Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Vidde Inte uppkopplad
 
Viddes avatar
 
Inlägg: 155
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2011-06-12 Styrelsemöte i Stockholm - 2011-06-21, 19:55

1. Mötets öppnande
Styrelsens sammankallande Marit Deldén förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande
Emil Isberg (anlände under punkt 7.1)
Henrik Brändén
Johanna Julén
Marit Deldén,
Mattias Bjärnemalm
Sammy Nordström
Torbjörn Wester
Mårten Fjällström (anlände under punkt 3 och avvek under punkt 10)
Anna Troberg (ständigt adjungerad) närvarade under lördagen, fram till punkt 10 i dagordningen
Tomas Kronvall (adjungerades i egenskap av valberedare under mötet)

Frånvarande
Anna Svensson
Christoffer Willenfort (suppleant)
Rick Falkvinge
Rickard Olsson

3. Mötesformalia
Mötet valde följanden personer till mötesfunktionärer.
Mötesordförande: Marit Deldén
Mötessekreterare: Johanna Julén
Justerare: Mattias Bjärnemalm och Sammy Nordström

4. Adjungeringar
Anna Troberg är i egenskap av partiledare ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden.
Mötet beslöt även att adjungera Tomas Kronvall, partiets valberedning, med yttranderätt under hela mötet .

5. Godkännande av dagordning
Mötet beslutar att behandla ärendena 12.6, 12.7 och 12.16 under punkt 13.
Mötet beslöt att godkänna dagordningen efter denna förändring.

6. Stadgetolkning om beslutsmässighet
Första att-satsen i bilaga 1 ställdes mot att-satsen i bilaga 2 i möteshandlingarna (https://forum.piratpartiet.se/showth...939#post265939) och därefter ställdes det vinnande alternativet mot avslag.

Styrelsen beslutar:
att tolka stadgan så att suppleanten inträder i styrelsen som ersättare för en av de avhoppade ledamöterna, har rösträtt i styrelsen och ingår i underlaget för att räkna ut antalet röster som behövs för absolut majoritet vid styrelsebeslut.
Emil Isberg inkommer med protokollsanteckning för denna punkt.

7. Styrelsens konstituering

7.1 Val av styrelsens sekreterare
Styrelsen har tidigare beslutat att lägga till arbetsrollen sekreterare till arbetsformerna (se https://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26346)

Styrelsen beslutar:
att utse Henrik Brändén som ordinarie och Sammy Norström som biträdande sekreterare för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

7.2 Avhopp från styrelsen
Styrelsen noterar att Christian Engström och Anders Nordin har lämnat sina styrelseuppdrag.

8. Text om partiledningens arbetsgrupp
Denna punkt behandlas under punkt 10

9. Partiledningens rapport – Diskussion
Genomgång av rapporten och disskussion kring denna.

10. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen beslutar:
att anta bilaga 1 som styrelsens styrdokumment för arbetsformer

Styrelsen noterar att detta är en första revidering av dokumentet.

11. Val av partiledare
Styrelsen beslutar:
att
utse Anna Troberg att leda den operativa organisationen som partiledare och i den rollen företräda partiet genom att opinionsbilda och föra ut dess åsikter. Partiledarens roll innefattar dessutom att leda partiledningens arbete och att ta egna initiativ inom ramarna för dess verksamhet.
att utse partistyrelsens sammankallande, sekreterare och biträdande sekreterare att tillsammans med partiledaren och partisekreteraren utarbeta ett förslag till en text som definierar partiledarens och partiledningens mandat grundligare.
Emil Isberg inkommer med protokollsanteckning angående denna punkt.

12. Tidigare styrelsebeslut som inte är avslutade

12.1 Piratshoppen och avtal med Piratpartiet
Ledningen fick 2010-05-29 i uppdrag att utarbeta ett avtal med Piratshoppen. PL rapporterar sig ha tidigare diskuterat detta med Johan Karlsson och föreslagit att han skriver ihop ett förslag på avtal, som styrelsen sedan kan ta hänsyn till. PL rekommenderar att vi skriver avtal för ett år i taget med butiken.

Styrelsen beslutar:
att
utse Torbjörn Wester att bistå partiledningen i att tillse att det skapas ett underlag för beslut i frågan till styrelsemötet i september.

12.2 Avtal med UP om IT-tjänster

Ledningen fick 2010-05-29.i uppdrag att lägga förslag på kontrakt med Ung Pirat
angående IT-tjänster. Det finns i dagsläget en överenskommelse att Piratpartiet ska fakturera Ung Pirat hälften av partiets IT-budget, idag 30.000 kronor för IT-tjänster, men om det finns ett formellt kontrakt är i dagsläget oklart.

Ärendet har inte rapporterats tillbaka till styrelsen.

Styrelsen beslutar
att
utse Emil Isberg att bistå partiledningen i att tillse att det skapas ett underlag för beslut i frågan till styrelsemötet i november.

12.3 Lokal organisation
Mårten, Simon och Christoffer (ersatt med Ante) har lagt två förslag under sitt utredningsarbete. Dessa återfinns i Bilaga 2.
Styrelsen beslutar:
att
utse Henrik Brändén, Emil Isberg och Sammy Nordström att till styrelsemötet i september utarbeta ett utkast till en proposition till årets höstmöte om att införa lokala självständiga föreningar i linje med förslag 1 i det utredningsarbete som Mårten mfl tagit fram.
att syftet med dessa föreningar ska vara att de ska ha rätt att representera partiet i val till kommuner och landsting
att i övrigt uppmuntra alla former av lokal organisering av pirater
att Henrik, Emil och Sammy formulerar en text som informerar om detta beslut till hemsidan.

12.4 Valutvärdering
Henrik Alexandersson och Mikke Svensson fick i uppdrag att göra en valutvärdering. Nu har Henrik lämnat partiet och Mikke har fullt upp med kampanjgruppen. Det är partiledarens bedömning att det inte kommer att komma någon valutvärdering från det hållet.

Styrelsen konstaterar att arbetet med valutvärderingen inte lett fram till något konkret resultat och att styrelsen finner det för troligt att det gått så lång tid att ett vidare arbete inte kommer kunna resultera i något konkret resultat och att arbetet med valutvärderingen av valet 2010 därmed ska avbrytas och frågan får anses vara avslutad.

Styrelsen beslutar:
att
uppdra åt partiledningen att säkerställa att det inför valrörelserna 2014 finns en valutvärderingstgrupp utsedd redan innan valåret börjar.

12.5 Konsekvensbeskrivning kring TPB och Wikileaks
Partiledningen har inte hittat någon som kan göra en ordentlig konsekvensanalys och ser gärna att styrelsen hjälper till med detta.

Styrelsen beslutar:
att
utse Mattias Bjärnemalm att bistå partiledningen i att tillse att arbetet med konsekvensbeskrivningen kommit så långt att det finns en första rapport som kan delges styrelsen på septembermötet.

12.8 Rutiner kring ansvarsfrihet
Frågan bordläggs till nästa möte.

12.9 Ledningsuppdrag kring lokalpolitiska program
Partiledaren noterar att detta är en gammal punkt, men det är naturligtvis något som ledningen kommer att bistå med inför valet 2014.

Styrelsen beslutar:
att
styrelsen gärna ser att det finns en mall för lokalpolitiska program framtagen före vårmötet 2012.
att ansvaret för detta arbete ska ligga på styrelsen och tas upp för diskussion på styrelsemötet i september.
att Henrik Brändén och Sammy Nordström tar fram ett första diskussionsunderlag kring processen till septembermötet.

12.10 Utvärdering av primärvalet
Partiledarens notering: PL ser ett större värde i att redan nu börjar ta fram förslag på hur primärvalen ska gå till inför valet 2014. Det är viktigt att vi har den processen färdig i god tid. Det arbetet bör naturligtvis också inkorporera lärdomar från tidigare primärval, men fokus bör vara framtiden.

Styrelsen noterar att arbetet fortskrider i enlighet med tidigare beslut.

12.11 Samarbete om grupptalan mot Microsoft
Frågan bordläggs till nästa möte.

12.13 Ekonomiska rutiner i partiledningen
Styrelsen noterar att det inkommit en rapport i enlighet med tidigare beslut och tackar partiledningen för rapporten samt lägger den till handlingarna (bilaga 3).

12.14 Arbetsgrupp om grundlagen
Styrelsen beslutar:
att
styrelsen uppdrar till sammankallande att föra en dialog med ledningen kring om den vill fortsätta utgöra arbetsgruppen eller om partiledningen hellre ser att styrelsen återtar frågan och tillsätter en annan arbetsgrupp.

12.15 Migrering av infrastrukturen
Styrelsen beslutar:
att
styrelsen finner det högst olyckligt att det inte inkommit en rapport inom den angivna tidsramen.
att styrelsen överför ansvaret för att färdigställa rapporten till partiledningen och uppdrar partiledningen att ha rapporten färdig till nästa styrelsemöte.
Sekreterarens notering: efter mötet uppdagades att rapporten hade e-postats till sammankallande under fredagen den 10:e, men kommit på avvägar.

12.16 Tydliggöra vågmästarrollen
Enligt tidigare beslut arbetar Kommunikationsansvarig med att formulera om vågmästarrollen.
Partiledaren vill trycka på vikten att låta medlemmarna vara delaktiga i en diskussion om huruvida vi pga den parlamentariska läget måste uppdatera strategin.

Styrelsen noterar att arbetet med frågan fortskrider och ser gärna att arbetet prioriteras så att det finns en uppdaterad text i god tid inför höstmötet.

13. Dokument

13.1 Sakpolitiskt dokument
Partiledaren påminner styrelsen om att det på medlemsmötet fattades ett beslut om tidsplan för ett sakpolitiskt dokument. Det är ytterst viktigt att ett sakpolitiskt dokument inte blir ett ihoptråklat lapptäcke av disparata sakpolitiska ställningstaganden, utan att dokumentet vilar stadigt på Principprogram 4.0 och känns som en väl sammansatt helhet. Partiledaren meddelar är gärna mycket aktiv i framtagandet av detta dokument.

Frågan bordläggs till nästa möte.

12.6 Styrdokumentsutvärdering Dokumentstruktur
http://piratepad.net/dokumentstruktur - rapporterades 3/12 till styrelsen

Frågan bordläggs till nästa möte.

12.12 Principprogram 4.0
I egenskap av styrelsemedlem fick PL uppdraget att ta fram en tidsplan för framtagandet av Principprogram 4.0. Eftersom jag inte längre sitter i styrelsen tycker jag att det är lämpligare att en styrelseledamot tar på sig detta uppdrag. PL agerar dock gärna bollplank för detta arbete.

PL ser gärna att medlemmarna ges en god och reell möjlighet att bidra till framtagandet av Principprogram 4.0. Detta innebär, i PL:s uppfattning, att det vore till stor fördel om man valde att lägga fram ett förslag till Principprogram 4.0 på vårmötet 2012 istället för att stressa fram ett förslag till höstmötet 2011.

Frågan bordläggs till nästa möte.

14. Genomgång av årsmötesbeslut
PL vill speciellt trycka på vikten av att öka styrningsmöjligheterna i ekonomin. Punkt 2 och 3 av de tre punkter PL föreslår är därför extra viktiga, då de båda öppnar för ett ganska stort pengautflöde som ekonomin just nu inte tillåter.

Frågan bordläggs till nästa möte.

15. Arbete med verksamhetsplan och budget

15.1 Verksamhetsplanen från årsmötet
Frågan bordläggs till nästa möte.

15.2 Se över budgeten

Styrelsen beslutar
att
ändra intäkterna av donationer till 700.000:-
att ändra kostnaden för sekretariat till 155.000:-
att ändra kostnaden för styrelsen till 30.000:-
att utse Emil Isberg och Mattias Bjärnemalm att bistå partiledningen med att se över möjligheter för ytterliggare neddragningar i budgeten.
att i övrigt bifalla de av partiledningen föreslagna ändringarna.
att styrelsen vill se en detaljerad rapport om ekonomin med utfall och prognos för samtliga budgetposter från partiledningen.
att styrelsen önskar ha rapporten tillhanda senast den siste juni.
att styrelsen framöver önskar se sådan rapport inför varje fysiskt styrelsemöte.
att ekonomiuppföljning skall vara en stående punkt på dagordningen på framtida fysiska styrelsemöten.
att ge partiledaren mandat att göra budgetavvikande beslut på belopp upp till totalt 10.000:- och att bokföra det under "Oföruttsett / Reserv"

Följande att-sats togs upp till votering då den inte kunde beslutas med acklamation i ett första skede.
att styrelsen framöver önskar se sådan rapport inför varje fysiskt styrelsemöte.
För: Emil Isberg, Henrik Brändén, Johanna Julén, Marit Deldén, Mattias Bjärnemalm, Sammy Nordström, Torbjörn Wester
Mot: Ingen
Avstår: Ingen
Bilaga 4 innehåller den reviderade budgeten.
Henrik Brändén inkommer med protokollsanteckning angående denna punkt.

16. Förslag på Remissförfarande
Frågan bordläggs till nästa möte.

17. Mötestider under året
Frågan bordläggs till nästa möte.

18. Övriga frågor

18.1 Ersättningspolicy

Styrelsen beslutar:
att
Henrik Brändén tillsammans med Mattias Bjärnemalm förbereder beslutsunderlag för ersättningspolicy inför nästa möte

19. Mötet avslutas

Emil Isbergs protokollsanteckning gällande punkt 6. Stadgetolkning om beslutsmässighet
Styrelsen har inte stadgetolkningsföreträde eftersom höstmöte 2010 redan tolkat stadgan i och med valet av övergångsregler. Det valdes uttryckligen att ingen automatisk uppgradering av suppleanter skulle ske. Suppleanter ersätter alltså enbart vid frånvaro på möte. Dock innebär styrelsens beslut att en extra ledamot krävs för beslutsmässighet så det säkerställer beslutmässigheten oavsett tolkningens riktighet.

Emil Isbergs protokollsanteckning angående punkt 11. Val av partiledare
Det är viktigt att understryka det viktiga med att ha medlemsinflytande i frågan om vem som är partiledare. Det skulle dessutom kunna ge viktiga politiska poänger att se till att verkligen ha en medlemsvald partiledare inför 2014. Vi har dock gott om tid att förbereda sådant.

Henrik Brändéns protokollsanteckning angående punkt 15.2 Se över budgeten
Henrik Brändén noterar till protokollet att man måste ställa rimliga krav på dem som arbetar ideellt med en organisations ekonomi men att vi vill framföra till ledningen och dem som sköter ekonomin att styrelsen skulle vara mycket glad över kontinuerliga rapporter med budgetuppföljning och prognos till varje möte, och att de är nödvändiga ifall större beslut om budgetförändringar ska genomföras.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #266274
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-21, 20:44

Justerat.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #266275
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-21, 20:50

Styrelsens sammansättning borde kanske avspeglas här:

http://www.piratpartiet.se/styrelse

Den sidan visar fortfarande förra årets styrelse.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #266276
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-21, 21:02

@Winston:

Jo, lustigt nog har det verkligen kämpats en hel del med att uppdatera den sidan.

Vi har alldeles för få som hanterar vår hemsidas trasiga drupal-system, och det kommer bli ett rejält lyft att flytta över sidan till Wordpress.


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #266286
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-21, 23:12

Bekräftar att jag justerat protokollet innan det publicerades-

Citat:
Ursprungligen postat av Winston Smith Visa inlägg
Styrelsens sammansättning borde kanske avspeglas här:

http://www.piratpartiet.se/styrelse
Årets styrelse hittar man här: http://www.piratpartiet.se/styrelse2

Att sidorna inte pekats om så att man direkt kommer till årets styrelse beror nog på att sidan jag länkade till inte är klar ännu.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#6) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #266290
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-22, 06:49

Intressant. Jag visste faktiskt inte att partiet hade så många dokument. Jag måste dock fråga, om partiet jobbar med policys, varför finns ingen jämställdhetspolicy? Finns det planer på att ta fram en? Hur har de andra tagits fram?


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #266292
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-22, 10:33

Angående hemsidan så har jag varit igång sen innan vårmötets slut att försöka få den uppdaterad. Den sidan som Mab visar är den som har arbetats på. När jag fick reda på att hemsidan skulle ändras till wordpress istället för drupal så tänkte jag som så att sidan lär uppdateras då det är klart (men fick veta av emma, som är med och jobbar med sidan, att jag ska fortsätta tjata om det så det tänker jag göra )

Angående jämnställdhetspolicy så har vi antagligen ingen för att det aldrig har kommit upp som en fråga på ett möte eller någon har skrivit ihop en sådan. Vill man hemskt gärna att vi ska ha en sådan så kan man alltid be styrelsen ta upp frågan genom att skriva ihop ett beslutsunderlag om det och skicka till styrelsen@piratpartiet.se (får man dessutom 3 pirater att skriva under så måste vi ta upp det på dagordningen)


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #266311
Standard Sv: Styrelsemöte i Stockholm 11:e till 12:e juni 2011 - 2011-06-23, 00:00

Det kanske är viktigare att våra webbsidor innehåller korrekt information om t.ex. styrelsens sammansättning än att de är snofsiga med Facebooklänkar o.d.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com