Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 231
Reg.datum: Jan 2009
Standard Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-16, 17:22

Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan


Stänger 2010-12-03 23:59

Detta är tredje förslaget till hantering av de ställen där den gamla och nya stadgan inte riktigt passar samman, för att övergången till den nya stadgan ska kunna ske.

Det är ett fullständigt förslag som täcker de punkter av stadgan som behöver övergångsregler och är framtaget som en kompromiss mellan förslag 1 och 2, för de som anser det vara för tidigt att hålla valen redan nu på mötet men för sent att hålla valen i maj nästa år på vårmötet. Därför föreslås istället att valen hålls på ett extra medlemsmöte som ska hållas senast 2011-02-28.

Här nedan finns först varje punkt av förslaget stående för sig med förklaring/motivering till just den punkten och längst ner återfinns sedan förslaget i sin helhet med tillhörande yrkande som mötet har att ta ställning till.


* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.
Med denna regel får vi stadgeövergången vid det tillfälle på året då det är som smidigast att implementera den, samtidigt som vi klargör att vissa punkter av stadgan (både gamla och nya) kan åsidosättas i samband med övergången till den nya stadgan.

* Styrelsen för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat (återstoden av 2011 plus två år) och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat (återstoden av 2011), i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.
Enligt den nya stadgan ska styrelsen väljas på höstmötet, men eftersom vi ännu inte infört den nya stadgan och därmed inte har något höstmöte i år så behöver vi en övergångsregel som säger när 2011 års styrelse väljs.

* Det extra medlemsmöte där styrelsen för 2011 ska väljas ska kallas och hållas enligt vad som regleras om medlemsmöte i stadga 1.3.
Denna regel är för att tillåta mötet där styrelsen ska väljas att vara kortare än de två veckor som den nya stadgan säger att extra medlemsmöte ska vara.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till det att ny styrelse valts.
Enligt den nya stadgan ska styrelsen tillträda vid årsskiftet, men då styrelsen för 2011 väljs först nästa år är denna regeln till för att försäkra oss om att vi inte får en styrelselös period fram tills det skett.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.
Detta är för att tydliggöra att den nya stadgan då har trätt i kraft och att dess reglering ska gälla.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.
Hur styrelsen ser ut skiljer sig åt i de olika versionerna av stadgan, både till sammansättning och storlek. Idag har vi suppleanter i styrelsen, det har vi inte i den nya stadgan. Eftersom vi på årsmötet i år valde två suppleanter till tvååriga mandat behöver vi ta beslut om en övergångsregel som hanterar dessa suppleanter.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på det extra medlemsmöte där 2011 års styrelse väljs.
Enligt den nuvarande stadgan ska verksamhetsplan antas på årsmötet som hålls på våren, i den nya stadgan ska verksamhetsplanen antas på höstmötet. Eftersom den nya stadgan ännu inte är införd och vi därmed inte har något höstmöte i år där verksamhetsplanen för 2011 kan antas behövs denna övergångsregel som säger när verksamhetsplanen antas.

* Valberedningen för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år (återstoden av 2011), tre ledamöter valda till ett år (återstoden av 2011) samt tre ledamöter valda till två år (återstoden av 2011 plus ett år). Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.
Hur valberedningen ser ut, och när den väljs samt tillträder, skiljer sig åt i de olika stadgeversionerna och denna regel är för att övergången mellan de olika regelverken ska bli rätt.

* Revisorer för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. Deras mandattid är återstoden av 2011. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.
Regelverket för revisorer skiljer sig till viss del åt i de olika stadgeversionerna och även när de väljs samt tillträder skiljer. Denna övergångsregel löser detta.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.
Detta är för att tydliggöra att den nya stadgan då har trätt i kraft och att dess reglering ska gälla.

* Som mötespresidium för perioden fram till att nästa mötespresidium valts och tillträtt, efter vårmötet 2011 i enlighet med §4.8.2 i stadga 2.0, huserar ett mötespresidium som väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter mötets avslutande. Detta mötespresidium väljs i enlighet med §3.3.1 samt §4.8 i stadga 2.0.
I den nya stadgan så införs att mötespresidium sitter över en längre period än bara just ett möte. Detta då partiet har en väldigt annorlunda form för sina medlemsmöten (det som heter årsmöte i nu gällande stadga) och för att administrera och förbereda för dessa krävs det en hel del arbete. När det är dags för partiets första vårmöte enligt den nya stadgan nästa år så är det en fördel ifall det redan finns ett mötespresidium som förberett. Därför väljs detta vid samma tillfälle som de övriga valen sker.

* Mötespresidium för det extra medlemsmöte som ska hållas senast 2011-02-28, där valen enligt ovan ska ske, väljs på det mötet och ska bestå av en mötesordförande samt tre rangordnade vice mötesordförande. Dessa fyra utgör även mötessekreterare.
I den nya stadgan, som då gäller, är det så att ett mötespresidium väljs på de ordinarie medlemsmötena för en mötesperiod om sex månader. Detta presidium hanterar sedan alla eventuella extra medlemsmöten som kommer under deras mötesperiod. Eftersom vi ännu inte infört den nya stadgan och därmed inte har något mötespresidium sittande över längre perioder än ett möte behövs denna regel för att det ska kunna finnas ett mötespresidium att leda det extra medlemsmötet där valen ska ske. Då mötet kommer att vara kortare än två veckor räcker det att presidiet bara består av fyra personer, istället för de sju personer som den nya stadgan kräver.
-------

Här nedan följer det yrkande mötet har att ta ställning till, med förslaget igen i sin helhet:

Yrkande:
att mötet antar följande förslag till övergångsregler för införandet av den nya stadgan i sin helhet:

Förslag 3
* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.

* Styrelsen för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat (återstoden av 2011 plus två år) och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat (återstoden av 2011), i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Det extra medlemsmöte där styrelsen för 2011 ska väljas ska kallas och hållas enligt vad som regleras om medlemsmöte i stadga 1.3.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till det att ny styrelse valts.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på det extra medlemsmöte där 2011 års styrelse väljs.

* Valberedningen för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år (återstoden av 2011), tre ledamöter valda till ett år (återstoden av 2011) samt tre ledamöter valda till två år (återstoden av 2011 plus ett år). Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Revisorer för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. Deras mandattid är återstoden av 2011. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.

* Som mötespresidium för perioden fram till att nästa mötespresidium valts och tillträtt, efter vårmötet 2011 i enlighet med §4.8.2 i stadga 2.0, huserar ett mötespresidium som väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter mötets avslutande. Detta mötespresidium väljs i enlighet med §3.3.1 samt §4.8 i stadga 2.0.

* Mötespresidium för det extra medlemsmöte som ska hållas senast 2011-02-28, där valen enligt ovan ska ske, väljs på det mötet och ska bestå av en mötesordförande samt tre rangordnade vice mötesordförande. Dessa fyra utgör även mötessekreterare.

Senast redigerad av agnesson den 2010-12-03 klockan 16:56.
   
  (#2) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #242902
Standard Sv: Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-27, 23:40

Styrelsen rekommenderar förslag nummer 2. Detta förslag skulle innebära att två möten hölls mycket nära varandra för likartade uppgifter; det finns ingen vinst i att hålla två stormöten med bara veckor emellan i stället för att ta personvalen på ett gemensamt årsmöte (enligt gamla stadgan) och vårmöte (enligt nya stadgan).

Mer information om styrelsens rekommendation och beslutsunderlag finns i denna tråd.
   
Gammal 2010-10-28, 00:13
Emil Isberg
Detta meddelande har raderats av Andreas Bjärnemalm.
  (#3) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 231
Reg.datum: Jan 2009
Standard Sv: Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 03:05

Meddelande av Emil Isberg har flyttats till annan tråd, återfinns här: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30902
   
  (#4) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #242942
Standard Sv: Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-10-28, 07:25

Jag direkt avråder från detta förslag då det är två medlemsmöten på mycket kort intervall från varandra, förutom att i onödan komplicera valhanteringen. Dessutom anser jag inte att valberedningen får särskilt mycket bättre förberedelse.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
  (#5) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #248542
Standard Sv: Förslag 3 på övergångsregler för införandet av nya stadgan - 2010-12-03, 21:24

Notera att jag direkt avråder från det här förslaget eftersom det är alldeles för många möten på kort tid (under våren 2011). Det finns roliga saker vi kan syssla med.

Lite kort sammanfattning av förslaget.

  • Val på ett extrainsatt möte i början av 2011 (senast 2011-02-28)
  • 5 styrelsemedlemmar och 1 sammankallande ska väljas
  • dessutom väljs valberedning, revisorer (för 2011) och mötespresidie
  • styrelsesuppleanter fortsätter enligt de gamla stadgarna till 2011-12-31
  • revisorer som väljs får en mandatperiod som inte stämmer överens med verksamhetsåret som de ska göra revision för.


Notera att det är lika svårt att förbereda valen på det mötet som det enligt styrelsen och valberedningen är att förbereda valen till nuvarande möte.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com