hur fördelningen ser ut bland dem som tänker kandidera i primärvalet.För att svara på metodfrågan, så framgår av simuleringsunderlaget som styrelsen refererar till, att listorna tas fram så att könsfördelningen alltid ligger inom detta intervall, oavsett hur många kandidater på listan man betraktar (sett från förstaplatsen). Det gäller både den nationella topplistan och de geografiska slutlistorna.De tio toppnamnen kommer alltså att vara inom denna fördelning, som placeras ut på uddaplatserna 1-19 på de lokala listorna. När de lokala namnen fylls på, så kommer listan sammantaget att hålla sig inom fördelningen 30-70.Källkod för listframställningen, som användes som underlag till styrelsemötet (där styrelsen valde en specifik metod av flera), kommer att publiceras innan primärvalet börjar.


   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Erik Hogenskiöld Inte uppkopplad
 
Inlägg: 25
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #172011
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 05:57

Citat:
Björn Odlund (2009-Oct-07)
Citat:
Jimmy Callin (2009-Oct-07)är det verkligen meningen att vi ska kvotera ner antalet kvinnor på listan ifall de skulle råka överstiga 30%?


Nejnej, allt det betyder är att inget kön får ha mindre än 30%


Trots detta så framhäver länkad simulering kvinnor specifikt. Hur förklarar du det?
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #172016
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 07:55

Citat:
Erik Johansson (2009-Oct-07)Trots detta så framhäver länkad simulering kvinnor specifikt. Hur förklarar du det?


Simuleringen (de olika kvoteringsgraderna) lyfter fram dem, vars position har höjts som en del av simuleringens kvoteringsalgoritm. Du ser t.ex. aldrig en sådan markering av Anna Troberg, som hamnade på #2 i råresultatet.


   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Erik Hogenskiöld Inte uppkopplad
 
Inlägg: 25
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #172020
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 08:53

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Oct-07)
Citat:
Erik Johansson (2009-Oct-07)Trots detta så framhäver länkad simulering kvinnor specifikt. Hur förklarar du det?


Simuleringen (de olika kvoteringsgraderna) lyfter fram dem, vars position har höjts som en del av simuleringens kvoteringsalgoritm. Du ser t.ex. aldrig en sådan markering av Anna Troberg, som hamnade på #2 i råresultatet.


Något annat skulle framstå som konstigt. Det kallas inte rådata utan anledning. Vad jag ifrågasätter är den manipulerade datan i anslutning till Björn Odlunds kommentar om att kvotering gäller såväl kvinnor som män, när den i själva verket, rent statistiskt, gäller kvinnor och kvinnor endast.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #172030
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 09:57

identitetsfri vård?Man använder ID koll för att styrka att personen är personen och att man skriver i dennes journaler..... Det är en nödvändig grej att göra då Journalerna är faktiskt MER skyddade än vår heliga medlemsmatrikel.........

Man kan inte Behandla Jon Doe då Jhon Doe inte har någon journal att skriva i eller en journal man kan läsa om vad han har fått för behandling.

Inom vården är det nästan det enda stället jag frivilligt uppmanar till ID koll..Nä styrelsen tänk om tänk rätt och tänk länge!


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-09-07 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 7 2009-09-29 13:38
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 10:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 23:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com