Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009
Standard Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-20, 00:45

Utkast till partiprogram för Piratpartiet i Västra Götaland inför Regionvalet 2010Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi


För detta förslag till Regionpolitiskt partiprogram har vi valt att, utöver de grundläggande principerna om kunskap, kultur och skyddat privatliv, även lägga fokus på rättssäkerhet och vård som en mänsklig rättighet. Det handlar inte om några nya ideologiska ställningstaganden eftersom dessa värderingar redan är en del av partiets nuvarande principprogram, snarare att man skiftar tyngdpunkten till det som är relevant för Regionpolitiken.

Frågan om patienternas rättigheter och rättssäkerheten inom vården ser vi som potentiellt viktigaste frågan i Regionvalet 2010, inte bara i Västra Götaland eller för just Piratpartiet. Den politik som drivits på riksnivå under de senaste 4 åren när det gäller sjukförsäkring och den allt hårdare inställningen till de sjukskrivna har gjort frågan om patienträttigheter viktigare än någonsin. Det handlar inte om att verka för att fler får bidrag, det handlar om att stärka rättssäkerheten inom vården och garantera den mänskliga rätten till vård.

Samtidigt behöver vi vara försiktiga när vi debatterar vård och ödmjuka inför faktumet att sjukvården i regionen utgörs av oerhört kompetent personal och att ansvaret för människors liv ligger i deras händer varje dag. Därför bör vi aldrig ha en retorik som utgår ifrån sjukvårdspersonalen som motståndare eller hinder för patienternas rättigheter. För de situationer då patienter och sjukvårdspersonalens intressen står i konflikt med varandra behöver vi därför se lika mycket till sjukvårdspersonalens rättigheter som patienternas.

Vi behöver också vara ödmjuka inför vårdfrågornas komplexitet och hur de berör både vårdpersonal och patienter på ett sätt som vi aldrig kan veta bättre än dem. Det är därför väldigt viktigt att inför alla ställningstaganden hålla en öppen dialog med berörda parter och dess företrädare för att förutse konsekvenserna så korrekt som möjligt. Samtidigt ger det oss en möjlighet att förankra våra ställningstaganden redan innan vi tagit dem och visar då på både lyhördhet och respekt för dem som vår politik berör.

Andra frågor som är aktuella i samhällsdebatten redan nu och som vi tror kommer fortsätta vara aktuella genom hela valkampanjen är de om papperslösas rätt till vård och integritetsfrågor inom vården i allmännhet. Överhuvudtaget verkar de frågor som är aktuella inom Regionpolitiken ligga väldigt nära våra grundläggande principer om integritet, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, och vår strategi är naturligtvis att nyttja det till fullo.

Hur vi agerar om vi kommer in i regionfullmäktige är extremt svårt att förutsäga. I Västra Götalandsregionen gäller inte de nationella spelreglerna. Dels så har Sjukvårdspartiet suttit på nyckelmandat, dels så har S, C och FP samregerat under de 2 senaste mandatperioderna. Det verkar finnas en viss önskan hos allianspartierna att agera som på riksnivån, men man ska inte utesluta att nuvarande allians håller. Det kan också tänkas att nya konstellationer uppstår för att förhindra att Piratpartiet hamnar i någon maktställning. Det finns många extremt välbetalda jobb för politiker i ledningen för regionen och kraven på kompetens är inte speciellt högt ställda. Det gör att vi med vår profil kan upplevas som ett hot av de etablerade partierna.

Sammanfattningsvis så har vi ett smalt program som är ett derivat av Piratpartiets principprogram med extra tyngd lagd på de frågor som vi finner är mest relevanta för Regionpolitiken. Vi ämnar få vår vilja fram genom en vågmästarställning mycket lik den Piratpartiet har för riksdagen med undantag för en stark lokal politisk organisation som ska passas in i balansvågen.


Patienträtt är en medborgarrätt


När vi blir sjuka och står i behov av vård, då ligger våra liv bokstavligt talat i händerna på vårdgivaren. Att alla som står i behov av vård har rätt till vård har länge varit självklart och det är naturligtvis så än idag.

Den som avgör huruvida man står i behov av vård är vårdgivaren, för vem skulle annars vara mer lämpad att göra den bedömningen? Dock är ju även de människor som kan göra misstag. Ibland är pressen att hålla igen med resurserna väldigt stor och ibland kan faktiskt patienten vara den som känner sig själv bäst. Vilka möjligheter har då patienten att hävda sin rätt?


Vi i Piratpartiet ser en rad problem med rättssäkerheten inom vården idag som vi vill göra något åt:

Problem: Idag särbehandlas anmälningar till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) beroende på om anmälan kommer från enskild eller från Socialstyrelsen. HSAN är den instans man gör sin anmälan till när man anser att någon anställd inom vården (gäller både privat och offentlig) begått ett fel. Anmälan från enskild begränsas av dagens regelverket till att aldrig leda till mer än erinran eller varning.

Lösning: Gör HSANs befogenheter att döma och utdela disciplinåtgärder oberoende av huruvida anmälan kommer från Socialstyrelsen eller enskild samt utöka HSANs befogenheter till att även kunna vidta åtgärder för rättelse.


Problem: Ordföranden i HSAN är den som enskilt avgör utgången av anmälningar till HSAN i alldeles för stor utsträckning.

Lösning: Begränsa HSAN ordförandens befogenheter till att enbart kunna avgöra själv om anklagelsen gäller mindre förseelse. Mindre förseelse kan anses vara sådan anklagelse som på sin höjd leder till erinran eller varning. I alla andra ärenden bör ett beslut föregås av en överläggning med nämndens ledamöter enligt sedvanliga rutiner för svensk domstol.


Problem: Få känner till sina juridiska rättigheter inom vården och många har inte råd med juridisk rådgivning. När det gäller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är det t.o.m. så att handläggaren är den som ska bistå den enskilde vid överklagandet av sitt eget beslut.

Lösning: Ge alla patienter och anhöriga rätt till gratis och oberoende juridisk rådgivning inför en eventuell prövning av ett ärende hos HSAN eller Länsrätten.


Problem: Som enskild har varken anmälande eller svarande part rätt till juridiskt ombud i HSAN och att på egen hand skaffa sig juridisk representation kan för den enskilde vara mycket kostsamt.

Lösning: Den enskilde, oavsett om denne är anmälande eller svarande part, bör erbjudas gratis och oberoende juridisk representation i ärenden hos HSAN.


Rätten att fatta beslut om sin egen hälsa


Inom sjukvården så är det idag vanligt att läkare och annan vårdpersonal fattar beslut som har långtgående konsekvenser för patientens hälsotillstånd utan att konsultera vederbörande, eller utan att på ett adekvat sätt förklara vad prover och ingrepp innebär. Piratpartiet anser att det är nödvändigt för den mänskliga värdigheten att alla som har förmågan att fatta livsavgörande beslut skall ha en rimlig möjlighet att göra detta utifrån kunskaper som det är sjukvårdens skyldighet att förmedla. Berörd personal bör därför erbjudas fortbildning i att pedagogiskt förklara innebörden i olika åtgärder. En specialisering för läkare inom medicinsk pedagogik bör övervägas.


Vård med respekt för patientens privatliv


Rätten till skyddat privatliv är en grundlagsskyddad sådan som ingen myndighet bör göra inskränkningar i omotiverat, det gäller även vården. Många rutiner finns redan idag för att skydda patienternas privatliv så som de vårdanställdas tystnadsplikt m.m.

Varför det framförallt inom vården är så viktigt att skydda den personliga integriteten beror på att vikten av att vara anonym ibland kan vara så pass viktigt för den enskilde att man värderar det mer än den egna hälsan. Skälen kan vara många och behöver inte alls bero på att man gjort något fel. Patientens hälsa är hur som helst något som alltjämt bör stå i det främsta rummet inom vården.


Utifrån den principen ser vi i Piratpartiet en rad områden där skyddet för patienternas privatliv kan och bör stärkas ytterligare:

Problem: Patienter begärs rutinmässigt uppvisa identitetshandlingar eller identitetsuppgifter i allt för stor utsträckning utan relevans för det aktuella sjukvårdsärendet, vilket leder till att högst personliga uppgifter i journaler exponeras i onödan.

Lösning: Krav på legitimering bör aldrig vara motiverat med mindre än något medicinskt eller annat hälsorelaterat skäl som är relevant för det aktuella sjukvårdsärendet, och inte under några som helst omständigheter vara en förutsättning för akut sjukvård eller vård som inte kan anstå.

Problem: Det är idag mycket svårt eller rent av omöjligt för en patient att granska uppgifterna i sina journaler eller hur de hanteras av vårdens personal. Utan möjligheten att granska hanteringen av sina personliga uppgifter är det inte heller möjligt för patienten att försvara sin personliga integritet.

Lösning: Digitalisera och bokför all journalhantering i en central databas, inklusive information om vem, var, hur och när för varje gång någon bereder sig tillgång till en journal. Vid ev ändringar av uppgifter i journal bör spårbarheten för vilka ändringar som görs alltjämt upprätthållas och tidigare uppgifter alltjämt möjliga att tillgå, utom när uppgifterna saknar den berörde patientens, förmyndarens eller på annat sätt anförtrodd persons samtycke.

Tillgängliggör sedan varje patients journal och tillhörande uppgifter om dess hantering för den enskilde patienten eller behörig företrädare, både via Internet och i pappersform. Behörig företrädare är förmyndare eller god man.


Om uppgifter som förs in i journal:

* Undantag för regeln om att låta patienten ta del av sin journal bör endast vara möjligt genom att en läkare specialiserad inom psykologi/psykiatri bedömmer patienten som psykiskt labil eller på annat sätt mentalt olämplig för att ta del av sin journal. Dock bör ett sådant undantag alltjämt vara möjligt att bestrida i HSAN och per automatik upphöra att gälla så snart patienten kan anses ha den mentala hälsan åter.

* Samtliga uppgifter som förs in i journal bör vara motiverade med medicinska skäl eller annan relevans för berörd patients hälsotillstånd och med största möjliga respekt för patientens personliga integritet.

* Samtliga uppgifter som förs in i journal bör ha angiven tid för hur länge uppgifterna får lagras utifrån hur länge uppgifterna kan anses vara relevanta för patientens hälsotillstånd. Inga uppgifter bör lagras omotiverat eller godtyckligt länge och med automatik raderas efter angiven tid löpt ut. Ändring av lagringstiden bör ej ske utan den berörda patientens eller dennes behöriga företrädares samtycke.


Sjukvård som en mänsklig rättighet


En mänsklig rättighet kallar man det när man talar om rättigheter som inte villkoras av etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Mänskliga rättigheter är universella och gäller i hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. Bland dessa rättigheter ser Piratpartiet rätten till sjukvård.

Dock har inte alla samma rätt till vård i Sverige idag, något som följande problem och förslag på lösningar utgör exempel på:

Problem: En papperslös definieras oftast som en person som uppehåller sig i ett land utan medborgarskap, uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. I praktiken kan dock inte vårdpersonal särskilja en papperslös från någon som av någon annan anledning inte kan verifiera sin identitet med någon form av identitetshandling. Att bedömma patientens ålder är i det läget ännu svårare.

Lösning: Vården bör behandla alla som av en eller annan anledning inte kan styrka sin medborgarskap eller identitet lika och inte förväntas kunna bedömma om patienten vistas legalt i landet, begått någon kriminell handling eller uppnått en viss ålder.

Problem: Papperslösa över 18 år erbjuds inte mer än akut sjukvård idag som den papperslöse får betala själv, helt utan subventioner. Detta leder till att människor inte söker vård i tid med onödigt lidande och ökade kostnader som följd.

Lösning: Rätten till sjukvård bör ses som en mänsklig rättighet och inte villkoras av nationellt medborgarskap, ålder, juridisk status eller betalningsförmåga.

Problem: Många papperslösa söker idag inte vård i tid för att de är rädda att bli överlämnade till myndigheterna. Detta leder till onödigt lidande och ökade kostnader.

Lösning: Läkare och anställda inom vården har en tystnadsplikt som även bör inbegripa en plikt att inte delge andra myndigheter några uppgifter som berör en papperslös person.


Vård ur ett humanistiskt perspektiv


Intagning till läkarutbildningen sker idag utifrån betyg och resultat på nationella prov. Läkarutbildningen är populär och högsta betyg krävs för att komma in. Tyvärr är provresultat och betyg en väldigt dålig mätare för hur duktig man blir som läkare. I provinsen Ontario i Kanada har man med framgång gjort ett urval till läkarlinjen som endast kräver måttligt goda betyg, medan man däremot kräver mycket höga värden på empatisk förmåga i psykologiska tester och bedömningar. Man har därigenom fått betydligt fler läkare som behandlar sina patienter ur ett holistiskt och humanistiskt perspektiv.

I stället för att bara bota symptom hanterar läkaren även stressfaktorer kring kärnproblemet, vilket leder till färre komplikationer, kortare vårdtid och nöjdare patienter. Piratpartiet vill att Västra Götalandsregionen gör lokala försök med ändrad antagning till studier på läkarlinjen. Vi är medvetna om att det inte är regionen som är huvudman för läkarutbildningen, men som en av landets största arbetsgivare för utexaminerade läkare har man ett inflytande och ansvar som gör frågan relevant.


IT som hjälpmedel för funktionshindrade


För framförallt funktionshindrade ger informationsteknologin nya möjligheter att delta i samhället som annars är mycket svårt. Det gör mycket för den funktionshandikappades upplevelse av att ha samma människovärde som andra, trots handikapp. Därför anser vi att funktionshindrades rätt till särskild stöd och service även bör inbegripa dator och internet.


En skola som både lär och lär ut


Västra Götalandsregionen driver sju naturbruksgymnasier, sju folkhögskolor och Biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland. Den fria kunskapsspridningen är en mycket viktig del av Piratpartiets värderingar och att utrusta skolelever med färdigheterna som behövs för att både tillgodose sig och själva sprida kunskap vidare är grundläggande förutsättningar. Därför vill vi verka för följande:


* Lärarna skall erbjudas fortbildning så att de håller sig a jour med utvecklingen så de kan både förstå och vara med i vad eleverna gör. Lärare som är närvarande och delaktiga får en bra relation till sina elever medans lärares frånvarande engagemang för vad eleverna gör vid sina datorer lätt får samma effekt som lärares frånvaro på skolgården.


* För att våra unga ska kunna växa upp till att bli framgångsrika deltagare i det fria informationssamhället måste vi förse dem med en gedigen kunskap om den nya informationstekniken. Det gäller så väl den praktiska kunskapen om hur man använder tekniken som frågor kring hur man på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt agerar på nätet.


* Skolorna bör i den utsträckning det är möjligt satsa på att höja datortätheten bland eleverna. Varje dator är att jämföra med inköpet av ett helt bibliotek med kunskap och kultur. Skolan bör dessutom erbjuda trådlös uppkoppling för alla elever med bärbar dator eller andra mobila enheter med trådlös anslutningsmöjlighet för största möjliga tillgänglighet.


* Ett Internetbaserat arkiv för kollektiv kunskap där lärare enkelt kan dela med sig av pedagogiska laborationer, komma i kontakt med andra lärare och arbeta kollaborativt bör upprättas. Det bör även vara en del av lärarnas fortbildning att instrueras i hur arkivet används. Syftet är att på relativt kort tid bygga upp ett stort samägt material som alla lärare och skolor kan använda sig av i undervisningen.


* Med världens all information och desinformation bara ett par knapptryck bort blir färdigheterna för att söka, bearbeta, värdera, kritiskt granska och ifrågasätta information mer viktigt än förmågan att kunna lära sig innantill. Av den anledningen behöver skolan bli mer inriktad på att lära hur eleverna lär sig själva än att lära ut ett visst förbestämt kunskapsinnehåll.


* IT-relaterad undervisning bör alltid utformas på så sätt att eleverna görs medvetna om mångfalden av IT-system och gärna låta eleverna pröva lite olika alternativ om resurserna för det finns. Annars är alltid öppen källkod och öppna standarder att föredra och enskilda IT-leverantörers intellektuella egendomar att undvika.Full insyn och påverkansmöjlighet


* Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via Internet och under lämplig Creative Commons licens.


* Det ska vara enkelt för invånarna att via Internet kunna framföra sin åsikt om förslag och beslut till ledamöterna i Regionfullmäktige.


* Ledamöter i Regionfullmäktige skall uppmuntras att med den nya informationsteknologin både ta del av och besvara invånarnas åsikter om aktuella frågor inom Regionpolitiken.Effektivare och miljövänligare förvaltning


* All pappershantering i dagens förvaltning bör ses över för att helt eller så långt det är möjligt ersättas av modern informationsteknik.


* All personal inom förvaltningen bör fortbildas i användningen av modern informationsteknik.


* All tillämpning av informationsteknik i förvaltningen bör vara anpassad för verksamheten och inte tvärtom. Kraven på driftsäkerhet och väl fungerande tillämpning bör vara högt ställda.Bevara, tillgängliggör och sprid


* Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från landstinget skall så långt det är möjligt upptas och tillgängliggöras kostnadsfritt för allmänheten, både via Internet och de kommunala biblioteken. Digitalt lagringsformat utan begränsningar i form av DRM eller liknande är att föredra för minsta möjliga spridningshinder.


* Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från kommunen skall tillgängliggöras under lämplig CC-licens.Färdas säkert och med privatlivet i behåll


* Fler säkerhetsvakter på Västtrafiks bussar och tåg istället för mer kameraövervakning.


* All registrering om resenärer som lagras i Västtrafiks databaser bör ses över grundligt och i de fall hanteringen brister med avseende resenärernas personliga integritet bör åtgärder vidtas med snarast möjliga verkan.Vad mer vill vi göra?


* Samtlig programvara som används inom regionens alla verksamheter bör i största möjliga utsträckning vara baserad på öppen källkod och öppna standarder med syftet att vara oberoende av enskild mjukvarulevernatör och ha programvara vars funktionalitet är möjlig för vem som helst att granska.


* All programvara utvecklad inom offentlig verksamhet eller utvecklad med offentliga medel skall tillgängliggöras under en fri mjukvarulicens.


* Kommuner och landsting bör samarbeta för att aktivt bearbeta etablerade kunskapsintensiva företag att förlägga hela eller delar av sin verksamhet i Västra Götaland.


* Ingen del av regionens förvaltning eller ingående verksamheter bör tillämpa någon form av censur eller filtrering av någon enskilds kommunikation, oavsett om kommunikationen kan anses vara privat eller en del av yrkesutövandet.


* Ingen del av regionens förvaltning eller ingående verksamheter bör tillämpa någon form av övervakning eller registrering av någon enskilds privata kommunikation eller kommunikation som på annat sätt inte kan anses vara en del av yrkesutövandet.


* I alla delar av regionens verksamhet är det viktig med policies för hur personlig information hanteras och förstörs för att minimera eventuell inskränkning i den personliga integriteten.Kort sagt, vi vill verka för ett framåtsträvande och rättssäkert Västra Götaland som står upp för respekt och mänskliga rättigheter!
   
  (#2) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #191058
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-20, 22:53

+1

Ser jättebra ut ju.


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
  (#3) Gammal
Isaksson Inte uppkopplad
 
Isakssons avatar
 
Inlägg: 120
Reg.datum: Jan 2010

Länk: #191060
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-20, 23:15

Jag tycker detta, vid första anblick, ser mycket bra ut. Jag kan ställa mig bakom denna platform rakryggat.

Något som står mig nära är:

Citat:
Full insyn och påverkansmöjlighet

* Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via Internet och under lämplig Creative Commons licens.


* Det ska vara enkelt för invånarna att via Internet kunna framföra sin åsikt om förslag och beslut till ledamöterna i Regionfullmäktige.


* Ledamöter i Regionfullmäktige skall uppmuntras att med den nya informationsteknologin både ta del av och besvara invånarnas åsikter om aktuella frågor inom Regionpolitiken.
Detta ser jag som en bra och viktig punkt som kan bära politiken långt för utveckling innom regionen.
   
  (#4) Gammal
SBJ Inte uppkopplad
 
SBJs avatar
 
Inlägg: 46
Reg.datum: May 2009

Länk: #191074
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-21, 02:11

Ser ganska så bra ut.


Alea Iacta Est
   
  (#5) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #191084
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-21, 11:11

Detta är samma text som ovan men med lite underrubriker och numrering för att göra det lättare med hänvisningar i diskussionen.


1. Valplattform för Piratpartiet i Regionvalet Västra Götaland 2010

1.1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi

1.1.1. Fokus

För detta förslag till Regionpolitiskt partiprogram har vi valt att, utöver de grundläggande principerna om kunskap, kultur och skyddat privatliv, även lägga fokus på rättssäkerhet och vård som en mänsklig rättighet. Det handlar inte om några nya ideologiska ställningstaganden eftersom dessa värderingar redan är en del av partiets nuvarande principprogram, snarare att man skiftar tyngdpunkten till det som är relevant för Regionpolitiken.

1.1.2. Patienterna

Frågan om patienternas rättigheter och rättssäkerheten inom vården ser vi som potentiellt viktigaste frågan i Regionvalet 2010, inte bara i Västra Götaland eller för just Piratpartiet. Den politik som drivits på riksnivå under de senaste 4 åren när det gäller sjukförsäkring och den allt hårdare inställningen till de sjukskrivna har gjort frågan om patienträttigheter viktigare än någonsin. Det handlar inte om att verka för att fler får bidrag, det handlar om att stärka rättssäkerheten inom vården och garantera den mänskliga rätten till vård.

1.1.3. Personalen

Samtidigt behöver vi vara försiktiga när vi debatterar vård och ödmjuka inför faktumet att sjukvården i regionen utgörs av oerhört kompetent personal och att ansvaret för människors liv ligger i deras händer varje dag. Därför bör vi aldrig ha en retorik som utgår ifrån sjukvårdspersonalen som motståndare eller hinder för patienternas rättigheter. För de situationer då patienter och sjukvårdspersonalens intressen står i konflikt med varandra behöver vi därför se lika mycket till sjukvårdspersonalens rättigheter som patienternas.

1.1.4. Dialog

Vi behöver också vara ödmjuka inför vårdfrågornas komplexitet och hur de berör både vårdpersonal och patienter på ett sätt som vi aldrig kan veta bättre än dem. Det är därför väldigt viktigt att inför alla ställningstaganden hålla en öppen dialog med berörda parter och dess företrädare för att förutse konsekvenserna så korrekt som möjligt. Samtidigt ger det oss en möjlighet att förankra våra ställningstaganden redan innan vi tagit dem och visar då på både lyhördhet och respekt för dem som vår politik berör.

1.1.5. Rätt till vård

Andra frågor som är aktuella i samhällsdebatten redan nu och som vi tror kommer fortsätta vara aktuella genom hela valkampanjen är de om papperslösas rätt till vård och integritetsfrågor inom vården i allmänhet. Överhuvudtaget verkar de frågor som är aktuella inom Regionpolitiken ligga väldigt nära våra grundläggande principer om integritet, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, och vår strategi är naturligtvis att nyttja det till fullo.

1.1.6. Arbetssätt

Hur vi agerar om vi kommer in i regionfullmäktige är extremt svårt att förutsäga. I Västra Götalandsregionen gäller inte de nationella spelreglerna. Dels så har Sjukvårdspartiet suttit på nyckelmandat, dels så har S, C och FP samregerat under de 2 senaste mandatperioderna. Det verkar finnas en viss önskan hos allianspartierna att agera som på riksnivån, men man ska inte utesluta att nuvarande allians håller. Det kan också tänkas att nya konstellationer uppstår för att förhindra att Piratpartiet hamnar i någon maktställning. Det finns många extremt välbetalda jobb för politiker i ledningen för regionen och kraven på kompetens är inte speciellt högt ställda. Det gör att vi med vår profil kan upplevas som ett hot av de etablerade partierna.

1.1.7. Vågmästare

Sammanfattningsvis så har vi ett smalt program som är ett derivat av Piratpartiets principprogram med extra tyngd lagd på de frågor som vi finner är mest relevanta för Regionpolitiken. Vi ämnar få vår vilja fram genom en vågmästarställning mycket lik den Piratpartiet har för riksdagen med undantag för en stark lokal politisk organisation som ska passas in i balansvågen.

1.2. Patienträtt är en medborgarrätt

När vi blir sjuka och står i behov av vård, då ligger våra liv bokstavligt talat i händerna på vårdgivaren. Att alla som står i behov av vård har rätt till vård har länge varit självklart och det är naturligtvis så än idag.

1.2.1. Vårdgivaren

Den som avgör huruvida man står i behov av vård är vårdgivaren, för vem skulle annars vara mer lämpad att göra den bedömningen? Dock är ju även de människor som kan göra misstag. Ibland är pressen att hålla igen med resurserna väldigt stor och ibland kan faktiskt patienten vara den som känner sig själv bäst. Vilka möjligheter har då patienten att hävda sin rätt?

1.2.2. Problem med rättssäkerheten

Vi i Piratpartiet ser en rad problem med rättssäkerheten inom vården idag som vi vill göra något åt:

Problem: Idag särbehandlas anmälningar till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) beroende på om anmälan kommer från enskild eller från Socialstyrelsen. HSAN är den instans man gör sin anmälan till när man anser att någon anställd inom vården (gäller både privat och offentlig) begått ett fel. Anmälan från enskild begränsas av dagens regelverket till att aldrig leda till mer än erinran eller varning.

Lösning: Gör HSANs befogenheter att döma och utdela disciplinåtgärder oberoende av huruvida anmälan kommer från Socialstyrelsen eller enskild samt utöka HSANs befogenheter till att även kunna vidta åtgärder för rättelse.

Problem: Ordföranden i HSAN är den som enskilt avgör utgången av anmälningar till HSAN i alldeles för stor utsträckning.

Lösning: Begränsa HSAN ordförandens befogenheter till att enbart kunna avgöra själv om anklagelsen gäller mindre förseelse. Mindre förseelse kan anses vara sådan anklagelse som på sin höjd leder till erinran eller varning. I alla andra ärenden bör ett beslut föregås av en överläggning med nämndens ledamöter enligt sedvanliga rutiner för svensk domstol.

Problem: Få känner till sina juridiska rättigheter inom vården och många har inte råd med juridisk rådgivning. När det gäller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är det t.o.m. så att handläggaren är den som ska bistå den enskilde vid överklagandet av sitt eget beslut.

Lösning: Ge alla patienter och anhöriga rätt till gratis och oberoende juridisk rådgivning inför en eventuell prövning av ett ärende hos HSAN eller Länsrätten.

Problem: Som enskild har varken anmälande eller svarande part rätt till juridiskt ombud i HSAN och att på egen hand skaffa sig juridisk representation kan för den enskilde vara mycket kostsamt.

Lösning: Den enskilde, oavsett om denne är anmälande eller svarande part, bör erbjudas gratis och oberoende juridisk representation i ärenden hos HSAN.

1.3. Rätten att fatta beslut om sin egen hälsa

Inom sjukvården så är det idag vanligt att läkare och annan vårdpersonal fattar beslut som har långtgående konsekvenser för patientens hälsotillstånd utan att konsultera vederbörande, eller utan att på ett adekvat sätt förklara vad prover och ingrepp innebär. Piratpartiet anser att det är nödvändigt för den mänskliga värdigheten att alla som har förmågan att fatta livsavgörande beslut skall ha en rimlig möjlighet att göra detta utifrån kunskaper som det är sjukvårdens skyldighet att förmedla. Berörd personal bör därför erbjudas fortbildning i att pedagogiskt förklara innebörden i olika åtgärder. En specialisering för läkare inom medicinsk pedagogik bör övervägas.

1.4. Vård med respekt för patientens privatliv

Rätten till skyddat privatliv är en grundlagsskyddad sådan som ingen myndighet bör göra inskränkningar i omotiverat, det gäller även vården. Många rutiner finns redan idag för att skydda patienternas privatliv så som de vårdanställdas tystnadsplikt m.m.

Varför det framförallt inom vården är så viktigt att skydda den personliga integriteten beror på att vikten av att vara anonym ibland kan vara så pass viktigt för den enskilde att man värderar det mer än den egna hälsan. Skälen kan vara många och behöver inte alls bero på att man gjort något fel. Patientens hälsa är hur som helst något som alltjämt bör stå i det främsta rummet inom vården.

1.4.1. Problem kring patienters privatliv

Utifrån den principen ser vi i Piratpartiet en rad områden där skyddet för patienternas privatliv kan och bör stärkas ytterligare:

Problem: Patienter begärs rutinmässigt uppvisa identitetshandlingar eller identitetsuppgifter i allt för stor utsträckning utan relevans för det aktuella sjukvårdsärendet, vilket leder till att högst personliga uppgifter i journaler exponeras i onödan.

Lösning: Krav på legitimering bör aldrig vara motiverat med mindre än något medicinskt eller annat hälsorelaterat skäl som är relevant för det aktuella sjukvårdsärendet, och inte under några som helst omständigheter vara en förutsättning för akut sjukvård eller vård som inte kan anstå.

Problem: Det är idag mycket svårt eller rent av omöjligt för en patient att granska uppgifterna i sina journaler eller hur de hanteras av vårdens personal. Utan möjligheten att granska hanteringen av sina personliga uppgifter är det inte heller möjligt för patienten att försvara sin personliga integritet.

Lösning: Digitalisera och bokför all journalhantering i en central databas, inklusive information om vem, var, hur och när för varje gång någon bereder sig tillgång till en journal. Vid ev ändringar av uppgifter i journal bör spårbarheten för vilka ändringar som görs alltjämt upprätthållas och tidigare uppgifter alltjämt möjliga att tillgå, utom när uppgifterna saknar den berörde patientens, förmyndarens eller på annat sätt anförtrodd persons samtycke.

Tillgängliggör sedan varje patients journal och tillhörande uppgifter om dess hantering för den enskilde patienten eller behörig företrädare, både via Internet och i pappersform. Behörig företrädare är förmyndare eller god man.

1.4.2. Om uppgifter som förs in i journal:

* Undantag för regeln om att låta patienten ta del av sin journal bör endast vara möjligt genom att en läkare specialiserad inom psykologi/psykiatri bedömmer patienten som psykiskt labil eller på annat sätt mentalt olämplig för att ta del av sin journal. Dock bör ett sådant undantag alltjämt vara möjligt att bestrida i HSAN och per automatik upphöra att gälla så snart patienten kan anses ha den mentala hälsan åter.
* Samtliga uppgifter som förs in i journal bör vara motiverade med medicinska skäl eller annan relevans för berörd patients hälsotillstånd och med största möjliga respekt för patientens personliga integritet.
* Samtliga uppgifter som förs in i journal bör ha angiven tid för hur länge uppgifterna får lagras utifrån hur länge uppgifterna kan anses vara relevanta för patientens hälsotillstånd. Inga uppgifter bör lagras omotiverat eller godtyckligt länge och med automatik raderas efter angiven tid löpt ut. Ändring av lagringstiden bör ej ske utan den berörda patientens eller dennes behöriga företrädares samtycke.

1.5. Sjukvård som en mänsklig rättighet

En mänsklig rättighet kallar man det när man talar om rättigheter som inte villkoras av etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Mänskliga rättigheter är universella och gäller i hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. Bland dessa rättigheter ser Piratpartiet rätten till sjukvård.

Dock har inte alla samma rätt till vård i Sverige idag, något som följande problem och förslag på lösningar utgör exempel på:

1.5.1. Problem kring rätt till vård

Problem: En papperslös definieras oftast som en person som uppehåller sig i ett land utan medborgarskap, uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. I praktiken kan dock inte vårdpersonal särskilja en papperslös från någon som av någon annan anledning inte kan verifiera sin identitet med någon form av identitetshandling. Att bedömma patientens ålder är i det läget ännu svårare.

Lösning: Vården bör behandla alla som av en eller annan anledning inte kan styrka sin medborgarskap eller identitet lika och inte förväntas kunna bedömma om patienten vistas legalt i landet, begått någon kriminell handling eller uppnått en viss ålder.

Problem: Papperslösa över 18 år erbjuds inte mer än akut sjukvård idag som den papperslöse får betala själv, helt utan subventioner. Detta leder till att människor inte söker vård i tid med onödigt lidande och ökade kostnader som följd.

Lösning: Rätten till sjukvård bör ses som en mänsklig rättighet och inte villkoras av nationellt medborgarskap, ålder, juridisk status eller betalningsförmåga.

Problem: Många papperslösa söker idag inte vård i tid för att de är rädda att bli överlämnade till myndigheterna. Detta leder till onödigt lidande och ökade kostnader.

Lösning: Läkare och anställda inom vården har en tystnadsplikt som även bör inbegripa en plikt att inte delge andra myndigheter några uppgifter som berör en papperslös person.

1.6. Vård ur ett humanistiskt perspektiv

Intagning till läkarutbildningen sker idag utifrån betyg och resultat på nationella prov. Läkarutbildningen är populär och högsta betyg krävs för att komma in. Tyvärr är provresultat och betyg en väldigt dålig mätare för hur duktig man blir som läkare. I provinsen Ontario i Kanada har man med framgång gjort ett urval till läkarlinjen som endast kräver måttligt goda betyg, medan man däremot kräver mycket höga värden på empatisk förmåga i psykologiska tester och bedömningar. Man har därigenom fått betydligt fler läkare som behandlar sina patienter ur ett holistiskt och humanistiskt perspektiv. I stället för att bara bota symptom hanterar läkaren även stressfaktorer kring kärnproblemet, vilket leder till färre komplikationer, kortare vårdtid och nöjdare patienter. Piratpartiet vill att Västra Götalandsregionen gör lokala försök med ändrad antagning till studier på läkarlinjen. Vi är medvetna om att det inte är regionen som är huvudman för läkarutbildningen, men som en av landets största arbetsgivare för utexaminerade läkare har man ett inflytande och ansvar som gör frågan relevant.

1.7. IT som hjälpmedel för funktionshindrade

För framförallt funktionshindrade ger informationsteknologin nya möjligheter att delta i samhället som annars är mycket svårt. Det gör mycket för den funktionshandikappades upplevelse av att ha samma människovärde som andra, trots handikapp. Därför anser vi att funktionshindrades rätt till särskild stöd och service även bör inbegripa dator och internet.

1.8. En skola som både lär och lär ut

Västra Götalandsregionen driver sju naturbruksgymnasier, sju folkhögskolor och Biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland. Den fria kunskapsspridningen är en mycket viktig del av Piratpartiets värderingar och att utrusta skolelever med färdigheterna som behövs för att både tillgodose sig och själva sprida kunskap vidare är grundläggande förutsättningar. Därför vill vi verka för följande:

* Lärarna skall erbjudas fortbildning så att de håller sig a jour med utvecklingen så de kan både förstå och vara med i vad eleverna gör. Lärare som är närvarande och delaktiga får en bra relation till sina elever medans lärares frånvarande engagemang för vad eleverna gör vid sina datorer lätt får samma effekt som lärares frånvaro på skolgården.
* För att våra unga ska kunna växa upp till att bli framgångsrika deltagare i det fria informationssamhället måste vi förse dem med en gedigen kunskap om den nya informationstekniken. Det gäller så väl den praktiska kunskapen om hur man använder tekniken som frågor kring hur man på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt agerar på nätet.
* Skolorna bör i den utsträckning det är möjligt satsa på att höja datortätheten bland eleverna. Varje dator är att jämföra med inköpet av ett helt bibliotek med kunskap och kultur. Skolan bör dessutom erbjuda trådlös uppkoppling för alla elever med bärbar dator eller andra mobila enheter med trådlös anslutningsmöjlighet för största möjliga tillgänglighet.
* Ett Internetbaserat arkiv för kollektiv kunskap där lärare enkelt kan dela med sig av pedagogiska laborationer, komma i kontakt med andra lärare och arbeta kollaborativt bör upprättas. Det bör även vara en del av lärarnas fortbildning att instrueras i hur arkivet används. Syftet är att på relativt kort tid bygga upp ett stort samägt material som alla lärare och skolor kan använda sig av i undervisningen.
* Med världens all information och desinformation bara ett par knapptryck bort blir färdigheterna för att söka, bearbeta, värdera, kritiskt granska och ifrågasätta information mer viktigt än förmågan att kunna lära sig innantill. Av den anledningen behöver skolan bli mer inriktad på att lära hur eleverna lär sig själva än att lära ut ett visst förbestämt kunskapsinnehåll.
* IT-relaterad undervisning bör alltid utformas på så sätt att eleverna görs medvetna om mångfalden av IT-system och gärna låta eleverna pröva lite olika alternativ om resurserna för det finns. Annars är alltid öppen källkod och öppna standarder att föredra och enskilda IT-leverantörers intellektuella egendomar att undvika.

1.9. Full insyn och påverkansmöjlighet

* Alla offentliga register och handlingar inom offentlig verksamhet skall tillgängliggöras via Internet och under lämplig Creative Commons licens.
* Det ska vara enkelt för invånarna att via Internet kunna framföra sin åsikt om förslag och beslut till ledamöterna i Regionfullmäktige.
* Ledamöter i Regionfullmäktige skall uppmuntras att med den nya informationsteknologin både ta del av och besvara invånarnas åsikter om aktuella frågor inom Regionpolitiken.

1.10. Effektivare och miljövänligare förvaltning

* All pappershantering i dagens förvaltning bör ses över för att helt eller så långt det är möjligt ersättas av modern informationsteknik.
* All personal inom förvaltningen bör fortbildas i användningen av modern informationsteknik.
* All tillämpning av informationsteknik i förvaltningen bör vara anpassad för verksamheten och inte tvärtom. Kraven på driftsäkerhet och väl fungerande tillämpning bör vara högt ställda.

1.11. Bevara, tillgängliggör och sprid

* Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från landstinget skall så långt det är möjligt upptas och tillgängliggöras kostnadsfritt för allmänheten, både via Internet och de kommunala biblioteken. Digitalt lagringsformat utan begränsningar i form av DRM eller liknande är att föredra för minsta möjliga spridningshinder.
* Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från kommunen skall tillgängliggöras under lämplig CC-licens.

1.12. Färdas säkert och med privatlivet i behåll

* Fler säkerhetsvakter på Västtrafiks bussar och tåg istället för mer kameraövervakning.
* All registrering om resenärer som lagras i Västtrafiks databaser bör ses över grundligt och i de fall hanteringen brister med avseende resenärernas personliga integritet bör åtgärder vidtas med snarast möjliga verkan.

1.13. Vad mer vill vi göra?

* Samtlig programvara som används inom landstingets alla verksamheter bör i största möjliga utsträckning vara baserad på öppen källkod och öppna standarder med syftet att vara oberoende av enskild mjukvarulevernatör och ha programvara vars funktionalitet är möjlig för vem som helst att granska.
* All programvara utvecklad inom offentlig verksamhet eller utvecklad med offentliga medel skall tillgängliggöras under en fri mjukvarulicens.
* Kommuner och landsting bör samarbeta för att aktivt bearbeta etablerade kunskapsintensiva företag att förlägga hela eller delar av sin verksamhet i Västra Götaland.
* Ingen del av landstingets förvaltning eller ingående verksamheter bör tillämpa någon form av censur eller filtrering av någon enskilds kommunikation, oavsett om kommunikationen kan anses vara privat eller en del av yrkesutövandet.
* Ingen del av landstingets förvaltning eller ingående verksamheter bör tillämpa någon form av övervakning eller registrering av någon enskilds privata kommunikation eller kommunikation som på annat sätt inte kan anses vara en del av yrkesutövandet.
* I alla delar av landstingets verksamhet är det viktig med policies för hur personlig information hanteras och förstörs för att minimera eventuell inskränkning i den personliga integriteten.

Kort sagt, vi vill verka för ett framåtsträvande och rättssäkert Västra Götaland som står upp för respekt och mänskliga rättigheter!
   
  (#6) Gammal
Isaksson Inte uppkopplad
 
Isakssons avatar
 
Inlägg: 120
Reg.datum: Jan 2010

Länk: #191087
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-21, 11:39

Jag tänkte på punkt
Citat:
1.5.1. Problem kring rätt till vård
...

Citat:
Problem: Många papperslösa söker idag inte vård i tid för att de är rädda att bli överlämnade till myndigheterna. Detta leder till onödigt lidande och ökade kostnader.

Lösning: Läkare och anställda inom vården har en tystnadsplikt som även bör inbegripa en plikt att inte delge andra myndigheter några uppgifter som berör en papperslös person.
Jag håller helt med problemet, och förstår även vad som syftas på i lösningen, men en tanke slog mig att detta kanske kan nyttjas av mindre ärliga individer i vårt samhälle, exempelvis vid brott så som misshandel, rån, och droger och så vidare. Jag vet inte riktigt hur det funkar nu, men har inte sjukhus och läkare skyldighet att ingripa och anmäla när det föreligger oegentligheter?

Det kanske är värt att påpeka att denna lösning inte får inkräkta på de regler som reglerar sådant som berör mistanke om missförhållanden och så vidare?
   
  (#7) Gammal
snöstorm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 11
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #191366
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-24, 13:19

Fri vård till papperslösa? Har någon av er kollat vad det kan tänkas kosta? Detta är enligt min mening en fördelnings fråga!
Det finns en anledning att folk röstar på oss och inte miljöpartiet...Att blomma ut till höger och vänster är inte någon bra ide!
Att kunna resa utan att bli kartlagd i kollektiv trafiken,där håller jag med fullständigt! Men jag vill inte bli kartlagd när jag kör bil/mc heller! Trängsel skatter är en ide som kommer att sprida sig till varenda liten fattig byhåla om vi inte sätter stopp för dom. En annan variant är variabel vägskatt som kommer att innebära en närmast total kontroll över medborgarna! Visst jag kan köpa att vi måste betala för våra vägar men det får ske på samma sätt som i dag! Att lägg ut offentliga handlingar å internet verkar vara en bra ide,men jag har för mig att man inte får lämna ut dessa handlingar till främmande makt och då faller iden med att lägga ut dom på nätet eller har jag fel? MVH Anders Hagel
   
  (#8) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #191375
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-24, 14:00

Citat:
snöstorm (2010-Jan-24)Fri vård till papperslösa? Har någon av er kollat vad det kan tänkas kosta? Detta är enligt min mening en fördelnings fråga
Nej, ingen har räknat på kostnader.

Vill man generalisera kan man självklart säga att allt som kostar pengar är fördelningsfrågor. Att vi ibland tangerar fördelningspolitiken kan nog inte undvikas även om vi bör undvika det för att slippa interna slitningar. Jag har själv inte tagit ställning till just frågan om vård till papperslösa än så det är inte därför jag postar.

Input från fler mottages tacksamt.
   
  (#9) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #191382
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-24, 14:58

Citat:
Problem: Det är idag mycket svårt eller rent av omöjligt för en patient att granska uppgifterna i sina journaler eller hur de hanteras av vårdens personal. Utan möjligheten att granska hanteringen av sina personliga uppgifter är det inte heller möjligt för patienten att försvara sin personliga integritet.

Lösning: Digitalisera och bokför all journalhantering i en central databas, inklusive information om vem, var, hur och när för varje gång någon bereder sig tillgång till en journal. Vid ev ändringar av uppgifter i journal bör spårbarheten för vilka ändringar som görs alltjämt upprätthållas och tidigare uppgifter alltjämt möjliga att tillgå, utom när uppgifterna saknar den berörde patientens, förmyndarens eller på annat sätt anförtrodd persons samtycke.
VG kolla era källor noggrannare när ni påstår saker. Det är idag hur lätt som helst att granska, ändra och även radera saker ur sin egen journal. Detta är dessutom lagstadgat i patientskyddslagen, patientdatalagen, patientjournalslagen och PUL. I journalen står det exakt vem som har varit inne och gjort vad.
Vid frågor om detta skall man vända sig till vårdgivarens personuppgift ansvarig.

Däremot så är det uppskattat om man har en centraldatabas som ni vill ha det.

Citat:
Problem: En papperslös definieras oftast som en person som uppehåller sig i ett land utan medborgarskap, uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. I praktiken kan dock inte vårdpersonal särskilja en papperslös från någon som av någon annan anledning inte kan verifiera sin identitet med någon form av identitetshandling. Att bedömma patientens ålder är i det läget ännu svårare.

Lösning: Vården bör behandla alla som av en eller annan anledning inte kan styrka sin medborgarskap eller identitet lika och inte förväntas kunna bedömma om patienten vistas legalt i landet, begått någon kriminell handling eller uppnått en viss ålder.


Problem: Många papperslösa söker idag inte vård i tid för att de är rädda att bli överlämnade till myndigheterna. Detta leder till onödigt lidande och ökade kostnader.

Lösning: Läkare och anställda inom vården har en tystnadsplikt som även bör inbegripa en plikt att inte delge andra myndigheter några uppgifter som berör en papperslös person.
Lösningen strider mot HSL och SoL, samt Lex Maria/Sahra. Du måste ha en ålder och en identitet för att tillgodogöra din anmälningsplikt du har. Anmälningsplikten gäller för misstanke om att ett barn har farit illa, om en sjukdom klassad allmänningspliktig har kommit, eller om någon har begått/varit offer för ett grovt brott (skottskador, misshandel osv.)

Polisen har enligt polislag §14 rätt att omhänderta och hålla kvar folk som inte har en identitet vid misstanke om brott.

alla barn som ej kan identifieras på ett sjukhus, skall omedelbart tas om hand av sociala myndigheter. Om det inte är uppenbart att barnet har en förälder i närheten och det är vårdnadshavaren.

anmälningsplikten är ABSOLUT och överträder all sekretess och tystnadsplikt som personalen har. Den går inte att förhandla bort.

Samtidigt säger offentlighet och sekretesslagen att man inte får sprida sekretessbelagd information till andra myndigheter. Men anmälningsplikten går över även detta.

Var vänligt att kolla era källor noggrannare.


Citat:
IT som hjälpmedel för funktionshindrade

För framförallt funktionshindrade ger informationsteknologin nya möjligheter att delta i samhället som annars är mycket svårt. Det gör mycket för den funktionshandikappades upplevelse av att ha samma människovärde som andra, trots handikapp. Därför anser vi att funktionshindrades rätt till särskild stöd och service även bör inbegripa dator och internet.
Lite terminologiövning

hjälpmedel för funktionsnedsatta är bättre och mer korrekt, såvidare man inte menar alla människor som har någon som helst hinder i sin funktion (som knäskador, benbrott etc etc).

Stryk funktionshandikappad, skrev funktionsnedsattas, eller funktionshindrades (om du menar hindret och miljön har orsakat)-

stryk handikapp, skriv funktionshinder.

Dator har dessutom varit ett hjälpmedel i flera flera år.

Citat:
* Lärarna skall erbjudas fortbildning så att de håller sig a jour med utvecklingen så de kan både förstå och vara med i vad eleverna gör. Lärare som är närvarande och delaktiga får en bra relation till sina elever medans lärares frånvarande engagemang för vad eleverna gör vid sina datorer lätt får samma effekt som lärares frånvaro på skolgården.
tillägg, det skall vara krav på att lärare har en pedagogisk fortbildning i att bemöta elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Citat:
* Med världens all information och desinformation bara ett par knapptryck bort blir färdigheterna för att söka, bearbeta, värdera, kritiskt granska och ifrågasätta information mer viktigt än förmågan att kunna lära sig innantill. Av den anledningen behöver skolan bli mer inriktad på att lära hur eleverna lär sig själva än att lära ut ett visst förbestämt kunskapsinnehåll.
Praktiskt ogenomförbart då många barn i varje klass har inte förmågan att själv utforska och lära sig nya saker. Mer än 4 barn i varje klass måste ha en planering och stöd från läraren i vad de skall lära sig här näst, och då fungerar inte beting och ut på nätet och söka material om något självbestämt.annars var det en bra plattform

en stilla undran är om ni verkligen har hört med oss som jobbar med de här frågorna dagligen, eller om ni har tagit allt från en utopisk bild i huvudet? Man verkar ha missat flera vitala bitar i redan befintliga lagtexter.


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
  (#10) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #191384
Standard RE: Valplattform för Regionvalet 2010 - Utkast 1 - 2010-01-24, 15:12

Citat:
Isaksson (2010-Jan-21)
Jag håller helt med problemet, och förstår även vad som syftas på i lösningen, men en tanke slog mig att detta kanske kan nyttjas av mindre ärliga individer i vårt samhälle, exempelvis vid brott så som misshandel, rån, och droger och så vidare. Jag vet inte riktigt hur det funkar nu, men har inte sjukhus och läkare skyldighet att ingripa och anmäla när det föreligger oegentligheter?
Det kanske är värt att påpeka att denna lösning inte får inkräkta på de regler som reglerar sådant som berör mistanke om missförhållanden och så vidare?
Jo, all personal som jobbar inom Skola, skolbarnsomsorg, barnomsorg, social social omsorg och häls och sjukvård har en lagstadgad och absolut anmälningsplikt som gäller olika saker beroende på vart man jobbar.
Skola, skolbarnsomsorg, barnomsorg och social omsorg har anmälningsplikt när man stöter på missförhållanden med barn under 18 år (även mot personal). Samt att en del under Social omsorg har anmälningsplikt för vissa brottsrubriceringar, missbruk etc också.

Hälso och sjukvården har full anmälningsplikt när det gäller;

-Missförhållanden i familj, barn under 18år.
- Brottsmisstanke, offer för skottlossning, misshandel osv.
- allmänfarliga sjukdomar.

anmälningsplikten är som sagt absolut, och den bryter alla sekretess och tystnadsplikt och skall anmälas till polisiärmyndighet, smittskydd elelr socialtjänst beroende på art av anmälan.

Både den sociala omsorgen och hälso och sjukvården har anmälningsplikt mot personal.

Lex Maria och Lex Sahra är två lagar som förpliktigar ALL personal inom social omsorg och vården att anmäla missförhållanden som personalen har gjort mot vårdtagarna. Dessa skall anmälas antingen till MAS, MASS, MARS och i vissa fall till HSAN.
social omsorg anmäler till socialstyrelsen eller socialnämnden. Och vissa fall till länstyrelsen direkt.


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Stängt ämne

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Valplattform och Strategi för Regionvalet 2010 dansve Västra 5 2010-02-11 16:44
Nyhetsbrev 2010-01-31: Distriktskongressen 2010, och LUP drar igång för nya årtiondet Anton Nordenfur Ung Pirat Linköping 3 2010-02-02 00:39
Utkast på möteshandlingar för fsmöte 22 - 24 januari 2010 agnesson Styrelsemöteshandlingar 2009 0 2010-01-13 16:50
Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat Stefan Flod Verksamhetsplanen 2010 6 2010-01-12 21:12
Utkast till plattform för kommunalvalet 2010 Mårten Fjällström 3. Uppsala län, 41 2009-09-11 20:04Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com