Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Jan Lindgren Inte uppkopplad
 
Jan Lindgrens avatar
 
Inlägg: 806
Reg.datum: Jan 2006
Standard Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 13:06

Valberedningen är nu färdig med sitt förslag på kommande styrelse.

Kvarsittande
Ordförande ? Rick Falkvinge ? Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Sollentuna/Stockholm ? 38 år
Ledamot ? Anna Svensson ? Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Norrköping/Öst ? 29 år
Ledamot ? Anna Troberg ? Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Järfälla/Stockholm? 35 år
Ledamot ? Rickard Olsson ? Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Östersund/Norr ? 42 år
Ledamot ? Mikael Nilsson ? Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Uppsala/Öst ? 34 år
Ledamot ? Mårten Fjällström ? Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Uppsala/Öst ? 32 år
Ledamot ? Klara Tovhult ? Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Jönköping/Syd ? 36 år

Nyvalda
Ledamot ? Simon Rosenqvist ? 3 år - Lund/Syd ? 22 år
Ledamot ? Leif Ershag ? 3 år - Skellefteå/Norr ? 29 år
Ledamot ? Marit Deldén ? 3 år - Linköping/Öst ? 26 år
Ledamot ? Göran Widham ? 3 år - Göteborg/Väst ? 42 år
Förstauppleant ? Anders Nordin ? 1 år - Piteå/Norr ? 60 år
Andrauppleant ? Christoffer Willenfort ? 2 år - Helsingborg/Syd ? 39 år
Tredjesuppleant ? Johanna Julén ? 3 år - Västerås/Öst ? 29 år

För att skapa en praxis på hanteringen av rangordningen av suppleanter inom styrelsen yrkar vi (utifrån tankarna som presenterats här även på att mötet beslutar om följande stadgetolkning:

Att: i stadgeparagraf 13 om val av styrelse i fråga om rangordning på suppleanter skall stadgan förstås som så att nyvalda suppleanter alltid rangordnas efter de som sitter kvar från föregående år, och att de som sitter kvar från föregående år behåller sin inbördes rangordning. Vid nyval av suppleanter med olika lång mandatperiod skall den suppleant som har kortast mandatperiod rangordnas först av de nyvalda.Motivering som grupp


I arbetet med att ta fram en ny styrelse så har vi i valberedningen strävat efter att skapa en styrelse som på bästa möjliga sätt kan representera våra medlemmar och dessutom inte vara homogen.

En av de första sakerna vi hade att ta ställning till i vårt arbete var storleken på styrelsen. Partiets nuvarande stadga säger att det ska finnas 1 styrelseordförande samt mellan 9-13 ordinarie ledamöter och 1-4 rangordnade suppleanter. Tidigare styrelse har bestått av totalt 11 personer, det vill säga det absoluta minimumet som styrelsen kunde bestå av. Dessutom finns i stadgan en uttalad målsättning att styrelsen ska bytas ut med en tredjedel per år och att aldrig mer än halva styrelsen får bytas ut samtidigt. Med tre personer vars mandatperioder löpte ut befann vi alltså oss i ett läge där vi kunde föreslå mellan 3-8 nya ledamöter. Då det är ett valår i år, och därmed en stor risk att belastningen på styrelsen blir stor kom vi tidigt fram till att en större styrelse var att föredra över en mindre. Vi beslöt oss därför att ha som målsättning att föreslå 4 nya ledamöter med en mandatperiod på 3 år samt 3 suppleanter med mandatperioder på 1, 2 respektive 3 år. Detta skulle inte bara innebära att vi fick en styrelse på 15 personer, utan även att stadgans målsättning om en roteringstakt på en tredjedel per år skulle kunna fungera redan från nästa år. Efter detta beslutet kom det till vår kännedom att Sofia Dahlgren ämnar att lämna styrelsen och att den övre begränsningen på antalet nya styrelsemedlemmar därmed sjönk till 7 personer. Detta påverkade dock inte vårt beslut utöver att styrelsen med vår föreslagna ökning nu kommer bestå av 14 personer; 1 styrelseordförande, 10 ledamöter samt 3 suppleanter.

När det gäller utökningen av styrelsen tog vi även i beaktande de gruppdynamiska processer som startar när man ändrar en gruppsammansättning, och kom fram till att en utökning från 11 till 14 personer inte kommer medföra något oöverstigligt hinder för att snabbt få till en fungerande grupp som kan leda partiet, givet att den nya styrelsen aktivt tar tag i arbetet med att få gruppen att fungera tillsammans. Den ökade styrelseerfarenheten i vårt förslag tror vi även ska snabba på processen ytterligare.

Till styrelsen har vi letat efter människor med stor erfarenhet av styrelsearbete inom ideella organisationer samt inom privat och offentlig sektor. Utöver det har vi även sett till att folk har erfarenhet av svärmarbete och att de har en god inblick i hur Piratpartiets organisation fungerar i praktiken.

I det förslag som presenteras nu har vi tagit fram en styrelse som vi anser kan representera de många olika sorters medlemmar som finns i partiet. Vi har arbetat för att få en styrelse som är geografiskt spridd och som har stor bredd när det gäller politiska åsikter och tidigare arbete. Vi har även arbetat för att i en större utsträckning än tidigare ha en separation mellan partiets styrelse och den operativa ledningen. Vi känner att vi med detta förslag har lyckats väldigt väl på den korta tid som vi har haft till förfogande.

Med det sagt kom det till valberedningens kännedom väldigt sent i processen att Sofia Dahlgren inte ämnade sitta kvar på sin position i styrelsen. Detta har resulterat i att det västra distriktet är underrepresenterat i vårt förslag till styrelse, vilket inte var något vi önskade. Men eftersom vi fick reda på detta så pass sent och redan hade ett så gott som färdigt förslag hade det inneburit att vi hade fått ta om vårt arbete från början i ett försök att hitta en så bra grupp som möjligt. Det i sin tur hade lett till ett framstressat förslag vilket innebar att vi fattade beslutet om att i denna styrelse låta väst vara underrepresenterat. Detta för att vi ville ha ett så genomtänkt förslag att presentera som möjligt.


Individuella motiveringar


Även om vårt förslag främst bör ses och granskas i sin helhet känner vi att vi även har lyckats samla mycket individuell kompetens. Nedanstående motiveringar är väldigt begränsade i omfång. Givetvis skulle det kunna sägas mycket mer om var enskild kandidat, men vi har valt att lyfta fram de punkter som vi sett som extra värdefulla för helheten i gruppen.

Simon Rosenqvist
Simon Rosenqvist är ung, driven och har tidigare erfarenheter från både Ung Pirat och Piratpartiet som bör komma väl till användning. Bland annat har han suttit i förbundsstyrelsen för Ung Pirat sedan 2007, ett uppdrag han nu väljer att lämna, och ansvarat för partiets organisationsutvecklingsgrupp. Han har även erfarenheter av styrelsearbete utanför piratrörelsen och har en utbildning inom statsvetenskap. Vi räknar med att Simons organisatoriska och analytiska förmåga kommer vara en tillgång för styrelsearbete .

Leif Ershag
Leif Ershag har mångårig politiskt engagemang och ett intresse för patentfrågan, något vi ser som ett nyttigt tillskott till styrelsen under de kommande åren. Han är en bra jämkare och medlare vilket vi tror kan förbättra partiets internkommunikation och säkerställa att både liberaler och socialister känner sig hemma med att driva informationspolitik i Piratpartiet. Hans norrländska lugn hoppas vi kommer tillföra mycket i styrelsen.

Marit Deldén
Marit Deldén är en driven person som det senaste halvåret har visat prov på stort engagemang och kunnande vilket hennes arbete med att genomföra Tjejsnack är ett bra exempel på. Hennes lärarutbildning och utbildning inom gruppsykologi ser vi som ett viktigt tillskott till styrelsen och bör komma väl till pass i bland annat att få en så smidigt arbetande styrelse som möjligt.

Göran Widham
Göran Widham har en gedigen erfarenhet från näringslivet, ideella organisationer och svärmarbete. Han har dessutom ett kunnande som PR-konsult och inom marknadsföring. Med sin politiska bakgrund som sträcker till båda sidor av mittlinjen har han en stor förståelse för blockpolitiken.

Anders Nordin
Anders Nordin var med och grundade Miljöpartiet och har erfarenhet av riksdagsarbete. Han har därför ovärderlig kunskap om hur det är att driva ett ungt parti med riksdagsmål tillsammans med de problem och prövningar som uppstår längst vägen.

Christoffer WIllenfort
Christoffer Willenfort har gedigen erfarenhet av politiskt arbete från andra partier och med detta tidigare styrelseerfarenhet. Som erfaren testare arbetar han ofta med processer och har stort kunnande kring sådant arbete. En person som gärna förhandlar, bygger nytt och vill skapa processer för partiets arbete.

Johanna Julén
Johanna Julén är en social person med stort engagemang och har tidigare styrelseerfarenhet. Hennes stora driv inom Piratpartiet har varit väldigt viktigt och likaså hennes förmåga att uttrycka sig i skrift. Vi räknar med att hon kommer tillföra detta till styrelsen tillsammans med hennes kännedom om hur partiets organisation på lokal nivå fungerar.

Christian Engström
Valberedningen vill ge ett särskilt omnämnande till faktumet att vi inte inkluderade Christian Engström i vårt förslag. Detta ska inte på något sätt ses som en förminskning av det arbete Christian har gjort, och gör, för partiet. Men av nedanstående tre anledningar hamnade han utanför vårt förslag:
1) Urvalskriterierna ? Vi valde att inte ge personerna som kandiderade till omval en särställning gentemot andra kandidater utan de behandlades likvärdigt med de övriga kandidaterna. När vi plockade ihop vår styrelse utifrån de kriterier vi satt upp hamnade Christian utanför styrelsen då vi inte fann någon kandidat som vi såg skulle kunna bytas ut mot Christian för att skapa en bättre helhet.
2) Styrelse kontra operativ ledning ? Enda sedan det senaste årsmötet så har det förts en lång diskussion om att ha en större åtskillnad på styrelse och operativ ledning. Då Christian sitter i den operativa ledningen som 2:a vice partiledare är detta ett steg i det fortgående arbetet.
3) Ekonomiskt beroende ? Vi ser en stor och olycklig problematik i att en stor del av styrelsen är i ekonomisk beroendeställning till Christian. Att ha en situation där fyra röstberättigade ledamöter är helt eller delvis avlönade av femte skapar en situation som vi såg goda skäl att undvika.
Dock skulle vi vilja rekommendera den tillträdande styrelsen att adjungera Christian till sina sammanträden fram till det kommande riksdagsvalet. Dels i egenskap av vice partiledare och dels i egenskap av partiets i dagsläget enda valda representant i en lagstiftande församling.

Tillägg angående Christian Engström:
Jonathan Rieder Lundkvist

Jag vill inte gå så långt som att reservera mig mot beslutet att Christian Engström inte har en plats i valberedningens förslag då jag anser att alla personer på listan är kompetenta och verkligen har förtjänat en plats i styrelsen. Dock vill jag uttrycka min starka åsikt att Christian Engström borde haft en fortsatt post i styrelsen för valåret 2010. Detta grundar jag på Christian Engströms tidigare erfarenheter samt hans nuvarande position. Jag tror att styrelsen kommer vara fattigare utan Christian Engström under valåret 2010 och jag tycker inte att hans förslagna roll som adjungerad till styrelsen är tillräcklig.

Valberedningen
Årets valberedning består av:
Jan "Piratjanne" Lindgren
Jimmy "Kanin" Callin
Jonathan Rieder Lundkvist
Marco "Phelerox" Baxemyr
Mattias "Mab" Bjärnemalm
Mimmi Lowejko


------------------------------------------------------------------------------------
Avgående Partisekreterare - Nyvald sammankallande i partistyrelsen

Kandiderar till riksdagslistan - utfrågningstråd

Aktivism räcker inte - Varför Piratpartiet behövs, av Christian Engström
   
  (#2) Gammal
nemetroid Inte uppkopplad
 
Inlägg: 122
Reg.datum: Feb 2007

Länk: #196518
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 13:33

Ett flertal av dessa kandidater ställde upp i primärvalet, så i utfrågningsforumet kan man lära sig lite mer om dem: http://forum.piratpartiet.se/Forum533-1.aspx
   
  (#3) Gammal
Jan Lindgren Inte uppkopplad
 
Jan Lindgrens avatar
 
Inlägg: 806
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #196519
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 13:44

Mycket bra poäng. Tackar!


------------------------------------------------------------------------------------
Avgående Partisekreterare - Nyvald sammankallande i partistyrelsen

Kandiderar till riksdagslistan - utfrågningstråd

Aktivism räcker inte - Varför Piratpartiet behövs, av Christian Engström
   
  (#4) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #196525
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 13:59

1. Jag tycker att ni bör presentera både distrikt och hemort för så väl sittande som nominerade för nyval.
2. På vilket sätt anser ni att de nominerade kan göra ett bättre arbete än Stefan Flod och Björn Odlund som har flera års vana av styrelsearbete i Piratpartiet?
   
  (#5) Gammal
JonathanRL Inte uppkopplad
 
JonathanRLs avatar
 
Inlägg: 222
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #196528
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 14:25

Stefan Flod uttryckte att han inte hade intresse att sitta kvar i PPs Styrelse.


Jonathan Rieder Lundkvist
Kampanjgruppen (Foto & Film)
Fotograf
Jonathan.Lundkvist [at] Gmail.com
0701497019
  Skicka ett meddelande via MSN till JonathanRL  
  (#6) Gammal
Jan Lindgren Inte uppkopplad
 
Jan Lindgrens avatar
 
Inlägg: 806
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #196531
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 14:43

Citat:
Daniel Svensson (2010-Mar-04)1. Jag tycker att ni bör presentera både distrikt och hemort för så väl sittande som nominerade för nyval.
2. På vilket sätt anser ni att de nominerade kan göra ett bättre arbete än Stefan Flod och Björn Odlund som har flera års vana av styrelsearbete i Piratpartiet?
1) Har uppdaterat med hemkommun och distrikt.

2) Som Jonathan redan har berättat så valde Stefan Flod att inte ställa upp som kandidat till årets styrelse.

När det gäller Björn Odlund så är situationen lite annorlunda. Alla de kandidater som vi intervjuade så är alla väldigt kompetenta och kunniga, så det har inte varit ett lätt val. Det som det hela kom ner till var gruppdynamiken och hur folk fungerade i grupp, men även när det gäller tidigare politisk inriktning och andra kriterier.

Eftersom det är valår i år så är situationen speciell och vi har försökt ta fram en grupp som ska kunna fungera så bra som möjligt och det så snabbt som möjligt.

Rent konkret kunde vi inte finna någon kandidat som vi kunde ersätta med Björn och samtidigt uppnå ett bättre helhetsresultat.


------------------------------------------------------------------------------------
Avgående Partisekreterare - Nyvald sammankallande i partistyrelsen

Kandiderar till riksdagslistan - utfrågningstråd

Aktivism räcker inte - Varför Piratpartiet behövs, av Christian Engström
   
  (#7) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #196533
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 14:48

Citat:
JonathanRL (2010-Mar-04)Stefan Flod uttryckte att han inte hade intresse att sitta kvar i PPs Styrelse.
Yes jag kandiderar inte till omval. Kommer sattsa väldigt mycket på det operativa i riksdagsvalet samt att mitt uppdrag som förbundsordförande i Ung Pirat tar mycket tid.


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
  (#8) Gammal
duke_h3 Inte uppkopplad
 
Inlägg: 329
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #196535
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 14:53

Vilka andra kandidater har valberedningen titta på och inte valt att nominera?

/Rene
   
  (#9) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #196537
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 15:23

Citat:
duke_h3 (2010-Mar-04)Vilka andra kandidater har valberedningen titta på och inte valt att nominera?
/Rene
Här kommer det ett potentiellt problem som kan tänkas diskvalificera valberedningar helt och hållet. Nämligen att jag som medlem inte kan lägga ett motförslag som innehåller andra kandidater än de som valberedningen nominerat. Valberedningen vinner således alltid.

Jag har ingen aning om vilka som har kandiderat än de namn som nämnts här på forumet och kan tänka sig att ingå i styrelsen. Björn Odlund och Christian Engström. Vidare har väl jag läst om en som fått nobben av valberedningen på en blogg.

Jag måste alltså kontakta de jag vill nominera och fråga om dessa ställer upp. Sådana möjligheter anser jag att jag inte har. Valberedningen har ett enormt övertag.
   
  (#10) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #196538
Standard RE: Nominering till styrelsen - 2010-03-04, 15:31

Citat:
Stefan Flod (2010-Mar-04)
Citat:
JonathanRL (2010-Mar-04)Stefan Flod uttryckte att han inte hade intresse att sitta kvar i PPs Styrelse.
Yes jag kandiderar inte till omval. Kommer sattsa väldigt mycket på det operativa i riksdagsvalet samt att mitt uppdrag som förbundsordförande i Ung Pirat tar mycket tid.
Tack för svar! Anade att detta var orsaken men ville få det klarlagt.

Citat:
Jan Lindgren (2010-Mar-04)1) Har uppdaterat med hemkommun och distrikt.
Tack!

Citat:
***snipp*** ...även när det gäller tidigare politisk inriktning ...***snipp***
Den delen av meningen vill jag gärna veta vad som döljer sig bakom.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Nominering till partiledning Emil Isberg 0.1 Nomineringar 2 2010-04-15 22:54
Trepiratersinitiativ till styrelsen Mikael Nilsson Färdigbehandlade frågor 8 2009-12-17 22:25
Öppet brev till PL och Styrelsen Daniel Gustafsson Allmän information och frågor 7 2009-09-28 01:56
Nominering till valberedning Freeman Nomineringar 1 2008-04-23 06:46
02. Kompletterande val till styrelsen Rick Falkvinge Medlemsmöte den 19 november 2006 2 2006-11-19 15:01Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com