Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-21, 20:31

Face-to-Face-styrelsemöte den 20-21 mars.
Förra styrelsemötet: http://forum.piratpartiet.se/Topic201812-517-1.aspx
Förra ordinarie styrelsemötet: http://forum.piratpartiet.se/Topic195705-517-1.aspx


Närvarande lördag: Rickard Olsson, Rick Falkvinge, Stefan Flod, Anna Troberg, Christian Engström, Anna Svensson, Björn Odlund
Närvarande söndag: Rickard Olsson, Rick Falkvinge och Björn Odlund. Anna Troberg, Christian Engström och Anna Svensson deltog på distans.


Mötets ordförande: Rickard Olsson
Mötets sekreterare: Rick Falkvinge
Justerare: Anna Troberg, Stefan Flod
1. Valrörelsekickoffen och budgeten till rdg25.


Styrelsen beslutar
ATT begära in underskrifter från samtliga riksdagskandidater på Valmyndighetens kandidatförklaring samt följande kandidatdeklaration/väljarkontrakt:


Som kandidat för piratpartiet kommer jag att granskas av media. Jag intygar att jag inte har något dolt i min bakgrund som allvarligt kommer skada partiet om och när det kommer fram.


Som kandidat för piratpartiet kommer mina åsikter behandlas som partiets åsikter. Under valkampanjen kommer jag därför avstå från att göra mediala utspel i egenskap av piratpartist, i frågor som inte täcks av partiets principprogram och politiska sakprogram.


Som vald representant för piratpartiet kommer jag ofta bli tvungen att rösta i strid med mina egna åsikter för att få genomslag för de frågor partiet driver. Jag är införstådd med att partiets principprogram, politiska sakprogram och vågmästarstrategi styr mitt agerande i riksdagen.


Som vald riksdagsledamot kommer jag att ägna lägga den tid som uppdraget kräver åt partiets sakfrågor, antingen i riksdagsarbete eller opinionsbildande verksamhet. Jag inser att det kommer finnas många behjärtansvärda frågor som jag inte kommer kunna ägna mig åt, då det inte är för dessa frågor jag är vald.


Övriga frågor inklusive frågan om riksdagsgruppens budget är inte brådskande och bör fortsätta beredas och diskuteras i samråd i organisationen.


Därför beslutar styrelsen
ATT riva upp beslutet om riksdagsgruppens arbetsordning från förra mötet, punkt 4, och delegera framtagandet och beslutet om arbetsordningens utformning till rdg25 (definieras som de 25 simulerat invalda på riksdagslistan vid ett utfall på 6%).


ATT förlänga tiden att inkomma med kandidatförklaringarna till 1:a april 2010.


Dessutom beslutar styrelsen
ATT uppmana samtliga riksdagskandidater att skriva på väljarkontraktet om nej till datalagring: http://nejtilldatalagring.blogspot.com/.


2. Att fastställla bokslutet samt verksamhetsberättelse.


Styrelsen beslutar
ATT fastställa bokslutet samt verksamhetsberättelsen och överlämna desamma till revisorerna.
3. Ljungby har inkommit med en begäran att få ställa upp i lokalval trots beslut på förra styrelsemötet.

De blev nekade pga för få kandidater, men har nu tagit fram en lista på 6 tänkta namn, efter att kandideringstiden stängt, och utan att ha följt processen för framtagning av listor.


Styrelsen beslutar
ATT inte göra något undantag för Ljungby kommun, då processen för framtagande av kandidater inte har följts.
4. Beslut om att lokala organisationsdelar kan ta villkorade lån (lån som inte betalas tillbaka om vi inte får pengarna tillbaka för valsedlarna) för att finansiera valsedlar. Se http://piratepad.net/valsedelsfinansiering


Styrelsen beslutar
ATT godkänna http://piratepad.net/ep/pad/view/val...ing/hcH19bL0xD som låneavtal. Lokala funktionärer i den operativa organisationen har rätt att teckna avtal enligt mallen. (Ändringar i förlagan är markerade och överstrukna delar bör inte finnas på tecknade avtal.)
5. Möjlighet för lokala organisationer att använda eget paypal-konto, dels som begränsad handkassa, dels som extra donationsingång. [Exempel på handkasseregler http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/...1?OpenDocument , http://www5.goteborg.se/prod/lundby/...6?OpenDocument ]


Styrelsen beslutar
ATT delegera beslut och ev. genomförande till partiledningen.
6. Yttrande om fristående lokala föreningar.


Styrelsen beslutar ATT ta följande yttrande:


Styrelsen ställer sig öppen till fristående lokala föreningar på kommunnivå som syftar till att stödja partiets lokala verksamhet, för de lokala aktivister som önskar driva sådana och anser att de har den extra kapacitet som krävs utöver partiengagemanget.


Styrelsen ställer sig även öppen till att funktionärer inom partiet använder sig av partiets kommunikationskanaler för att informera om olika fristående föreningars verksamhet i syfte att gynna partiets intressen.


Styrelsen ser dock inte möjligheten till den här typen av fristående föreningar som en ersättning för arbetet med att hitta bra interna lösningar för medlemsstyrning av den lokala partiverksamheten.


Vidare anser styrelsen att det ligger i allas intresse med tydlighet kring faktumet att det rör sig om en fristående förening med avseende på medlemskap, ekonomi och ansvarsutkrävande. Styrelsen vill särskilt betona att inga pengar får gå från Piratpartiet till sådana fristående föreningar, att medlemsregistret inte får användas av dem och att de inte får använda namnet Piratpartiet.


Styrelsen ställer sig dock frågande till vilka praktiska behov sådana föreningar anses fylla, då lokala funktionärer redan har egen ekonomi, attest- och avtalsrätt i Piratpartiets namn, och efterlyser konkreta skrivningar om vilka problem man försöker lösa genom den extra administrationen.


Frågan gick till votering och Christian Engström samt Stefan Flod röstade emot samt lämnade följande reservation:


Förslaget att styrelsen ska ställa sig "öppen" till lokala föreningar på kommunnivå är visserligen ett steg i rätt riktning, men vi tycker att styrelsen borde uttrycka sig ännu mer positivt till lokala föreningar på kommunnivå, och uppmuntra skapandet sådana.


Piratpartiet bör i sinom tid ta fram exempelstadgar som lokala kommunföreningar kan utgå från, och besluta om formerna för hur sådana föreningar ska vara kopplade till partiet. Dock bör det anstå till efter valet, för att inte dra fokus och energi från valarbetet.


7. Uppsala vill upphäva strykningarna från lokalprogrammet.


Styrelsen beslutar
ATT godkänna det framlagda kommunprogrammet eftersom de lokat aktiva lyckats beskriva en positiv framtidsvision av Kunskapssamhället som helhet. Även om vissa delar i sig inte har klart samband med partiets principer så anser vi att helheten har det. Det betyder alltså inte att andra kommuner uppmanas att plocka delar av Uppsalas kommunprogram, utan det ska ses som en helhetsvision.


Reservationer: Anna S och Björn O reserverar sig mot återinförandet av punkt 4 (kollektivtrafik) i kommunprogrammet, då kopplingen till kunskapssamhället ses som långsökt.
8. Yttranden och röstningsrekommendationer till alla årsmötesmotioner
A1 till A18. Blandade stadgeförändrande motioner
Avslag. Styrelsen anser att huvudlinjen framåt vad avser stadgar måste vara det förslag som Organisationsutvecklingsgruppen har lagt i motionen A19. Styrelsen yrkar därför avslag på samtliga av motionerna A1 till A18.


A19. Orgutvecklingsgruppens stadgeförslag
Styrelsen yrkar bifall med ändringar till stadgeförslaget i att-satser ett och två. Dessa motiveras nedan.
Styrelsen yrkar avslag på yrkandet i att-sats tre att hålla ett medlemsmöte i augusti för en andra läsning. Valrörelsen intensivaste skede bör inte avbrytas för stadgerevision.


Styrelsen vill först och främst få in orgutvecklingsgruppens eget första ändringsyrkande som tar bort en inkonsekvens. Styrelsen vill därefter få in ett förtydligande om att ansvarskedjan är obruten och inte får brytas, under punkten Uppdrag, på formuleringen


Inget beslut får tas så att uppdragshållare eller annan hålls ansvarig för skeenden han eller hon inte samtidigt har mandat att påverka. Mandat och ansvarshållande måste alltid följas åt.


Under punkt 3.3.2 ändras "får inte" till "bör inte". Vi anser att ledning och styrelse bör separeras som grundregel men att vissa kontaktytor bör få finnas kvar i vissa fall och lämna möjligheten för medlemsmötet att rösta in de personer de anser vara bäst lämpade med så få formella begränsningar som möjligt.


Under punkt 3.2.5 läggs "om så begärs" in i slutet av första meningen. Oftast tas styrelsebeslut enhälligt eller med konsensus så röstprotokoll vid varje sådant beslut skulle medföra en onödig administrativ belastning.


Under punkterna 4.3.2 samt 4.3.3 ändras "alltid" till "normalt" för att möjliggöra flytt av mötena vid speciella omständigheter, t.ex. yttre händelser.


Under punkten 4.5.2 ändras "ska" till "kan" för att möjliggöra för styrelsen att låta bli att lämna ett förslag till ändring.


Ny punkt 4.8.8: Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor.


Under punkt 5.3.1 ändras antalet styrelseledamöter från "14" till "10-14" för att bevara en viss flexibilitet vid valet till styrelse på medlemsmötena.


Styrelsen saknar också en mekanism för att väcka misstroendevotum mot hela styrelsen. Detta har infogats i en ny paragraf 5.7: Misstroendevotum.
5.7.1 Om minst 75% av medlemmarna på medlemsmöte, dock minst 500 medlemmar, kräver det kan punkterna 5.3.2 och 5.3.3 tillfälligt upphävas så att hela styrelsen kan bytas ut vid samma tillfälle.


Styrelsen önskar jämka organisationsgruppens 7.1 med det motyrkande som Rickard Olsson lagt om valberedningar i http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...&postcount=149


Styrelsen anser av praktisk erfarenhet att styrelsen bör äga budgeten, men årsmötet verksamhetsplanen. Den senare är ett fullgott styrdokument för sätta de ramar som årsmötet önskar. Därför föreslår styrelsen att stryka punkten "Fastställande av budget" från höstmötets dagordning.


Slutligen (i den första att-satsen) önskar styrelsen sakta ner rotationen av styrelsen. Att byta halva styrelsen varje år skapar en gruppsykologisk omstartseffekt som är destabliserande. Vi föreslår därför istället att byta en tredjedel av ledamöterna varje år, och att samtliga sitter på treåriga mandat. Detta ger dessutom ett kuppskydd som är mycket önskvärt.


Styrelsen föreslår följande ändring:


5.3.2 och 5.3.3 ersätts med --


5.3.2 Samtliga styrelseposter väljs på tre (3) år. Varje år väljs en tredjedel av styrelseposterna. Sammankallande väljs vart tredje år som en av dessa.
5.3.3. Ledamöter får inte väljas så att ett framtida medlemsmöte har möjlighet att ersätta hälften eller fler av styrelsens röster. Då ska i stället ledamöter tillsättas på kortare mandat för att sprida ut omvalstakten till en tredjedel av styrelsen per år. Ett medlemsmöte får inte heller ersätta hälften eller fler av styrelsens röster om möjlighet givits, genom t.ex. vakanser.
Styrelsens föreslagna stadgar finns på http://webhackande.se/system/files/s...6-styrelse.odt samt http://webhackande.se/system/files/s...6-styrelse.pdf
Sektion B: Motioner om principer och extern politik


Dessa motioner rör våra politiska principer.


Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,


- är den här linjen försvarbar?


- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?


- exponerar den oss för några andra svagheter?


- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?


Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.


Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.


Styrelsen kommer därför bara att rekommendera bifall i de fall när frågan redan diskuterats och det bedöms finnas en konsensus om dess riktighet.
B1. Motion om införande av demokratiskt statsskick ( http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23707 )
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik.


B2. Motion om att göra personnummer frivilligt (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23982)
Styrelsens rekommendation: Avslås, frågan är för komplicerad för att ta beslut om utan en ingående diskussion som även innefattar konsekvensanalyser.


B3. Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24012)
Styrelsens rekommendation: Avslås, för stor fråga, ej informationspolitik.


B4. Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24016)
Styrelsens rekommendation: Avslås, för stor fråga, ej informationspolitik.


B5. Motion om införandet av en svensk författningsdomstol (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24019)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Syftet med en författningsdomstol skulle vara att avpolitisera rättsväsendet. Tyvärr visar erfarenheter från omvärlden att effekten blir den motsatta: problemet med ett politiserat rättsväsende flyttas till utnämnandet av de domare som ska sitta i författningsdomstolen, så som t.ex. Sarkozy nyss gjorde, eller vid tillsättandet av domare i USAs Supreme Court. Effekten blir alltså en markant större politisering av rättsväsendet och inte mindre.


Man föreställer sig att goda, neutrala tjänstemän skulle sitta i en sådan domstol. Verkligheten är inte så perfekt. Lek med tanken på Tomas Norström i en författningsdomstol.


Då är det bättre att ta bort det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, så att tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen var för sig får ogiltigförklara lagar som anses bryta mot grundlagen. Domstolarna ska vara så oberoende och opolitiska som möjligt.


B6. Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24025)
Styrelsens rekommendation: Avslås, stor men perifer fråga.


B7. Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain' (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24034)
Styrelsens rekommendation: Avslås, till förmån för styrelsens motyrkande.
Motyrkande från styrelsen med en omformulering


"Upphovsrättsskyddade verk som finansierats helt eller till betydande del med offentliga medel ska som grundregel släppas fria för användning, förädling och distribution. Detta skall även gälla databaser, dvs. de skall vara utan databasskydd."


Styrelsen gillar intentionen och det här är en fråga som har diskuterats ingående i partiet under lång tid där styrelsen upplever att det finns politisk konsensus.


B8. Motion om hemskola (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24101)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik


B9. Motion om att skrota värderingsdokumentet (http://vbulletin.piramotyrkandetpartiet.se/showthread.php?t=24106)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Styrelsen vill istället inbjuda till diskussioner och konkreta förslag på förbättringar av det existerande dokumentet. Att ta bort en beskrivning av arbetsmetodik är inte en väg framåt; att föreslå förändringar i metodiken är bättre.


B10. Motion: Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.penhp?t=24114)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik


B11. Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24116)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Det stora problemet är inte de svenska lagarna om offentlighet, utan hur de följs i praktiken. Det är möjligt att vi kan hitta konkreta åtgärder som skulle kunna leda till förbättringar, men frågan behöver i så fall diskuteras mer internt.


B12. Motion om ställningstagande för nätneutralitet (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24129)
Styrelsens rekommendation: Styrelsen håller med om intentionen men anser att formuleringen är oproportionerligt lång. Styrelsen yrkar därför på avslag, med motyrkande som består av kärnmeningarna i originalet --


Att tillägget istället formuleras som:


"Internetleverantörer ska vara skyldiga att erbjuda en internetuppkoppling som inte diskriminerar vissa delar av internet eller vissa protokoll för att utbyta information. En internetleverantör är att se som en budbärare och ska inte vara ansvarig för innehållet i dennes kablar."


B13. Angående fildelning [kollektivtrafik] (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24131)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik


B14. Motion: Ändring i principprogrammet (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24181)
Styrelsens rekommendation: Avslås, se motion B15 istället.


B15. Motion: Lissabonfördraget är ett faktum (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24186)
Styrelsens rekommendation: Bifalles


B16. Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24187)
Styrelsens rekommendation: Avslås, yrkandet är för diffust


B17. Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24199)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Diskussionen om den här frågan har försiggått länge, och det finns inte en konsensus som är stark nog för att föranleda en försvagning av principprogrammet utan tungt vägande skäl.


B18. Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24200)
Styrelsens rekommendation: Avslås, det är mer relevant att diskutera TV-licensens vara eller icke vara än villkoren för dess implementering.


B19. Motion om internetåtkomst som basservice (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24204)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Förslaget är intressant, men om vi ska ta in det i principprogrammet kräver det mer diskussion i partiet för att bygga konsensus.


B20. Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24217)
Styrelsens rekommendation: Avslås pga praktiska och etiska problem med implementation. Förslaget kommer ursprungligen från Richard Stallman, men han har dragit tillbaks det i diskussioner på den internationella piratmejlinglistan, i diskussioner med pirater. Se http://lists.pirateweb.net/pipermail...ry/002524.html och http://lists.pirateweb.net/pipermail...ry/002530.html för de inlägg i tråden där Stallman skriver att han blivit övertygad om att det finns andra sätt som är bättre än hans förslag.


B21. Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24218)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Styrelsen måste kunna göra sakpolitiska uttalanden mellan årsmöten.


B22. Motion om borttagande av fyraprocentsspärren (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24220)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik.


B23. Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24221)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationpolitik.


B24. Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24222)
Styrelsens rekommendation: Bifalles med ändringsyrkandet från Jon Severinsson. Styrelsen låter hälsa att den är så hunsad av partiledaren att vi inte vågar uttrycka egna åsikter. (ps, han är bäst (teknisk term))


B25. Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24225)
Styrelsens rekommendation: Avslås, frågan är för komplicerad för att ta beslut om utan en ingående diskussion som även innefattar konsekvensanalyser.


B26. Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24226)
Styrelsens rekommendation: Avslås, men styrelsen hoppas likt Mattias Bjärnemalm att den leder till en givande debatt inom partiet till hur intersektionaliet kan användas för att synliggöra maktstrukturer även i virtuella miljöer.


B27. Motion om konsumenträtt (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24229)
Styrelsens rekommendation: Avslag, redundant eftersom DRM-förbud redan finns i principerna och konsumentskydd ej är informationspolitik.


B28. Upphovsmansskydd (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24230)
Styrelsens rekommendation: Avslås, då detta innebär ett ingripande i upphovsmannens avtalsfrihet gällande sina egna verk.


B29. Motion om Principprogram 4.0 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24236)
Styrelsens rekommendation: Bifalles, det skadar ej att aktivt se över principprogrammet.


B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24238)
Styrelsens rekommendation: Avslås, varumärkeslagen är redan skriven på det sätt som motionärerna önskar. Motionärerna verkar vilja komma åt ändamålsglidningarna som kommer i och med ACTA och IPRED2, men de påverkar inte i sig varumärkeslagen eller varumärken som sådana, utan består av separat lagstiftning som vi redan är emot.


B31. Förbud mot olovlig fotografering och filmning (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24241)
Styrelsens rekommendation: Avslag, då detta är ett problem som snarare bör regleras genom en översyn av kriterierna för ofredande. Det kan aldrig vara ett brott i sig att dokumentera det man själv upplever; däremot kan det vara ofredande eller förtal om sådan dokumentation används på kränkande sätt.


B32. Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24243)
Styrelsens rekommendation: Avslag, motionen inaktuell då styrelsen nu har godtagit Uppsalas kommunalpolitiska program.


B33. Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24245)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Avslås pga praktiska och etiska problem med implementation. Förslaget kommer ursprungligen från Richard Stallman, men han har dragit tillbaks det i diskussioner på den internationella piratmejlinglistan. Se motion B20


B34. Motion om begreppet skyddat privatliv (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24249)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Begreppen "integritet", "skyddat privatliv" och liknande begrepp är helhetsbegrepp som inte kan eller bör begränsas till specifika relationer.


B35. Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24252)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik.


B36. Motion om ändring av principprogrammet rörande patent (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24254)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Ospecifikt. Vi hade kunnat få Disney att skriva under på vår upphovsrättspolitik om vi föreslog att upphovsrätten skulle "förändras" i stället för att reduceras på ett mycket specifikt sätt. Vi behöver vara specifika.


C1. Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23609)
Styrelsens rekommendation: Avslag.


Att-satserna ett till tre står redan i lagen. Man behöver inte motionera om sådant som är lagstadgat.


Att-sats fyra är olämplig -- årsmötet bör inte besluta om så specifika saker som vilka bankkonton som ska användas. Organisationen bör inte vara uppbunden till ett årsmötesbeslut i sådana detaljer.


Att-satsen fem är felaktig i sak -- valmyndigheten betalar inte tillbaka till lokala organisationer; det är länsstyrelser eller valmyndigheten som betalar tillbaka till partiet centralt.


C2. Motion om valobligationer (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23984)
Styrelsens rekommendation: Avslås.


Motionen är skriven i form av en bindande uppmaning, att styrelsen SKALL ge ut valobligationer. Konsekvensanalys ekonomiskt och annat saknas. Bristande underlag gör det olämpligt att binda styrelsen vid ett såpass stort ekonomiskt åtagande.


Däremot tar styrelsen till sig idén och ska undersöka möjligheterna att genomföra den.


C3. Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24014)
Styrelsens rekommendation: Bifall på att-satser tre och fyra. Avslag på att-satser ett och två.


Argumentationen om patenttyngd miljö håller inte vad avser vår interna programvara. Inget som vi skulle byta till skulle vara bättre i något av de avseenden som motionärerna framför. Vi använder t.ex. GNU/Linux som är skrivet i C som idag ägs av AT&T som har tonvis med patent.


Det är inte heller lämpligt att skriva om hela vår miljö, och särskilt inte att lägga tid på det under ett valår. Det är en miljö som har tagits fram under fyra år och uppskattningar säger att det behövs åtminstone 5000 mantimmar för att lösa en sådan uppgift, vilket vore ett oförsvarbart resursslöseri då det inte tillför någon operativ nettofunktionalitet.


Däremot instämmer styrelsen i att öppna format ska användas och premieras.


C4. Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24100)
Styrelsens rekommendation: Avslås, ej informationspolitik.


C5. Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24110)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Årsmötet kan inte begränsa stadgegivna rättigheter på detta sätt. Rätt sätt att tackla problemet är att skriva om stadgan.


C6. Motion om att införa ett forums råd (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24172)
Styrelsens rekommendation:Avslås, forumgruppen arbetar redan på ett motsvarande sätt. Årsmötet bör dessutom inte detaljstyra verksamheten på denna nivå.


C7. Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24177)
Styrelsens rekommendation: Avslag. Motionen vänder upp och ner på interndemokratin på ett mycket farligt sätt:


1. Det frångår den normalt mycket starka kopplingen mellan valbarhet och rösträtt. Det vill säga: en av kandidaterna i ett val (föreningen) ges här i praktiken lika många röster som sina medlemmar, medan alla andra individer som ställer upp bara ges en röst. Det blir inte ett rättvist val hur man än vänder på det. Styrelsen vet inte ens hur en rättvis tävling mellan individer och föreningar skulle se ut. Och ett val som inte är rättvist kan inte kallas demokratiskt, och då faller poängen.


2. Det innebär fritt fram för konkurrens mellan lokala föreningar, utan att någon av dem kan göra anspråk på att representera medlemmarna. En uppenbar kandidat är tex Ung Pirats lokalavdelningar där de finns. Det finns inget skäl att öppna för den typen av interna strider med mening.


3. De framvalda föreningarna agerar inte som representanter för partiets medlemmar, utan för sina egna medlemmar. Hela poängen med att skapa lokalstyre är att det styret ska spegla HELA den lokala medlemskåren, inte en klick som gått ihop och skapat förening.
C8. Motion om intern offentlighetsprincip (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24182)
Styrelsens rekommendation: Avslag, då motionen inte kan genomföras i praktiken utan att hindra styrelsens arbete.

C9. Officiellt projekt för en ny mötesplattform
Styrelsens rekommendation: Avslås. Detta är inte på årsmötesnivå. Vem som helst kan starta ett sådant projekt; årsmötet kan inte kommendera fram någon att göra det, mer än vad som skrivs i verksamhetsplanen. Det bör i så fall skrivas där, vilket i sin tur avrådes ett valår.


Motionen är ett bra diskussionsunderlag för projektstart, men inte lämplig att bifalla som ett årsmötesbeslut.

C10. Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp
Styrelsens rekommendation: Avslås. Organisationsutvecklingsgruppen bör inte ligga på samma nivå som styrelsen, alltså tillsatt direkt av årsmötet. Styrelsen har också redan formellt tillsatt gruppen, och den finns med det officiellt. Motionen är därför nu redundant.


C11. Motion om att ideella uppdrag inom partiet får status av lägre förtroendeuppdrag
Styrelsens rekommendation: Avslås. Motionären använder odefinierade termer och motionen saknar därför meningsfull betydelse. Det finns ingen tydlig skillnad mellan "ideella" förtroendeuppdrag och "föreningsmässiga", och det är odefinierat vad motionären avser med "högre" och "lägre" uppdrag.


C12. Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga.
Styrelsens rekommendation: Denna motion är en ordningsfråga som beslutas av det valda mötespresidiet. Styrelsen lämnar därför ingen rekommendation, då denna punkt ska vara avhandlad innan motioner voteras.


C13. Framtagande av riksdagslistor.
Styrelsens rekommendation: Avslag. Förslaget är mycket omfattande, har inte diskuterats, och en djup konsekvensanalys saknas. Jämför med när styrelsen diskuterade framtagningsmetodiken för listor under flera månader.


C14. Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare
Styrelsens rekommendation: Styrelsen avstår från att lämna rekommendation i denna fråga.


C15. Öppenhet på styrelsemöten
Styrelsens rekommendation: Avslag. Styrelsemötena hålls antingen via telefonkonferens eller i möteslokal, ingendera metoderna har praktiska möjligheter att inkludera några mängder intresserade medlemmar. Dessutom skulle, som framgår i diskussionstråden, bara intressanta eller känsliga diskussioner flytta ut till informella fora bredvid mötena.


C16. Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete.
Styrelsens rekommendation: Avslag, den är bla för otydligt vdg vilket kuppskydd och liknande som ska finnas på ett tänkt sådant möte. Dessutom är det troligen bråttom med förhandlingar i det läget varför det bästa för medlemmarna vore att välja en bra styrelse på mötet innan. :-)


C17. Motion om utveckling av vågmästarstrategin
Styrelsens rekommendation: Avslag på yrkande 1, bifall på yrkandena 2-4 samt uppdraget.
Piratpartiet kan mycket väl komma att rösta mot sitt principprogram i delar vi inte prioriterar. Det beror på hur koalitionsavtalet ser ut. Till exempel skulle vi förmodligen gladeligen acceptera att behålla kassettskatten i utbyte mot en kraftig upphovsrättsreduktion i övrigt. Årsmötet kan därför inte göra denna utfästelse.


C18. Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar
Styrelsens rekommendation: Bifall.


C19. Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar
Styrelsens rekommendation: Avslag. Det är redan praxis i styrelsearbetet att icke enhälliga beslut noteras i protokollet.


C20. Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte
Styrelsens rekommendation: Avslag.


C21. Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen.
Styrelsens rekommendation: Avslag -- styrelsen har redan tillsatt den gruppen.


C22. Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud
Styrelsens rekommendation: Bifall.


Bordlagda frågor
från http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23278 och http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23324


9. Propositioner och nomineringar inför årsmötet


Styrelsen lägger följande proposition till årsmötet.


Proposition #1


Styrelsen menar att budgeten behöver justeras flera gånger under året, och yrkar därför årsmötet att styra årets verksamhet genom verksamhetsplanen i stället för att låsa specifika budgetbelopp. Våra inkomster, utgifter och tillgångar varierar såpass mycket att det inte ännu är möjligt att ha den grad av förutsägbarhet som krävs för att kunna spika en budget en gång om året.


Årsmötet 2009 gjorde på detta sätt, och mycket riktigt behövde budgeten justeras ett par gånger under året. Vi har redan sett exempel på hur plötsligt det kan behövas.


Styrelsen yrkar därför;
ATT årsmötet delegerar löpande beslutsrätt om budget till styrelsen;
ATT årsmötet använder verksamhetsplanen för att sätta ramar för verksamheten i den omfattning som årsmötet anser krävas.10. Principuttolkning om sex- och drogpolitik


Partiledaren har ställt en fråga till styrelsen huruvida styrelsen anser att sexualpolitik och drogpolitik ingår i dagens principprogram.


Styrelsen beslutar
ATT sexualpolitik och drogpolitik inte ingår per se i Piratpartiets principprogram, men att informationspolitiska aspekter av dessa frågor kan komma ifråga. Det betraktas då som informationspolitik.
11. Personuppgiftslagen och medlemsregistret


Vi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta bör ändå granskas juridiskt. Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.


Styrelsen beslutar
ATT uppdra till partiledningen att tillse att utgångna medlemskap raderas när de inte längre behövs, t.ex. för att uppfylla Ungdomsstyrelsens eller Skatteverkets krav på redovisning. Övriga ska avidentifieras efter maximalt tre månader. Statistisk data får sparas. Partiledningen ska återkomma när detta är tillsett.
12. Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupper


Diskussions- och beslutspunkt kring skillnaden mellan och processer för strategiska arbetsgrupper (rapporterar till styrelsen), operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen) och spontanformade kluster (rapporterar inte till någon).


Styrelsen beslutar
ATT ge Simon Rosenqvist mandatet att samla en grupp för att driva organisationsutvecklingsfrågor, lämpligen med namnet Organisationsutvecklingsgruppen, och att Rosenqvist i denna aspekt rapporterar till styrelsen. Styrelsen återkommer efter årsmötet med arbetsdirektiv till gruppen.


ATT i övrigt bordlägga frågan.

Senast redigerad av Rick Falkvinge den 2010-03-21 klockan 21:54.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #199704
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-21, 22:11

Kandidater i lokalval skall inte anmälas?
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #199746
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 00:03

Justerat

/Stefan Flod


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #199748
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 00:05

Själv gillar jag min och Christian Engströms reservation mot beslutet på punkt 6. Yttrande om fristående lokala föreningar. Så jag lyfter upp den lite extra.

Citat:
Frågan gick till votering och Christian Engström samt Stefan Flod röstade emot samt lämnade följande reservation:

Förslaget att styrelsen ska ställa sig "öppen" till lokala föreningar på kommunnivå är visserligen ett steg i rätt riktning, men vi tycker att styrelsen borde uttrycka sig ännu mer positivt till lokala föreningar på kommunnivå, och uppmuntra skapandet sådana.

Piratpartiet bör i sinom tid ta fram exempelstadgar som lokala kommunföreningar kan utgå från, och besluta om formerna för hur sådana föreningar ska vara kopplade till partiet. Dock bör det anstå till efter valet, för att inte dra fokus och energi från valarbetet.


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#5) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #199774
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 01:21

Lite märkligt att man tar avstånd från lokala föreningar och förklarar dem fristående samtidigt som man vill att de som bildat dem motiverar sig. I samma ögonblick som man förklarat dem fristående är man ju inte i positition att ställa några krav. Vill man kunna ställa krav på de lokala föreningar som bildas hade jag rekommenderat att man låtit dem bli en del av organisationen men med vissa krav som förbehåll. Ensidiga krav fungerar sällan bra i samarbetsförhandlingar.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #199776
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 01:29

För övrigt känns inte uttalandet om de lokala föreningarna så meningsfullt alls. Att inte neka sina medlemmar den grundlagsskyddade rätten att organisera sig är väl ändå något man bör kunna förvänta sig?

Och uppmaningarna att inte bryta mot PUL och att inte förskingra pengar från partiet känns kränkande. Efter att flertalet styrelsemedlemmar anklagat oss medlemmar i Östergötland och Kil för att avsiktligen planera sådana brott tog jag och Marit Deldén chansen vid vårt senaste möte med Rick Falkvinge och Anna Troerg och bad om att få en ursäkt riktad till både Östergötlands och Kils medlemmar. Vi fick då tyvärr inte mer än ett uttalande till oss två personligen om att det rörde sig om ett missförstånd och uppenbarligen tog man inte chansen nu heller. Tvärtom fortsätter man att misstänkliggöra oss genom att uppmana oss till att inte bryta mot lagen. För detta är jag och många med mig mycket besviken på styrelsen.

Btw, mycket bra och välformulerad reservation av Stefan och Christian. +1


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se

Senast redigerad av samface den 2010-03-22 klockan 02:01.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Etu Inte uppkopplad
 
Etus avatar
 
Inlägg: 71
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #199782
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 02:35

Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Lite märkligt att man tar avstånd från lokala föreningar och förklarar dem fristående samtidigt som man vill att de som bildat dem motiverar sig. I samma ögonblick som man förklarat dem fristående är man ju inte i positition att ställa några krav. Vill man kunna ställa krav på de lokala föreningar som bildas hade jag rekommenderat att man låtit dem bli en del av organisationen men med vissa krav som förbehåll. Ensidiga krav fungerar sällan bra i samarbetsförhandlingar.
Det är helt rimligt att de är fristående, det är en mycket bra struktur. Med fristående lokalföreningar så kan de ha sina egna medlemsmöten och ha sin egna styrelse som tar beslut per område. Då slipper styrelsen för Partiet bry sig om små lokala frågor på samma sätt.

Detta medför att de kan agera snabbare och får mera frihet att agera. De blir ju då även inte bundna till PP ekonomiskt vilket gör ekonomin enklare att administrera.

Samt att, man kan fortfarande kontrollera de på alla möjliga vis, dels genom pengar. Genom att säga att de ska rapportera in sina medlemmar och sin aktivitet, så får de ett bidrag från paritet? Det finns flera stora organisationer som fungerar så.

Och det är framförallt bra den dagen då vi inte kommer kunna hantera att alla medlemmar har möjligheten att gå på årsmötet, då kan man ha mindre lokalval för att få fram kandidater från varje lokalförening baserat på deras storlek.

Det gör det lättare att skala organisationen.


Elis Axelsson
http://elis.nu/
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008

Länk: #199796
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 07:12

Justeras. :-)


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Ravenna Inte uppkopplad
 
Ravennas avatar
 
Inlägg: 1 143
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #199798
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 07:26

Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Lite märkligt att man tar avstånd från lokala föreningar och förklarar dem fristående samtidigt som man vill att de som bildat dem motiverar sig. I samma ögonblick som man förklarat dem fristående är man ju inte i positition att ställa några krav. Vill man kunna ställa krav på de lokala föreningar som bildas hade jag rekommenderat att man låtit dem bli en del av organisationen men med vissa krav som förbehåll. Ensidiga krav fungerar sällan bra i samarbetsförhandlingar.
Sammy, du kan inte båda äta kakan och ha den kvar. Antingen är föreningen fristående, och då kan inte PP ställa några krav på den, eller så är den en del av PP och då är inte föreningen fristående. Du kan inte göra en fristående förening som typ är en del av PP men också inte.

Naturligtvis är det upp till var och en om man vill starta en syjunta eller stödpiratförening helt separat från PP, men samarbete mellan en sådan förening och PP ställer vi oss i nuläget bara öppna till på kommunal nivå, där vi ser en nytta med sådana föreningar och där de potentiellt skulle kunna komplettera vår verksamhet. Startar man en sådan förening och vill samarbeta med PP, så måste man såklart beskriva sin förening, vad man kan göra, och hur samarbetet skulle kunna se ut.

En förening på högre nivå (riks- eller distriks- eller valkretsnivå) är en annan sak.


Ravennas blogg: http://ravennasblogg.blogspot.com/
http://www.Vangrind.se, min författarsajt där jag har publicerat en fantasyroman som e-bok och print-on-demand i syfte att sprida den fritt på Internet. :cool:
  Skicka ett meddelande via ICQ till Ravenna  
Svara med citat
  (#10) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #199804
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-22, 09:15

Först vill jag ge styrelsen stort beröm för att den tagit till sig kritiken om förslaget till arbetsordning för riksdagsgruppen och hanterar dessa saker tillsammans med riksdagsgruppen.

Sen vill jag påpeka en liten detalj angående dokumentet för finansiering av valsedlar. vi ställer upp i ett antal landsting så texten behöver modifieras (Idag skriver den om kommunalval och vi som sköter landsting vill också kunna låna pengar.)

Sen angående motioner så är jag gennerellt för tanken att utgå ifrån orggruppens motion men vissa av motionerna 1-18 skulle gå igenom direkt så det skulle vara trevligare med en mer noggrann motivering av dem individuellt.

Angående motion 19 så håller jag inte med styrelsen om att det är dåligt att ha ett extramöte i augusti. Det mötet kommer endast att ta en andra läsning av förslaget till nya stadgar. vilket gör att det blir väldigt lite extra arbete. och vi kommer att kunna mjölka extramötet för publicitet om vi spelar våra kort väl. därför skulle jag tro att det är bra att ha mötet då och att det är bra att vi går in i valet med de nya förbättrade stadgarna.


Sen så vill jag påpeka en liten detalj om motion c13 Att även om den är omfattande så har den varit uppe till diskussion tidigare då vi diskuterade olika sätt att ta fram listorna till riksdagen. I den diskutionen finns även konsekvenser och för och nackdelar med systemet framlagda.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com