Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010
Standard 2011-11-19/20 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-11-22, 13:54

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala 19-20 november 2011


§ 1. Mötets öppnande
Marit Deldén förklarade mötet öppnat


§ 2. Närvarande ledamöter voro:
Marit Deldén,
Torbjörn Wester,
Mårten Fjällström, (tom paragraf 13)
Emil Isberg
Mattias Bjärnemalm,
Rick Falkvinge,
Henrik Brändén,

Närvarande adjungerade:
Partiledare Anna Troberg (tom paragraf 17),
ledamoten i nästa års styrelse Andreas Larsson.

Frånvarande ledamöter:
Johanna Julén, Rickard Olsson, Sammy Nordström, Fredrik Strandin.


§ 3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Marit Deldén
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén
Till justerare valdes Torbjörn Wester och Rick Falkvinge


§ 4. Adjungeringar
Beslöts att adjungera Andreas Larsson, nyvald ledamot till kommande års styrelse. Noterades att ständigt adjungerade Anna Troberg var närvarande


§ 5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes enligt det utskickade förslaget kompletterat med två punkter på övriga frågor:
19.1 Diskussion om Amelias Andersdotters EU-mandat
19.2 Utskott i partiet för olika politiska frågor


§ 6. Partiledningsrapporter

6.1 Rapport från partiledaren
Styrelsen diskuterade partiledarens rapport (möteshandlingarnas bilaga1). om ledningens verksamhet och utvecklingen i partiet sedan senaste styrelsemötet

6.2 Ekonomisk rapport
Styrelsen diskuterade partiledningens ekonomiska rapport (möteshandlingarnas bilaga 2).


§ 7. Avtal med UP om IT-tjänster
Partistyrelsen beslutade 2010-05-29 att ge Partiledningen i uppdrag att lägga förslag på kontrakt med Ung Pirat angående IT-tjänster, och på mötet i juni 2011 att utse Emil Isberg att bistå partiledningen i att tillse att det skapas ett beslutsunderlag. Partiledaren skriver i sin rapport att ledningen tillsammans med UP kommit överens om hur IT-avtalet mellan UP och PP ska se ut, och att kontraktet inom kort kommer att undertecknas av PP:s PS och UP:s förbundssekreterare. Styrelsen beslöt därför

att frågan avförs från dagordningen.


§ 8. Avtal mellan Piratshoppen och Piratpartiet
Partistyrelsen beslutade på mötet i september 2011 att uppdra åt Partiledningen att förhandla fram ett avtalsförslag med Piratshoppen för styrelsen att ta ställning till på nästa möte. Partiledaren skriver i sin rapport att diskussionen pågår och går framåt. Styrelsen beslöt

att utöka tiden för att ta fram ett avtalsförslag till nästa styrelsemöte.


§ 9. Remissförfarande
Partistyrelsen beslutade på föregående möte (september 2011) att se över de metoder partiet har för att inhämta synpunkter från medlemmar och aktiva, att styrelsen håller en förutsättningslös diskussion om frågan och att ambitionen ska vara att avveckla begreppet remiss och ersätta den med en terminologi som bättre stämmer överens med de metoder partiet använder. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt

att be partiledningen beakta de synpunkter som först fram när den nya hemsidan utformas
att styrelsen tar upp diskussionen igen efter det att den nya hemsidan lanserats.


§ 10. Principprogram 4.0
Styrelsen beslutade i september om tidsplan för arbete med nytt principprogram 4.0, och ska på detta möte anta ett första förslag att skickas på remiss till medlemmarna. Ett förslag (möteshandlingarnas bilaga 14) har tagits fram av Anna Troberg och Henrik Brändén. Styrelsen beslöt

att stryka "piratpartiet anser"-punktlistorna och där där dessa inte dubblerar det som redan står, låta inarbeta det i texten.
att efter dessa förändringar anta förslaget som första utkast till principprogram 4.0 och att det läggs ut för möjlighet för medlemmar att komma med synpunkter.


§ 11. Arbetsgång för sakpolitiska program
Partistyrelsen beslutade på föregående möte (September 2011) att bordlägga frågan om tidsplan för sakpolitiska program i avvaktan på medlemsmötets behandling av proposition om politiska program. Propositionen så som den blev antagen på medlemsmötet finns i möteshandlingarnas bilaga 3. Ett förslag till tidsplan har tagits fram av Henrik Brändén och Anna Troberg (möteshandlingarnas bilaga 15). Styrelsen beslöt:

att bordlägga frågan om tidsplan för sakpolitiska program tills den styrelse tillträtt som kommer att arbeta med frågorna.
att uppdra åt PL att till styrelsens nästa möte komma med ett förslag till sökbar logg över alla sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötena.


§ 12. Styrdokumentsutvärdering
Partistyrelsen beslutade på föregående möte (september 2011) att ge Marit Deldén, Emil Isberg och Mattias Bjärnemalm i uppdrag att till nästa möte se över alla av tidigare styrelse antagna dokument, och för vart dokument komma med synpunkter på ev ändringar eller avveckling, och lägga konkreta förslag i frågan. Ett förslag (möteshandlingarnas bilaga 4) har inkommit från arbetsgruppen. Styrelsen beslöt:

att riva upp dokumentet ”Riktlinjer för framtida utgifter och utlägg”.
att uppdra åt partiledningen att utarbeta en policy för hur ekonomin ska hanteras inklusive hur operativa utgifter ersätts
att riva upp beslutet om att lägga fram miljöpolicyn på ett medlemsmöte.
att ta upp frågan om att anta en ny miljöpolicy på nästa styrelsemöte, med den nuvarande som underlag.
att riva upp dokumentet ”Piratpartiets arbetssätt”.
att uppdra åt ledningen att se över behovet av ett dokument som reglerar partiets arbetssätt, samt om styrelsebeslut behövs i frågan.
att förtydliga att dokumentet ”Kandidatdeklaration/väljarkontrakt” inte har någon bäring på
framtida val.
att föra en diskussion med medlemmarna om behovet av något snarlikt dokument i valen 2014, med målsättning att styrelsen ska nå ett beslut i frågan senast före vårmötet 2013.
att fastställa att dokumentet ”Låneavtal valsedlar” inte längre är relevant.
att riva upp dokumentet ”Riksdagsgruppens arbetsordning”.
att ta upp frågan om stadgereglering och arbetsordning för riksdagsgrupp på nästa styrelsemöte, med den hittillsvarande arbetsordningen som underlag.
att fastställa att dokumenten ”Beslut om lokalval 2010” inte längre är relevant.
att förtydliga att dokumentet ”Tjänstemannaorganisation” inte har någon bäring på framtida val.
att ta fram ett nytt dokument som reglerar tjänstemannaorganisationen som ska vara färdigt senast före vårmötet 2013.
att förtydliga att dokumentet ”Rekrytering” inte har någon bäring på framtida val.
att ta fram ett nytt dokument som reglerar rekryteringsprocessen som ska vara färdigt senast före vårmötet 2013.
att förtydliga att dokumentet ”Lönepolicy” inte har någon bäring längre.
att ta fram ett nytt dokument som reglerar partiets lönepolicy som ska vara färdigt att lägga fram till vårmötet 2013 att ta ställning till.
att riva upp dokumentet ”Ledarskap i Piratpartiet”.
att uppdra åt ledningen att se över behovet av ett dokument som reglerar ledarskap inom partiet, samt om styrelsebeslut behövs i frågan.

Under diskussionen yrkades vidare:
(1) att riva upp dokumentet ”Piratpartiets värderingar” och
(2) att styrelsen ger PL i uppdrag att ta med sig det hon anser lämpligt från värderingsdokumentet i det fortsatta arbetet att utveckla partiets aktivistkultur och att dokumentet därmed avskaffas.

Dessa två yrkanden ställdes mot varandra, och i en första omröstning vann det första yrkandet med fyra röster mot tre. Däremot ställdes det vinnande yrkandet mot avslag, och vann då med sex röster mot en (röstprotokoll i slutet av protokollet) .

Rick Falkvinge noterar till protokollet att han reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande (2).

Styrelsen beslöt slutligen:
att partistyrelsen noterar att arbetet med partiets internkultur är av vital betydelse för att partiet ska lyckas med att genomföra sina politiska målsättningar.


§ 13. Sakpolitiskt dokument
Förra styrelsemötet bordlades frågan om sakpolitiskt program automatiskt, då inget förslag uppnådde tillräcklig majoritet. Själva det sakpolitiska dokumentet (möteshandlingarnas bilaga 7), ett ursprungligt beslutsunderlag (möteshandlingarnas bilaga 6) och ett nytt beslutsunderlag (möteshandlingarnas bilaga 5) har inkommit.

Två yrkanden lades fram:
(1) att styrelsen noterar att det inkommit ett dokument från Torbjörn Wester med ambitionen att på ett lättöverskådligt sätt i punktform sammanfatta de sakpolitiska ställningstagandena i våra valmanifest, och styrelsen noterar att detta dokument kan vara användbart i det fortsatta sakpolitiska programarbetet
(2) att styrelsen noterar att det inkommit ett dokument från Torbjörn Wester med ambitionen att på ett lättöverskådligt sätt i punktform sammanfatta de sakpolitiska ställningstagandena i våra valmanifest, men styrelsen väljer att avföra denna punkt från dagordningen utan vidare åtgärd.

I en första omröstning ställdes yrkande (1) mot (2), där yrkande (1) vann med sex röster mot en. Därefter beslöts med acklamation att anta yrkandet.


§ 14. Svar till Gröna Partiet
Partistyrelsen fick den 21 september 2011 ett mail från Gröna Partiet (möteshandlingarnas bilaga 9) med en förfrågan om valteknisk samarbete partierna emellan. Ett beslutsunderlag kring frågan har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingranas bilaga 8). Styrelsen beslöt

att uppdra åt Marit Deldén att skriva ett svar där vi avböjer valteknisk samverkan då vi bedömer detta inte ligger i partiets intresse, men förklarar oss öppna för operativt samarbete kring sakfrågor där vi har samsyn.


§ 15. Tvärpolitiskt samarbete kring utdelning av valsedlar
Styrelsen diskuterade frågan om tvärpolitiskt samarbete om utdelning av valsedlar utifrån ett diskussionsunderlag som inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingarnas bilaga 10). Beslöts.

att styrelsen inte i nuläget ser behov av att utreda frågan vidare.


§ 16. Stadgetolkning: Röstberättigad på medlemsmöte
Ett beslutsunderlag kring frågan om stadgetolkning av när man blir röstberättigad på medlemsmöte har inkommit från Torbjörn Wester. (möteshandlingarnas bilaga 11). Efter diskussion drog Torbjörn Wester tillbaka det lagda förslaget och styrelsen beslöt

att lämna frågan utan åtgärd.


§ 17. Arbetsgrupp för att utveckla Piratpartiets medlemsmöten
Ett beslutsunderlag kring frågan om arbetsgrupp för att utveckla partiets medlemsmöten har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingarnas bilaga 12). Styrelsen beslöt

att uppmuntra mötespresidiet att långsiktigt arbeta med att ta fram förbättringsförslag kring hur våra medlemsmöten genomförs, med särskilt fokus att ta fram åtgärder kring hur deltagandet på medlemsmötena kan höjas.


§ 18. Att ge styrelsens åsikt om motioner på medlemsmöten
Ett beslutsunderlag kring frågan om styrelsens givande av synpunkter på motioner under medlemsmöten har inkommit från Torbjörn Wester (möteshandlingarnas bilaga 13).Styrelsen beslöt

att partistyrelsen i normala fall ej ska uttala sig som kollektiv om motioner på medlemsmöten.


§ 19. Övriga frågor

19.1 Amelia Andersdotters EU-mandat
Styrelsen konstaterar att de sista besluten fattats som behövs för att Amelia Andersdotter ska kunna tillträda som EU-parlamentariker, och att hon med största sannolikhet kommer att tillträda inom kort. Styrelsen beslöt

att gratulera vår nya EU-parlamentariker och önska henne lycka till i arbetet
att inbjuda Amelia till första styrelsemötet efter det hon tillträder för att diskutera hur vi på bästa sätt ska kunna stödja hennes arbete.

19.2 Diskussion om utskott i partiet för olika politiska frågor
Styrelsen diskuterade frågan.


§ 20. Nästa möte
Nästa mötestid kommer att beslutas av Partistyrelsen 2012 på deras konstituerande styrelsemöte.


§ 21. Mötet avslutas
Marit Deldén avslutade mötet.


Röstprotokoll:

Punkt 12
För yrkandet röstade Torbjörn Wester, Mårten Fjällström, Emil Isberg, Mattias Bjärnemalm, Henrik Brändén och Marit Deldén. Mot röstade Rick Falkvinge.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #270557
Standard Sv: 2011-11-19/20 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-11-22, 14:40

Justerat.

Mvh.
Torbjörn Wester


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #270645
Standard Sv: 2011-11-19/20 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-11-27, 20:01

Ett förtydligande: Beslut är fattade med acklamation så länge det inte uttryckligen anges att votering genomförts. (Under detta möte skedde av misstag ett par gånger att vi genomförde acklamationen genom att räcka upp händer istället för att ropa ja, trots att ingen begärt votering. Man kan diskutera det rimliga i att jag i de fallen skrivit ut röstsiffror i detta protokoll.)


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #270834
Standard Sv: 2011-11-19/20 Styrelsemöte AFK i Uppsala - 2011-12-05, 16:33

Justerat. (Justerades tidigare, men noteras här och nu.)


   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com