Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-07, 16:22

Styrelsemöte den 6-7 februari 2010Närvarande:


Rick Falkvinge
Christian Engström (deltagit partiellt på distans)
Mikael Nilsson
Anna Troberg
Klara Tovhult
Björn Odlund
Stefan Flod
Rickard Olsson (deltagit partiellt på distans)

Även partiellt medverkande från valberedningen:


Marco Baxemyr
Mattias Bjärnemalm
Jan Lindgren

Frånvarande:


Sofia Dahlgren
Mårten Fjällström
Anna Svensson

Mötesfunktionärer:


Ordf. Anna Troberg
Sekr. Mikael Nilsson
Just. Stefan Flod, Klara Tovhult

1. Rapporter från ledningen


Ledningen redovisade det preliminära bokslutet för 2009 relativt budget.

Ledningen konstaterar att utfallet 2009 följer budgeten utan anmärkningsvärd avvikelse.

Det är preliminärt eftersom det fortfarande finns vissa diskrepanser som uppstod mellan vårt tidigare, mer primitiva expensesystem, och vårt nuvarande med attest och validering av samtliga kvitton. Ledningen fortsätter att söka efter dessa diskrepanser och kommer att leverera ett slutligt bokslut före det styrelsemöte där ekonomisk berättelse ska lämnas till revision.

2. Inkomna skrivelserChristian Engström har inkommit med en skrivelse där han meddelar att han givit partiet 211.677 kronor från EU:s kontorsersättning under 2009. Han har också givit partiet 30.000 av kontorsersättningen i januari 2010, och meddelat att han satt upp en stående överföring på 30.000 i månaden från och med februari.

Christian Engström meddelar för kännedom att han gav Erik Josefsson en privat gåva på 50.000 under 2009. Det gav Josefsson möjlighet att vara i Bryssel och förbereda Engströms tillträde innan det blev klart med Josefssons anställning i den Gröna Parlamentsgruppen

Rick Falkvinge har inkommit med en skrivelse där han meddelar att Christian Engström har använt privata pengar för att lösa partiets skuld till Rick Falkvinge enligt årsmötesbeslut 7-8 mars 2009 (notering: det exakta beloppet eller formen framgick inte av årsmötesbeslutet, men avsikten att betala av lånen framgick av diskussioner), och därmed givit partiet motsvarande uppskattningsvis 600.000 kronor (vilket skulle blivit beloppet inklusive skatter och avgifter).

3. Utvärdering av primärvaletStyrelsen konstaterar att

* sammanräkningen av rösterna har skett på ett korrekt sätt. Detta efter en analys av röstdatat, med fem oberoende mjukvaror för Schulze-rösträkning (varav en från Markus Schulze själv) som alla gav samma resultat, förutom enstaka oavgjorda platser (från plats 41 och nedåt) som lösts med slumpdragning. Se http://forum.piratpartiet.se/Topic193883-56-1.aspx
* styrelsen inte upptäckt några anledningar att ytterligare förändra listorna men förbehåller sig fortsatt rätten att göra det om sådana anledningar skulle uppkomma.

Den större utvärderingen av primärvalet som helhet, inklusive granskningen av PirateWeb-koden som använts, bordläggs. Se http://forum.piratpartiet.se/Topic193457-485-1.aspx

4. Kandidatförklaringar och Code of ConductStyrelsen beslutar

ATT alla riksdagskandidater och kandidater till lokala val måste skicka in en kandidatförklaring så att den är partiet tillhanda SENAST den 25 mars. Denna ska innehålla:
* Kandidatdeklaration enligt valmyndighetens instruktioner
* Godkännande av principprogrammet och, för rikdagskandidater, även vågmästarstrategin.
* Godkännade av riksdagsgruppens arbetsordning http://www.piratpartiet.se/arbetsord..._riksdagsgrupp (gäller endast riksdagskandidater)
* Godkännande av Piratpartiets Code of Conduct
PDF för utskrift kommer att tillhandahållas.

ATT ge partisekretariatet i uppdrag ta fram ett förslag till Code of Conduct, och söka feedback från organisationen på detta tills nästa styrelsemöte, där denna beräknas klubbas.

ATT ledningen ges mandat att självständigt plocka bort kandidater från valsedlarna som inte har skickat in dessa handlingar i tid.

5. OmkonstitueringStyrelsen beslutar att konstituera om sig enligt följande:

Två nya poster tillsätts, styrelsens sammankallande och styrelsens sekreterare.

Styrelsens sekreterare ökar separationen mellan ledning och styrelse genom att tydligt skilja sekreterarrollen för styrelseuppdrag från partisekreteraren admninistrativa arbete för ledningen.

Genom att tillsätta en sammankallande som inte samtidigt sitter i partiledningen ökar separationen mellan styrelsens och ledningens arbete. Ordföranden delegerar sina styrelsearbetsuppgifter till styrelsens sammankallande.

Styrelsen utser Rickard Olsson som styrelsens sammankallande, och Mikael Nilsson som styrelsens sekreterare.

Styrelsen ser att detta sätt att konstituera sig skapar dubbla roller, eftersom ordföranderollen finns kvar i stadgarna, men anser ändå att detta arbetssätt är nödvändigt för organisationens utveckling och för en fungerande maktdelning.

6. Återrapportering för dokument och uppdragÅterrapportering från:

1.Styrdokument om miljöpolicy (Dahlgren) - bordläggs.
2.Styrdokument om styrelsens arbetsformer (Falkvinge, Nilsson, Odlund) ? se forumtråd http://forum.piratpartiet.se/Topic181017-485-1.aspx

Styrelsen antog arbetsformer enligt bifogat dokument.

7. Accept av lån från Christian EngströmChristian Engström har erbjudit partiet ett räntefritt personligt lån på 500.000:- för att öka partiets kapacitet under valåret 2010.

Återbetalning ska ske utan ränta med minst 25.000:- i månaden, med start i oktober 2010, till dess att lånet är återbetalt. Återbetalning skall påskyndas i händelse att budgeten tillåter detta. Om partiet uppnår ett valresultat som gör att Valmyndigheten ersätter partiet för kostnaden för valsedlar, ska de pengarna gå oavkortat till att amortera på lånet.

Styrelsen beslutar att ge partiledningen i uppdrag att färdigställa lånehandlingar.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2009; verksamhetsplan och budget för 2010Styrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2009 enligt bifogat dokument och lämnar den härmed till revisorerna.

Arbetet med ekonomisk berättelse för 2009 pågår och behandlingen av den bordläggs därför.

Styrelsen beslutade om en reviderad budget för 2010 enligt bifogat dokument.

Arbetet med verksamhetsplan för 2010 bordläggs.

9. Tjänstemannaorganisation inför riksdagsinträdetStyrelsen beslutar att lägga ut följande fyra punkter på remiss till organisationen. Kommentarer på remissen lämnas i remissforumet. Beslut väntas fattas vid nästkommande styrelsemöte, 20-21 mars.

9a. Ägandeskap över budgetFörslag till beslut:

Styrelsen ser ett behov av att tydliggöra ägandeskapet över de intäkter som uppstår vid ett riksdagsinträde. En del av pengarna går direkt till partiet, medan en annan del går till den grupp av ledamöter som tar plats i riksdagen.

Styrelsen gör bedömningen att det mest solidariska och skaleffektiva användandet av resurser möjliggörs genom en gemensam organisation, styrd av Piratpartiets medlemmar genom årsmötet och styrelsen, där tjänstemän tillsätts till ett gemensamt partikansli baserat på gemensamma behov, med ett omfattande överlapp med partiledningen.

I syfte att minska risken för konflikter och dubbla mandat i tjänstemannaorganisationen anser därför styrelsen att hela det ekonomiska stöd som ges till partiet och riksdagsgruppen läggs under styrelsens beslutsmandat.

Styrelsen beslutar därför

ATT ändra riksdagsgruppens arbetsordning ( http://www.piratpartiet.se/arbetsord..._riksdagsgrupp ) genom att ersätta punkten 8 med punkterna:

* 8. i den mån riksdagsgruppen tillförs medel i form av kanslistöd eller annat offentligt ekonomiskt stöd som är direkt riktat till riksdagsgruppen, så tillfaller dessa medel partiets centrala budget under kontroll av styrelsen.
* 9. För att ändra denna arbetsordnings punkter 1-7 krävs beslut av gruppen med stöd av 2/3 av riksdagsgruppens ledamöter. Punkterna 8 och 9 kan bara ändras av en enhällig partistyrelse. Om inga ledamöter för piratpartiet finns i riksdagen kan denna arbetsordning ändras genom beslut av partistyrelsen.

9b. Tjänstemannaorganisation.Förslag till beslut:

ATT fastställa den preliminära organisationsmodellen vid ett riksdagsinträde med tjänstebeskrivningar som återfinns i bifogat dokument.

9c. RekryteringFörslag till beslut:

ATT en arbetsgrupp bestående av X Y Z ges i uppdrag att påbörja rekrytering till dessa tjänster (på 15-mandatsnivån) enligt rekryteringsprocessen som finns beskriven i bifogat dokument. Rekryteringen ska resultera i Letters of Intent, inte med färdiga anställningsavtal, och ska vara avslutad den [XXX].

Förslag till rekryteringsprocess bifogas.

9d. Budget vid riksdagsinträdeFörslag till beslut:

ATT fastställa den preliminära budgeten vid riksdagsinträde, vid 15, 20 respektive 25 mandat enligt bifogat dokument. Styrelsen är medveten om att budgeten är extremt översiktlig och kommer att behöva revideras och förfinas i grunden efter ett riksdagsinträde. Syftet med budgeten är huvudsakligen att fungera som underlag för rektryteringen av tjänstemannaorganisationen.

Motsvarande budget bifogas.

10. Lokala valStyrelsen behandlade inkomna ansökningar om att få ställa upp i lokala val. Styrelsen har tagit inkomna politiska program och politiska strategier, samt lokalt medlemsinflytade och en medlemsomröstning i beaktande, och har baserat på detta tagit ställning till de lokala plattformarna.

Styrelsens beslut är på formen
* JA,
* JA med strykningar, eller
* NEJ

Besluten, med kommentarer och motiveringar, framgår av bifogat dokument.

För de kommuner som fått NEJ, gäller att om kommunen önskar inkomma med ett uppdaterat program för en ny bedömning måste detta ske senast den 14 februari. Styrelsen kan då göra en förnyad bedömning i tid för processen att ta fram lokala kandidater.

Alla lokala organisationer som har bett om uppskov med att skicka in programmet har fått inkomma med program efter deadline den 24e januari, och har varit föremål för medlemsomröstning och styrelsens bedömning.

Styrelsen beslutar även

ATT inte acceptera fler ansökningar om att ställa upp i lokala val.

ATT ge i uppdrag till ledningen att bistå de lokala organisationerna att ta fram enhetligt formatterade och korrlästa lokalpolitiska program, i syfte att dessa ska vara presentabla för en större publik.

ATT de lokala organisationer som önskar utveckla det lokala programmet kan fortsätta med den processen och lägga fram ett uppdaterat politiskt och strategiskt program för medlemsomröstning, senast den 30 juni.

ATT ge i uppdrag till ledningen att omedelbart starta processen med att ta fram lokala valsedlar för de lokalorganisationer som gått vidare enligt ovan. De lokala listorna ska vara klara den 15 mars.

11. Mötesdatum


Styrelsen planerar att hålla ytterligare ett möte per telefon den 10 februari. Styrelsen planerar även att hålla ett nytt Face-to-Face-möte den 20-21 mars.

12. Hantera lokala kandidater och lokala program


Styrelsen har fått in två skrivelser som sammantaget vill att styrelsen ska

* sänka kraven på antalet kandidater på valsedlarna.
* lägga fram en process för förändringar i lokala program
* hantera risken för "ofrivilliga mandat" genom handskrivna partiröster
* förändra processen kring lokala val (valberedning)

Frågan bordläggs.

13. Propositioner och nomineringar inför årsmötetFrågan bordläggs.

14. Principuttolkning om sex- och drogpolitik


Partiledaren har ställt en fråga till styrelsen huruvida styrelsen anser att sexualpolitik och drogpolitik ingår i dagens principprogram. Frågan bordläggs.

15. Personuppgiftslagen och medlemsregistretFrågan bordläggs.

16. Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupperFrågan bordläggs.

16. Budgetpost för WIPO-mötenFrågan bordläggs.
Bifogade filer
Filtyp: pdf Budget2010.pdf (52.8 KB, 323 visningar)
Filtyp: pdf Verksamhetsberättelse 2009.pdf (100.5 KB, 348 visningar)
Filtyp: pdf Arbetsformer för styrelsen.pdf (81.6 KB, 460 visningar)
Filtyp: pdf Beslut om lokala val.pdf (152.5 KB, 500 visningar)
Filtyp: pdf Budgetriksdag.pdf (38.3 KB, 305 visningar)
Filtyp: pdf Rekryteringsprocess.pdf (74.5 KB, 343 visningar)
Filtyp: pdf Tjänstemannaorganisation.pdf (199.7 KB, 452 visningar)
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #192655
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-07, 17:21

Kandideringen till lokalvalet skall starta omedelbart står det.

Var anmäler jag mig?
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #192696
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-08, 12:54

Notera att svar på remissen bör lämnas i det nyöppnade remissforumet.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #192747
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-08, 21:19

Ser bra ut.

Justerat. /Stefan Flod


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#5) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #192787
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-09, 11:23

Det saknas en mycket viktig detalj i protokollet. Eftersom styrelsen valt att godkänna kandidatur även i kommuner utan röstunderlag (dvs noll i antal giltiga röster) har ni uppenbarligen fattat någon form av principbeslut. Detta beslut är inte omnämnt alls i protokollet.

Hur har ni resonerat och varför tillåter ni kandidatur även där det saknas underlag?
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Anders Hedberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 719
Reg.datum: Jul 2006

Länk: #192804
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-09, 13:51

Besluten under 9a borde upp på årsmötet för ett mer formellt beslut. Styrelsen kan naturligtvis besluta att styrelsen i all framtid ska få bestämma över kassan i partiet, men det känns som någon annan än styrelsen borde ta det beslutet. I praktiken betyder beslutet att styrelsen kontrollerar riksdagsledamöternas möjligheter att bedriva kampanjer och därmed deras möjligheter till återval.

Jag säger inte att beslutet är fel, men beslutet bör tas på årsmötet. Inte av styrelsen då det handlar om styrelsens egen framtida makt.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Anders Hedberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 719
Reg.datum: Jul 2006

Länk: #192829
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-09, 17:54

Ur Kalmars avslag -
Citat:
Direktdemokrati är inte förenligt med att följa principprogrammet.
Ur Tidaholms kommentar -
Citat:
Beslut: JA, med följande ändringar:
Punkten 4. om direktdemokrati stryks. Direktdemokrati är inte förenligt med en strategi för att
maximera Piratpartiets inflytande i piratpolitiska frågor.
Ur principprogrammet:
Citat:
Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet.
Demo-X som var och demonstrerade och visade sitt system, på Parley-konferansen, för direktdemokrati lägger upp alla underlag inför ett beslut och låter där sina medlemmar rösta om hur deras fullmäktigeledamöter ska rösta. Direktdemokrati som den utförs hos Demo-X har alltså ett väldigt stöd i principprogrammet. Vad menar styrelsen egentligen med att direktdemokrati inte är förenligt med principprogrammet?
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #192853
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-09, 20:22

Citat:
Anders Hedberg (2010-Feb-09)Ur principprogrammet:
Citat:
Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet.
Demo-X som var och demonstrerade och visade sitt system, på Parley-konferansen, för direktdemokrati lägger upp alla underlag inför ett beslut och låter där sina medlemmar rösta om hur deras fullmäktigeledamöter ska rösta. Direktdemokrati som den utförs hos Demo-X har alltså ett väldigt stöd i principprogrammet. Vad menar styrelsen egentligen med att direktdemokrati inte är förenligt med principprogrammet?
Nej, piratpartiet står för representativ demokrati, inte direkt demokrati. Transparens och öppenhet är bra och förbättrar kvalitén (och är till viss del även en fråga om anständighet) demokratin, men är inte demokrati i sig. Att man publicerar och låter alla delta i debatten är bra, men att låta alla (demo-ex låter dessutom alla medborgare, inte bara medlemmarna) vara med och besluta efter egen förmåga till att hinna sätta sig in, ger en skev bild av folkviljan. Folkomröstningar i kommuner eller medlemsomröstningar i partier i speciella och principiella eller kännsliga frågor är en sak, direktdemokrati är en annan och inget som PP handlar om.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #193009
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-10, 17:54

Citat:
Anders Hedberg (2010-Feb-09)Demo-X som var och demonstrerade och visade sitt system, på Parley-konferansen, för direktdemokrati lägger upp alla underlag inför ett beslut och låter där sina medlemmar rösta om hur deras fullmäktigeledamöter ska rösta. Direktdemokrati som den utförs hos Demo-X har alltså ett väldigt stöd i principprogrammet.
Hej Anders,

kan du utveckla hur du menar att principprogrammet stöder direktdemokrati? Tvärtom tycker jag att principprogrammet är tydligt med att vi arbetar för en representativ demokrati (för annars skulle ju inte vågmästarstrategin fungera). Min fetstil:

Citat:
Vårt arbete med detta är nu parlamentariskt inriktat och vi söker därmed mandat från medborgarna att representera dem i de frågor vi här tagit ställning för.


   
Svara med citat
  (#10) Gammal
klara Inte uppkopplad
 
klaras avatar
 
Inlägg: 514
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #193016
Standard RE: 2010-02-06 Styrelsemöte - 2010-02-10, 18:21

Bättre sent än aldrig

Justerat
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsemöte 7/3-2010 Andreas Käiväräinen Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 1 2010-03-11 13:17
Styrelsemöte 9 feb 2010 Falathar [ Norra distriktet ] 1 2010-02-13 17:25
Styrelsemöte 26 jan 2010 Falathar [ Norra distriktet ] 0 2010-02-13 17:03
Styrelsemöte 2010-02-02 PeterE Ung Pirat Luleå 2 2010-02-04 11:28
Styrelsemöte 2010-01-03 Staffan Betnér Ung Pirat Rättvik 0 2010-01-17 15:30Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com