Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B26: Mer energipolitik

Som en del av målet att bredda Piratpartiets politik även till andra områden är energipolitiken ett naturligt område eftersom Piratpartiets politik främst fokuserar på vår framtid som ett IT-samhälle och ett sådant samhälle måste ha en fungerande energiförsörjning för att kunna fungera.

Samtidigt vet vi att dagens fossila bränslen är på upphällningen och helt kommer spela ut sin roll som energiresurs under detta århundrade. Vi kan dock inte vänta med att hantera detta problem tills det blir (mer) akut för dels kommer det ta flera decennier att ställa om samhället till en mer hållbar energianvändning och dels har effekterna av brist på billig fossil energi redan börjat märkas.

Bakgrund

I oljans barndom fick man upp ca 100 gånger mer energi ur marken i form av råolja än man var tvungen att använda för att borra/pumpa/transportera oljan, en EROEI (Energy Returned On Energy Invested) på 100. Idag är EROEI för olja nere på ca 10 och den siffran fortsätter att sjunka. Detta kommer leda till fortsatt högre bränslepriser när tillgången inte längre kan möta efterfrågan.

Oljan kommer aldrig ta helt slut, men när kostnaden för att få fram den blir för hög så blir det meningslöst att använda olja som bränsle och eran av billig energi i form av bensin, diesel etc kommer ta slut. Liknande situationer råder också när det gäller kol och naturgas. Problemet är att ca 80% av all energi som världen förbrukar kommer från fossila energiformer som alltså samtliga är på väg att ta slut inom en ganska snar framtid.

I Sverige stod importerad olja för nästan 80% av all energitillförsel år 1970, men pga storskalig satsning på alternativa energikällor (kärnkraft, vidare utbyggnad av vattenkraft, bioenergi etc) minskade denna andel till ca 33% 1990. Efter det har utvecklingen mer eller mindre stannat av och den drivna energipolitiken har sen dess bara bibehållit ett status quo som inte längre är hållbart.

Vi befinner oss nu i en situation där vi är starkt beroende av två energiformer, olja som bidrar med ca 200 TWh/år och kärnkraft med ca 60-70 TWh/år. Båda dessa är på upphällningen, olja kommer snart bli en bristvara och våra kärnkraftverk håller på att falla sönder av ålder. Om ingenting görs åt detta riskerar vi ganska snart att drabbas av en förödande energikris.

Förutom detta kommer det uppstå en allvarlig brist på många av de råvaror som det moderna samhället är beroende av, råvaror som t ex (men inte begränsat till) koppar (används i kablar för distribution av elektricitet, generatorer, motorer mm), tenn och guld (används i all modern elektronik, tex datorer), lithium (används i batterier för mobiltelefoner, bärbara datorer, elbilar mm) och fosfor (används främst till konstgödsel i dagens jordbruk).

Att omforma ett samhälle för att bättre fungera i en framtid då både energi och råvaror inte längre kan tas för givna på samma sätt som vi gör idag kommer ta tid, tid som vi egentligen inte längre har. Därför behövs en energipolitik som har både ett kort och ett långt fokus för att hantera bristen på fossila bränslen.

Misslyckas vi med denna omställnig kommer det innebära stora problem med brist på mat, uppvärmningsproblem av bostäderna och, i värsta fall, att folk svälter eller fryser ihjäl. En förståelse och allmän acceptans bland medborgarna är nödvändig och för det krävs också att medborgarna känner sig personligt delaktiga, inkluderade och ansvariga.

Det korta fokuset: Att ersätta olja med bättre energislag

Fossila bränslen kommer ganska snart vara historia. Många av oss som lever idag kommer få uppleva en framtid där råolja utvinns inte för att användas som bränsle utan enbart för att användas som råämnen för plaster och andra moderna material som tex är nödvändiga för att konstruera andra energikällor.

De 200 TWh/år som vi konsumerar i form av olja används primärt som bränsle till transporter. Ökande bränslepriser kommer påverka stora delar av samhället, tex i form av ökade matpriser, ökade råvarupriser, ökade persontransportkostnader osv. För att kunna fortsätta fungera som samhälle på kort sikt måste transporterna fortsätta rulla.

Om samtliga transporter (både person- och godstransporter) som idag drivs med fossila bränslen i stället drevs med elektricitet så skulle landets elförbrukning öka med ca 20%. Att få fram dessa energimängder genom att spara in på annan förbrukning är inte praktiskt möjligt på den tid som finns tillgänglig. Trots alla de energisparkampanjer som initierats genom åren har vi aldrig lyckats minska vår totala energiförbrukning mer än marginellt och ofta bara temporärt.

Vi måste se på de olika energislagen var för sig och i stället för att löst prata om att spara energi måste vi acceptera att för att spara in på, eller till och med helt eliminiera, en energiform (fossila bränslen för transporter) så måste vi acceptera att vi samtidigt ser en ökning av förbrukningen av en annan energiform (elektricitet för transporter).

För att klara en utfasning av fossila bränslen måste vi alltså planera för en ökning av vår förbrukning av el, detta samtidigt som nästan hälften av våra elkraftskapacitet, kärnkraftverken, är överåriga vilket redan idag orsakar allt större problem med driftstörningar.

Det är också troligt att det kommer finnas behov av andra omställningar som kräver energi, t.ex kommer ett ökat behov av återvinning för att kompensera för minskande råmaterialtillgångar innebära ett ökat behov av energi för den processen. Det finns troligen andra exempel på där det kommer krävas mer energi för att kompensera för bortfallet av olja eller andra ändliga resurser.

Vi måste alltså inte bara ersätta dessa ca 60-70 TWh/år som kärnkraften idag bidrar med, vi måste dessutom investera i ytterligare minst 30 TWh/år (troligen mer) för att kunna fasa ut olja som energikälla.

Att ställa om ett samhälle från en energityp till en annan är inte enkelt. Det är en enorm förändring av infrastrukturen som kommer ta minst 10 år att genomföra (troligen mer) och även om vi "fuskar" och bara använder redan existerande teknik så kommer det ändå innebära stora kostnader och en allvarlig stress på samhället.

För att hinna migrera från fossila bränslen på den relativt korta tid som återstår så har vi inte längre lyxen att kunna välja och vraka utifrån ideologier eller forska fram bättre alternativ, det handlar om att se till att samhällets energiförsörjning fortsätter att fungera och då finns det bara två rimliga alternativ som står till buds på kort varsel; kärnkraft och biobränslen.

Dagens kärnkraftverk är av generation 2. Det är en föråldrad typ med låg effektivitet och eftersom de flesta av våra reaktorer är runt 30 år eller äldre (vilket innebär att alla snart varit i drift så länge som de är konstruerade för) kommer problemen med driftstörningar och långvariga avbrott fortsätta öka.

Dessa bör ersättas med kärnkraftverk av generation 3, som är både säkrare och effektivare än dagens reaktorer, samtidigt som resurser måste läggas på att utveckla generation 4. Kärnkraftverk av generation 4 är inte bara både effektivare och säkrare än både generation 3 och 2, de kan dessutom drivas på det avfall som dagens reaktorer genererat så vi samtidigt löser avfallsfrågan. Det resulterande avfallet från generation 4 har en lagringstid på några få hundra år i stället för 100 000 år.

Biobränslen finns i både fast och flytande form och det är den flytande formen som på kort sikt är mest kritisk. Dagens bensinmotorer kan, med ganska små förändringar, drivas av ren etanol och på samma sätt kan dagens dieselmotorer drivas med tex rapsolja.

Flytande biobränslen är samtidigt den typ av biobränslen som vi har svårast att producera inom landet så därför är det en ineffektiv lösning som inte är hållbar i längden, men det är ändå en lösning som kan hålla transporterna rullandes medans bättre lösningar och infrastrukturer byggs upp.

Det långa fokuset: Att bygga ett samhälle som inte är beroende av rovdrift

Det är inte hållbart att samhället gör av med mer energi än vad som finns tillgängligt i ett långt perspektiv. Det är inte heller hållbart att förlita sig på ren ersättningsenergi, tex genom att ersätta bensin med etanol, och sen bara fortsätta som förut. Vår nuvarande energianvändning bygger på att energi är så pass billig att ineffektivitet inte är ett problem. Det var sant för 1900-talet men stämmer inte längre på 2000-talet, alltså måste energipolitiken anpassas därefter.

Att bygga energineutrala hus, hus som inte kräver flera MWh/år för att hållas varma, är en utmärkt lösning på lång sikt. Det är väldigt svårt att göra ett hus energineutralt i efterhand så i princip är det bara möjligt att åstadkomma det i samband med nybyggnation. Det byggs ca 20 000 nya bostäder varje år men det finns redan drygt 4 miljoner bostäder i Sverige vilket betyder att det kommer ta decennier innan en sådan förändring kommer ha någon synbar påverkan på energiförbrukningen på nationell nivå.

Även våra samhällens generella utformning med dess beroende av billiga transporter, exempelvis pga att många städer idag har stora köpcenter som ligger utanför själva tätorten, behöver förändras i grunden. En återgång till mer småskalig stadsplanering med lokalt placerade affärer dit folk kan ta sig till fots eller med cykel, mer lokal produktion av varor i stället för import från t.ex Kina, bättre utnyttjande av IT för att kommunicera i stället för att resa till fysiska möten i andra städer/länder etc, det finns många sätt som samhället kan använda energi och resurser mer effektivt och ändå kunna fortsätta utvecklas tekniskt och socialt.

En av de bästa energikällor vi förfogar över är vattenkraften. Det är en basenergi (dvs den är pålitlig och förutsägbar), den är billig i drift och den genererar ca 50-60 TWh/år. Den är dock redan mer eller mindre fullt utbyggd, så möjligheten att öka den andelen energi är begränsad. Det går att modernisera tex generatorerna vilket potentiellt skulle kunna ge ca 30% mer energi under en tioårsperiod, men det innebär ändå att det inte är rimligt att anta att vattenkraft kan bidra med mer än ca 100 TWh/år.

Biobränslen används redan idag och bidrar med ca 130 TWh/år, men det är svårt att bygga ut, dels för att det tar åkerarealer i anspråk och dels för att det krävs bränsle till de maskiner som används i produktionen. Eftersom det är just fordonsbränsle som kommer bli det stora problemet framöver uppstår här lite av en hönan eller ägget-problem, så biobränslen kan inte lösa energiproblemen på egen hand (men de har definitivt en viktig roll i energipusslet).

Vind- och solkraft är inte basenergier eftersom de är beroende av vädret för att leverera energi. Det går att lösa med tex minutdebitering av el där exempelvis värmesystem i hus kan justera förbrukningen och passa på att värma upp huset och varmvattnet när elpriset sjunker. Eftersom vi bor på de breddgrader som vi gör, har dock både sol- och vindkraft problemet att de genererar som minst energi när det behövs som mest, dvs på vintern, vilket gör att dessa energikällor aldrig kan bli en primär energikälla.

Pga av detta är det inte sannolikt att Sverige kommer klara sig med enbart förnyelsebar energi annat än om befolkningsmängden samtidigt drastiskt minskas. Den resterande energin behöver alltså tas från någonting annat och där kommer, som sagt, kärnkraft generation 3 in på kort sikt.

På lite längre sikt kärnkraft generation 4 och denna typ kan förse oss med en stor del av den energi vi behöver under flera decennier samtidigt som den konsumerar vårt nuvarande radioaktiva avfall från de nuvarande reaktorerna. Med generation 4 behöver vi med andra ord inte längre bryta något nytt uran och vi löser både avfallsfrågan, energifrågan (i alla fall delvis) samtidigt som vi drastiskt kan minska vårt koldioxid- och partikelutsläpp.

Den dagen vårt nuvarande kärnavfall tar slut, finns möjligheten att börja hämta energi från Torium, en energiform som inte bara är extremt säker utan som det dessutom finns väldigt gott om i naturen. På ännu längre sikt fusionskraft vilket innebär en potentiell tillgång till ännu mer energi och till och med möjligheten att börja producera våra egna grundämnen för att råda bot på råmaterialbrist.

Där nånstans räknar inte riktigt motionsförfattaren med att personligen behöva bry sig längre så fortsatta resurs- och energifrågor får någon framtida generation brottas med.

Piratpartiet bör därför arbeta för:
  • En ökad förståelse för att det finns olika typer av energikällor och att nyttan med att spara energi kan helt utebli, eller till och med få motsatt effekt, om man sparar på fel sätt/sort.
  • En ökad förståelse för att även om det kanske låter bra att spara energi så är det inte nödvändigtvis den bästa lösningen på den kombinerade energi- och resurskris som är i antågande.
  • Att förbereda samhället inför en post-fossil verklighet där billig energi inte längre är en självklarhet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Qer

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Qer Yrkande B26-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet på kort sikt verkar för att fossila bränslen ska fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att garantera tillgången på den energi samhället behöver.
Av: Qer Yrkande B26-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet på lång sikt ska verka för ett mer hållbart utnyttjande av energi och resurser.
Av: Qer Yrkande B26-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att infrastrukturen ska byggas ut och moderniseras för en fungerande distribution av el i takt med förändring av förutsättningar (tex i samband med att nya kraftkällor byggs och gamla tas ur bruk) samt nya krav (tex i form av minutdebitering för att vindkraft ska kunna utnyttjas mer effektivt).
Av: Anton Nordenfur Yrkande B26-Y05 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.
Av: Mårten Fjällström Yrkande B26-Y07 (Motyrkande) 8 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta energipriser
Av: willenfort Yrkande B26-Y12 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet, på både nationell och EU-nivå, ska jobba för omställning till hållbar energiproduktion.


Yrkanden

Av: Qer Yrkande B26-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet på kort sikt verkar för att fossila bränslen ska fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att garantera tillgången på den energi samhället behöver.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Qer Yrkande B26-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet på lång sikt ska verka för ett mer hållbart utnyttjande av energi och resurser.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y13 (Bortröstad)
Av: Daniel Holm


Av: Qer Yrkande B26-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att infrastrukturen ska byggas ut och moderniseras för en fungerande distribution av el i takt med förändring av förutsättningar (tex i samband med att nya kraftkällor byggs och gamla tas ur bruk) samt nya krav (tex i form av minutdebitering för att vindkraft ska kunna utnyttjas mer effektivt).

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B26-Y05 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Qer


TilläggsyrkandenAv: Mårten Fjällström Yrkande B26-Y07 (Motyrkande) 8 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta energipriser

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y06 (Jämkad med yrkande B26-Y07)
Av: infallsvinkel


Tillbakadraget yrkande B26-Y08 (Tillbakadraget)
Av: lordmetroid


Tillbakadraget yrkande B26-Y09 (Bortröstad)
Av: lordmetroid


Tillbakadraget yrkande B26-Y10 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Av: willenfort Yrkande B26-Y12 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet, på både nationell och EU-nivå, ska jobba för omställning till hållbar energiproduktion.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y11 (Tillbakadraget)
Av: Daniel Holm


Tillbakadraget yrkande B26-Y14 (Bortröstad)
Av: Daniel Holm


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-02, 21:43 #2
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Mer info (och en del länkar till intressanta fakta) till de resonemang som ligger bakom den här motionen kan ni läsa här:

Ska komma en del 3 med. Real soon now som det heter...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Hattmannen
troeds avatar
2012-04-03, 11:34 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Den här motionen innehåller ett antal påståenden som inte har stöd i forskning.

Det ogillas.

"Förutom detta kommer det uppstå en allvarlig brist på många av de råvaror som det moderna samhället är beroende av"

S.k malthusianer har gjort ovanstående prediktion sedan Thomas Malthus först yttrade sig, och alltid haft fel. Det finns ingenting idag som tyder på att det skett någon förändring på det området.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:22 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.
Ordet "bättre" används ogärna odefinierat. Jag antar att denna formulering är i stil med vad motionären tänkte sig.
willenforts avatar
2012-04-03, 21:07 #5
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y02:
att Piratpartiet på lång sikt ska verka för ett mer hållbart utnyttjande av energi och resurser.
NOtera att det finns en deffinition av "hållbarhet" då det gälelr energi och resurser. Den hittar man här:http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling
" tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

Notera att dettaär skilt från det svenska modeordet "förnybart" som ine är deffinierat alls.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Hattmannen
willenforts avatar
2012-04-03, 21:09 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att infrastrukturen ska byggas ut och moderniseras för en fungerande distribution av el i takt med förändring av förutsättningar (tex i samband med att nya kraftkällor byggs och gamla tas ur bruk) samt nya krav (tex i form av minutdebitering för att vindkraft ska kunna utnyttjas mer effektivt).
Jag ogillar detta yrkandet eftersom et inte tar hänsyn till vem som skall betala för kostanderna för att bygga ut nätet.

Set finns stor risk att vi skulle få äta upp detta för att vi inte har gjort hemlexan på kostnaderna.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-03, 22:46 #7
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
"Förutom detta kommer det uppstå en allvarlig brist på många av de råvaror som det moderna samhället är beroende av"

S.k malthusianer har gjort ovanstående prediktion sedan Thomas Malthus först yttrade sig, och alltid haft fel. Det finns ingenting idag som tyder på att det skett någon förändring på det området.
Orsaken till att många tidigare uppskattningar om diverse peak-förutsägelser inte infriats har berott på att man har hittat nya, större resurser. Skillnaden är att när det gäller tex olja så har man inte hittat några större nya tillgångar sen, om jag minns rätt, 1970. Såvida man inte hittar nya, stora tillgångar, vilket verkar osannolikt speciellt för olja, så är peaken ett faktum.

USAs produktion ligger idag på lite drygt hälften jämfört när deras peak inföll 1970 (man har inte hittat några nya större oljefyndigheter inom USA sen 1930-1940 nånstans) och de flesta oljeländer har passerat sina produktionstoppar och deras produktioner sjunker från år till år. Råoljepriset är idag på samma nivå som under oljekrisen på slutet av 70-talet.

Vi hade toppen för hittandet av nya naturgasfyndigheter på 70-talet (totalt har det hittats färre nya fyndigheter under -80, -90 och -00 än enbart under -70) och även om det finns några potentiella stora fält i arktistrakterna så innebär det bara att det handlar om när, inte om, peaken kommer. Produktionen internationellt ökar fortfarande, men många enskilda länders produktion minskar redan drastiskt.

Kol är det fossilbränsle vi har mest gott om, men det kol vi utvinner idag har mycket lägre EROEI än tidigare. Den försämringen kom ca 2000 och liknar den förändring vi sett på oljesidan där EROEI ständigt sjunker allt eftersom vi bryter allt sämre kvalitet eftersom de energiintensiva fälten helt enkelt är slut.

Idag stod tågen still på stambanan i Småland pga kopparstölder, beroende på att kopparpriset gör det lönt att stjäla ledningar, koppartak och andra koppararbeten. På mindre än 10 år har kopparpriserna mer än fyrdubblats från att ha legat i princip still sen 1980 (hittar inte äldre prisstatistik än så). Kopparen kommer inte ta slut på många år än, men däremot sjunker kvalitén på kopparmalmen så även om det kommer finnas koppar så kommer den förmodligen fluktuera rätt vilt i pris framöver eftersom efterfrågan just nu växer rätt drastiskt samtidigt som den blir allt dyrare att producera.

Man räknar med att dagens konstgödselintensiva jordbruk kommer få problem nånstans mellan 2050 och 2100 pga att fosforproduktionen inte kommer klara av att förse jordbruket med den mängd fosfor som det efterfrågar.

På punkt efter punkt ser det likadant ut; vi hittar inte tillräckligt många nya fyndigheter för att kunna uppfylla framtida behov och eftersom kurvan för funna fyndigheter i princip alltid matchar produktionskurvan för en viss resurs, med en offset på runt 40 år, så kan vi ganska väl förutse hur produktionen kommer se ut fram till 2050 och det ser inte speciellt uppmuntrande ut.

Det enda som kan hindra detta är att vi hittar fler stora fyndigheter, vilket i princip har upphört för flera av våra primära resurser. Har du fakta som påpekar motsatsen är jag idel öra för jag skulle vara tacksam för att kunna erkänna att jag har fel.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-03, 22:58 #8
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att infrastrukturen ska byggas ut och moderniseras för en fungerande distribution av el i takt med förändring av förutsättningar (tex i samband med att nya kraftkällor byggs och gamla tas ur bruk) samt nya krav (tex i form av minutdebitering för att vindkraft ska kunna utnyttjas mer effektivt).
Jag ogillar detta yrkandet eftersom et inte tar hänsyn till vem som skall betala för kostanderna för att bygga ut nätet.
I såna fall borde du rimligtvis såga hela motionen för jag tar inte hänsyn till det i något av yrkandena.

Min motion handlar egentligen bara om en generell "roadmap" för hur jag anser att vi ska klara den kommande energikrisen. Jag är så pass icke-bunden vad gäller en mer traditionell vänster-höger-skala att jag faktiskt inte är speciellt intresserad av att speca vem som ska betala vad, vem ska bygga och underhålla infrastrukturen, vem ska vara ansvarig för kraftverken, vem ska bygga elförsedda vägar etc?

Jag tycker det är viktigare att ställa upp det långsiktiga målet så vi vet i vilken riktning vi vill innan vi börjar diskutera exakt på vilket sätt vi ska ta oss dit. Börjar vi med att debattera vänster-höger-ideologi så är jag rätt övertygad om att vi kommer stå kvar och stampa på ungefär samma ställe, precis som vi varit de senaste 30-40 åren i svensk energipolitik, för det har inte hänt ett enda något sen 80-talet vad gäller just energipolitik i Sverige (mer än att Centern kovänt i kärnkraftfrågan, vilket förmodligen är mer en ideologisk än praktisk förändring).

Om vi börjar med att försöka sätta upp ett realistiskt mål FÖRST så kan vi diskutera implementationsdetaljer EFTERÅT, annars kommer vi fastna i detaljerna.

Det var för övrigt därför jag skrev den här motionen, jag tyckte att B25 bara var en nionde (minst) variant på energipolitisk kräftgång utan något klart utstakat långsiktigt mål.

Sorry om författarna av B25 tar åt sig, men det är den rakryggade, osminkade sanningen.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-03, 23:01 #9
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.
Ordet "bättre" används ogärna odefinierat. Jag antar att denna formulering är i stil med vad motionären tänkte sig.
Mmm. Inte helt fel.
JorgenLs avatar
2012-04-03, 23:51 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y05:
att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.
Föredrar denna formulering före ursprungsyrkandet
troeds avatar
2012-04-04, 10:26 #11
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
USAs produktion ligger idag på lite drygt hälften jämfört när deras peak inföll 1970 (man har inte hittat några nya större oljefyndigheter inom USA sen 1930-1940 nånstans)

[---]

Har du fakta som påpekar motsatsen är jag idel öra för jag skulle vara tacksam för att kunna erkänna att jag har fel.
Bra. Det finns inga problem med människans uppfinningsrikedom när det gäller energiproduktion - och det finns inte heller någon anledning att tro att vi kommer att använda samma saker imorgon som vi använder idag. Jag ger två exempel, båda är relevanta och speciellt tillsammans.

1) http://www.reuters.com/article/2012/...80M1LE20120123

2) http://www.thefreemanonline.org/colu...risis-of-1894/
2012-04-04, 14:01 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Vi har redan uppfunnit det vi behöver, solceller, vattenkraft, vinkraft, kraftvärmeverk och syntetisering av flytande bränslen från vatten och koldioxid.

Problemet är deployment och att tiden inte räcker till. Tyskland har fått ner priserna rejält efter sin enorma satsning på solkraft. http://www.dailykos.com/story/2012/0...-energy-barons

Jag anser att decentraliserad energiproduktion är framtiden och bör subventioneras för att deployment ska genomföras medans vi fortfarande har resurser att göra det.

Jag yrkar därför att piratpartiet ska verka för en energipolitik med utgångpunkt på en decentraliserad och småskalig energiproduktion.

Jag yrkar också på att alla svenska kärnkraftverk ska stängas, de problem som uppstår vid ett haveri är inte värt den energi kärnkraftverk producerar. Det finns redan så mycket energi att utvinna att kärnkraft är onödig.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 14:28 #13
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Bra. Det finns inga problem med människans uppfinningsrikedom när det gäller energiproduktion
Jag tror faktiskt att det finns ett problem som vi lätt förbiser på grund av dagens kroniska oro över en potentiell energibrist.

Nämligen att det tekniska hopp som med all säkerhet kommer ske när behovet av en teknisk lösning på energiutvinning är tillräckligt stort riskerar att skapa en överflödsproblematik (ja, jag är determinist när det gäller teknisk utveckling. Om mänsklighetens behov är tillräckligt stort kommer utveckling ske).

Om det tekniska hopper medför att vi i ett svep står med mer energi än vi behöver kommer det skapa en ekonomisk och politisk turbulens av sällan skådad kraft. Och vi kommer få se förslag på införande av samma typer av artificiell knapphet som vi genom diverse immaterialrätter har idag inom informationsområdet.


Vill vi ligga i framkant inom energipolitiken ska vi inte bry oss allt för mycket om knapphetsproblematiken. Den kommer lösas och är väldigt mycket dåtid. Men att vara först med en politisk vision för hur samhället kan hantera ett energiöverflöd. Det är att vara visionära! Vi pratar om en "merenergi-politik"

Leve det!
Robobengts avatar
2012-04-04, 15:05 #14
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Bör man basera sina ställningstaganden på hur det ser ut i framtiden när det man diskuterar kring redan är löst istället för att faktiskt försöka angripa de problem som faktiskt finns i dagsläget?

Jag är nog för trött för att förstå dig.
troeds avatar
2012-04-04, 15:49 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Vi har redan uppfunnit det vi behöver
Humor.

[quote]Problemet är deployment och att tiden inte räcker till. Tyskland har fått ner priserna rejält efter sin enorma satsning på solkraft. [/url]

Din länk lider av grava korrelation vs kausalitetsproblem, och verkar inte ta någon hänsyn till den faktiska kostnaden (som sponsras via skattsedeln).

Utbyggnad av solkraftverk har stött på kraftiga problem i Kalifornien den senaste tiden, trots subventioner. Rent krasst, om man har problem där har vi problem här.

(Jag är själv stark förespråkare för solenergi, men det krävs några års utveckling till. Kurvan ser bra ut dock)

Citat:
Jag yrkar därför att piratpartiet ska verka för en energipolitik med utgångpunkt på en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Japp - det har många fördelar.

Citat:
Jag yrkar också på att alla svenska kärnkraftverk ska stängas, de problem som uppstår vid ett haveri är inte värt den energi kärnkraftverk producerar. Det finns redan så mycket energi att utvinna att kärnkraft är onödig.
Helt fel. Vi klarar oss inte utan kärnkraft (ta en titt på Japan som gått från positiv handelsbalans till negativ och ransonerar el) - och räknar vi i människoliv är det den säkraste form av energiproduktion vi har.

Ang. energi är det inte många energislag idag som bär sig utan subventioner, samtidigt som billig energi är en av de sakerna vi vet är grundläggande för mänskligt välstånd.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 19:03 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta energipriser, för den händelse att den tekniska utvecklingen medför att samhället ställs inför ett stort överskott på energi.
Det är bara en tidsfråga innan vi har fusionskraftverk som kan producera praktiskt taget obegränsade mängder energi utan att förbruka nämnvärt med råvara.

Det funkar för varje stjärna i universum.

Det funkar (okontrollerat) i vätebomber.

Detta kommer att innebära stora förskjutningar i maktförhållanden, och det är högst troligt att politiker återigen kommer att rycka ut för att försöka bevara status quo på konstgjord väg, trots att den tekniska utvecklingen sprungit ifrån dem. Och trots att den nya tekniken är bra för samhället.
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-04, 21:11 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta energipriser
Det inkluderar (imho, osannolika) scenariot med överflöd på energi, men också andra scenarion där energibrist och/eller uppblåsta energipriser. Till exempel det nyligen införda systemet med orimligt uppblåsta elpriser i södra Sverige för att motivera att Sverige tar mer betalt av danskar vid export. SR rapporterade hur EU-kommissionen tvingade fram systemet: http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=4810210
2012-04-04, 21:35 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet ska verka för en energipolitik av decentraliserad och småskalig energiproduktion.
2012-04-04, 21:39 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att piratpartiets energipolitik ska verka för en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Formulerar om yrkandet för att göra det mer grammatiskt korrekt.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-04, 22:09 #20
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
De här länkarna stärker mina argument, inte bemöter dem.

Att man ger sig på shale oil nu beror på att det gôttiga är på väg att ta slut. Oil shale har till att börja med EROEI på mellan 3-10, vilket ska jämföras med de ca 100 som man hade i oljeerans barndom, och dessutom är utvinnandet av oil shale miljöförstörande. Ok, all oljeutvinning av olja är miljöförstörande, men oil shale är värre. Dessutom är det dyrt att utvinna just för att det är energiintensivt.

Skulle det fortfarande finnas bättre oljefält kvar skulle man inte ens överväga den här sörjan, men det faktum att man nu på allvar snackar om att utvinna det här betyder bara en sak; oljeeran går mot sitt slut och till slut kommer EROEI ha sjunkit så pass lågt att olja inte är intressant längre.

Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Om du hade varit i Örkelljunga hade du hört mig snacka om det här. Slides kan du hitta här:

http://fmsj.se/2012/01/28/elbilar-oc...per-av-fordon/

Lite siffror från den föreläsningen:

New York 1880 hade ca 1.7 miljoner invånare och ca 150.000-175.000 hästar. Dessa hästar genererade tillsammans, år 1880, 720.000 ton hästskit (vilket är ungefär samma vikt som all betong i Öresundsbron btw) och 60.000.000 liter urin. Det här var ett akut miljöproblem vilket spred sjukdomar och orsakade lungsjukdom (pga partiklar som andades in). Jag hittade siffror för 1908 och då uppskattade man att ca 20.000 invånare dog som en direkt följd av ... hästskit.

Det var T-Forden som mekaniserade världen. Lite för lång harang att dra som ett svar, men man insåg redan då att fossila bränslen var en skitlösning (bokstavligt talat) och man försökte ganska länge introducera elbilar som ett miljövänligare alternativ, men bristen på vettiga batterier och, framför allt, bristen på modern motorstyrning gjorde det omöjligt.

Man valde förbränningsmotorer framför hästarna för att "hotet" från hästarna var högst påtagligt och dessutom orsakade massor av olägenheter. Inte bara i form av hästskit och -urin som skitade ner och orsakade sjukdomar, utan även i form av bara under 1880 så var staden New York tvungna att skyffla bort 15.000 hästlik som bara lämnats döda på gatorna, ett inte sådär jättetrevligt arbete eftersom de ofta hann börja ruttna på plats innan man hann dit och släpa bort dem.

Jag säger inte att vi inte kan lösa den här krisen, men jag säger att det är dags att fundera på hur den ska lösas och det jag förmedlar är min syn på hur lösningen ser ut. Dbs precis som hur bilarna för ganska precis 100 år sen blev lösningen på dåtidens ohållbara hästsituation.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 22:19 #21
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y07:
att Piratpartiet ska ta ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta energipriser
Jag jämkade mig med Mårtens yrkande, för att det var bättre formulerat.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-04, 22:41 #22
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Vi har redan uppfunnit det vi behöver, solceller, vattenkraft, vinkraft, kraftvärmeverk och syntetisering av flytande bränslen från vatten och koldioxid.
Klarar lösnignarna av att skala då?

Solceller på våra breddgrader är inte överdrivet effektiva, speciellt inte i januari. De är dessutom starkt väderberoende.

Vattenkraften är i princip fullt utbyggd (precis som i de flesta andra industrialiserade länder) och att öka uteffekten från våra vattenkraftverk med mer än 50% är förmodligen inte görbart. Vattenkraft är bra, men den kan inte lösa våra problem.

Vindkraft är, trots senaste tidens eskalerade utbyggnad, bara en liten parentes i Sveriges energiekvation och har samma problem som solkraft; de ger i princip inte ett skit när vi behöver som mest el.

Kraftvärmeverk måste elda nånting. Detta nånting, förmodar jag, ska vara energiskog. Där har vi, som jag skrev, en hönan-ägget problem eftersom odling av energiskog kräver fordonsenergi som är det som det kommer bli mest ont om framöver. Vi lär behöva kraftvärmeverk också, men jag tvivlar på att de ensamma kan lösa den kommande energibristen.

Syntetisering kräver stora mängder energi och är inte energieffektivt. Stänger vi av kärnkraftverken, som du föreslår, har vi definitivt inte den energin tillgänglig.

Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Problemet är deployment och att tiden inte räcker till. Tyskland har fått ner priserna rejält efter sin enorma satsning på solkraft. http://www.dailykos.com/story/2012/0...-energy-barons
Tyskland får ca 1100-1300 kWh/m² solbestrålning per år. Sverige ligger på ca 300-700. Där vi har mest solinstrålning befinner sig dessutom även mycket av vårat jordbruk och majoriteten av befolkningen råkar också bo där.

Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag yrkar också på att alla svenska kärnkraftverk ska stängas, de problem som uppstår vid ett haveri är inte värt den energi kärnkraftverk producerar. Det finns redan så mycket energi att utvinna att kärnkraft är onödig.
Där har du fel. Det finns statistik som visar att kärnkraft är den absolut säkraste energiformen vi har, trots Three Mile Island, Fukushima och Tjernobyl. Problemet med kärnkraft är precis som problemet med flyg; det skapar enorma rubriker när det går åt helvete vilket leder till irrationella beslut tagna av rädsla. Vi är bra på att ta irrationella beslut baserat på rädsla.

Exempel: När WTC rasade 9/11 blev rädslan så stor att många inte vågade ta flyget i USA utan hellre satte sig och körde bil. Det resulterade i att antalet dödsfall på vägarna i USA ökade med ca 1500 döda per år och eftersom detta höll i sig i flera år orsakade rädslan för terrorismen fler dödsfall än själva attacken i sig. Till detta kommer förstås alla allvarligt skadade och invalidiserade som vanligtvis är markant fler än de som dör i trafiken medans WTC hade ett motsatt förhållande mellan skadade och döda.

Exempel 2: Tjernobyl är den värsta kärnkraftsolycka vi har haft. Uppskattningarna på hur många som kommer dö pga den olyckan varierar relativt vilt men de flesta siffror jag sett ligger på ca 15000-30000 döda totalt i världen pga de radioaktiva utsläppen. Man har uppskattat att kolkraften enbart i USA orsakar ungefär lika många dödsfall. Varje år. År efter år har vi alltså motsvarigheten till en Tjernobylkatastrof i USA pga att mycket av USAs elektricitet genereras från kolkraft.

Exempel 3: I Sverige har vi ca 500 dödsfall per år pga trafikolyckor. Internationellt sett och utslaget på hela befolkningen är det extremt lågt och Sveriges trafik hör till den säkraste i världen. Det man talar väldigt lite om är att ungefär lika många dör varje år pga trafikens avgaser, ändå pratar vi om att trafiken måste bli säkrare genom att bilarna ska ha antispinn, antisladd, antihit och antidit (antiskoj som en fd kollega kallade det), det ska byggas fartkameror, polisen ska ha mer resurser och det är ett j-a tjat om att "farten dödar". Trots dessa åtgärder händer det väldigt lite med olycksstatistiken och det fortsätter dö ungefär lika många varje år i olyckor, men samma pengar spenderade på att försöka minska på de fossila bränslena (speciellt i städerna, varför kör inte folk på el där?) hade förmodligen haft en enorm påverkan på antalet döda pga trafiken!

Börjar man titta på fakta syns en helt annan bild och även om det inte finns några kärnkraftverk som är ofarliga (livet är farligt, man dör av det!) så är kärnkraft det minst farliga som finns när man pratar om energiproduktion (vilket förstås inte innebär att den inte kan göras säkrare!).

http://nextbigfuture.com/2008/03/dea...y-sources.html

Olja och kol är våra absolut farligaste energiformer, kärnkraft och vattenkraft våra absolut säkraste. Både kärnkraft och vattenkraft har iofs den lilla egenheten att NÄR nåt händer, då jävlar blir det rubriker av det. Ungefär som när flygplan trillar ner...
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-04, 22:47 #23
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det är bara en tidsfråga innan vi har fusionskraftverk som kan producera praktiskt taget obegränsade mängder energi utan att förbruka nämnvärt med råvara.
Mjoups. Den dagen är vi homefree, men vi ska klara oss fram tills dess med.

På sikt är fusionskraft det enda rimliga men jag vågar inte riktigt tro på att jag kommer hinna uppleva det. Med lite tur har jag fel, men jag tror ändå att vi pratar decennier dit. Många.

Som jag ser det är dagens moderna kärnkraftverk (vilka inte ska sammanblandas med våra nuvarande snudd på museiföremål som vi envisas med att försöka krama ur mer energi ur än de är byggda för för att kompensera för politiska idiotbeslut) och Toriumtekniken bara "stepping stones" som vi måste ta för att nå fram till fusionskraft. När vi väl når dit lär det ta fånigt lång tid innan nån måste fundera på ytterligare steg...
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-04, 22:54 #24
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att piratpartiets energipolitik ska verka för en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Formulerar om yrkandet för att göra det mer grammatiskt korrekt.
Rimligtvis bör vi satsa på både och. Som troed konstaterat klarar vi oss inte utan kärnkraft och kärnkraften är, än så länge, ganska komplicerade och stora kolosser. De behöver inte vara det (det finns småskalig kärnkraft med), men den tekniken är inte riktigt färdig för skarp drift än (men det kan nog gå rätt fort om bara viljan finns).

Samtidigt är det fan skandal att det är så svårt att vara energiproducent i Sverige. Tyskland har en hel del småskalig elproduktion. Mycket av den går iofs på naturgas, som inte är så himla vettigt på lång sikt, men bara det att möjligheten finns där tyder ju på att det går om man bara vill.

Finns nog tex en hel del små vattendrag med gamla kvarnfördämningar som i alla fall kan spotta ur sig några kWh om året på ren hobbynivå om bara regelverket gör det lite lättare att göra det möjligt att bli en producent. Den enklaste formen vore ett lagkrav på elmätare som kan "backa" så att man åtminstone kan kvitta några kWh mot andra så länge som man inte producerar mer än man totalt gör av med på ett år.
2012-04-04, 23:53 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y05:
att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.
Det finns så många uppfinningar och teknik under utveckling att det är spännande att se fortsättningen, samtidigt som jag själv är nyfiken på vad människan näst kommer på när det gäller energi försörjning.
2012-04-05, 09:11 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Problemet med kärnkraft är att när det går fel(för det går oundvikligen fel förr eller sedan tack vare murphys lag) blir ett sådan stort område helt obrukbart och obeboeligt samt medför oerhörda föroreningar i halva hemisfären.

Hellre lever jag som på 90-talet och är säker på att inte behöva äta och andas in radioaktiva partiklar än att få några futtiga terawatt extra som lika väl hade kunnat produceras genom solkraft.
troeds avatar
2012-04-05, 15:32 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Problemet med kärnkraft är att när det går fel(för det går oundvikligen fel förr eller sedan tack vare murphys lag) blir ett sådan stort område helt obrukbart och obeboeligt samt medför oerhörda föroreningar i halva hemisfären.
Nej. Det finns inget som helst stöd för ett sådant påstående.

Citat:
Hellre lever jag som på 90-talet och är säker på att inte behöva äta och andas in radioaktiva partiklar än att få några futtiga terawatt extra som lika väl hade kunnat produceras genom solkraft.
"Lika väl" överensstämmer inte med tillgänglig teknik. Radioaktiva partiklar är ovanligt att svälja, men radioaktiv strålning får du i dig hela tiden (kosmisk) och mer eller mindre beroende på var du väljer att bosätta dig.

Mest radioaktiva partiklar i atmosfären har jag för mig att vi får från kolkraft, misstänker att Qer har informationen tillgänglig.

Irrationalitet är inte rationellt.
erik78ses avatar
2012-04-05, 21:20 #28
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Det här är ett tydligt ställningstagande, i för mig, viktiga miljöfrågor.

Det är också i linje med att Piratpartiet vill bredda sig och detta är ju en bra miljöpolitik.

Det är enkelt för mig att stödja den här motionen! Bra jobbat.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-06, 11:36 #29
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Problemet med kärnkraft är att när det går fel(för det går oundvikligen fel förr eller sedan tack vare murphys lag) blir ett sådan stort område helt obrukbart och obeboeligt samt medför oerhörda föroreningar i halva hemisfären.
Nej, nu ljuger du. Medvetet eller omedvetet.

Det du pratar om är en olycka i en grafitmodererad reaktor, typ som Tjernobyl. Det löser man enklast genom att inte bygga den typen, vilket större delen av västvärlden inte heller gjort. Det var främst gamla Sovjetunionen som var pigga på den konstruktionen även om jag har för mig att britterna har (hade?) ett par med.

http://en.wikipedia.org/wiki/RBMK

Three Mile Island, världens första kärnkraftskatastrof, hölls helt innesluten och orsakade visserligen oerhörda monetära förluster men ingen radioaktivitet släpptes ut. Fukushima var en absurd kedja händelser som uppstod pga kombinationen jordbävning (vilket klarades mycket bättre än beräknat) och tsunami med efterföljande strömlöshet (oups...). Vi har varken jordbävningar eller tsunamis i Sverige, så sannolikheten att den typen av olycka kommer hända i Sverige är därmed noll. Det är möjligt att någon av våra Svenska reaktorer kommer drabbas av en partiell eller total härdsmälta i framtiden, men oddsen att de ska göra en Fukushima är tiopotenser lägre än att vi ska drabbas av ett allvarligt meteroitnedslag. De lär göra en Three Mile Island, dvs totalförstörd reaktor men ingen förhöjd radioaktivitet i naturen.

Det här är dock problem som dagens kärnkraftverk har. Senare generationer (speciellt generation 4, lite osäker vad som gäller för generation 3) kan inte få en klassisk härdsmälta pga att konstruktionen är helt förändrad. I vissa är härden självmodererande så att om de börjar rusa (som tex skedde i Tjernobyl) eller kokar torrt (som tex i Fukushima) så kommer reaktorn helt enkelt stanna och i andra har man löst det genom att helt enkelt inte ha en reaktorhärd som kan smälta vid en olycka.

Den största faran i en generation 2-reaktor (dvs de vi har i drift idag) är just det att man måste fortsätta kyla den efter ett driftstopp eftersom det tar timmar (dygn?) innan alla restreaktioner avstannar. Det som hände speciellt i Fukushima var att de lyckades nödstoppa reaktorn (vilket i en generation 2-reaktor inte sker per automatik eftersom de inte är självmodererande), men pga att reaktorn har sekundära radioaktiva förlopp som man inte kan kontrollera får man ett fortsatt effektuttag på nån bråkdel av reaktorns toppeffekt och det var alltså denna rest som orsakade härdsmältorna. Därför är nödkylning essentiell i en generaton 2-reaktor medans generation 4 (och 3?) alltså inte är beroende av det.

Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Hellre lever jag som på 90-talet och är säker på att inte behöva äta och andas in radioaktiva partiklar än att få några futtiga terawatt extra som lika väl hade kunnat produceras genom solkraft.
Du andas in radioaktiva partiklar varje dag, majoriteten av dem kommer från kolkraft.

http://socyberty.com/issues/radioact...-may-not-know/

Citat:
Lots of radioactivity goes up into the air from burning coal. From the yearly total of coal burned to generate electricity in the United States, 6,000 tons of radioactive thorium and almost 2,500 tons of uranium go into the atmosphere. The estimate is that those numbers will increase to 10,000 tons of thorium and 5,000 tons of uranium in year, 2037. By then, the thorium/uranium total contamination in the residual solid coal ashes will come to about 357,000 tons and 145,000 tons, respectively.
Worldwide blir det enorma kvantiteter, du kan läsa mer här:

http://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_waste#Coal

Citat:
According to U.S. NCRP reports, population exposure from 1000-MWe power plants amounts to 490 person-rem/year for coal power plants and 4.8 person-rem/year for nuclear plants during normal operation, the latter being 136 person-rem/year for the complete nuclear fuel cycle.
Så får du cancer och tar ner skylten av nån form av radioaktivitet så är det förmodligen pga utsläppen från all j-a kolkraftverk nere på kontinenten vars utsläpp förs hit av vindar som tippar ner det över Svensk mark. Det är även Europas kolkraft som tex dödar våra fjällbäckar med sitt sura nedfall.

Det är det som är problemet med alla former av energi från förbränning; man kan inte förvara avfallet på nåt vettigt sätt. Visst, man kan ta hand om askan, men i de flesta fall lägger man det bara på hög där regn lakar ur tungmetaller och miljögifter och rökgaserna, som innehåller radioaktiva partiklar och orsakar surt regn, kan man inte göra ett skit med. Vårat kärnkraftsavfall har vi i så kallat mellanlager.

Det pratas om att man ska gräva ner det för slutförvaring, men mtp att ca 95% av energin finns kvar är det en fullständigt hjärndöd plan imo. Varför det finns 95% kvar är för att generation 2-reaktorer inte kan utnyttja det som är kvar. De bränner 3% av energin (och spolar ut 2/3 av den energin i diverse vattendrag i form av spillvärme), 2% är omvandlade radioaktiva produkter och 95% är alltså orört för att det är fel radioaktiv isotop.

Det man kan göra i generation 4-reaktorer är att bränna (det mesta av) de återstående 95%:en. Vi kan alltså plocka ut sisådär 30 ggr mer energi ur avfallet än vi redan gjort utan att vi behöver bryta ett enda jädra hekto uran mer i miljöskitiga gruvor som förstör närmiljön och det besparar oss dessutom bekymret att gräva ner TON med avfall som med stor sannolikhet förr eller senare kommer läcka ut i grundvatten och ställa till med ett satans problem om X generationer. Gör DET med en hög giftig kolaska!

Om du inte anser det miljövänligt att återvinna dagens radioaktiva avfall (i stället för att gräva ner en tickande radioaktiv bomb) och samtidigt stänga ner alla fossila kraftverk som förstör vår svenska miljö så har vi väldigt olika definitioner på miljövänligt.
2012-04-06, 14:45 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
På lite längre sikt kärnkraft generation 4 och denna typ kan förse oss med en stor del av den energi vi behöver under flera decennier samtidigt som den konsumerar vårt nuvarande radioaktiva avfall från de nuvarande reaktorerna. Med generation 4 behöver vi med andra ord inte längre bryta något nytt uran och vi löser både avfallsfrågan, energifrågan (i alla fall delvis) samtidigt som vi drastiskt kan minska vårt koldioxid- och partikelutsläpp.
här nämner du generation 4 kärnkraftverk, men det är inget yrkande om det. Jag skulle kunna tänka mig typ:

att Piratpartiet ska verka för att generation 4 ska byggas i syfte att avveckla kärnavfall och utvinna energi.

Vad tycker du om nått sånt Qer?
I övrigt yrkar jag bifall på alla yrkanden och all text Qer har skrivit i tråden!
JorgenLs avatar
2012-04-06, 23:24 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
En oerhört väl genomarbetad motion med väl avvägda attsatser.

Jag har historiskt varit skeptisk mot kärnkraft, pga den iofs mycket lilla risken att något ska gå på tok med utsläpp som följd, ett centraliserade strukturer är känsliga för störningar och sabotage samt att brytning av uran är miljöförstörande och omöjligheten att hantera lagringstider på hundratusentals år.

Dock har jag numera ändrat uppfattning och tror nu att kärnkraften är en nödvändig övergångsteknologi och det minst onda alternativet att använda som baskraft för att fylla upp gapet mellan vattenkraft och sol, vind, vågkraft etc som är för varierande för att kunna fungera som basenergi.

Och när vi nu måste använda den, så bör vi använda den på det mest effektiva och säkra sättet, och det innebär att vi så fort som möjligt bör komma till den punkt där vi kan bygga generation 4 kraftverk som kan köras på det "utbrända" bränslet från våra gen. 2 reaktorer, och därmed förkorta lagringstiden till något tusental år istället för hundratusen år, samt minska behovet för ny uranbrytning.
JorgenLs avatar
2012-04-06, 23:28 #32
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y07:
att Piratpartiet ska ta ställning mot varje form av artificiellt skapad eller upprätthållen energibrist eller artificiellt uppblåsta energipriser
Jag ogillar detta för att det är ett oprecist och luddigt yrkande som kan tolkas lite hur som helst. Betyder det tex att energiskatten inte kan användas för att styra så att olika energislag får bära samhällets kostnader för dem?
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-07, 11:45 #33
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
här nämner du generation 4 kärnkraftverk, men det är inget yrkande om det. Jag skulle kunna tänka mig typ:

att Piratpartiet ska verka för att generation 4 ska byggas i syfte att avveckla kärnavfall och utvinna energi.
Jag är definitivt för att vi ska dra igång generation 4 så fort det bara är möjligt just för att vi därmed dels slipper den skitiga uranbrytningen och dels kan börja konsumera vårat avfall som just nu bara ligger lagrat som en kollektiv samhällshuvudvärk. Problemet är att generation 4 inte är färdigt för skarp drift än.

Generation 3 (det finns även en generation 3+ som, om jag förstått rätt, är nån slags hybrid mellan 3 och 4) är det vi kan bygga idag och min personliga åsikt är att vi förmodligen blir tvungna att bygga någon eller några sådan(a) för att ersätta de generation 2 vi har idag som har börjat bli så gamla att de blir allt mindre pålitliga.

En alldeles utmärkt plats för en (eller två beroende på uteffekt) generation 3 reaktor(er) vore Barsebäck. Det är förmodligen inte ekonomiskt försvarbart att dra igång Barsebäck 1&2 igen efter att de stått still så länge som de gjort, men genom att placera en ny reaktor där så kan man återanvända högspänningskablarna (de fanns kvar sist jag passerade i alla fall), ställverken och kanske tom turbinhallarna (om de är kvar/är i skick). Samtidigt löser man problemet med energizon 4.

För de som inte vet så är energizon 4 befolkningsmässigt en väldigt stor zon samtidigt som det inte finns någon nämnvärd lokal elproduktion (eftersom Barsebäck är stängt). Det har lett till väldigt höga elpriser som slår hårt mot alla. Industrier, affärer, "Vanligt folk", you name it. Skillnaden är så pass stor att konkurrerande industrier i tex zon 3 får en marknadsmässig fördel pga att deras produktionskostnader blir noterbart lägre...

Ett nytt barsebäck i form av en generation 3 (eller 3+) reaktor (och varför inte bygga ett forskningscenter med en generation 4 testreaktor där med när man ändå är igång?) skulle knappast stöta på speciellt stora probem med den lokala opinionen eftersom kärnkraftsmotståndet av någon orsak tenderar att vara lägst i närheten av själva kärnkraftverken. Vad nu DET kan bero på...

Danskarna får väl nippran, men å andra sidan blir det lätt att exportera el till dem de dagar det inte blåser!
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-07, 12:02 #34
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Och när vi nu måste använda den, så bör vi använda den på det mest effektiva och säkra sättet, och det innebär att vi så fort som möjligt bör komma till den punkt där vi kan bygga generation 4 kraftverk som kan köras på det "utbrända" bränslet från våra gen. 2 reaktorer, och därmed förkorta lagringstiden till något tusental år istället för hundratusen år, samt minska behovet för ny uranbrytning.
Amen.

Och det är tom bättre än så. Lagringstiden för avfallet från generation 4 är, om jag minns rätt, ca 500 år, vilket är nästan tom greppbart för en civilisation. Nästan. I alla fall markant mer än det lätt oändliga 100.000 år som liksom inte går att hantera begreppsmässigt.

När man dessutom lyckas få igång generation 5 (fusion, allt är kärnkraft ) så TROR jag att man kan bränna avfallet från generation 4 i dem (det forskas i alla fall på nån slags fusion-fission-hybridreaktor som kan) och då har vi kortat ner tiden ännu mer!

Citat:
Unlike fission reactors, whose waste remains radioactive for thousands of years, most of the radioactive material in a fusion reactor would be the reactor core itself, which would be dangerous for about 50 years, and low-level waste another 100. Although this waste will be considerably more radioactive during those 50 years than fission waste, the very short half-life makes the process very attractive, as the waste management is fairly straightforward. By 300 years the material would have the same radioactivity as coal ash.
Nu pratar vi ju liksom begripliga tider. I stället för att snacka om en tidsperiod från stenåldern till nu (dvs generation 2) eller från medeltiden till nu (generation 4) så handlar det i stället om från Franska/Amerikanska revolutionen till nu. Det är fortfarande väldigt långa tidsperioder förstås, men det är ändå en rätt stor skillnad på träklubbor och frontladdade gjutna kanoner...

Ge forskningen några decennier till på sig så är vi snart inne i mellankrigstiden eller senare.

Det stora problemet är att få folk att fatta att kärnkraft faktiskt är mindre farligt än tex kol- och vattenkraft. Där har tex Greenpeace genom åren ställt till med en enorm skada som blir svårt att rätta till...
2012-04-07, 12:29 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Jag är i samma situation som Jörgen och har tidigare varit mycket mer skeptisk till kärnkraft än vad jag är idag.

Qer, jag gillar ditt svar till mig, men jag skulle också vilja se att det konkretiserades i något slags yrkande som gör att PP slår fast att det du nämner om generation 3 och 4 kärnkraftverk är den utvecklingen PP vill se. Är du positiv till ett sådant yrkande eller vill du att ett sådant ställningstagande ska undvikas?
2012-04-07, 12:32 #36
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Qer blir Piratpartiets energipolitiska talesman
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-07, 13:05 #37
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Qer blir Piratpartiets energipolitiska talesman


Jag tror inte att det är så såna utnämnanden fungerar, men tack. Om inte annat så blev jag glad för berömmet.
2012-04-08, 18:41 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Yrkar bifall på de tre första yrkandena.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-09, 11:09 #39
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Yrkar bifall på de tre första yrkandena.


Jag kan rekommendera Y05 med annars. Det är en bättre formulerad version av mitt ursprungsyrkande Y04 (som jag drog tillbaka).
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-09, 16:30 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Qer blir Piratpartiets energipolitiska talesman
yrkar Bifall
Daniel Holms avatar
2012-04-11, 12:39 #41
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet, på både nationell och EU-nivå, ska jobba mot att ersätta all typ av icke-förnyelsebar energi med helt förnyelsebar-energi, och i samband få en öppnare marknad för att hjälpa länder som saknar, eller har för lite, kunskap och ekonomi för att själva ersätta sina typer av energiproduktioner som kommer av icke-förnyelsebara råvaror.
Att Piratpartiet således tar EUs miljömål på stort allvar.
Oljan, som är en icke-förnyelsebar resurs, är påväg att ta slut. Så är det bara. Kol, däremot, finns det fortfarande gott om, och kommer att fortsätta finnas under en ganska lång period. Men varför ska man vänta på att dessa resurser ska ta slut innan man faktiskt sätter igång och jobbar aktivt för att få en ersättare IDAG?

Dannmark är duktiga på sina vindkraftverk, det är fanatstiskt och borde uppmuntras av alla länder. Solkraft borde alla hustak vara klädda med.

Oljan använder man till transport, men det finns alternativ. Massor med alternativ. Desstu mer vi anvnder nya tekniker, desstu mer kommer de utvecklas och bli allt mer effektiva.
Kol använder vi för el, där vi idag har Kärnkraft och andra lösningar. Fler länder skulle jobba för att ersätta kol med andra typer av elskapande lösningar. Och har de inte kärnkfraft så är det onödigt att sätta igång nu.
willenforts avatar
2012-04-11, 18:38 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet, på både nationell och EU-nivå, ska jobba mot att ersätta all typ av icke-förnyelsebar energi med helt förnyelsebar-energi, och i samband få en öppnare marknad för att hjälpa länder som saknar, eller har för lite, kunskap och ekonomi för att själva ersätta sina typer av energiproduktioner som kommer av icke-förnyelsebara råvaror.
Att Piratpartiet således tar EUs miljömål på stort allvar.


Oljan, som är en icke-förnyelsebar resurs, är påväg att ta slut. Så är det bara. Kol, däremot, finns det fortfarande gott om, och kommer att fortsätta finnas under en ganska lång period. Men varför ska man vänta på att dessa resurser ska ta slut innan man faktiskt sätter igång och jobbar aktivt för att få en ersättare IDAG?

Dannmark är duktiga på sina vindkraftverk, det är fanatstiskt och borde uppmuntras av alla länder. Solkraft borde alla hustak vara klädda med.
Nej Danmark är inte ett föregångarland. Deras energiproduktion är baserad på kolkraft och orsakar VÄLDIGT stora utsläpp jämfört med tex Sverige.
(Sv under normalår släpper ut ca 20gram co2 /kwh, Danmark släpper ut ca 800gco2/kwh mer än 40 gånger så mycket.)
Osäkerheten i den danska energiproduktionen orsakar dessutom ökade problem för de nordiska elnäten vilket gör att bland annat sverige måste bygga mer överföringskapacitet innom sverige för att hantera dessa problem.
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg
Oljan använder man till transport, men det finns alternativ. Massor med alternativ. Desstu mer vi anvnder nya tekniker, desstu mer kommer de utvecklas och bli allt mer effektiva.
Kol använder vi för el, där vi idag har Kärnkraft och andra lösningar. Fler länder skulle jobba för att ersätta kol med andra typer av elskapande lösningar. Och har de inte kärnkfraft så är det onödigt att sätta igång nu.
Kärnkraft räknas normalt sett inte in i "förnybara energikällor" då utan och thorium är ändliga tillgångar. Däremot räknas de in bland hållbara energikällor då tillgången är så stor att den uppfyller definitionen från buntlandsrapporten
willenforts avatar
2012-04-11, 18:40 #43
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y11:
att Piratpartiet, på både nationell och EU-nivå, ska jobba mot att ersätta all typ av icke-förnyelsebar energi med helt förnyelsebar-energi, och i samband få en öppnare marknad för att hjälpa länder som saknar, eller har för lite, kunskap och ekonomi för att själva ersätta sina typer av energiproduktioner som kommer av icke-förnyelsebara råvaror.
Att Piratpartiet således tar EUs miljömål på stort allvar.
Jag vill påpeka ett par stora problem med detta uttalandet.
1) Förnybart är ett modeord från MP med flera, det är inte ordentligt deffinierat och beroende på vem man pratar o så täcker det olika sorters energi.
2) Det viktiga ordet som vi skall leta efter är "hållbart" detta finns definierat av Brundtlandrapporten och är allmänt accepterat.
( "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov")
3) Energi kan inte varken skapas eller förstöras så om vi skall prata om ngt så skall vi prata om energikällor för förnybar energi är direkt felaktigt.

Så snälla användinte denna vi kommer att slaktas totalt av alal som vet ngt om energi.
willenforts avatar
2012-04-11, 18:45 #44
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet, på både nationell och EU-nivå, ska jobba för omställning till hållbar energiproduktion.
Ett enklare tydligare och bätre uttalande. JAg har tagit bort biten om att hjälpa andra länder då det inte hör hemma i en energipolitik utan bör ligga under ulandshjälp och /elelr utrikespolitik.

Sen skall vi inte komma med "vi tar saker på allvar" i vårt sakpolitiska program. det låter so sjuåringar som vska vara extraalvarliga. vi är ett politiskt parti Klart som F-N att vi är alvarliga med vad vi säger
Daniel Holms avatar
2012-04-11, 21:08 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Nog att jag kan gå med på att omformulera, och framförallt dela upp mitt yrkande, men de är bestående.

Citat:
Jag vill påpeka ett par stora problem med detta uttalandet.
1) Förnybart är ett modeord från MP med flera, det är inte ordentligt deffinierat och beroende på vem man pratar o så täcker det olika sorters energi.
2) Det viktiga ordet som vi skall leta efter är "hållbart" detta finns definierat av Brundtlandrapporten och är allmänt accepterat.
( "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov")
3) Energi kan inte varken skapas eller förstöras så om vi skall prata om ngt så skall vi prata om energikällor för förnybar energi är direkt felaktigt.

Så snälla användinte denna vi kommer att slaktas totalt av alal som vet ngt om energi.
1. Jag håller inte med. Förnybart är enkelt de resurser som år återkommande och som inte tar slut. Men visst. Låt oss använda "grön energi" istället. Energi och resurser som vind-, våg- och solkraft.

2. Givetis. Men jag skulle nog säga att "hållbart" är betydligt mer ett modeord än vad förenyelsebar(a) är. Det är definerat i Brundtlandrapporten, men det finns lika många definitioner som det finns åsikter om detta.

3. Du talar om fysik, och i det fallet är det helt rätt. Men såvida du inte har en idé om hur vi direkt kan omvändla CO2 (gasform) till en produkt som vi sedan kan uttnyttja för att åter driva, tex. en bil, så är detta en romantisk tanke om evighetsmaskinen. Man förbränner oljan = den försvinner. Energin i oljan har blivit till rörelseenergi och värme. Sen då?

Citat:
Nej Danmark är inte ett föregångarland. Deras energiproduktion är baserad på kolkraft och orsakar VÄLDIGT stora utsläpp jämfört med tex Sverige.
(Sv under normalår släpper ut ca 20gram co2 /kwh, Danmark släpper ut ca 800gco2/kwh mer än 40 gånger så mycket.)
Osäkerheten i den danska energiproduktionen orsakar dessutom ökade problem för de nordiska elnäten vilket gör att bland annat sverige måste bygga mer överföringskapacitet innom sverige för att hantera dessa problem.
När man talar om vindkraft så, jo. Vindkraften står för över 20% av deras energiproduktion. Det är föredömligt. Och vi talar inte bara om CO2. Det finns fler gaser, om man nu bara ska fokusera på dem, som är bidragdnde till den globala uppvärmningen. Kärnavfallet? Sverige har idag en plan, som verkar gå igenom, men andra länder då?

Citat:
Kärnkraft räknas normalt sett inte in i "förnybara energikällor" då utan och thorium är ändliga tillgångar. Däremot räknas de in bland hållbara energikällor då tillgången är så stor att den uppfyller definitionen från buntlandsrapporten
Jag menar givetvis inte att kärnkraft är en förnyelsebar energi. Uran och plutonium används i huvudsak. Men också torium. Men det går åt fruktansvärt mycket CO2 för att utvinna, bla. Uran.
Daniel Holms avatar
2012-04-11, 21:10 #46
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att partiet arbetar för att ersätta icke-förnyelsebara resurser med förnyelsebara.
Daniel Holms avatar
2012-04-11, 21:13 #47
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att skapa regleringar av strömsparfunktioner hos företag med många datorer.
Tusentals datorer per företag, som står på dygnet runt - i onödan - kräver mycket energi som skulle kunna sparas in på ett enkelt sätt igenom att bara stänga av dem de andra 2/3 av dygnet.

Detta skulle kunna vara ett alternativ till att nå några av miljömålen inför 2020.
willenforts avatar
2012-04-11, 23:05 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg
2. Givetis. Men jag skulle nog säga att "hållbart" är betydligt mer ett modeord än vad förenyelsebar(a) är. Det är definerat i Brundtlandrapporten, men det finns lika många definitioner som det finns åsikter om detta.
Hållbar utveckling har en och endast en deffinition. Desutom är det basen för hela agenda 21 så det är väldigt vettigt att anknyta till den istället för massa ospesifika utryck.
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg


3. Du talar om fysik, och i det fallet är det helt rätt. Men såvida du inte har en idé om hur vi direkt kan omvändla CO2 (gasform) till en produkt som vi sedan kan uttnyttja för att åter driva, tex. en bil, så är detta en romantisk tanke om evighetsmaskinen. Man förbränner oljan = den försvinner. Energin i oljan har blivit till rörelseenergi och värme. Sen då?
Min poäng är att vi skall vara lite mer stringenta i användandet av språket. vi skall inte prata om hållbar energi, vi skall prata om hållbar energiproduktion. Det är en fråga om korrekthet.
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg


När man talar om vindkraft så, jo. Vindkraften står för över 20% av deras energiproduktion. Det är föredömligt. Och vi talar inte bara om CO2. Det finns fler gaser, om man nu bara ska fokusera på dem, som är bidragdnde till den globala uppvärmningen. Kärnavfallet? Sverige har idag en plan, som verkar gå igenom, men andra länder då?
Det kvittar fullkomligt att de har bygt massvis av vindkraft. Det är som att säga om en person som misshandlar sin respektive, "men hen är snäll mot hundar" sorry men det är helheten som räknas och som helhet är Danmarks energipolitik urusel och skadar andra länder.
Inte minst genom deras påtryckningar mot barsebäck som ökade utsläppen enormt och har orsakat hundratals förtidigt döda i diverse respirationssjukdommar. (Barsebäck ersattes till över 90% med kolkraft och kolkraft dödar mer än 100 personer mer/twh el som produceras.)
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Holm Visa inlägg

Jag menar givetvis inte att kärnkraft är en förnyelsebar energi. Uran och plutonium används i huvudsak. Men också torium. Men det går åt fruktansvärt mycket CO2 för att utvinna, bla. Uran.
Grattis, du har fallit för ännu en lögn skapad av Grönärtorna. Det finns en enda livcykelanalys som påstår att kärnkraft sprider ut massvis av Co2. Den använder ett antal fula tricks för att få till detta. Den påstår att en urangruva i Namibien använder mer elenergi än hela Namibien använder som grund för att uranbrytning är energikrävande.
Samma "annalys" antar att all upparbetning mm av uran till kärnkraft får sin energi från kolkraftverk utan någon som helst rening (Vilket är ren lögn och fullständigt irelevant då man lika gärna kan ta den energin från kärnkraft).
Slutligen så antar den att kärnkraft alltid leder till kärnvapenktig, sätter ett slumpmässigt antal kärnvapenkrig /100 år och straffar kärnkraft med Co2 utsläpp från brinnande städer. (Viket vore komiskt om inte folk envisas med att refferera till den.)


I själva verket så är uranbrytning extremt billigt i jämförelse med annat. Detta eftersom det räcker med ca 7 sockerbitar uran för att ge dig all elenergi du behöver hela ditt liv. Om man kör i en gen 4 reaktor så minskar det talet till ca 1 sockerbit.

Kärnkraft är helt enkelt väldigt resurssnålt. kolla tex på förbrukningen av järn koppar och Bauxit för kärnkraft jämfört med andra sätt att producera el.
http://nuclearpoweryesplease.org/ima...r_material.png
willenforts avatar
2012-04-11, 23:10 #49
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y14:
att skapa regleringar av strömsparfunktioner hos företag med många datorer.
I princip alla datorer idag går ner till "hibernate" efter ett tag, så detta är att slå in en öppen dörr.

Dessutom skulle det knapt synas i vår elförbrukning så det är fullständigt onödigt att försöka skriva en massa lag om detta.

/C


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 22:23
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
JorgenLs avatar
2012-04-13, 23:48 #50
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y14:
att skapa regleringar av strömsparfunktioner hos företag med många datorer.
Instämmer med att detta är ett onödigt krav.

Stora företag anstränger sig redan idag för att få ner strömförbrukningen i serverhallar så mycket som möjligt eftersom el är dyrt och datorer som drar el skapar värme som måste kylas bort, vilket är ännu dyrare. När det gäller serverhallar är detta redan något man anstränger sig mycket för.

När det gäller kontorsdatorer så har man normalt sett redan strömsparfunktionerna i datorn, och eftersom man som regel har någorlunda intelligenta ventilationssystem som anpassar uppvärmingen till behovet så spelar det större delen av året ingen roll om man värmer huset med datorer eller värmeelement.
Mötespresidiets avatar
2012-04-14, 02:34 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Motionen behandlar partiets sakpolitiska åsikter inom ämnet energipolitik och yrkande B26-Y10 handlar om att tillsätta en talesman och kommer därmed inte att tas med i mötespresidiets förslag till voteringsordning.

Vill mötet välja talespersoner så måste det finnas ett regelverk kring detta i stadgan (eller som bilaga). Det gör det inte idag. Det måste även då ligga i linje med § 3.3.1 Valbarhet, §4.7.1 §4.7.2 §4.73. §4.7.4 Nominering.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-16, 09:27 #52
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y09:
att piratpartiets energipolitik ska verka för en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Småskalig energiproduktion passar bara vissa former av energityper. I många fall innebär storskalig produktion också mer effektiv produktion, att forcera fram småskalig produktion riskerar mao att indirekt skapa ineffektiv och dyr energi.

Energiproduktion bör ske i den skala som gör den effektiv. Det måste avgöras från fall till fall.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-16, 09:38 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y09:
att piratpartiets energipolitik ska verka för en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Småskalig energiproduktion passar bara vissa former av energityper. I många fall innebär storskalig produktion också mer effektiv produktion, att forcera fram småskalig produktion riskerar mao att indirekt skapa ineffektiv och dyr energi.

Energiproduktion bör ske i den skala som gör den effektiv. Det måste avgöras från fall till fall.
Helt rätt större kraftverk har oftast en högre effekt i förhållande till vad de förbrukar. Jag ser dock inte att yrkandet omöjliggör stora kraftverk på något sett. Jag tycker självklart att vi ska verka för att det finns fler små producenter som kanske är ägare till ett eller ett fåtal kraftverk så vi kommer runt dagens oligopol. Samtidigt så är det en enorm vinst för nationernassäkerhet och den enskilda konsumenten ifall de har sitt egna lilla kraftverk som åtminstone kan tillgodo se den mest kritiska energiförbrukningen i ett hem för att minska de materiella skadorna i samband med ett strömavbrott. Det kan röra sig om livsuppehållande maskiner som finns i hemmen och kylar och frysar som i många fall innehåller stora värden för den enskilt drabbade.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-16, 15:16 #54
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Helt rätt större kraftverk har oftast en högre effekt i förhållande till vad de förbrukar. Jag ser dock inte att yrkandet omöjliggör stora kraftverk på något sett.
Nej, men det uttalar en inriktning som jag personligen anser inte är önskvärd och som dessutom kan vara skadlig i längden. Det finns inget förbehåll i stil med "där så är möjligt" eller liknande, bara en önskan att Piratpartiet ska verka för decentraliserad och småskalig produktion.

Detta insinuerar att småskalig produktion ska anses vara bättre. Det är det inte. Oftast.

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Samtidigt så är det en enorm vinst för nationernassäkerhet och den enskilda konsumenten ifall de har sitt egna lilla kraftverk som åtminstone kan tillgodo se den mest kritiska energiförbrukningen i ett hem för att minska de materiella skadorna i samband med ett strömavbrott. Det kan röra sig om livsuppehållande maskiner som finns i hemmen och kylar och frysar som i många fall innehåller stora värden för den enskilt drabbade.
Nu bygger du halmdockor.

Vi bor på landet och fram till för bara ett år sen hade vi luftledning ända till ca 20 meter från huset. Idag har man grävt ner delar av luftledningen (den som gick genom skogen där det blev plockepinn när Gudrun hälsade på) men det mesta är fortfarande luftledning.

På över 10 år har vi bara haft två strömavbrott som varit ett stort problem för oss, Gudrun och Per, men när Gudrun hälsade på klarade faktiskt frysboxen att hålla temperaturen tills strömmen kom tillbaka (ca 2 dygn) och när Per kom köpte vi ett litet 2 kW bensinaggregat som höll kylan i kylar och frysar samt såg till att laptopparna fungerade. Kortare strömavbrott, främst orsakade av åska, brukar sällan vara mer än ett par timmar. De är en olägenhet, men de är inget större problem.

Småskalig energiproduktion kan inte på något sätt garantera mindre problem med elavbrott så länge vi fortfarande pratar småskaligt as in tex Linköpings kraftvärmeverk. På en nationell skala är det definitivt småskaligt men det är fortfarande så långt bort distributionsmässigt att fallande träd, åskoväder etc kan ställa till med problem. Ska man undvika den typen av problem börjar vi prata om energiproduktion på hushållsnivå, men det är ett väldigt, väldigt, väldigt ineffektivt sätt att producera el på eftersom man helt tappar stordriftfördelar och får stora problem med single point of failures etc.

Det är dock inget som normala hushåll behöver ha. Bor du tex i en större tätort är långvariga avbrott väldigt sällsynta och handlar ytterst sällan om så långa tider att inte en kyl eller frys klarar av att hålla tillräcklig kyla under tiden bara man ser till att de förblir stängda. Att varje familj skulle behöva lokal produktion är helt enkelt inte sant.

Vad gäller medicinska situationer är det, trots allt, ett undantagsfall och den absoluta majoriteten som är i sån kritisk situation att de inte överlever utan respiratorer och liknande maskiner vårdas på sjukhus. Där finns reservkraft. Alltid.
2012-04-16, 17:59 #55
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y09:
att piratpartiets energipolitik ska verka för en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Jag tolkar detta som att förutsättningarna på elmarknaden ska förändras så att privatpersoner kan se det som en mer värd investering än det är idag att exempelvis installera solceller och solfångare på sommarstugan och liknande. Jag ser det som en bra grej att befolkningen investerar sina egna pengar till att bidra med energiproduktion. Om det är det som menas så röstar jag bifall. Är det det som menas?
2012-04-19, 16:31 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Man kan väll tolka formulering till att mena allt men jag tänkte mest på solkraft när jag skrev yrkandet, sedan kanske det finns annan teknologi och småskaliga kraftverk och verksamheter som bör uppmuntras.

Att påstå att Sverige ligger dåligt till i antal soltimmar är bara skitsnack,

Även med den relativa låga solstrålning som Sverige får i jämförelse med sydeuropa[kartor], räcker det gott och väl att driva hela Sverige på och dessutom få energi över för syntetisering av drivmedel i flytande eller gasform.

Det enda som krävs är att folk sätter upp lite solpaneler på taken istället för att skaffa värmeväxlare, bergvärmepumpar och andra åtgärder som varit populära på sistone för att spara elektricitet. Men med dagens regelverk så går det inte att sälja egen-producerad el.
2012-04-19, 19:16 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Att påstå att Sverige ligger dåligt till i antal soltimmar är bara skitsnack,

Även med den relativa låga solstrålning som Sverige får i jämförelse med sydeuropa[kartor], räcker det gott och väl att driva hela Sverige på och dessutom få energi över för syntetisering av drivmedel i flytande eller gasform.
Vad menar du nu? På vintern är varken solceller eller solfångare bra i Sverige.
Citat:
Det enda som krävs är att folk sätter upp lite solpaneler på taken istället för att skaffa värmeväxlare, bergvärmepumpar och andra åtgärder som varit populära på sistone för att spara elektricitet. Men med dagens regelverk så går det inte att sälja egen-producerad el.
För uppvärmning är solfångare bra som komplement med annan uppvärmning som förvärmning, och för att få tappvarmvatten. Det är svårt att ha användning av solfångare på vintern. Vår, sommar och höst är det dock bra. Solceller för uppvärmning är ingen bra idé alls! Det är till och med en dålig idé.
willenforts avatar
2012-04-19, 23:48 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Man kan väll tolka formulering till att mena allt men jag tänkte mest på solkraft när jag skrev yrkandet, sedan kanske det finns annan teknologi och småskaliga kraftverk och verksamheter som bör uppmuntras.

Att påstå att Sverige ligger dåligt till i antal soltimmar är bara skitsnack,

Även med den relativa låga solstrålning som Sverige får i jämförelse med sydeuropa[kartor], räcker det gott och väl att driva hela Sverige på och dessutom få energi över för syntetisering av drivmedel i flytande eller gasform.

Det enda som krävs är att folk sätter upp lite solpaneler på taken istället för att skaffa värmeväxlare, bergvärmepumpar och andra åtgärder som varit populära på sistone för att spara elektricitet. Men med dagens regelverk så går det inte att sälja egen-producerad el.
sorry men här faller du i den klasiska fällan mellan medel och topp. VIst om man räknar på medelförbrukning på året endast så finns det en teoretisk möjlighet att driva sverige med solceller. men man kan inte göra det för solcelelr ger endast bra energi under sommaren och det är inte då vi behöver energin. energin behövs under vintern då stora delar av sverige i princip inte har sol (den ligger så lågt och är uppe så kort tid att celelrna i princip inte producerar ngt)

så tills du visar mig ett sätt som vi kan spara ca 200twh från sommaren till vintenr till rimligt pris så är solcelelr nte en bra lösning för sverige.
willenforts avatar
2012-04-19, 23:50 #59
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y05:
att Piratpartiet ska verka för ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden.
Kort sagt vi behöver bättre sätt att skapa el och energi på. forskning är enda sättet att åstakomma detta.
willenforts avatar
2012-04-19, 23:51 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y09:
att piratpartiets energipolitik ska verka för en decentraliserad och småskalig energiproduktion.
Yrkandet är för enkelt att mistolka så det bör strykas. vi kan skriva ett bättre yrkande till hösten.
willenforts avatar
2012-04-19, 23:55 #61
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y13:
att partiet arbetar för att ersätta icke-förnyelsebara resurser med förnyelsebara.
vi bör inte hoppa på denna jobbiga "förnyelsebar" trend. Om vi skall prata om saker använd "hållbar" det är den korrekta termen som är väl deffinierad och som tydliggör vad målen är. (notera att de flesta "förnyelsebara" sätten att skapa elenergi inte uppfyller hållbarhetskraven då de nyttjar resurser som behövs till annat.)
CMagnusBs avatar
2012-05-03, 01:18 #62
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y01:
att Piratpartiet på kort sikt verkar för att fossila bränslen ska fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att garantera tillgången på den energi samhället behöver.
Jag skulle gärna velat sett att frasen "fossila bränslen" även kompletterades med "sällsynta jordartsmineraler".
AndersLindbäcks avatar
2012-05-07, 04:38 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
"Eftersom vi bor på de breddgrader som vi gör, har dock både sol- och vindkraft problemet att de genererar som minst energi när det behövs som mest, dvs på vintern, vilket gör att dessa energikällor aldrig kan bli en primär energikälla."

Vindkraft genererar mera el under vinterhalvåret än under sommarhalvåret så den biten är inte korrekt.


Innebär inte första sakpolitiska yrkandet B26-Y01 att vi skall förbjuda bensin(dvs fossil-bränsla) drivna bilar i sverige på kort sikt. Kort sikt defineras inte men inom politik så är det vanligtvis inte längre än en mandatperiod.


Är det verkligen vettigt att förbjuda bensinbilar så snabbt ?
Qers avatar
Gammal Qer
2012-05-09, 19:39 #64
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vindkraft genererar mera el under vinterhalvåret än under sommarhalvåret så den biten är inte korrekt.
Det beror på. Som jag förstått det har det en tendens att blåsa mindre när det blir kallare, så även om det blåser mycket en förhållandevis varm januari så tenderar det att vara motsatsen en kall januari. Dvs är det -20C och det är så kallt att snön knarrar under dojorna så blir det inte mycket vindkraft. Har du andra uppgifter vill jag gärna veta. Ett annat problem är att vindkraften är väldigt stokastisk, som tex den här artikeln behandlar:

http://fysiskverklighet.wordpress.com/

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Innebär inte första sakpolitiska yrkandet B26-Y01 att vi skall förbjuda bensin(dvs fossil-bränsla) drivna bilar i sverige på kort sikt. Kort sikt defineras inte men inom politik så är det vanligtvis inte längre än en mandatperiod.

Är det verkligen vettigt att förbjuda bensinbilar så snabbt ?
Nu misstar du mig för att vara en verklighetsfrånvänd miljöpartist.

Att jag anser att man ska fasa ut fossila bränslen innebär inte att jag, på klassiskt miljöpartimanér, vill straffa konsumenterna som inte har nån chans att göra nåt åt läget. Typiskt exempel på det är att Miljöpartiet (med flera) försökt minska användningen av fossila bränslen genom att höja tex bensinskatten. Det. Har. Totalt. Misslyckats.

Ja, förutom i ett fall. Den extrema skatten på uppvärmningsolja fick folk att faktiskt byta till annan form av uppvärmning EFTERSOM DET FANNS ALTERNATIV! Vilka alternativ har folk när det gäller bilar...? Hm...?

Det går åt precis lika mycket olja i Sverige idag som det gjorde på 80-talet och svaret på det är enkelt:

Folk har inget alternativ.

Du kan piska folket med skattemedlet hur mycket du vill, om folket inte har några alternativ så kommer de bara bli fattigare när de tyngs av en allt högre skattebörda. Det kommer inte magiskt bara uppstå alternativ hux flux för att du vill det.

Jag ser hellre lösningar i stil med:

- Förändra lagstiftningen vad gäller bilprovning. Riv upp helbilsgodkännandet och förändra besiktningens inriktning så de ska bedöma bilarna utifrån att de är säkra (främst för andra, förarna/ägarna tycker jag ska ha mer eget ansvar för sin egen säkerhet) samt vilka utsläpp de ger. Idag är det onödigt svårt att få igenom en gravt modifierad bil, detta inte av några vettiga säkerhetsskäl utan för att lobbyister fått igenom just helbilsgodkännandet, vilket innebär att folk inte kan göra egna förbättringar av tex bränsleval etc.

- Titta på alternativ när det gäller bränslen. Alla sopbilar i Linköping (utom en som har för lång rutt för att klara det) går idag på "hemproducerad" biogas. Eftersom sopbilarna går kända rutter gör det inget att räckvidden är sämre, rutten är planerad för det och förarna stormtrivs med sina bilar och är stolta över dem (jag har pratat med dem), inte minst för att de inte stinker dieselavgaser längre.

- Tvinga igenom allt hårdare krav vad gäller utsläpp för NYA bilar. Tumskruvarna ska dras åt där det faktiskt kan hända nåt, hos producenterna. Ställ allt hårdare krav som i praktiken TVINGAR producenterna att titta på nyare, vettigare lösningar än en gammal Ottomotor som i bästa fall har 30% effektivitet på vevstaken men i praktiken ligger katastrofalt mycket lägre pga ooptimalt arbetsvarv etc. En bensinbil som drar inte helt ovanliga 0.8 liter/milen gör av med i runda slängar 8 kWh/mil. Det är ca 3-4 ggr mer än motsvarande elbil. Rent energislöseri.

- Vettigare kollektivtrafik. Där kollektivtrafik funkar har folk en tendens att använda den. Det är ont om fungerande kollektivtrafik i det här landet, speciellt efter att politiker får för sig att chockhöja taxorna så att den ekonomiska drivkraften att välja kollektivt minskar. Hur tänkte de då...?

Osvosvosvosvosv. Jag tror inte på piskor, i alla fall inte utan morot. Att höja bensinskatten är en väldigt morotslös piska, empiriskt bevisat. Att tvinga igenom hårdare avgasregler är en mycket bra piska, för moroten är att man får fortsätta sälja bilar. Det är en väldigt stor och väldigt orange morot. Inte minst såg vi det när bilindustrin på slutet av 80-talet skrek som stuckna grisar att katalysatortvång skulle göra bilar så dyra att ingen skulle ha råd att köpa nytt och dessutom skulle det ge massor av produktionsproblem och allt vad det var.

Man genomförde katalysatortvånget. Biltillverkarna ville fortsätta sälja bilar. Bilar fick katalysator. Ingen märkte nån praktisk skillnad (förutom renare utsläpp). Världen gick inte under.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Emil Isberg, Johan mlg Karlsson, Robobengt, Tommten
AndersLindbäcks avatar
2012-05-09, 22:11 #65
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Det beror på. Som jag förstått det har det en tendens att blåsa mindre när det blir kallare, så även om det blåser mycket en förhållandevis varm januari så tenderar det att vara motsatsen en kall januari. Dvs är det -20C och det är så kallt att snön knarrar under dojorna så blir det inte mycket vindkraft. Har du andra uppgifter vill jag gärna veta.
Det är inte temperaturen ute som avgör om det blir vind eller ej.

Solens strålar värmer upp jorden och i högre temperatur så ökar luftens tryck vilket skapar tryckskillnader. För att jämna ut tryckskillnaderna flyttas luft för att utjämna dessa skillnader och vi får vindar. På vintern blåser det mera då temperaturskillnaderna är större mellan dag och natt och mellan olika platser på jorden.

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/me...ogi/vind-1.362

Som kuriosa så på dyngsnivå blåser det även mera under dagtid än på natten så intressant nog så levererar vindkraftverk alltid mest energi då vi behöver det mest på både dyngsbasis och årsbasis.

Sedan finns det problem med att vindkraft inte kan garantera en viss elproduktion då man aldrig vet exakt hur mycket det blåser men det har inte något att göra med hur kallt det är ute annat än att vi i Sverige behöver mycket mera el under kalla vinterdagar. Så länge man har vindkraftel främst som tilläggskraft för att hålla vattenkraftverkens dammar fulla med vatten så länge som möjligt så fungerar de bra.
AndersLindbäcks avatar
2012-05-09, 22:24 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Qer du svarade dock inte på huvud-frågan. Vad betyder kort sikt i denna motionen ?


Skälet till att jag blir orolig är alltså att när man talar energiinvestering så är de ofta på nivåer av decennier och om Piratpartiet då börjar tala om kort sikt får vi mycket problem.
troeds avatar
2012-05-11, 18:59 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B26-Y01:
att Piratpartiet på kort sikt verkar för att fossila bränslen ska fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att garantera tillgången på den energi samhället behöver.
Jag skulle gärna velat sett att frasen "fossila bränslen" även kompletterades med "sällsynta jordartsmineraler".
Det vore dumt eftersom "rare" i "rare earth elements" inte ska tolkas som just sällsynt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_element
AndersLindbäcks avatar
2012-05-12, 06:41 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Mer energipolitik -
Dysprosium är väl det mest använda jordartsmetallen då det är bra på att absorbera neutroner och dess magnetiska egenskaper gör att den används i t.ex. elektronik och kärnkraftverk.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com