Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 13:23

Det har förts diskussioner av och till om att skapa styrelseliknande strukturer på lokal nivå. jag har i samråd med en rad andra försökt ta fram ett förslag som skulle kunna implementeras med ett styrelsebeslut.

Nuvarande organisation (diagram):

Styrelsen utser Partiledare, som utser DL, som utser VL, som utser KL. Varje ledare utser fritt lokala vice. Lokala ledare kan utses genom rådgivande medlemsomröstning.

Problem: Varje ledare ges mandat från PL. Men det finns inget sätt för styrelsen att delegera mandat till en lokal organisation som är lokalt medlemsförankrad. en del frågor passar inte att delegera genom den operativa organisationen, tex ansvaret över lokalpolitiken, utan kräver bättre lokala strukturer.

Lösningsförslag: en lokal struktur med "råd", med kontrollerad medlemsförankring, som styrelsen kan delegera till vid behov. Samma struktur ges även kontrollen över den operativa verksamheten. Råd finns bara på de ställen där den lokala ledningen så önskar, och kan skapas och upplösas efter behov.

Min tanke är att rådet ska kunna styra upp KLs (eller VLs/DLs) verksamhet genom att tex fatta beslut om lokal budgetramar. Det vill säga, en KL har precis den frihet den har idag, men rådet kan ge ramar som styr verksamheten. På samma sätt fungerar partiledningen och styrelsen: partiledningen agerar operativt i den dagliga verksamheten, och styrelsen begränsar detta genom styrdokument.

Utöver den operativa styrningen kan styrelsen flytta ner strategiska frågor till rådet, detta utan att gå via den operativa organisationen alls. Jag kan inte föreställa mig att tex flytta över lokalpolitiska program till den operativa orgen. Däremot gärna till de ställen som har lokala råd. Det vill säga - på de platser det inte finns några råd behåller styrelsen beslutsmakten.

Jämför även http://www.bloggsam.se/2010/02/10/ur...-vi-bygger-om/
och Mabs version http://forum.piratpartiet.se/FindPost170116.aspx

De lokala rådens verksamhet regleras genom ett styrdokument från partistyrelsen. Detta dokument fungerar som en slags grundläggande stadgar för råden. Notera att förslaget inte innebär skapande av lokala föreningar, även om det finns en del likheter.

Här är mitt förslag till styrdokument. En motsvarande organisationskarta finns. Det finns även en organisationskarta för fallet att det saknas råd på en nivå.

Det finns ingen plan för behandling av detta i styrelsen, men om feedbacken är positiv så hoppas jag kunna lägga fram ett förslag för styrelsen så småningom.

Regelverk för lokala råd i Piratpartiet0. Definitioner


Närmast hörande ledare: DL för ett distrikt, VL för alla valkretsar i ett landsting och KL för en kommun
Närmast högre ledare: PL för ett distrikt, DL för ett landsting och VL för en kommun

1. Lokala rådEtt lokalt råd är en medlemsvald grupp som kollektivt fattar beslut om frågor som rör den lokala verksamheten.

Lokala råd kan finnas på distrikt-, landsting/region- och kommunnivå.

Rådens syfte är att styra den lokala operativa partiverksamheten, såsom den lokala budgeten och det lokala kampanjarbetet.

Råden ansvarar också för att uföra de uppdrag av lokal natur som ges till rådet av partistyrelsen, såsom att förvalta lokalpolitiken i kommuner och landsting.

Rådet ska följa Piratpartiets principprogram och sakpolitiska ställningstaganden.

Rådet ska inte bedriva politik utanför den kommun eller landsting den är skapad för.

2. Skapande av lokalt rådEtt råd skapas när alla närmast hörande ledare, eller minst 15 medlemmar i aktuellt område begär det.

För att rådet ska skapas krävs dessutom att tillsättningen enligt paragraf 3 är giltig, samt att partistyrelsen och närmast högre ledare godkänner rådets skapande.

3. Ledamöter i lokala rådEtt lokalt råd tillsätts genom ett lokalt medlemsmöte enligt paragraf 9.

Fri kandidering tillämpas. Lediga platser tillsätts på ett år baserat på en lokal medlemsomröstning som använder en Schulze-rösträkning.

Rådet består av ett udda antal ledamöter, och minst fem. Antalet ledamöter fastställs av medlemsmötet.

Rådet konstituerar sig själv, och ska utse åtminstone en sammankallande, med ansvar för att kalla till rådsmöten, och en sekreterare med ansvar att kommunicera rådets beslut.

Om minst 10 medlemmar deltar i valet av råd är omröstningen giltig, och rådet kan tillsättas. Annars upplöses rådet.

Rådet tillsätts slutligen av närmast högre ledare, som genom detta delegerar sitt operativa mandat till rådet i stället för till tidigare ledare i rådets plats. Närmast högre ledare kan välja att inte tillsätta rådet utan upplösa det. Detta beslut kan inte påtvingas ledaren av något annat beslut.

4. Lokal operativ ledningDet lokala rådet tillsätter alla närmast hörande ledare. Dessa ledare ska följa partiledningens riktlinjer för den operativa verksamheten. De lokala ledarna får vara ledamöter i rådet.

Rådet ska instruera de tillhörande ledarna att etablera direktkontakt med närmast högre ledare för att arbeta operativt och kunna fatta beslut inom rådets rambeslut.

Uppgifter som delegeras ifrån närmast högre ledare i den operativa organisationen är, på samma sätt som utan råd, bindande för dessa lokala ledare. I händelse av konflikt mellan ramar från råd och direktiv från närmast högre ledare, tar det senare företräde.

5. Rådets mandatRådet får budget och operativa beslutsmandat från närmast högre ledare i den operativa organisationen. Beslut från denna ledare är således bindande för rådet i den operativa verksamheten.

Rådet styr över den lokala verksamheten genom att sätta ramar i form av budget, styrdokument, arbetsformer och andra rambeslut till närmast hörande ledare, som rådet ska uppdra att ta egna initiativ inom beslutade ramar, genomföra direktiv från närmast högre ledare och genomföra fattade rådsbeslut. Rådet ska endast i väl motiverade undantagsfall fatta operativa direktbeslut utan ramar.

Utöver detta kan styrelsen delegera frågor direkt till rådet. Partistyrelsens beslut är bindande för rådet.

6. Upplösning av rådetPartistyrelsen och närmast högre ledare äger rätt att upplösa rådet, och ersätta med antingen

a) En ny KL, VL eller DL, eller
b) ett nyvalt råd enligt paragraf 3.

Råd som inte har mötts under sex månader ska upplösas av närmast högre ledare om inte särskilda skäl föreligger.

7. Beslut i rådetRådet fattar beslut genom enkel majoritet på rådsmöte.

Ett rådsmöte ska kallas minst 24h före mötet. Möten kan hållas elektroniskt.

Ett rådsmöte är beslutsmässigt om minst hälften av rådet är närvarande.

Rådsbeslut ska protokollföras enligt god föreningssed, och protokollen postas i forumet.

8. MedlemsmötenRådet kan välja att lägga fram enskilda frågor till medlemmarna på ett medlemsmöte, eller uppdras att göra det av partistyrelsen. Då ska följande process tillämpas:

a) Utskick ska ske per mail till samtliga lokala partimedlemmar med två veckors framförhållning, där det tydligt framgår vad frågan gäller och hur frågan kommer att behandlas.
b) Möjlighet ska finnas att lägga motförslag med minst en veckas utrymme att ta fram sådana förslag.
c) Omröstning ska ske på forumet eller PirateWeb, där alternativa förslag ställs mot varandra.

Medlemsmöte får ske fysiskt, men även medlemmar som inte deltar fysiskt ska ha möjlighet att rösta.

Ett medlemsmöte i form av lokalt årsmöte ska hållas en gång årligen. På det årliga medlemsmötet ska ett nytt råd utses enligt paragraf 3. Dessutom ska rådet presentera en ekonomisk berättelse. I övrigt finns inga obligatoriska punkter på årsmötet.

Beslut på lokala medlemsmöten är bindande för rådet. I händelse av konflikt med partistyrelsens beslut gäller partistyrelsens beslut.

9. Rådets arbetsformerRådet kan själv besluta om ytterligare arbetsformer, som i så fall ska tydligt dokumenteras i protokoll och styrdokument.

10. Ändringar i dessa reglerPartistyrelsen äger rätt att ändra i dessa regler allt efter partiets behov, och äger även tolkningsrätten vid oklarheter.
Bifogade bilder
Filtyp: png Lokala orgar-idag.png (54.1 KB, 376 visningar)
Filtyp: png Lokala orgar-fullstruktur.png (95.1 KB, 383 visningar)
Filtyp: png Lokala orgar-utanLR.png (85.4 KB, 375 visningar)
   
  (#2) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #195215
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 14:24

Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.

Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.

Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.

Slutligen så är jag inte säker på att råd är korrekt benämning då det sätter ramarna för hur *L skall agera - sådana grupper brukar normalt kallas styrelse. Ett råd brukar ju normalt vara några som ger förslag men inte har något bestämmanderätt. Så jag föreslår att de kallas distriktstyrelse, valkretsstyrelse och kommunstyrelse.

Fö så är det förmodligen främst på distrikt och vakretsnivå dessa lokala styrelser kommer finnas då det är på dessa nivåer som det vanligtvis finns tillräckligt med aktiva för att det skall vara en bra idé att skapa en styrelse för området.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#3) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #195219
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 14:31

Citat:
AndersLindbäck (2010-Feb-24)Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.
Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.
Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.
Jag ser inget stort egenvärde i att KL tillsätts av rådet, men lösningen ovan är samma som vi har centralt - dvs att PL tillsätts av styrelsen. Jag tycker att detta är en sak som gärna kan se likadan ut på alla nivåer.

Citat:
Slutligen så är jag inte säker på att råd är korrekt benämning då det sätter ramarna för hur *L skall agera - sådana grupper brukar normalt kallas styrelse. Ett råd brukar ju normalt vara några som ger förslag men inte har något bestämmanderätt. Så jag föreslår att de kallas distriktstyrelse, valkretsstyrelse och kommunstyrelse.
Jag ser inte heller något egenvärde i namnet "råd". Jag har dock undvikit "styrelse" pga att det oftast associeras med förening eller aktiebolag, vilket ju detta inte är. Men det är definitivt en öppen fråga.

Citat:
Fö så är det förmodligen främst på distrikt och vakretsnivå dessa lokala styrelser kommer finnas då det är på dessa nivåer som det vanligtvis finns tillräckligt med aktiva för att det skall vara en bra idé att skapa en styrelse för området.
Jag håller med, med undantag för kommuner som får mandat - där kan det bli aktuellt att skapa råd, inte minst med tanke på att budgeten plötsligt blir mycket större.
   
  (#4) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #195226
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 14:51

Citat:
Mikael Nilsson (2010-Feb-24)
Citat:
AndersLindbäck (2010-Feb-24)Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.
Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.
Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.
Jag ser inget stort egenvärde i att KL tillsätts av rådet, men lösningen ovan är samma som vi har centralt - dvs att PL tillsätts av styrelsen. Jag tycker att detta är en sak som gärna kan se likadan ut på alla nivåer.
Enligt nya förslaget till stadgar så kommer PL tillsättas på medlemsmöte.

DL och VL tillsätts numera av medlemsvoteringar på forumet.

Så jag vill att vi fortsätter på den vägen och säger att PL/DL/VL/KL skall i första hand tillsättas via medlemsomröstningar.

Då ser det likadant ut på alla nivåer. Jag tycker det finns ett egenvärde i att *L tillsätts av medlemmarna.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#5) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #195229
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 15:04

Citat:
AndersLindbäck (2010-Feb-24)
Enligt nya förslaget till stadgar så kommer PL tillsättas på medlemsmöte.
DL och VL tillsätts numera av medlemsvoteringar på forumet.
Så jag vill att vi fortsätter på den vägen och säger att PL/DL/VL/KL skall i första hand tillsättas via medlemsomröstningar.
Då ser det likadant ut på alla nivåer. Jag tycker det finns ett egenvärde i att *L tillsätts av medlemmarna.
Ja, det nya stadgeförslaget ser ut så, och då bör vi kunna anpassa även den lokala strukturen.

Nu tillsätts ju iofs inte DL/VL av medlemmarna - formellt är omröstningen bara rådgivande.

En intressant fråga i sammanhanget är vem som äger rätt att *avsätta* DL/VL/KL. Ska det krävas medlemsmöte för det eller inte?
   
  (#6) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #195232
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 15:12

Citat:
AndersLindbäck (2010-Feb-24)
Citat:
Mikael Nilsson (2010-Feb-24)
Citat:
AndersLindbäck (2010-Feb-24)Detta förslaget är i stil med andra förslag som säger att DL/VL/KL funktionen från idag bör ersättas av en större samling människor. Så i det verkar alla vara överens.
Tittar man på hur det är på väg nu så är partiet på väg åt att PL/DL/VL/KL skall väljas av medlemmarna - ditt förslag ändrar på den marschen mot att de som har dessa roller är folk med förtroende hos medlemmarna.
Jag skulle gärna se att den ordningen forsätter så att DL/VL/KL i ditt förslag även de väljs av medlemarna. DL/VL/KL kan då ochså fungera som sammankallande för rådet.
Jag ser inget stort egenvärde i att KL tillsätts av rådet, men lösningen ovan är samma som vi har centralt - dvs att PL tillsätts av styrelsen. Jag tycker att detta är en sak som gärna kan se likadan ut på alla nivåer.
Enligt nya förslaget till stadgar så kommer PL tillsättas på medlemsmöte.
DL och VL tillsätts numera av medlemsvoteringar på forumet.
Så jag vill att vi fortsätter på den vägen och säger att PL/DL/VL/KL skall i första hand tillsättas via medlemsomröstningar.
Då ser det likadant ut på alla nivåer. Jag tycker det finns ett egenvärde i att *L tillsätts av medlemmarna.
Det förutsätter ju att det finns tillräckligt med *lämpliga* kandidater till kl rollen i en kommun eller område, idag så är det i vissa områden problematiskt att hitta aktiva och lämpliga kl:s då det i vissa områden inte finns många aktiva.

Medans i vissa delar/kommuner finns det många lämpliga och där är det fördelaktigt idag med medlemsval.

Så tills vi har rätt möjligheter till val(kan ju bara visa på att dl valet i sth bara hade 3 kandidater från början och i slutändan bara hade 1 kandidat) så kan man iof tillfråga medlemmarna om ett struktur förslag på ett distrikts/valkrets underliggande organisation men att det är den överliggande organisationen som tar beslutet och utser underliggande organisation.

Dvs man får anpassa demokrati nivån lite efter förutsättningarna men att arbeta efter att ha det som mål att demokratisera processerna.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
  (#7) Gammal
Fiery_spirited Inte uppkopplad
 
Inlägg: 234
Reg.datum: May 2009

Länk: #195238
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 16:26

I grunden tycker jag det är bra om man kan lyfta ned saker på lokal nivå.

Å andra sidan är jag lite tveksam till att idéen att man har "råd" som får budgetramar och medföljande bokföringsansvar. Blickar vi ut på resten av Sverige så brukar underorganisationer som distrikt inom en riksorganisation vara organiserade som föreningar. Fördelen med detta är att det finns en stor mängd praxis för ideella föreningar som man kan luta sig mot när man inte är överens. Det är exempelvis ofta svårt att hitta någon som vill vara kassör för en förening...fast det blir inte knappast enklare hitta någon som sköter ekonomin bara för att man är ett "råd" och därför inte behöver utse en kassör.

Jag skulle nog föredra att man lokalt organiserar sig som en förening och att i de fall det finns förtroende så får föreningen på projektbasis pengar från centralt håll för att göra saker. Om vem som blir återbetalningsskyldig om pengar/kvitton försvinner är med fördel något som kan göras upp mellan den lokala föreningen och PP centralt från fall till fall.

Hur man får till lämplig koppling mellan riks och lokal föreningen så att man kan utesluta föreningar som haverat är klurigt, fast det problemet finns ju hos alla riksförbund så om inte UngPirat har lämpliga stadgar så kan man kolla på andra riksförbund.
   
  (#8) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #195239
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 16:32

Citat:
Fiery_spirited (2010-Feb-24)I grunden tycker jag det är bra om man kan lyfta ned saker på lokal nivå.
Å andra sidan är jag lite tveksam till att idéen att man har "råd" som får budgetramar och medföljande bokföringsansvar.
Det finns inget bokföringsansvar i den här modellen. All bokföring sköts centralt i PirateWeb precis som idag - det enda som behövs är en ekonomisk berättelse som man kan printa från PirateWeb och förklara vad pengarna har lagts på.
   
  (#9) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #195240
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 16:35

Citat:
Fiery_spirited (2010-Feb-24)Hur man får till lämplig koppling mellan riks och lokal föreningen så att man kan utesluta föreningar som haverat är klurigt, fast det problemet finns ju hos alla riksförbund så om inte UngPirat har lämpliga stadgar så kan man kolla på andra riksförbund.
En förbundsmodell är väldigt långt från det här förslaget, och är såvitt jag kan se inte något som har brett stöd i organisationen idag.
   
  (#10) Gammal
Daniel Gustafsson Inte uppkopplad
 
Daniel Gustafssons avatar
 
Inlägg: 272
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #195241
Standard RE: Förslag till Styrdokument för lokala råd - 2010-02-24, 16:36

Jag gillar konceptet, för då slipper KL och VL och DL stå så ensamma i sitt uppdrag, detta förutsätter dock att medlemmarna i valkretsarna och kommunerna vill engagera sig. Jag tror att jag har "hört" någonstans att om man ser till en organisations medlemmar så kommer 90 - 95 % att sitta med armarna i kors och inte göra ett skit och de övriga 5-10 % kommer att jobba.

Den MYCKET stora utmaningen ligger i att engagera alla medlemmarna i partiet så fler jobbar. Dessutom OM vi kommer in i riksdagen och vi får en stor budget så måste pengarna gå ända ut till distrikts och valkretsnivå så att vi kan gärna ha 100 % eller 50 % anställda personer som kan jobba i organisationen avlönade i partiet. Pengarna skall inte fastna högst upp utan ner och ut i distrikten och valkretsarna så att vi kan jobba aktivt med detta.


Daniel Gustafsson
Tfl distriktsansvarige Syd
E-post: daniel.gustafsson@piratpartiet.se
Mobil: 0708-676561, 010-3333451
Blog: http://www.integritet.se
"Hej mitt namn är Daniel, jag är en människa av kött och blod, och ingen avatar "
  Skicka ett meddelande via ICQ till Daniel Gustafsson Skicka ett meddelande via MSN till Daniel Gustafsson  
 

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Förslag på Styrdokument för forumregler Tommten Forumgruppen/teknisk support 85 2010-12-22 18:50
C01. Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010. JPAnderson Övriga motioner 78 2010-03-22 14:47
Nomineringskommittélistor till lokala val i Östergötland 2010 Leffelini 5. Östergötlands län, 3 2010-03-05 12:06
Ett förslag för att träffa fler lokala PPare. Magnus Jacobsson 27. Jämtlands län 5 2009-04-29 16:36
Påminnelse till alla: lokala kandidater Rick Falkvinge Allmän information och frågor 14 2006-04-07 13:09Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com