Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009
Standard Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-21, 14:17

Det är inte ofta man tuggar igenom en doktorsavhandling på 584 sidor och i ämnet juridik har det definitivt aldrig hänt mig. Jag är dock djupt imponerad. Jurister har ett fullständigt opartiskt förhållande till ämnet och det är välgörande i en debatt, där foliehattar gör sig breda. Den som vill lära sig om hur patentsystemet fungerar har här en guldgruva att ösa ur och på svenska också.
BENGT DOMEIJ LÄKEMEDELSPATENT
PATENT PÅ LÄKEMEDEL I EUROPA UR ETT RÄTTSVETENSKAPLIGT OCH RÄTTSEKONOMISKT PERSPEKTIV
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.1060...delspatent.pdf

Läkemedelsbolagens beroende av patent kommenteras i en tråd bredvid och det är uppenbart att mer än 2/3 av våra läkemedel inte skulle ha utvecklats utan patent.

1. Jag har tidigare tyckt att uppgiften att endast 15% av intäkterna hos de framgångsrika läkemedelsbolagen läggs ner på forskning är skumt, för den totala lönsamheten är som i andra branscher. Marknadsföring kostar ungefär som vilket annat varumärkes företag som helst. Man borde tjäna mera pengar helt enkelt. Jag har kollat tidigare och funnit att man köper in forskning genom att köpa andra bolag och det skulle medföra kanske ytterligare 5% i FoU.(Denna post varierar dock från år till år.)
Men på sidan 13 finns en förklaring.
Citat:
En annan undersökning visade att det i mitten av 1980-talet i genomsnitt tog tolv år och kostade 231 miljoner dollar av 1987 års värde, att utveckla ett nytt läkemedel fram till marknadsintroduktion. Siffran inkluderade kostnader för de projekt som avbrutits under FoU-processen och räntekostnader för forskningsinvesteringarna. Om man uppdaterar siffran till dagsläget blir den genom¬snittliga kostnaden mer än 300 miljoner dollar för att utveckla ett nytt läkemedel. När kostnader för avbrutna projekt slogs ut på de nya substanser som företaget marknadsintroducerade, uppgick kostnaden per framgångsrikt projekt i den prekliniska forskningen till 156 miljoner dollar och kostnaden för den kliniska forskningen till 75 miljoner dollar per projekt. Den prekliniska forskningen genomförs före den kliniska forskningen. Det innebar att summan 156miljoner dollar till 58 procent bestod av kapitalkostnader, medan summan 75miljoner till 38 procent bestod av kapitalkostnader.43
I bolagens redovisningar så hanteras inte kapitalkostnader under FoU rubriken och heller inte kostnader för företagsköp, men det innebär inte att kostnaderna inte finns.
En annan förklaring är givetvis att det i omsättningssiffrorna finns läkemedel med låga marginaler som saknar patentskydd.

Några övriga noteringar:

2. Om risker
Citat:
Endast 2-5% av uppfinningarna sedan leder till skyddade produkter?
3. Om konkurrensen inom branschen
Citat:
Undersökningen visar att patent inom läkemedelsområdet vanligtvis inte hindrar konkurrenter från att utveckla ett konkurrerande läkemedel. Ett patent skapar ingen egentlig monopolposition i förhållande till andra forskande företag, utan istället en strävan till produktdifferentiering. Det utvecklas kon¬kurrerande s.k. "me-too" läkemedel (likartad terapeutisk effekt, men inte samma substans). Patenten hindrar de konkurrenter som skulle ha önskat att marknadsintroducera en identisk substans, men hindrar sällan företag som vill utveckla en ny konkurrerande produkt på samma marknad.
Detta är väl en riktig käftsmäll på en ultrakapitalist som Rick. Konkurrens hindras inte av läkemedelspatent

3. Om branschstrukturen
Citat:
Det har uppskattats att det inom läkemedelsbranschen finns ungefär 100 marknader med priskonkurrens.15
Ett speciellt drag hos läkemedelsbranschen är att det finns ett litet antal stora företag, ett stort antal små företag och nästan inga medelstora företag.16
Här ser vi resultatet av att storföretagen köper upp bolag inklusive forskningsportföljer

4. Om vad läkemedlen kommer ifrån
Citat:
En annan undersökning har visat att av de nya läkemedel som mellan åren 1960 till 1983 introducerades i Storbritannien hade 95 procent uppfunnits på läkemedelsföretag.23 Det finns ofta ett utvecklat samarbete mellan akademiska forskare och läkemedelsföretag, men den drivande kraften kommer från företaget.24
Jag undrar om det ser likadant ut i Sverige? Jag är aktiv i åtskilliga företag som uppstått ur akademia

5. Om pris och generika
Citat:
Nya och bättre produkter är det viktigaste konkurrensmedlet för forskande läkemedelsföretag. Priset spelar en jämförelsevis liten roll. Stora samhällsekonomiska fördelar med ett bättre läkemedel (kortare vårdtider och mindre bortfall av arbetskraft) samt betydelsen som hälsa har för livskvalitén, gör att även små terapeutiska förbättringar kan ge stora vinster för företagen. Möjligheten till höga vinster motsvaras av höga utvecklingskostnader. Globalt ligger forskningsbudgeten inom läkemedelsbranschen på mellan 15-20 procent av företagens totala omsättning
När patentet går ut sjunker priset kraftigt tack vare generika till ca 1/3
Originalprodukten steg med 7 procent i pris under det första året med konkurrens och ytterligare med 4 procent året därefter. Författarnas förklaring till att de innovativa läkemedelsföretagen inte sänkte priset var att det uppstod en segmenterad marknad. Det fanns två grupper av köpare dels priskänsliga köpare, dels köpare med stark varumärkeslojalitet. Sjukhus och andra köpare av stora kvantiteter tillhörde den första gruppen, medan enskilda personer och privatpraktiserande läkare tillhörde den andra.29 De forskande företagens prisstrategi bygger på, även om man inte medger att så är fallet, att de under alla förutsättningar kommer förlora den mest priskänsliga delen av marknaden till generiska preparat. En prissänkning skulle i så fall bara medföra att vinsten reducerades på den återstående försäljningsvolymen, där försäljningen kan baseras på det under patenttiden etablerade varumärket.30
Det går således inte att bygga upp dessa lönsamma varumärken i en konkurrensutsatt marknad som Richie tycks tro.

6. Om sjukdomarna
Citat:
Arbetsfältet för läkemedelsforskningen är nästan oändligt stort. Av 30000 kända sjukdomar kan man i dagsläget bara behandla ett par tusen med läkemedel. De allra flesta sjukdomar är dock så ovanliga att det inte ekonomiskt lönar sig att utveckla nya läkemedel. En lärobok i medicin visar att det finns ungefär 100 eller kanske 150 vanliga sjukdomar och det är kring dessa läkemedelsindustrin forskar.38
7. Om nedlagda projekt.
Citat:
Under slutet av undersökningsperioden, som varade fram till 1989, avbröts 43 procent av ekonomiska skäl, 31 procent beroende på bristande effektivitet och 21 procent beroende på bristande säkerhet.
Det är här som piratpartiets socialiserade FoU blir så förödande, Staten har ju inget incitament att lägga ner projekt av ekonomiska skäl

Men det kanske viktigaste för framtiden är EU domstolens syn på patenträtten. Vi är nog väldigt många inklusive författaren som anser att samhällsnyttan skall vara kriteriet

Citat:
Men för att kunna genomföra en systematisk teleologisk tolkning måste man av praktiska skäl ofta välja ett perspektiv. I detta avsnitt kommer argumenteras för att patentsystemets mest betydelsefulla ändamål är att främja värdet av den samlade produktionen.
EG-domstolen har dock inte i sina domar använt värdet på produktionen som referenspunkt för patenträtten. I avgörandet Centrafarm v. Sterling, som avsåg patent på läkemedel, uttalades att patenträttens kärna och syfte ? dess "specific subject matter" ? var de möjligheter patenthavare fick att hindra andra från att utnyttja uppfinningen, trots att det kunde leda till en begränsning av handeln mellan medlemsländerna (parallellimport).10 Patenträtten bestod, enligt domstolen, av i huvudsak två delar: dels patent havarens möjlighet att hin¬dra andra från att direkt utnyttja uppfinningen eller att sälja produkter som till¬verkats med hjälp av uppfinningen, dels uppfinnarens rätt till kompensation för sin kreativa insats. Domstolen beskrev därmed patenträtten uteslutande från patent havarens synvinkel, inte från ett samhällsperspektiv. I det senare avgörandet Merck & Co v. Stephar BV, som också avsåg patent på läkemedel, vidareutvecklade domstolen resonemanget kring patenträttens roll:
"[I]n accordance with the definition of the specific purpose of the patent, which has been described above [detsamma som i Centrafarm v Sterling-fallet], the substance of a patent lies essentially in according the inventor an exclusive right of first placing the product on the market. That right ... enables the inventor, by allowing him a monopoly in exploiting his product, to obtain the reward for his creative effort ..."11
Även i senare avgöranden har EG-domstolen definierat patenträtten uteslutande utifrån uppfinnarens intressen av ekonomisk belöning.12 Problemet med en sådan tolkning är att den inte ger någon reell möjlighet att dra slutsatser om hur patenträtten bör utformas.13 Det blir omöjligt att rationellt diskutera patenträttens utformning.14 Uppfinnaren/patent havaren har endast ett intresse: att erhålla så hög avkastning som möjligt på sin ensamrätt, vilket är fullt legitimt och rimligt. Men det är uppenbart att det finns konkurrensbegränsande moment i patenträtten och att de inte kan tillåtas bli hur stora som helst. Konsekvensen av EG-domstolens utgångspunkt blir därför att domstolen och övriga EG-organ förbehåller sig en diskretion att i varje enskilt fall avgöra vad som skall innefattas i patenträtten.
Detta är faktiskt väldigt allvarligt. Det innebär ju att man tycks glida mot upphovsrättslig uppfattning även på patentområdet. Här måste politiska krafter aktiveras. Observera att när domstolen pratar om uppfinnare så är det i praktiken patenträttsinnehavaren som avses


8. Om varför vi har patenträtt
Citat:
En klassiker inom patenträtten är Machlups undersökning av patenträttens historiska och ekonomiska grunder. Machlup fann att patenträtten genom åren förklarats på fyra olika sätt: patent krävs för att uppfinnare inte skall bli bestulna på sin rättmätiga äganderätt; patent är det effektivaste sättet att balan¬sera uppfinnarens belöning mot det ekonomiska värdet av hans uppfinning; patent är det effektivaste och billigaste sättet att stimulera teknisk utveckling; teknisk utveckling främjas av att staten sluter avtal som innebär att uppfinningar offentliggörs i utbyte mot en tidsbegränsad ensamrätt.16 Åtminstone de tre senare grunderna innehåller samhällsekonomiska hänsyn.
Skulle det första skälet breda ur sig så att vi får någon slags upphovsrätt på industriuppfinningar... Tanken är verkligen skrämmande

9. Om balansen mellan original och kopior
Citat:
Ett ytterligare skäl till att inte behandla intresseavvägningen mellan forskande läkemedelsföretag och generika tillverkare är att alternativen är tydliga. Vill man att mer resurser investeras i utveckling av nya läkemedel, bör patentinnehavarnas och därmed de forskande företagens ställning göras starkare. Men är det så att billigare läkemedel är det viktigaste, bör generika tillverkarnas ställning stärkas
Observera det direkta sambandet mellan patent och att läkemedlet utvecklas som kommenterats tidigare.
Man kan här tydligen inom systemet fininställa hur mycket utveckling man vill ha.

10. Om värdet om informationen i patentdatabasen
Citat:
Det övergripande syfte som läkemedelsföretagen har när de använder patentregistren är att undersöka vilka möjligheter till kommersiell framgång som finns för dem inom ett terapiområde. Avgörande för bedömningen är inte primärt den absoluta tekniska svårighetsgraden, utan snarare den relativa svårighetsgraden, dvs. företagets möjligheter att nå framgång jämfört med konkurrenternas motsvarande möjligheter. Härvidlag innehåller patentregistren mycket värdefull information, eftersom det går att analysera enskilda konkurrenters forsknings- och marknadsstrategi. Sådan företagsspecifik information finns vanligtvis inte tillgänglig någon annanstans än i patentregistren.
Många har i debatten hävdat att denna del av patentsystemet är av mindre intresse! Som forskningsledare delar jag inte deras uppfattning. Omkring 80% av vår tekniska kunskap finns i registren.

Jag stannar där för författaren går igenom varje enskild skruv i patentsystemet och den intresserade kan läsa själv.
Det både går och är nödvändigt att då och då skruva på systemet för att öka verkningsgraden. Marknadsekonomi är sedan det effektivaste systemet att allokera resurser i samhället.

Ovanstående är resultatet av ett sängliggande pga av en förkylning i ett tropiskt land. Det blev lite långt!

EDIT För att underlätta användandet som källhänvisning har jag numrerat observationerna
Har också renodlat så att detta enbart handlar om en avhandling.


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #182467
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-22, 01:24

Har renodlat denna post till att enbart gälla avhandlingen som nämns i rubriken. Har tagit bort lakemedelsanalytikens syn på biotech och lägger den i en ny tråd


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Simon B. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 35
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #182693
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-22, 23:15

Först; tack för bra gräv RUTROS!
Jag vill däremot propagera för mera kritiskt tänkande än vad jag *tror* att du använt. Lite är det kanske ditt deklarerade intresse som vad jag förstått är att bevara patent. Om det är ok att fråga -- Har du gjort ekonomisk vinning tack vare, eller i koppling till, patent i din inblandning i företag som uppstått ur akademia?


Citat:
Jurister har ett fullständigt opartiskt förhållande till ämnet och det är välgörande i en debatt, där foliehattar gör sig breda. Den som vill lära sig om hur patentsystemet fungerar har här en guldgruva att ösa ur och på svenska också.
Jag vill vara säker på att jag förstår detta rätt; du hävdar att jurister är opartiska i allmänhet, åtminstone när det gäller en situation som den ovan, när de skriver en bok i ämnet patent?

Min gissning skulle annars vara att jurister till åtminstone någon del håller andra jurister om ryggen. Om jag vore jurist skulle jag antagligen undermedvetet vara övertygad om att jurister är bra och att en ökning av antalet lagar och antalet jurister är neutralt och inte fel i sig. Där tror jag att jurister i allmänhet inte är opartiska alltså.

Samt att den som skriver en bok/doktorsavhandling har något slags syfte med den. Ett uppslag är att gräva i dennes handledares intressen, samt skribentens egna intressen, för att se varåt sympatierna verkar luta. Jag skulle helst ha en sådan bakgrund i åtanke innan jag sätter mig att läsa sådana 500 sidor. Jag är glad att du rekommenderar doktorsavhandlingen, tack för det. Det vore önskvärt att fler satte sig in i patent lite djupare än vad som verkar vara den allmänna känslan av hur det ligger till. Var avhandlingen någorlunda lättläst - har du några förslag på förkunskapskrav för att kunna ta till sig texten?


Om patentsystemet ska kunna behållas så måste det förstås ge fler fördelar än nackdelar. Det tycks vara läkemedelsindutrin där det finns mest utrymme för patentförespråkarna. Kanske att ett onödigförklarande av patent för medicinsk forsknings skull, skulle kunna innebära att hela systemet är onödigt? (Men kan flera generationer ha tänkt så fel angående patent?)
1. Det ekonomiska kring vilka medicinforskningsprojekt som når fram och vilka som stoppas får någon annan uttala sig om.

2. Att patent gör nytta genom att på bra sätt samla ihop civilisationens totala tekniska framsteg låter bra. Här borde det gå att få fram källor på att patentdatabaserna faktiskt används och gör nytta på det sätt som tänkts? Kanske att akademia är duktiga på att hitta kunskap från patentbrev - kan någon berätta om detta?
Vad jag förstått var spridandet av kunskap en av de viktigaste grundtankarna med patent, eller om inte annat en av de mest populära slagorden när det funnits ekonomiska eller karriäristiska orsaker till att vilja utöka patentens räckvidd och betydelse (=omsättning i branschen av byråkrater, advokater och patentportfölj-ägare). Om det inte går att försvara denna nyttopunkten med patent, vad gör vi då?

3. Det brukar sägas att patent gör att kunskapen lockas fram i ljuset -- att utan patent skulle denna kunskap istället hållas som väl skyddade företagshemligheter. På annat håll brukar sägas att forskningsframsteg ofta görs av flera olika forskningsgrupper och inom ett intervall av några få år. Dessa forskningslag brukar påstå att de inte spionerat på varandra. Bör man anta att det fungerar annorlunda på medicinföretagets forskningsavdelning än det gör inom akademia, dvs att företagen inte inom liknande tidsrymd skulle komma på liknande upptäckter som annars idag kommer ut via patentbreven? (Kan man också anta att utan patentbrev så skulle dessa medicinföretag lida brist på det lagliga "industrispionage" dem emellan som möjliggörs av läsning av en konkurrents patentbrev?)
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Simon B. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 35
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #182698
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-22, 23:25

KTH har förresten något problem med sin webbsajt; länken i toppen funkar inte och sökning hos KTH ger också trasiga länkar. Avhandlingen tycks finnas här: http://www.kth.se/polopoly_fs/1.10601!domeijlakemedelspatent.pdf (daterad 1998, så verkligheten kanske har hunnit ändra sig på 10 år?)

Google rankar http://www.solidaritetshuset.nu/usrd/ydh451.pdf högre än Domeij:s egen avhandling, när man söker på "Domeij lakemedel Patent pdf" och doktorsavhandlingen nämner för och nackdelar med patent i avsnitt 2.3. Vem blir först med att kommentera den?
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #183545
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-27, 04:10

Citat:
Simon B. (2009-Nov-23)
Först; tack för bra gräv RUTROS!
Jag vill däremot propagera för mera kritiskt tänkande än vad jag *tror* att du använt. Lite är det kanske ditt deklarerade intresse som vad jag förstått är att bevara patent. Om det är ok att fråga -- Har du gjort ekonomisk vinning tack vare, eller i koppling till, patent i din inblandning i företag som uppstått ur akademia?

Citat:
Jurister har ett fullständigt opartiskt förhållande till ämnet och det är välgörande i en debatt, där foliehattar gör sig breda. Den som vill lära sig om hur patentsystemet fungerar har här en guldgruva att ösa ur och på svenska också.
Jag vill vara säker på att jag förstår detta rätt; du hävdar att jurister är opartiska i allmänhet, åtminstone när det gäller en situation som den ovan, när de skriver en bok i ämnet patent?
Min gissning skulle annars vara att jurister till åtminstone någon del håller andra jurister om ryggen. Om jag vore jurist skulle jag antagligen undermedvetet vara övertygad om att jurister är bra och att en ökning av antalet lagar och antalet jurister är neutralt och inte fel i sig. Där tror jag att jurister i allmänhet inte är opartiska alltså.
Samt att den som skriver en bok/doktorsavhandling har något slags syfte med den. Ett uppslag är att gräva i dennes handledares intressen, samt skribentens egna intressen, för att se varåt sympatierna verkar luta. Jag skulle helst ha en sådan bakgrund i åtanke innan jag sätter mig att läsa sådana 500 sidor. Jag är glad att du rekommenderar doktorsavhandlingen, tack för det. Det vore önskvärt att fler satte sig in i patent lite djupare än vad som verkar vara den allmänna känslan av hur det ligger till. Var avhandlingen någorlunda lättläst - har du några förslag på förkunskapskrav för att kunna ta till sig texten?
Det är bra att du är källkritisk, det är jag också. De som ägnar sig åt forskning har det i blodet. Det är dock inte något utmärkande drag i piratpartiets hållning i patentfrågan. Jag tycker att ditt påstående att jurister på något sätt skulle vilja driva fram lagar för att få mer att göra är ganska befängt. Deras intresse borde snarast ligga i att de blir så svårtolkade som möjligt. Men så är det inte.
Jag liksom pensionsfonderna har investerat i start ups på läkemedelsområdet. Jag är inte och har aldrig varit ekonomiskt direkt beroende av patentsystemet. Vill däremot att så mycket ny teknik som möjligt skall komma fram. En doktorsavhandling är per definition aldrig partisk i så motto att den som disputerar fritt skulle kunna driva någon tes. Det ser opponenterna till vid disputationen. Då granskas "bevisen" Jag hittar inget ställningstagande om patentsystemet skall avvecklas eller inte i denna avhandling, bara en genomgång över hur det juridiskt fungerar och utvecklas.
Jag tycker jurister är generellt bra på att sortera argument i både för och emot. Du kan jämföra med Ricks argumentering eller de källor som han åberopar. Avhandlingen har givetvis både lätta och svåra avsnitt. Läs de inledande delarna av kapitlen och strunta i alla domstolsutslag så går det hyfsat enkelt att läsa utan förkunskaper. Sedan är det så med patentsystemet att det är en dynamisk process, om det inte har önskad effekt korrigeras systemet genom att lagarna justeras, man väger in etiska moment. Korrigerar om konkurrensen blir lidande etc Vi som vill behålla systemet har inga problem att diskutera justeringar medan patentallergikerna är helt dogmatiska.

Citat:
Om patentsystemet ska kunna behållas så måste det förstås ge fler fördelar än nackdelar. Det tycks vara läkemedels indutrin där det finns mest utrymme för patentförespråkarna. Kanske att ett onödigförklarande av patent för medicinsk forsknings skull, skulle kunna innebära att hela systemet är onödigt? (Men kan flera generationer ha tänkt så fel angående patent?)
Som forskningen visar å är patent nödvändiga för att få fram vissa typer av satsningar, läkemedel är en av dessa, men det finns mängder av exempel från alla teknikområden. För att göra en förenkling om något tar längre tid en 3 år att sätta på marknaden, är dyrt och har teknisk risk så behövs oftast patent för att få fram utvecklingen.

Citat:
1. Det ekonomiska kring vilka medicinforskningsprojekt som når fram och vilka som stoppas får någon annan uttala sig om.
2. Att patent gör nytta genom att på bra sätt samla ihop civilisationens totala tekniska framsteg låter bra. Här borde det gå att få fram källor på att patentdatabaserna faktiskt används och gör nytta på det sätt som tänkts? Kanske att akademia är duktiga på att hitta kunskap från patentbrev - kan någon berätta om detta?
I punkt 10 ovan anges ett skäl. Det skrivs inte så mycket om detta beroende på att effekten så att säga är dubbel till sin natur. Utan patent har företagen ingen som helst anledning att offentliggöra sin framsteg. Varför skulle de gynna sina konkurrenter? Eller hur?

Med patent tvingas de att offentliggöra sina uppfinningar och kan då lika gärna berätta om dom för att få PR OCH STATUS.
Det som är hemligt gynnar inte framåt skridande. Patenten skapar fri information som ju är vad piratpartiet vill. Informationen är fri att utnyttja för alla, men temporärt förhindras företag att åka snålskjuts på andras investeringar i FoU.

Citat:
Vad jag förstått var spridandet av kunskap en av de viktigaste grundtankarna med patent, eller om inte annat en av de mest populära slagorden när det funnits ekonomiska eller karriäristiska orsaker till att vilja utöka patentens räckvidd och betydelse (=omsättning i branschen av byråkrater, advokater och patentportfölj-ägare). Om det inte går att försvara denna nyttopunkten med patent, vad gör vi då?
3. Det brukar sägas att patent gör att kunskapen lockas fram i ljuset -- att utan patent skulle denna kunskap istället hållas som väl skyddade företagshemligheter. På annat håll brukar sägas att forskningsframsteg ofta görs av flera olika forskningsgrupper och inom ett intervall av några få år. Dessa forskningslag brukar påstå att de inte spionerat på varandra. Bör man anta att det fungerar annorlunda på medicinföretagets forskningsavdelning än det gör inom akademia, dvs att företagen inte inom liknande tidsrymd skulle komma på liknande upptäckter som annars idag kommer ut via patentbreven? (Kan man också anta att utan patentbrev så skulle dessa medicinföretag lida brist på det lagliga "industrispionage" dem emellan som möjliggörs av läsning av en konkurrents patentbrev?)
Man måste skilja noga mellan upptäckter, som ju inte är patenterbara och den teknisk/ekonomiska konsekvensen av upptäckterna som ju patent handlar om. Det är riktigt att efter en ny upptäckt väcks intresset och man uppfinner oberoende av varandra flera nya tillämpningar.
Sedan går en ganska lång tid 10 tals år euforin avtar medan man studerar vad som är möjligt att förverkliga. Det kan vara att kompletterande tekniker inte finns eller är för dyra.Kunderna kan vara ointresserade. Faktum är att dessa tidiga patent oftast i praktiken vare sig medför hinder för någon eller inkomst för uppfinnaren. Så småningom börjar emellertid någon tro på en framgång och står inför ett investeringsbeslut på kanske 6års utvecklingstid och x100 millioner up front. Det är här som patenten har sin stora effekt. De hjälper till att få upp pengarna på bordet. Man kan inte motivera investeringsbeslutet om en konkurrent kan kopiera konceptet på 6 månader och sälja motsvarande produkt betydligt billigare för att han inte har behövt lägga x100 miljoner på utveckling.

I min värld finns hur mycket visioner och ide´r som helst. Läs gamla science fiction berättelser så känner man igen en hel del. Bristvaran är att någon vågar sätta till de pengar och ta den risk som behövs. (plus givetvis en driftig entreprenör). Det är så som patent främjar utvecklingen i samhället, inte att någon sitter i sin kammare och är skit smart. Hela historien är full av exempel på detta från Nobel och SKF till Tetrapak. Det är en stor skillnad mot gentemot upphovsrätten.


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Simon B. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 35
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #183590
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-27, 10:48

Bra svarat.

Jag håller med om att jurister typiskt är intelligenta och bra på att bena upp problem. Däremot är jag fortfarande ganska säker på att en "typisk jurist" ser saker från sin branch:s synvinkel, som jag anser är begränsande. Detta vore bara mänskligt. Lite relaterat är anekdoten/statistik-berättelsen om att många Harvard-studenter som intervjuas första året säger att de ska ut och rädda världen och aldrig i livet vill jobba för en Law firm som skyddar maschettbrottslingar, medan de tills slutåret har fått en "mer nyanserad" bild av rätt och fel: om det inte finns en lag och ingen vill vittna emot en klient, så knuffas den etiska aspekten mer i skymundan. Jag säger inte att manschetterna inte ska beskyddas; utan vill peka på att människor byter åsikt baserat på sin omgivning och möjligheter till personlig vinning.

Citat:
Man måste skilja noga mellan upptäckter, som ju inte är patenterbara och den teknisk/ekonomiska konsekvensen av upptäckterna som ju patent handlar om.
Hur skiljer man på upptäckter och det som är patenterbart? Inte icke-upptäckter, turligt nog. Enligt PRV http://www.prv.se/Patent/Att-tanka-p...te-patenteras/ gäller
Citat:
Enligt patentlagen kan en uppfinning inte enbart utgöras av:
1.en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2.en konstnärlig skapelse,
3.en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
4.en presentation av information.
5.ett sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.
Det går troligen att patentera en kombination av saker på listan ovan och någonting som inte nämns i listan ovan. Vidare mer eller mindre krävs uppfinningshöjd - vara icke-uppenbar för en fackperson, vara en ny upptäckt, kunna "tillgodogöras industriellt".

PRV klassificerar väl patent i olika kategorier. Finns det någon statistik över vad som de facto patenterats förr och hur trenden ser ut nu?
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
RikMatts Inte uppkopplad
 
RikMattss avatar
 
Inlägg: 1 776
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #183632
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-11-27, 16:16

Denne Machlup är noterad och skall kollas upp.

Jag har varit lite skeptisk till Domeij, därför att han sitter lite i elfenbenstornet, och har väl aldrig blivit "down and dirty", vare sig med att skriva, bedöma eller nyhetsgranska en patentansökan.

Men jag skall läsa avhandlingen.


----------------------------------------------------------------
Jag blev och är Bengt Jonsson.

blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #186248
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-12-12, 12:16

Vore kul med lite expertutlåtande. Hur går det


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
cnab Inte uppkopplad
 
Inlägg: 70
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #188352
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-12-27, 12:05

Professor Johan Thyberg - sedan 40 år på Karolinskas Institutet KI - har på eget förlag nyligen gett ut boken "Forskning till salu. En granskning av Karolinska Institutets Dolda agenda" där han på cirka 300 sidor går igenom historien om den tidigare fria forskningen på universiteten till den alltmer kommersialiserade forskningen tack vare patenteringsmöjligheter forskarna fått. Dessa arbetar allt oftare helt öppet för kommersiella företag på skattemedel, inte för samhället, d.v.s. den fria forskningen. Boken är faktiskt rena dynamiteten! Print on demand, Danmark ISBN 978-91-86215-24-8. Tips för Amelia, Christian och Rickard med hopp om Gott 2010!
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Simon B. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 35
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #188361
Standard RE: Läkemedelspatent -fakta från forskningen. - 2009-12-27, 15:14

Jag beställde just boken.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kalla fakta granskar foliehattarna [TV4 Kalla Fakta-Om 11:e september-rörelsen] Simon Strandman Övrig diskussion 203 2010-03-02 22:39
PP och okunnighet om läkemedelspatent Kyano Kunskap och patenträtt 14 2008-09-15 18:22
FRA-lagen hindrar fria forskningen Ravenna PP i media 0 2008-06-16 10:26
WHO ska diskutera rapport om läkemedelspatent Bo Leuf PP i media 7 2006-05-27 14:04Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com