Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010
Standard 2011-09-10/11 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-09-14, 18:22

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala 10-11 september 2011


§ 1. Mötets öppnande
Marit Deldén förklarade mötet öppnat


§ 2. Närvarande ledamöter:
Marit Deldén
Mattias Bjärnemalm
Emil Isberg
Torbjörn Wester
Mårten Fjällström
Henrik Brändén

Närvarande adjungerade:
Anna Troberg, (endast punkterna 1- 7, punkt 8 delpunkterna 3 och 4 samt diskussionerna runt delpunkt 1 och 2, punkt 9 delpunkterna 1 och 4 samt del av diskussionerna kring delpunkt 2 och 3, punkt 11 att-sats 1 samt punkt 23.1)
Gustav Nipe (endast punkterna 1-7; punkt 8 delpunkterna 3 och 4 samt del av diskussionerna runt delpunkt 1 och 2; punkt 11 att-sats 1; samt punkterna 15-24)

Frånvarande:
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Johanna Julén
Sammy Nordström


§ 3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Marit Deldén.
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén.
Till justerare valdes Mårten Fjällström och Emil Isberg.


§ 4. Adjungeringar
Noterades att ständigt adjungerade partiledare Anna Troberg och Ung Pirats ordförande Gustav Nipe var närvarande då mötet började.


§ 5. Godkännande av dagordningen
Till utskickat förslag till dagordning lades punkt 8.4 Kallelse till årsmötet, varefter dagordningen godkändes. Beslöts vidare att behandla frågorna i den ordning som befanns lämpligt med tanke på att partiledaren endast kunde närvara under lördagen.


§ 6. Notering av avhopp
Noterades till protokollet att Anna Svensson och Christoffer Willenfort har valt att lämna sina styrelseuppdrag.


§ 7. Rapport från Partiledaren
Styrelsen diskuterade partiledarens rapport om ledningens verksamhet och utvecklingen i partiet sedan senaste styrelsemötet (möteshandlingarnas bilaga 1).


§ 8. Förberedelser inför Piratpartiets Höstmöte 2011

8.1 Stadgebilaga
Från mötespresidiet har inkommit ett förslag till proposition om stadgebilaga om mötesordning vid medlemsmöten (möteshandlingarnas bilaga 2). Styrelsen beslöt:

att
anta förslaget till mötesordning som proposition.
att styrelsen upplever det som problematiskt att det är omöjligt att rösta på vakant redan i första valomgången vid val av förtroendeposter, men att styrelsen inte funnit ett sätt att lösa detta i den text som ligger, och att styrelsen därför välkomnar genomtänkta ändringsyrkanden som kan nå det målet.

8.2 Verksamhetsplan för 2012
Ett utkast till Verksamhetsplan har inkommit från Anna Troberg och Marit Deldén. Styrelsen beslöt:

att
anta proposition med förslag till verksamhetsplan enligt bilaga A.

8.3 Budget för 2012
Ett utkast till budget för 2012 har inkommit från Anna Troberg. Styrelsen beslöt:

att
notera att den inte behöver lämna en proposition om budget till höstmötet.
att därför välja att lämna punkt 8.3 utan åtgärd.
att styrelsen tar upp en inledande diskussion om budget för 2012 som en övrig fråga på detta sammanträde.

8.4 Kallelse och stadgetolkning kring tidpunkt för mötets öppnande
En förfrågan har kommit från presidiet om att uppdra åt presidiet att kalla till mötet och att tolka stadgan kring tidpunkten för mötets öppnande. Styrelsen beslöt:

att
tolka stadgan till att höstmötet ska börja måndagen den första hela veckan i oktober.
att uppdra åt mötespresidiet att hantera kallelsen till höstmötet och se till att denna skickas ut i enlighet med stadgans reglering.
att uppdra åt partiledaren att bistå mötespresidiet att säkertställa att kallelsen har ett inkuderande och positivt språkbruk.


§ 9. Utveckling av Piratpartiets politiska dokument

9.1 Mall för kommunalpolitiska program
Underlag har inkommit från Sammy Nordström och Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 9). Styrelsen beslöt

att enligt förslaget avvakta med framtagande av mall för kommunalpolitiska program till dess arbetet med sakpolitik kommit längre.

9.2 Sakpolitiskt dokument
Ett sakpolitiskt dokument (möteshandlingarnas bilaga 25) och en bakgrund till dokumentet (möteshandlingarnas bilaga 10) har inkommit från Torbjörn Wester.

Under mötet yrkades:
att styrelsen noterar att det inkommit ett dokument från Torbjörn Wester (bilaga 25) med ambitionen att på ett lättöverskådligt sätt i punktform sammanfatta de sakpolitiska ställningstagandena i våra valmanifest, och styrelsen noterar att detta dokument kan vara användbart i det fortsatta sakpolitiska programarbetet.
att denna fråga bordlägges.

Först genomfördes omröstning om bordläggningsyrkandet, vilket avslogs. Därefter genomfördes omröstning om sakyrkandet. Fem röster avgavs för yrkandet, och en emot (röstprotokoll i slutet av protokollet). Då förslaget inte fått absolut majoritet kunde det inte antas, utan bordlades i enlighet med styrelsens arbetsordning automatiskt till nästa möte.

Protokollsanteckningar inkom från Emil Isberg och Torbjörn Wester.

9.3 Arbetsgång för principprogram och sakpolitiska program
En skrivelse har inkommit från Ung Pirat om samarbete kring utveckling av Piratpartiets politik (Möteshandlingarnas bilaga 11). Ett förslag till arbetsgång för principprogram och sakpolitiska program har kommit från Anna Troberg och Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 4). Styrelsen beslöt:

att fastställa förslaget till tidsplan för arbete med principprogram enligt bilaga B
att lägga fram en proposition till medlemsmötet om politiska program i enlighet med bilaga C
att bordlägga frågan om tidsplan för sakpolitiska dokument i avvaktan på medlemsmötets behandling av proposition om politiska program.
att partiet ska närvara vid UPs politiska konferens för att samla in synpunkter till det fortsatta arbetet med partiets sakpolitiska program.
att delegera till PL att utse en redaktionskommitté för det fortsatta arbetet med våra politiska dokument.

9.4 Principprogram 4.0
Ett första utkast till möjligt nytt principprogram 4.0 har inkommit från Anna Troberg och Henrik Brändén (möteshandlingarnas bilaga 5). Utkastet diskuterades i styrelsen, som beslutade:

att utkastets del 5, ställningstaganden inom några politikområden, inte bör ingå i principprogrammet
att styrelsen tillsammans med partiledaren publicerar utkastet (utan del 5), och uppmanar partiets medlemmar att komma med synpunkter, idéer och förslag senast söndagen den 23 oktober.


§ 10. Lokala föreningar
Ett förslag till proposition har inkommit från en arbetsgrupp bestående av Henrik Bränden, Emil Isberg och Sammy Nordström (möteshandlingarnas bilaga 12). Ett alternativt förslag till proposition lades under sammanträdet av Emil Isberg (protokollets bilaga D).

En rad justeringar gjordes i arbetsgruppens förslag, så att det fick utseende enligt bilaga E. Det modifierade förslaget från arbetsgruppen ställdes därefter mot EmiI Isbergs förslag i en votering. Fem röster avgavs för det modifierade förslaget från arbetsgruppen, en röst för Emil Isbergs förslag. Därefter ställdes det sålunda framvaskade modifierade förslaget mot avslag i en votering, och bifölls med sex röster mot noll.(Röstprotokoll från bägge voteringarna i slutet av protokollet.) Styrelsen beslöt sålunda:

att lägga fram en proposition om lokala föreningar enligt bilaga E.


§ 11. Ekonomi, Budget och Verksamhetsplan för 2011
Från partiledaren har inkommit en ekonomisk rapport och förslag till revideringar av budgeten för 2011 (möteshandlingarnas bilaga 3). Därtill har två rapporter kring IT och ekonomi inkommit. Styrelsen beslöt:

att revidera budgeten för 2011 efter förslaget i handlingarnas bilaga 3s kolumn G.
att styrelsen konstaterar att styrelse och ledning förefaller uppfylla de krav som ställs i verksamhetsplanen.
att styrelsen noterar som sin åsikt att styrelsen gärna ser att PL i sin rapport till nästa styrelsemöte uppmärksammar styrelsen på om det finns delar i verksamhetsplanen för 2011 som riskerar att inte kunna uppfyllas av den operativa verksamheten.


§ 12. Genomgång av årsmötesbeslut
Styrelsen har haft tillgång till en genomgång av de beslut som fattats av vårmötet 2011 (möteshandlingarnas bilaga 16), och gått genom de olika beslut som fattats. Styrelsen noterar angående beslut:

B07, att åsikten ska tas med i kommande arbete med sakpolitiska dokument.
B11, att detta tillgodoses genom propositionen om politiska program
B13 och B20, att beslutens intentioner och andemening tillgodoses genom styrelsens förslag i proposition om politiska program, som styrelsen hoppas ska leda till en process som visserligen i enskildheter skiljer sig från beslutet, men ger möjlighet att ta ett helhetsgrepp över större politikområden.
B15, att styrelsen känner sig trygg i övertygelsen att detta kommer att göras av vår EU-parlamentariker, att styrelsen främst kommer använda detta i arbetet med sakpolitiska programetexter, och att styrelsen anser detta tillfredsställer intentioner och andemening om än inte bokstav i beslutet.
C01, att den genom sitt förslag till verksamhetsplan för 2012 gjort vad som nu kan göras för att säkertställa att motionen uppfylls.
C03, att detta tillfredsställs genom det förslag till stadgebilaga om mötesordning som styrelsen lägger.
C06, att styrelsen tar hänsyn till beslutet vid utformningen av kallelsen till höstmötet.
Verksamhetsplan, att styrelsen på föregående punkt i dagordningen gått genom denna utan att finna några problem

Därtill beslöt styrelsen angående transparenspolicy för valberedningen

att för säkerhets skull skicka mail till valberedningen och uppmärksamma den på policyns existens.


§ 13. Ersättningspolicy för partiet
Ett förslag till ersättningspolicy har inkommit från Henrik Brändén och Mattias Bjärnemalm (möteshandlingarnas bilaga 17). Ett reviderat förslag presenterades på mötet av Mattias Bjärnemalm. Styrelsen beslöt

att fastställa ersättningspolicy för Piratpartiet enligt bilaga F.


§ 14. Rutiner kring ansvarsfrihet
Styrelsen har haft i uppdrag att skapa rutiner för att undvika att sådana situationer uppkommer, som ledde till att medlemsmötet hösten 2009 bordlade frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beslöt

att anse uppdraget genomfört genom praktiska operativa ändringar, internutbildning av styrelse gällande de ansvarsgrundande dokumentens betydelse samt slutgiltligen ökad kontinuitet i ledningens rapportering till styrelsen.


§ 15. Avtal mellan Piratshoppen och Piratpartiet
Ett underlag för beslut (möteshandlingarnas bilaga 18) har inkommit från Torbjörn Wester. Styrelsen beslöt

att uppdra åt Partiledningen att utifrån det inkomna underlaget förhandla fram ett avtalsförslag med Piratshoppen för styrelsen att ta ställning till på nästa möte.


§ 16. Konsekvensbeskrivning kring TPB och Wikileaks
Mattias Bjärnemalm har utrett frågan. Styrelsen beslöt

att konstatera att partiet saknar de resurser som krävs för att genomföra en konsekvensbeskrivning med en godtagbar pålitlighet.

att ärendet därför avförs från dagordningen.


§ 17. Styrdokumentsutvärdering och Dokumentstrukturer
Mårten Fjällström och Simon Rosenqvist har inkommit med förslag om process för att skapa en struktur för partiets styrdokument (möteshandlingarnas bilaga 19). Styrelsen beslöt

att ge Marit Deldén, Emil Isberg och Mattias Bjärnemalm i uppdrag att till nästa möte se över alla av tidigare styrelse antagna dokument, och för vart dokument komma med synpunkter på ev ändringar eller avveckling, och lägga konkreta förslag i frågan.


§ 18. Samarbete om grupptalan mot Microsoft
Beslöts att avföra frågan från dagordningen.


§ 19. Förslag på remissförfarande
Ett förslag om förbättrat remissförfarande i partiet (möteshandlingarnas bilaga 20) har inkommit från Emma Marie Andersson (se Bilaga 20). Styrelsen beslöt

att styrelsen ska se över de metoder partiet har för att inhämta synpunkter från medlemmar och aktiva
att styrelsen håller en förutsättningslös diskussion om frågan på nästa möte med syfte att ligga till grund för ett konkret beslutsunderlag i frågan till följande möte.
att ambitionen ska vara att avveckla begreppet remiss och ersätta den med en terminologi som bättre stämmer överens med de metoder partiet använder


§ 20. Migrering av infrastruktur
En rapport har inkommit från Rickars Olsson om IT-gruppens arbete med att uppfylla beslut från årsmöte om migrering av infrastruktur till fria plattformar (möteshandlingarnas bilaga 21). Styrelsen beslöt

att styrelsen noterar att Admin och Drift-gruppen uppfyller det behov av arbetsgrupp som efterfrågas av årsmötet,
att styrelsen är nöjd med den rapport som kommit in och
att frågan därmed kan avföras från styrelsens dagordning.


§ 21. Kandidatlistor inför valen 2014
Ett förslag från Mattias Bjärnemalm har kommit angående proposition om kandidatlistor inför valen 2014 (möteshandlingarnas bilaga 22). Styrelsen beslöt

att lägga en proposition till höstmötet om framtagande av kandidatlistor inför valen 2014.
att fastställa yrkandena i propositionen i enlighet med bilaga G.
att utse redaktionsgrupp bestående av mattias Bjärnemalm, Henrik Brändén och Marit Deldén att skriva om brödtexten, där det inledande kritiska avsnittet om processen kring riksdagsvalsedlar ersätts.


§ 22. Allvarliga brott på Internet
Styrelsen har fått in en skrivelse av Torbjörn Wester angående partiets syn på allvarliga brott på internet (möteshandlingarnas bilaga 23). Styrelsen beslöt

att remittera frågan till partiledningen för att ta reda på vilka delar av frågeställningen som kan lösas av arbetet med princip- och sakpolitiska program.


§ 23. Övriga frågor

23.1 Samarbete med NotInMyCountry
Ett förslag på samarbete med NotInMyCountry har inkommit. Styrelsen beslutar

att delegera till ledningen att fatta beslut i frågan.

Protokollsanteckning inkom från Torbjörn Wester

23.2 Budget för 2012
Partiledningens utkast till budget för 2012 diskuterades.


§ 24. Nästa möte
Sammankallande meddelade att datum för nästa möte är 19-20 november, och att mötet planeras vara AFK.


§ 25. Mötets avslutande
Mötet avslutades.


Röstprotokoll:

Punkt 9.2
För yrkandet röstade Marit Deldén, Mattias Bjärnemalm, Torbjörn Wester, Mårten Fjällström och Henrik Brändén. Mot yrkandet röstade Emil Isberg.

Punkt 10
I den första voteringen: För det modifierade förslaget från arbetsgruppen röstade Marit Deldén, Mattias Bjärnemalm, Torbjörn Wester, Mårten Fjällström och Henrik Brändén. För Emil Isbergs yrkande röstade Emil Isberg.

I den andra voteringen: För att lägga fram propositionen röstade Marit Deldén, Mattias Bjärnemalm, Emil Isberg, Torbjörn Wester, Mårten Fjällström och Henrik Brändén.


Protokollsanteckningar:

Från Emil Isberg ang punkt 9.2 Sakpolitiskt dokument
Den sakpolitiska sammanfattningen från Torbjörn Wester är omfattande och kan absolut vara användbart i det fortsatta sakpolitiska programarbetet oavsett om styrelsen noterar detta eller ej. Dock innebär ett yttrande eller notering från styrelsen att våra tidigare i valet 2010 använda valmanifest i praktiken ersätts när det gäller sådant arbete. Att göra noteringen innebär också att andra som i vissa avseenden kan avses vara likvärdiga, exempelvis sammanställningen av den lokalpolitik som gjordes till LOKU i Uppsala samt rapporten från Ung Pirats valutvärdering, får en snedfördelning i arbetet oavsett hur deras respektive ambitionsnivå är. Därför motsätter jag mig att sammanfattningen från Torbjörn Wester får en särställning och önskade en bordläggning för att vi skulle kunna lägga ett mer komplett förslag där vi bättre tar tillvara flera av de dokument som tillsammans kan vara en god grund för fortsatt politiskt programarbete.

Från Torbjörn Wester ang punkt 9.2 Sakpolitiskt dokument
Jag finner yrkandet om bordläggning anmärkningsvärt, med tanke på att den aktuella frågan fanns med på dagordningen redan till det förra styrelsemötet. Således har varje ledamot som personligen önskat tillfoga ytterligare dokument till frågan (exempelvis sammanställningen av den lokalpolitik som gjordes till LOKU i Uppsala eller rapporten från Ung Pirats valutvärdering) haft god tid på sig att göra detta. Att yrka på bordläggning av beslutet om det aktuella dokumentet, därför att man personligen kanske vill fatta likadana beslut även om andra dokument och trots att man under flera månader haft chansen att tillfoga dessa andra dokument till frågan, är ett besynnerligt agerande, som jag beklagar.

Från Torbjörn Wester ang punkt 23.1 Samarbete med NotInMyCountry:
Jag vill passa på tillfället att betona min linje att jag är starkt positiv till att Piratpartiet samarbetar praktiskt med organisationer med liknande mål och inriktning (om ej helt överlappande) som vårt parti.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #267938
Standard Sv: 2011-09-10/11 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-09-16, 00:27

Justerat.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #267977
Standard Sv: 2011-09-10/11 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-09-17, 19:21

Observera att förslaget till verksamhetsplan som biläggs detta protokoll justerats något i ett per capsulam-beslut, och att vi genom ett annat sådant beslut fastställt en proposition ang budget.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #268208
Standard Sv: 2011-09-10/11 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-09-25, 14:49

Justeras


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #270644
Standard Sv: 2011-09-10/11 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-11-27, 19:55

Ett förtydligande: Beslut är fattade med acklamation i samtliga fall där det inte anges att styrelsen voterat. (Jag trodde att detta var så självklart att det inte behövde skrivas ut, men blivit uppmärksammad på att så inte behöver vara fallet!)


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com