Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-04, 20:05

Med anledning av den diskussion som följde på styrelsens beslut om mötesteknik, så var det flera som påpekade att rätt sätt att hantera situationen för framtiden är att lägga en motion om att föra en bilaga till stadgarna som reglerar denna ordning. Det hindrar nu inte att jag anser att vårmötet bör göra en självständig stadgetolkning inför detta möte, så nedanstående ska ses som ett sätt att slippa göra detta inledande arbete varje kommande möte.

Jag följer därför detta råd och lägger en motion om stadgebilaga.


ORDNINGSBILAGA FÖR MEDLEMSMÖTE I PIRATPARTIET
1. GENERELLT
Ärenden delas upp i ordningsfrågor, sakfrågor och personval. Med sakfrågor avses motioner, propositioner, avrapportering från förtroendevalda och ansvarsfrihetsfrågor. Med personval avses alla val av person till förtroendepost i partiet och för mötet. Med ordningsfråga menas allt annat.
Samtliga ärenden ska kunna diskuteras så att minst alla medlemmar med rösträtt ska kunna delta i diskussionen.


2. RÖSTRÄKNING OCH INTEGRITETSKRAV
I ordningsfråga och sakfråga sker alltid rösträkning. Presidiet får välja att, på begäran och/eller som ordningsfråga, göra individuell röstredovisning. Vid röstredovisning ska hänsyn tas till att vårt medlemsregister ska hållas hemligt. Det ska alltså inte gå att se för en utomstående att en viss individ haft rösträtt på Piratpartiets medlemsmöte.

Personval ska vara anonyma så att ingen, inte ens tekniska administratörer eller mötespresidiet, ska kunna spåra vem som röstat på vem.


3. DELTAGANDE OCH ÖVERSIKT
Mötets utformning ska ske för att maximera deltagande och överskådlighet. Särskilt fokus ska läggas på att även medlemmar som normalt inte är engagerade som aktivister eller funktionärer ska kunna delta i medlemsmötet.
Mötespresidiet bör tidigt, under eller före mötet, anslå en tidplan för hela mötet där det särskilt framgår när vilka voteringar sker.


3.1 VOTERING OM MOTIONER, PROPOSITIONER
Votering om alla motioner och propositioner sker i exakt två steg. I första steget voteras samtidigt om alla ändringsmotioner. I andra steget voteras samtidigt om alla motioner och propositioner efter införda ändringar.
I det fall flera ändringar bifalls till en motion där ändringarna ligger i konflikt med varandra, tar den med högst bifallsprocent företräde där konflikt föreligger. I händelse att bifallna ändringsmotioner i konflikt har samma bifallsprocent, tar den som först lämnades in företräde.
Mötespresidiet ansvarar för att föra in bifallna ändringar mellan de två stegen. Där konflikt har rådit mellan ändringar bör detta markeras med en notering från mötespresidiet.
I det fall flera motioner bifalls som ligger i konflikt med varandra, sker samma konfliktlösningsmekanism som vid ändringsförslag.


3.2 ÖVERSIKT
Mötet ska lista samtliga voteringssidor på en (1) översiktswebsida, där medlemmen ser vilka voteringssidor han eller hon redan röstat på. I den händelse voteringssidor ännu inte öppnat, ska det snarast möjligt anges när de öppnar på denna sida.
Votering om samtliga ändringsmotioner ska ske på en (1) websida ("voteringssida").
Votering om samtliga resulterande motioner och propositioner skall därefter också ske på en (1) websida ("voteringssida").
Dessa voteringssidor ska i första hand vara överskådliga, så att det blir lätt att delta och rösta, och först på medlems agerande visa mer information om ärendet och dess underliggande diskussion.


3.2 VOTERINGSLISTOR
För att öka mötesdeltagandet kan alla medlemmar lämna röstningslista ("voteringslista") i samtliga ärenden. Detta är en offentlig rekommendation från medlemmen om hur andra kan rösta. En voteringslista märks med medlemmens namn samt en frivillig etikett.
Alla medlemmar kan välja mellan att följa ingen rekommendation alls, styrelsens rekommendationer, eller en valfri medlems rekommendationer vid röstning. Detta kan ske genom att rekommendation visas i anslutning till röstningen, visas och är förvald så att medlemmen därefter kan gå igenom och ändra efter önskemål, eller väljs direkt. Detta avgör den röstande medlemmen. Tekniska lösningar ska göra det så enkelt som möjligt att välja någon av dessa. I den händelse tekniska lösningar inte tillåter alla dessa valmöjligheter får ett senare alternativ i denna lista inte ersätta ett tidigare.


3.3 STYRELSENS YTTRANDEN OCH VOTERINGSLISTA
Styrelsen ska lämna yttrande till samtliga motioner tillsammans med voteringslista. Dessa yttranden ska synas i direkt anslutning till motionens text och att-satser. Styrelsens voteringslistor har en särställning gentemot medlemmars dito.


3.4. PERSONVAL
Personval sker individbaserat med en Condorcetrankande metod, ett personval per sorts förtroendepost. Om flera personer ska väljas till en sorts förtroendepost, till exempel styrelseledamöter, rankas alla kandidater till denna sorts förtroendepost samtidigt och de högst rankade tillträder de tillgängliga platserna.
Valberedningens uppgift i detta är att leta fram och nominera lämpliga kandidater för mötet att ta ställning till. Valberedningen bör i och med detta föreslå fler lämpliga kandidater än vad som ska tillsättas.
Val till varje sorts förtroendepost sker på en voteringssida, eller om det kan göras överskådligt och lättanvänt, på en kombinerad voteringssida.


4. TEKNIK
Partiledningen tillhandahåller teknik för att genomföra mötet till mötespresidiet på uppdrag av partistyrelsen, enligt stadgar 4.2.2 och 4.8.7. Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument. Mötespresidiet bör dock söka lösa sådana begränsningar i samråd med partiledningen i god tid före medlemsmöte.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
JohanL Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #261702
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-05, 21:46

Yrkar avslag

Jag gillar och förstår idén, men jag anser att denna formulering är för snävt skriven och fråntar styrelsen möjligheten att enligt punkt 4.2.2 i stadgarna välja teknisk plattform (eller plats som ligger i en motion att byta till).


---
Är numera enkel medlem i partiet och har inga offentliga uppdrag från partiet.
---
  Skicka ett meddelande via ICQ till JohanL Skicka ett meddelande via MSN till JohanL  
Svara med citat
  (#3) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #261795
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-06, 01:37

Likt föregående talare så förstår också jag idén och anser att formuleringen är otroligt snäv.
Den visar dessutom på högst subjektiv tolkning av de stadgar den baserats på.

Det vill säga:
Citat:
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

4.8.7 Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.
Ricks tolkning:
Citat:
Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument.
Jag har jämfört stadgarna och tolkningen både en och två gånger och kan inte se att de på något sätt är förenliga med varann.

Jag yrkar därför avslag.


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #261878
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-06, 12:26

Intressanta påståenden som fungerar utmärkt som diskussionsunderlag, eftersom det är ett visst problem att mötesordningen inte är tydlig. Men den föreslagna texten innehåller en hel del av vad jag anser är slamkrypare... i det avseendet att det påverkar mer än vad det ser ut i första anblicken.

Under "1. Generellt" definieras begreppen ordningsfråga, sakfråga och personval... Men det frångår den praxis som är i partiet när det gäller dessa begrepp. Och särskilt påverkar det vad det är för val som tillhandahålls på medlemsmöten. Hittills har vi nämligen valt grupp, och aldrig enskilda individer. När vi väljer till styrelse, mötespresidie, revisor (med ersättare), valberedning eller annat väljer vi på föreslagna listor. Det är aldrig några personval som sker. Att definiera begreppen som Rick föreslår innebär alltså att man ändrar på befintlig praxis, utan att nödvändig stadgeändring och medlemsförankring sker. Och det rekommenderar jag verkligen inte.

Under "2. Rösträkning och integritetskrav" ser allt bra och fint ut, om man undviker formuleringen "utomstående att en viss individ haft rösträtt på Piratpartiets medlemsmöte". Det påverkar nämligen öppenheten på forumet. Piratpartiet har hela tiden förordat öppenhet, och alla är välkomna att läsa våra diskussioner. Men i och med att det är stadgar att alla som varit medlem i över två månader har rösträtt på medlemsmötet är det relativt enkelt att ta reda på vilka bland forumanvändarna som har haft rösträtt, och det är också enkelt att ta reda på vilka nominerade som gömmer sig bakom vilket forumnamn. Det går alltså hyffsat enkelt att ta reda på om en viss nominerad/individ haft rösträtt. För att hindra det måste vi antingen anonymisera de nominerade och vilka forumanvändare som är medlemmar, eller stänga hela vårt forum för utomstående. Det rekommenderar jag inte.

Under "3. DELTAGANDE OCH ÖVERSIKT" ges mötespresidiet uppgifter som verkar mer styrelse-inriktade genom sin fokusering av att maximera deltagande och överskådlighet. Diskussionsunderlag är bra, men jag föreslår att det är styrelsen som får det i uppdrag.

Under "3.1" (håller på att få slut på batteri och nät så jag får korta ner mig lite) definieras mötesordning på ett sätt som inte är tillrådigt. När first-come-first-serve gäller vid förslag är det knappast genomtänkta beslut som genomförs.

Jag får fortsätta en annan dag, vid en annan tid.

I alla fall så föreslår jag istället att man lägger en befintlig mötesordning som bilaga, och ser till att uppdatera den i det fall det anses nödvändigt (då utgår man från praxis istället för att bara hitta på saker).
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#5) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #262111
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-07, 00:36

För denna motion har jag en rad invändningar. Som tidigare påtalats i denna diskussionstråd ändrar denna motion vår mötespraxis och som jag ser det är det förändringar av mycket stor betydelse snarare än ringa. Motiveringar till dessa förändringar lyser med sin frånvaro.

För att ta upp några exempel:

Till Piratpartiets praxis hör att styrelsen lämnar sina rekommendationer för ärenden som behandlas på medlemsmötena och att medlemmar diskuterar och lämnar sina rekommendationer till andra medlemmar. Det hör dock inte till praxis att styrelsens eller annans rekommendation förbereds för den röstande medlemmen som färdiga ställningstaganden i samtliga ärenden. Vad man i praktiken talar om är en form av ombudssystem där medlemmarna överlåter sin röst till styrelsen eller annan medlem med rekommendationer för hur medlemmarna ska rösta.

Piratpartiet har också som praxis att välja på föreslagna listor med kandidater till förtroendeuppdrag. Vare sig till styrelse, valberedning eller mötespresidium har individbaserade val någon gång hållits förut. Vad exempelvis en valberedning fyller för funktion för ett individbaserat personval har jag svårt att se.

Vidare talar man om matematiska algoritmer (Condorcet) för att räkna och rangordna röster som frångår partiets stadga om att varje medlem äger en röst och att alla beslut ska tas med enkel majoritet. Stadgarna jag avser här är 3.1.1 och 3.2.1. Det är helt enkelt inte möjligt att rangordna flera alternativ om man bara äger en röst och någon condorcet-algoritm innebär långt ifrån att vinna genom enkel majoritet.

Sist men inte minst talar man om tekniska lösningar som tillhandahålles av partiledningen som överordnad mötesordningen. För detta vill jag invända av rent principiella skäl; teknik bör aldrig under några som helst omständigheter överordnas den demokratiska ordningen. Partiledningens tekniska lösningar bör rätta sig efter de behov som mötesordningen kräver och inte tvärtom. Något annat vore att överlåta en orimlig bestämmanderätt över mötesordningen till partiledningen istället för det medlemsvalda mötespresidiet som vore mycket olyckligt.

Av ovanstående skäl yrkar jag AVSLAG för denna motion.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #262113
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-07, 00:43

För ovanstående inlägg vill jag göra en rättelse. De stadgar jag talar om som berör medlemmars rösträtt och beslut genom enkel majoritet är paragraferna 3.1.2 och 3.2.1. Ber om ursäkt för skrivfelet.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #262119
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-07, 01:38

fortsättning, med lite bättre Internet.

Stycket "3.2 Voteringslistor" föreslår att helt nytt förfarande, där man erbjuder motsvarande förvalda blanketter åt de röstande... Det är visserligen inte ett carté blanc, men innebär att makt koncentreras och utnyttjas på ett icke helt demokratiskt sätt. Jag skulle snarare förorda att man fokuserar på att göra valen MER demokratiska och ser till att fler kan medverka på lika villkor. Om man vill ha ett ombudsröstningssystem ska det vara klart och tydligt att det är ett sådant system man har och inte försöka koncentrera makten till ett fåtal individer genom konstigt formulerade regler.

Stycket "3.3 STYRELSENS YTTRANDEN" anger att styrelsens rekommendationer ska ha en definierad särställning. Att styrelsen har en särställning är svårt att frångå, men det betyder inte att den behöver stärkas ytterligare. I själva verket brukar man som föreningspraxis försöka förminska styrelsens maktfördel i de regler för att se till att röstandet blir så demokratisk som möjligt.

Gällande "3.4. PERSONVAL" anges det att personval måste ske med en viss förutbestämd rankningsalgoritm som är minst sagt kontroversiell i och med att vi redan använt en version av den (Schultze) tidigare och styrelsen fick massiv kritik på grund av det. Det är dessutom oklart till vad det finns för grund för partiet att byta från det befintliga 1 röst per röstande och majoritetsbeslut som vi har både som praxis på möten och stadgat. Mer öppen diskussion och klargörande argumentation efterfrågas här. Det är absolut inte något som ska tas beslut på som del i en annan drös med text...

Gällande "4. Teknik" verkar Rick ha missuppfattat mötets roll som högsta beslutande organ... Åtminstone verkar texten vilja lägga in en möjlighet för partiledningen att skjuta in egendefinierade regler (exempelvis gällande vilka som kan rösta och på vilket sätt det ska röstas) genom att helt enkelt ändra mötesplatformen tekniskt. Det är knappast särskilt demokratiskt. Mötet ska naturligtvis vara överordnat styrelsen när det gäller hur mötet ska genomföras, och partiledningen ska helt enkelt tillhandahålla det som mötet anser sig behöva. Det är också vad som är stadgar.

Nej jag avråder å det bestämdaste att motionen går igenom... Som diskussionsunderlag är det mycket välkommet och det finns klart intressanta "lösningsförslag", men det skulle hindra den demokratiska processen i partiet i dess nuvarande form.

Jag yrkar avslag.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Michael Anderson Inte uppkopplad
 
Michael Andersons avatar
 
Inlägg: 303
Reg.datum: May 2009

Länk: #262257
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-07, 21:15

Yrkar Avslag på denna motion.


"I'm going to blow them off the face of the earth with the fury of God's own thunder."
- President Josiah 'Jed' Bartlet
  Skicka ett meddelande via MSN till Michael Anderson Skicka ett meddelande via Skype™ till Michael Anderson  
Svara med citat
  (#9) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #262265
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-07, 22:41

Yrkar avslag på detta.

Detta samlar för mycket makt till styrelsen och ändrar vår mötespraxis kraftigt utan förankring bland medlemmarna.

Ingedera är önskvärt.


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Jacob Hallén Inte uppkopplad
 
Inlägg: 313
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #262276
Standard Sv: Motion A14: Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor - 2011-04-07, 23:21

Jag känner stor tveksamhet inför delar av den här motionen. Jag är beredd att acceptera concordetröstning på enskilda kandidater i stället för liströstning. Varje medlem kan göra sin egen lista och var och en kan ge förslag på en hel lista som andra kan kopiera om de så önskar.

Däremot så är det oklar för mig vad konsekvenserna av voretingsordningen om motioner kommer att bli. Jag brukar kunna se sådant här i förväg, men det här problemet är för komplext och oöverskådligt. Varför kan man inte concordetrösta?

Innan det här är utrett blir det avslag från min sida.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com