Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P02: Proposition: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014

Bakgrund och övervägande

Valåret 2014 är mycket viktigt för partiet. Vi kommer att ha goda möjligheter att försvara vår närvaro i EU-parlamentet, och därmed också placera oss så tydligt på den politiska kartan inför riksdags- och lokalvalen, att 2014 har stora möjligheter att bli det år vi definitvt etablerar oss på den nationella arenan genom att komma in i riksdag, kommuner och landsting.
Aldrig har vi gått till val så väl förberedda som denna gång. Vi har haft flera år på oss att diskutera politik, anta ett fräsht principprogram, mejsla ut våra åsikter i många andra frågor, och sammanfatta dessa i en tämligen heltäckande samling sakpolitiska program. Procedurerna för hur vi ska fastställa listor är sedan länge genomdiskuterade och fastlagda, liksom kraven på kandidater och huvuddragen i de regler som ska gälla när vi kommit in.
Det som återstår är att planera själva arbetet med valkampanjen. Detaljerna kommer naturligtvis att spikas fast genom tusentals små beslut dag för dag överallt runtom i partiet. Men styrelsen anser det är viktigt att vi tidigt kommer överens om en del ramar och mejslar ut huvuddragen i vad partiet centralt ska göra, så att lokala föreningar och svärmar i god tid vet vad de kan haka i, vidareutveckla och komplettera.


Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014.
Supervalåret 2014 är ett ödesår för partiet. Det är synnerligen viktigt att vi försvarar vår representation i EU-parlamentet, både eftersom EU-parlamentet kommer att hantera en rad viktiga frågor under kommande mandatperiod och för den moraliska effekt det kommer att få att piratrörelsen inte bara kan vinna utan också försvara en parlamentsrepresentation. Supervalåret ger oss därtill en unik chans att på allvar slå oss in på den nationella politiska arenan.
1. Supervalåret 2014


Vårt mål inför supervalåret är självklart: Att förvara vår representation i EU-parlamentet, att ta oss i i Sveriges riksdag och att ställa upp och komma in i så många kommuner och regioner/landsting som möjligt.


För oss, som normalt har mycket svårt få uppmärksamhet i nationella valrörelser, innebär upplägget av supervalåret 2014 en fantastisk chans: Eftersom vi redan sitter i EU-parlamentet har vi goda möjligheter att se till att bli inbjudna till de stora debatterna i EU-valrörelsen, vilket ger oss stora chanser att fånga uppmärksamhet och intresse, som kan hålla i sig även under kommande riksdags- och lokalval. Därför är det viktigt att använda den möjlighet EU-valet erbjuder till exponering på ett klokt sätt så att den både maximerar våra chanser i EU-valet och våra möjligheter att etablera oss som ett alternativ att räkna med i den nationella och lokala politiken.Lyckas vi etablera oss som den huvudsakliga utmanaren och få hyfsade opinionssiffror inför riksdagsvalet 2014 kommer vi att behöva en kader av valarbetare som klarar av att intervjuas av garvade journalister, uppträda i TV och ta debatter i radio. Därför ska partiet under hösten 2013 fortsätta rekrytera sakpolitiska talespersoner, systematisk mediaträna dessa och andra drivande aktivister, och aktivt rekrytera tänkbara kandidater till valen.


Supervalåret kommer att kräva en ekonomisk insats av en helt annan skala än under mellanvalsår. För att stimulera extra donationer upprättas en speciell valbudget, där bidragsgivare kan se vad deras donation går till och ges möjlighet att specialrikta en donation till en viss insats.2. Programarbete


Partiet har sedan våren 2012 ett nytt Principprogram, som antogs i bred enighet.
Genom beslut på de senaste tre medlemsmötena har vi mejslat ut en omfattande sakpolitik. Från de ställningstagandena har styrelsen arbetat fram sakpolitiska program i flertalet väsentliga politikområden.
Eventuella korrigeringar och kompletteringar av ställningstaganden på höstmötet 2013 kan sedan föras in i de sakpolitiska programmen under hösten, varefter programmen sätts ihop med principprogrammet till ett partiprogram, trycks och kan spridas i partiet i höjd med årsskiftet, dvs i god tid inför valrörelserna.3. Målgrupp och budskap

Det är viktigt att vi i valrörelsen når utanför partiets traditionella kärntrupper. Partiet måste därför formulera sitt politiska budskap på ett sådant sätt att det blir begripligt och attraktivt för breda grupper.
Vilka frågor som kommer att drivas i valrörelserna beror naturligtvis i hög utsträckning på hur debatten utvecklas och vad för yttre händelser som dyker upp och påverkar dagordningen. Vi bör dock sträva efter att själva sätta dagordningen för en stor del av vår valrörelse.

EU-valet:
I valrörelsen till EU-parlamentet ska vi fokusera på:

  • Vad vi uppnått i Bryssel i våra profilfrågor. Vi levererar resultat.
  • Hur vi vill använda Bryssel för att fortsätta kämpa för våra fokusfrågor.
  • Att EU har besvärliga brister i sin demokrati, varför EU måste demokratiseras i grunden.

Riksdagsvalet

Då vi kommer närmare riksdagsvalet väljs frågor ut att driva, som samtidigt

- visar att vi har breddat oss,

- är tillräckligt konkreta och påtagliga för att kunna beröra folk,

- är väl förankrade i vår grundideologi, och

- har tydliga beröringspunkter med våra kärnfrågor (bör gälla flertalet av de frågor som väljs ut men inte nödvändigtvis alla.)
Landstings/region- och kommunval

Frågor att driva i lokala val fastställs av de lokala föreningarna.Enhetlighet

Det är viktigt för en valframgång att partiet driver en enhetlig valkampanj, där varken budskap eller utseende spretar för mycket mellan kampanjens olika delar. All valrörelse, både inför det nationella valet, EU-valet och de lokala valen måste upplevas ha en gemensam avsändare: Piratpartiet. Inom ramen för detta är det både lämpligt och önskvärt att olika kandidater utnyttjar sina olika personligheter, intresseområden och de "bilder" de byggt upp av sig själva till att visa att Piratpartiet är ett brett parti som attraherar människor i olika åldrar, av olika kön, och med olika intressen och inriktningar av sina liv.


Valmanifest
För att ge en fingervisning till ledning och kandidater om vilka frågor som ska drivas i kampanjen antar styrelsen ett valmanifest inför EU-valet (i januari) och ett inför riksdagsvalet (i april/maj/juni).
Inför EU-valet medverkar dessutom partiet i framtagande av ett gemensamt europeiskt pirat-valmanifest.
4. Bakgrundsmaterial


Under valrörelsen kommer vi att utsättas för kritisk granskning av både media och politiska motståndare. Ju bättre det ser ut att gå för oss, desto mer energi kommer media och andra partier att ägna åt att nagelfara allt vi säger, och ta reda på om vi har belägg för det. Särskilt gäller detta EU-politiken, där vi inte är utmanare utan titelförsvarare. Kring EU-politiken måste våra valarbetare dessutom kunna redovisa vad vi gjort, och svara på varför vi röstat på det ena eller andra sättet i olika sammanhang.Vi behöver därför under hösten samla, systematisera och bearbeta en faktabank kring våra centrala politiska frågor på riksnivå, så att vi kan ge korrekta beskrivningar, ange källor och ha en bank av undersökningar och utredningar att hänvisa till, som har en "framsida" där den nye intresserade aktivisten snabbt kan hitta fram till svaret på just den besvärliga fråga hen mött.Vidare behövs en enhetlig, pedagogisk, lättfattlig och samtidigt väldokumenterad genomgång av vad PP uträttat i EU-parlamentet (i första hand där det gett resultat men även viktiga strider vi förlorat) och av de frågor som står på dagordningen för nästa mandatperiod. Denna ska kunna ges till journalister som vill utvärdera vad olika EU-parlamentsdelegationer uträttat, ligga till grund för och hänvisas till i den valcirkel som ska tas fram, finnas som faktaunderlag för materialproduktion och kunna användas av ambitiösa valarbetare. Genomgången måste finnas färdig till månadsskiftet jan/feb 2014.
5. Information och utbildning för medlemmar, valarbetare och kandidater


Avgörande för en framgångsrik valrörelse är att medlemmar, valarbetare och kandidater utbildas och har tillgång till kontinuerlig information om våra frågor, på den nivå som är relevant för just dem. Därför är det viktigt att informationen skiktas, så att ett fylligt material förses med sammanfattningar, och kortare sammanfattningar länkar vidare till utförligare sammanställningar och källor.Studiecirklar:

Under hösten kan lokala föreningar och kluster av aktiva afk eller via nätet köra två studiecirklar, där Vuxenskolan kan hjälpa med lokaler och annat praktiskt: en grundläggande Piratpartiskola och en utåtriktad kurs. Bägge dessa kan lägga en bra grund för gruppen inför valåret.
I december bör första versionen av en valcirkel vara färdig, som presenterar argument kring våra viktigaste valfrågor inför EU-valet, och hänvisar den intresserade vidare till djupare material om dem. Cirkeln ska dela uppmärksamheten mellan (a) "Kampanjkunskap" (hur man planerar och driver valkampanj) (b) Partiets grundvärderingar och kärnfrågor och (c) hur vi arbetat och kommer att arbeta för dem i EU-parlamentet. Den ska omfatta i storleksordningen sex till åtta träffar. Har man träff var annan vecka ska man därför ha hunnit köra cirkeln innan själva valkampanjen kommer igång.


Till början av sommaren bör sedan en motsvarande cirkel vara färdig inför riksdagsvalet, där aktiva som redan gått den första valcirkeln kan hoppa över de första delarna, men de aktivister som kommit nya får lära sig valrörelse från början.
Medlemsutskick

Inför valet är det vidare viktigt att medlemmar och aktiva regelbundet får viktig information om våra frågor, samtidigt som de inte bör dränkas i information. Lagom torde vara ett medlemsutskick i veckan, med korta lättbegripliga sammanfattningar och argumentationsexempel kring viktiga/aktuella frågor och viktig praktisk information, som sedan kan hänvisa vidare till djupare material. Fram till EU-valet kan en tumregel vara att var annan vecka ha ett sådant utskick från ledningen och var annan vecka från representationen i EU-parlamentet, men naturligtvis ska bägge sidorna kunna ta in brådskande material från varandra.
Hemsidan

Hemsidans Frågor och svar ska kontinuerligt uppdateras. Ett avsnitt ska föras in med "talking points" kring hur man kan kommunicera aktuella teman i partiets kampanjande.


Forum
I god tid innan valrörelsen ska ett Forum vara igång för diskussion utan tvingad anslutning till specifika sociala media.Kurser

På central nivå har en mediaträning hållits. Ytterligare sådana ska hållas under hösten och vintern så att så många som möjligt av partiets ledande kandidater och sakpolitiska talesmän ska ha fått kvalificerad träning i att möta media, få mediatäckning och nå ut med debattartiklar. Video förutses få stor betydelse för valrörelsen, och en videoworkshop ska därför hållas under hösten för att lära ut hur man billigt och med en rimlig arbetsinsats kan skapa video av hyfsad teknisk kvalitet och med en retoriskt fungerande uppbyggnad. För att utbilda en kader av vassa skribenter kan under hösten en kombinerad helg- och distanskurs i skrivandets retorik genomföras, som ska resultera i en bank av talking points och underlag till debattartiklar i de ämnen vi vill lyfta under valkampanjen.6. Kampanjmaterial


Kampanjmaterial kommer att tas fram av partiledningen och antagligen även aktivister och lokala föreningar. Alla som tar fram material ska lätt kunna följa en gemensam grafisk profil, och uppmuntras till detta. Partiet centralt ska därför ta fram en officiell grafisk profil baserad på den praxis partiet använt. För att underlätta enhetlighet ska partiet centralt tillhandahålla blanks och mallar så att lokala föreningar kan göra lokalt kampanjmaterial med samma utseende som det centrala materialet.
Grundmaterial
Ledningen har till sommaren 2013 tagit fram åtta affischer + flyers, (2 allmänna, 2 om våra profilfrågor, 2 om breddning och 2 om EU-politik). Kompletterande material kan komma att produceras löpande under hösten, liksom en allmän folder om partiet där såväl EU, profilfrågor som breddning ges ordentlig plats. Under vintern kommer vårt partiprogram att redigeras och tryckas.EU-valkampanjmaterial
Till början/mitten av våren kommer en speciell uppsättning affischer, flyers och foldrar inför EU-valet att tas fram. Allmän inriktning på denna kampanj diskuteras i styrelsen i januari (samtidigt med antagande av EU-valmanifest) och det färdiga materialet underställs styrelsens veto innan det skickas till tryck.


Riksdagsvals-kampanjmaterial
Till sommaren 2014 ska en speciell uppsättning affischer, flyers och foldrar inför riksdagsvalet tas fram. Allmän inriktning på denna diskuteras i styrelsen i april/maj/juni (samtidigt med antagande av riksdagsvalmanifest) och det färdiga materialet underställs styrelsens veto innan det skickas till tryck.


Lokalt valmaterial
Partiet centralt kommer att ta fram mallar och blanks, som lokala föreningar kan använda för att formge sina lokala politiska program, och för att skapa flyers, foldrar och affischer.Tidning
Det skulle vara bra att ta fram en tidning att dela ut, som inte innehåller direkt agitation "rösta på Piratpartiet" utan skildrar den verklighet vi bygger våra ställningstaganden på och det arbete vi gör, inte minst i EU-parlamentet, liksom det som görs i närstående rörelser (som open sourse, wiki, cc etc). Allmän inriktning och konkreta förslag diskuteras på styrelsemöte före jul.Profilmaterial
Därtill ska naturligtvis olika slags profilmaterial, klistermärken etc tas fram och spridas.7. Debatter, utfrågningar och andra TV-framträdanden


De möjligheter vi får att medverka i debatter, utfrågningar och andra stora TV-framträdanden inför EU-valet ska användas till att profilera våra främsta kandidater till EU-parlamentet och till att generellt etablera partiet med sin partiledare som en aktör att räkna med på den politiska arenan. Huvudregeln bör vara att de debatter/utfrågningar dit partierna eller deras ledande kandidater inbjuds ska tas från de första namnen på partiets lista, och de dit partiledarna inbjuds tas av partiledaren. Målet ska vara att partiet därefter är en så etablerad "huvudutmanare" att vi även kommer att ges tid och plats i etermedia inför riksdagsvalet.
8. Personval


Piratpartiet gillar att väljaren har ett val mellan de olika kandidater partierna för fram, och ser därför positivt på att partiets kandidater driver personvalskampanjer. Partiet har dock inga möjligheter att finansiera personvalskampanjer för alla kandidater som eventuellt skulle vilja driva sådana. Samtidigt måste partiet i det allt mer personfixerade politiska landskapet kunna marknadsföra sina toppkandidater, trots att det innebär en orättvisa mot de kandidater som inte får sådant stöd. För att undvika att dessa orättvisor blir alltför stora ska följande regler gälla:
a) Material finansierat av partiet får lansera kandidater som Piratpartiets kandidat men inte uppmana till att kryssa kandidaten.

b) Kandidat som vill driva personkampanj uppmanas att självmant ansluta sig till en policy för finansieringen av denna, där kandidaten vid donationer över 50 000 ska vara transparent med varifrån donationen kommit.9. Samordning och valsedelsdistribution

Under valrörelsen är det viktigt att en fungerande samordning finns mellan partiets olika delar.

Samordning med representationen i EU-parlamentet
För att skapa en smidig samordning med representationen i EU-parlamentet kring planering, kampanjande, materialproduktion hålls regelbundna avstämnings- och planeringsmöten mellan ledning och representationen med mellan 2 och 4 veckors intervall.Samordning ledning - talespersoner
PL, vice PL och talespersoner samordnar sin verksamhet genom en kanal i sociala media och regelbundna avstämningsmöten.
Samordning ledning - lokala föreningar
I ledningen finns en speciell post som ansvarar för relationerna med de lokala föreningarna. Ledningen samråder med berörda lokala föreningar kring större events som har både rikspolitisk och lokal betydelse.


Placering av debattartiklar
Den samordning som redan sker mellan EU-representationen, ledningen och talespersoner vad gäller produktion och placering av debattartiklar fortsätter.


Samordning av valsedelsdistribution
Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vra på pltas och fungera före utgången av 2013. Ett system ska byggas upp med lokala och regionala samordnare för distributionen.10. Utvärdering


Utvärderingen av valrörelserna till EU- respektive riksdags/kommunvalen ska ske på flera nivåer. EU-valrörelsen ska utvärderas omgående efter valet, den nationella valrörelsen efter valen.

  • De lokala föreningarna ska uppmuntras att utvärdera sitt eget arbete mot sina konkreta planer.
  • Ledningen ska göra en utvärdering av det konkreta operativa genomförandet av valrörelsen mot de konkreta planer som gjorts upp.
  • Styrelsen ska göra en utvärdering av de grundläggande strategiska besluten kring valrörelsen, och av styrelsens arbete.
  • En av styrelsen och ledningen oberoende utvärderingsgrupp, utsedd i god tid före valen, ska göra en utvärdering och göra en utvärdering från ett helikopterperspektiv med hjälp både av de utvärderingar som gjorts av styrelse, ledning och lokala föreningar, och med hjälp av t ex enketer till medlemmar/valarbetare, intervjuer, analyser av mediagenomslag och twitterflöden. Denna grupp ska lämna en utvärdering av EU-valet senast en månad efter valet, och en utvärdering av hela valåret senast i december 2014.Resultatet av dessa utvärderingar ska dokumenteras och sparas på ett samlat ställe så de finns lätt åtkomliga inför nästa val.

Styrelsen
genom Anders S Lindbäck


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    3 personer ogillar

att höstmötet antar ovanstående tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014.
Av: agnesson Yrkande P02-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    3 personer ogillar

att stryka stycket om medlemsutskick via mail då det inte tar hänsyn till de lokala föreningarnas behov, samt att det är onödigt detaljerat om hur ofta mail ska få skickas ut.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande P02-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Ersätta stycket Samordning av valsedelsdistribution från

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vra på pltas och fungera före utgången av 2013. Ett system ska byggas upp med lokala och regionala samordnare för distributionen.

med

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vara på plats och fungera så snart som möjligt efter att Valmyndigheten släpper de data som systemet baseras på. Systemet ska byggas upp med regionala samordningskontor och lokala aktivister som rapporterar tillbaka till samordningskontoret.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    3 personer ogillar

att höstmötet antar ovanstående tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringTilläggsyrkanden

Av: agnesson Yrkande P02-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    3 personer ogillar

att stryka stycket om medlemsutskick via mail då det inte tar hänsyn till de lokala föreningarnas behov, samt att det är onödigt detaljerat om hur ofta mail ska få skickas ut.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P02-Y03 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tillbakadraget yrkande P02-Y04 (Bortröstad)
Av: Jerlerup


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande P02-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Ersätta stycket Samordning av valsedelsdistribution från

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vra på pltas och fungera före utgången av 2013. Ett system ska byggas upp med lokala och regionala samordnare för distributionen.

med

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vara på plats och fungera så snart som möjligt efter att Valmyndigheten släpper de data som systemet baseras på. Systemet ska byggas upp med regionala samordningskontor och lokala aktivister som rapporterar tillbaka till samordningskontoret.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #288452
Standard Re: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 - 2013-10-11, 08:32

PS För er som inte följer med i politiken:

http://rod.se/ask-lovar-partibidragslag-f%C3%B6re-valet


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#3) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #288257
Standard Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 - 2013-10-09, 15:50

Stryk stycket om mail-utskick.

Viktig information vad EU-parlamentarikerna gör/tycker kan gå via partiledningen och det nyhetsbrev som kommer ut varje vecka.

Det finns inga vettiga anledningar att våra parlamentariker ska få rättigheten att maila ut till samtliga medlemmar bara för att "partiet borde maila mer".

Stycket är dessutom extremt detaljerat och missar hela den lokala organisationen.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#4) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #288243
Standard Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 - 2013-10-09, 14:27

Vi har aldrig tidigare haft en så fantastisk och utförlig valplan. Bifall ett par hundra gånger om.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-08, 14:01 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y02:
att att stryka stycket om medlemsutskick via mail då det inte tar hänsyn till de lokala föreningarnas behov samt att det är onödigt detaljerat om hur ofta mail ska få skickas ut.
Stycket lyder just nu:
Medlemsutskick
Inför valet är det vidare viktigt att medlemmar och aktiva regelbundet får viktig information om våra frågor, samtidigt som de inte bör dränkas i information. Lagom torde vara ett medlemsutskick i veckan, med korta lättbegripliga sammanfattningar och argumentationsexempel kring viktiga/aktuella frågor och viktig praktisk information, som sedan kan hänvisa vidare till djupare material. Fram till EU-valet kan en tumregel vara att var annan vecka ha ett sådant utskick från ledningen och var annan vecka från representationen i EU-parlamentet, men naturligtvis ska bägge sidorna kunna ta in brådskande material från varandra.

Partistyrelsen har inte tagit hänsyn till partiets lokala föreningar och det är fruktantsvärt toppstyrt om hur många mail som får skickas ut och vad dessa ska innehålla.

Jag tror att ledningen har så pass bra magkänsla att detta löser sig på ett bra sätt ändå.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 14:10 #6
Inte uppkopplad
Re: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Partistyrelsen har inte tagit hänsyn till partiets lokala föreningar och det är fruktantsvärt toppstyrt om hur många mail som får skickas ut och vad dessa ska innehålla.
Lokala föreningen får ta egna beslut. Dvs detta gäller enbart vad Piratpartiet skall göra.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-08, 17:10 #7
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Lokala föreningen får ta egna beslut. Dvs detta gäller enbart vad Piratpartiet skall göra.
I så fall har man inte löst "samtidigt som de inte bör dränkas i information".

Partistyrelsens förslag innebär faktiskt att man utökar rätten att maila till samtliga medlemmar till fler grupper än vad som finns idag, nämligen våra EU-parlamentariker. Det är knappast att minska mailspam som tidigare har varit ett problem.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-09, 13:19 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Jag tror att problemet med mailspam är kraftigt överskattat. Det senaste året har vi snarare haft problemet att vi skickat ut alldeles för lite information via mail till våra medlemmar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson, viktorJ
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-09, 14:26 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Jag håller med Mab.

Jag har aldrig stött på någon som sagt att PP spammar dem, annat än när funktionen för att förnya medlemskap har buggat och skickat ut flera mail. Självklart kan det finnas mörkerantal, men vi kan inte bara anta att det finns.

Däremot har jag hört många säga "åh, men har vi träff då?" et cetera, och om jag sagt att mail skickats ut så har de sagt "men ni kunde skickat en påminnelse". Jag tror inte spamrisken är speciellt stor.
Falathars avatar
2013-10-09, 15:29 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Vi hade förut ett problem med att väldigt många mailade tillbaka och mer eller mindre bad oss hålla käften/avsa sig medlemskapen för att de inte orkade med alla mail som dök upp från partiet. Detta lever nog kvar hos de som var aktiva redan på den tiden och är extra försiktiga, men i dagsläget så har jag inte sett ett sådant klagomål på så pass många år att jag inte kommer ihåg när det var. Det är inget problem längre och vi kan utan risk helt klart öka på utskicksmängden rätt mycket för att ens vara i närheten av nivån det var då.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan Lindgren, JPAnderson
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-10-09, 15:48 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Viktig information vad EU-parlamentarikerna gör/tycker kan gå via partiledningen och det nyhetsbrev som kommer ut varje vecka. Det finns inga vettiga anledningar att våra parlamentariker ska få rättigheten att maila ut till samtliga medlemmar bara för att "partiet borde maila mer".
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 16:34 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Jag tror det viktigaste för att medlemmar inte ska uppleva sig vara spammade är att de mail de får är kortfattade och tydliga, ungefär som medlemsutskicken/nyhetsbreven nuförtiden eller bara aningen längre. Dvs med korta men klara sammanfattningar, som sedan länkar vidare till djupare material. Därför står i förslaget:

Citat:
Lagom torde vara ett medlemsutskick i veckan, med korta lättbegripliga sammanfattningar och argumentationsexempel kring viktiga/aktuella frågor och viktig praktisk information, som sedan kan hänvisa vidare till djupare material.
Huruvida man ska ha en gemensam redaktion i ledningen eller dela upp utskicken så de var annan gång är mer politiska och redigeras från Bryssel och var annan gång mer organisatoriska och redigeras från Stockholm är en rent praktisk fråga. Just därför står skrivningarna om detta i vad som grammatiskt kallas konjunktiv, dvs i en form som inte säger att så här ska det vara, utan att så här kanske det skulle kunna bli:

Citat:
Fram till EU-valet kan en tumregel vara att var annan vecka ha ett sådant utskick från ledningen och var annan vecka från representationen i EU-parlamentet, men ...
AndersLindbäcks avatar
2013-10-10, 11:43 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y03:
att mötet antar byter ut "kandidaten vid donationer över 50 000" till "kandidater vid donationer över ett halv basbelopp" i valplanen så vi följer svensk lag.
Regeringen kommer lägga fram lag till riksdagen som innebär att man som kandidat måste vara transparent för alla donationer över ett halv basbelopp. Vore fel av partiet att inte följa lagen.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-10, 13:56 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P02-Y03:
att mötet antar byter ut "kandidaten vid donationer över 50 000" till "kandidater vid donationer över ett halv basbelopp" i valplanen så vi följer svensk lag.
Regeringen kommer lägga fram lag till riksdagen som innebär att man som kandidat måste vara transparent för alla donationer över ett halv basbelopp. Vore fel av partiet att inte följa lagen.
Partiet skulle inte bryta mot lagen om kandidaterna inte gör det, kandidaterna skulle det. Att våra kandidater ska följa svensk lag tycker jag är självklart.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-11, 00:46 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y03:
att mötet antar byter ut "kandidaten vid donationer över 50 000" till "kandidater vid donationer över ett halv basbelopp" i valplanen så vi följer svensk lag.
Vi diskuterade det här i styrelsen innan vi lade propositionen. Det finns idag ingen lag att följa, och när det väl kommer en framtida lag kommer inte vår formulering hindra någon från att även följa lagen.

Det är synd att Anders inte tog till sig detta utan upprepar att vi måste anpassa oss till en icke existerande lag som även om den skulle finnas inte skulle stå i konflikt med styrelsens förslag.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-11, 08:30 #16
Inte uppkopplad
Re: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Det är synd att Anders inte tog till sig detta utan upprepar att vi måste anpassa oss till en icke existerande lag som även om den skulle finnas inte skulle stå i konflikt med styrelsens förslag.

En sådan lag är på väg genom den politiska processen. En sådan process är lång och slirig men i ett läge då oppositionen skriker efter en sådan lag och regeringen lovat lägga fram en sådan lag så kommer den införas. Vi kan inte ignorera det faktumet.

Vi måste som parti klara av och planera inför en framtid som inte ännu inträffat. T.ex. så har styrelsen till detta mötet lagt in en proposition om en framtida kansli i den händelse att vi kommer in i riksdagen.

Så i vissa fall så har vi tydligen den planeringen. Då tycker jag det är bra att vi har det även inför andra händelser t.ex. nya lagar som påverkar partiet.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-11, 09:27 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Jag tror att alla som är aktiva i det här partiet har tillräcklig förståelse för hur en rättsstat fungerar för att inse att man inte bara behöver följa det som står i vår valplan, utan även svensk lag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-11, 15:30 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y03:
att mötet antar byter ut "kandidaten vid donationer över 50 000" till "kandidater vid donationer över ett halv basbelopp" i valplanen så vi följer svensk lag.
Partiet skulle inte bryta mot någon lag, kandidaten skulle. Vi behöver inte berätta om alla lagar för våra kandidater, det är deras skyldighet att förstå hur rättssystemet fungerar.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-11, 16:01 #19
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Så i vissa fall så har vi tydligen den planeringen. Då tycker jag det är bra att vi har det även inför andra händelser t.ex. nya lagar som påverkar partiet.
Den föreslagna lagen går inte emot styrelsens förslag. Den föreslagna lagen är fullt kompatibel med styrelsens förslag.

Det behövs därför ingen ändring för att göra oss förberedda på den nya lagen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-12, 18:57 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y03:
att mötet antar byter ut "kandidaten vid donationer över 50 000" till "kandidater vid donationer över ett halv basbelopp" i valplanen så vi följer svensk lag.
Transparens i linje med kommande lagstiftning inför valet.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-13, 09:28 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P02-Y02:
att att stryka stycket om medlemsutskick via mail då det inte tar hänsyn till de lokala föreningarnas behov samt att det är onödigt detaljerat om hur ofta mail ska få skickas ut.


[...]

Partistyrelsen har inte tagit hänsyn till partiets lokala föreningar och det är fruktantsvärt toppstyrt om hur många mail som får skickas ut och vad dessa ska innehålla.
Det är inte alls toppstyrt om hur många mail som får skickas. Stycket sätter en norm om hur många mail som bör skickas ut. Och finns det en tydlig linje från partiet centralt för de lokala föreningarna att förhålla sig till så kommer det underlätta för dem att anpassa sina mailutskick så att den totala mängden blir hanterbar.

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tror att ledningen har så pass bra magkänsla att detta löser sig på ett bra sätt ändå.
Jag litar också på ledningens magkänsla, vilket är ett av skäl till att jag inte lade något förslag till ändring i stycket om mailutskick på det underlag som vi fick från ledningen.

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Viktig information vad EU-parlamentarikerna gör/tycker kan gå via partiledningen och det nyhetsbrev som kommer ut varje vecka. Det finns inga vettiga anledningar att våra parlamentariker ska få rättigheten att maila ut till samtliga medlemmar bara för att "partiet borde maila mer".
Det finns ingenting i texten som säger att våra parlamentariker ska få rättigheten att skicka ut mail. Det är givetvis upp till ledningen att besluta om hur de vill se till att de mail som författas av EU-kontoren sedan skickas ut till medlemmarna.
2013-10-15, 08:29 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y04:
att mötet lägger till i stycket om EU valet att "Piratpartiet ska visa att partiet breddat sig redan i EU-valet men att vi bör hålla debatten kring EU-relaterade frågor.
Att vänta med att visa att vi breddat oss till riksdagsvalet vore en KATASTROF för partiet. Det måste vi börja visa nu. Därför anser jag att breddningen som koncept måste in i fokus för EU-vals debatten.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-15, 09:33 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Jerlerup Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P02-Y04:
att mötet lägger till i stycket om EU valet att "Piratpartiet ska visa att partiet breddat sig redan i EU-valet men att vi bör hålla debatten kring EU-relaterade frågor.
Att vänta med att visa att vi breddat oss till riksdagsvalet vore en KATASTROF för partiet. Det måste vi börja visa nu. Därför anser jag att breddningen som koncept måste in i fokus för EU-vals debatten.
Kampanjmaterialet "För Sverige i framtiden" i år har berört vår ursprungliga politik och en del breddning. De tycker jag vi skall utöka och gärna se till att talespersonerna för olika politikområden får inslag i media, nu och framåt.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-15, 20:12 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y05:
att Ersätta stycket Samordning av valsedelsdistribution från

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vra på pltas och fungera före utgången av 2013. Ett system ska byggas upp med lokala och regionala samordnare för distributionen.

med

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vara på plats och fungera så snart som möjligt efter att Valmyndigheten släpper de data som systemet baseras på. Systemet ska byggas upp med reginala samordningskontor och lokala aktivister som rapporterar tillbaka till samordningskontoret.
Jag korrigerar stycket lite med hänsyn till verkligheten. Delvis så är tidsplanen helt hittepå med tanke på att valmyndigheten inte släppt den data som behövs än, delvis beskrivs ett utförande som vi redan provat och som falerade fullständigt. I valet 2010 så visade det sig att det var omöjligt att få information att flöda från de regionala till de lokala samordnarna i stora delar av landet. Och då vi egentligen inte behöver ha så många mellansteg så kan vi lika gärna ta bort dom.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-17, 22:21 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Har här en fråga angående pengarna som regeringen brukat dela ut till eupartierna för att ge information om eu. Junilistan fick 2009.

Tro ni det blir det en mille till oss?
AndersLindbäcks avatar
2013-10-18, 00:29 #26
Inte uppkopplad
Re: Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Har här en fråga angående pengarna som regeringen brukat dela ut till eupartierna för att ge information om eu. Junilistan fick 2009.

Tro ni det blir det en mille till oss?

Givet att PP är större än 4:a av riksdagspartierna så borde vi få en stor andel.

Dock räknar inte piratpartiet med att några sådana pengar delas ut öht i dagsläget.

2009 fick junilisten långt mindre än riksdagspartierna. 2014 är det val samma år till riksdagsvalet - så man ger säkert bara riksdagspartierna mer pengar och inget till EU partierna.
2013-10-19, 16:39 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Ser det som helt ok.
Däremot är jag lite nyfiken på detta med donationer till enskilda kandidater.
Är det egentligen särskilt vanligt i Sverige eller piratpartiet att enskilda kandidater får så mycket pengar till sina PV kampanjer?
Min upplevelse av det är att de flesta tar ur sin egen ficka.
Det är ju inte så att kandidaten kan ge vallöfte till donatorn om något som partiet inte står för eller finns i parti programmet eller?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 17:33 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P02: Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Har här en fråga angående pengarna som regeringen brukat dela ut till eupartierna för att ge information om eu. Junilistan fick 2009.

Tro ni det blir det en mille till oss?
Ledningen är tillsammans med andra riksdags- och EU-parlamentspartier inbjuden till ett möte på regeringskansliet där vi ska få information om hur regeringen tänker arbeta för att stärka valdeltagandet. Av utskickad information framgår att regeringen avser fördela medel mellan riksdags- och EU-parlamentspartierna för information inför valen i syfte att uppnå ett högt och jämlikt valdeltagande. Däremot framgår det inte när regeringen tänker tala om hur mycket pengar det är, hur de tänker fördela dem, och vilka regler som omgärdar dem. När vi vet kommer vi att berätta.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 17:36 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att mötet lägger till i stycket om EU valet att "Piratpartiet ska visa att partiet breddat sig redan i EU-valet men att vi bör hålla debatten kring EU-relaterade frågor.
I EU-valet är det främst våra kärnfrågor som är relevanta. Och i EU-valet tillåter väljare att vi fokuserar på dem. (PS: Mänskliga rättigheter och allas lika värde är en viktig kärnfråga!)
Henrik Brändéns avatar
2013-10-20, 17:36 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y05:
att Ersätta stycket Samordning av valsedelsdistribution från

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vra på pltas och fungera före utgången av 2013. Ett system ska byggas upp med lokala och regionala samordnare för distributionen.

med

Det IT-baserade systemet för att samordna valsedelsdistribution ska vidareutvecklas och förfinas. Målet är att det ska vara på plats och fungera så snart som möjligt efter att Valmyndigheten släpper de data som systemet baseras på. Systemet ska byggas upp med reginala samordningskontor och lokala aktivister som rapporterar tillbaka till samordningskontoret.
mlg har alldeles rätt.
TeirdeZs avatar
2013-10-21, 08:10 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att mötet lägger till i stycket om EU valet att "Piratpartiet ska visa att partiet breddat sig redan i EU-valet men att vi bör hålla debatten kring EU-relaterade frågor.
Det finns nästan inget sätt det här kan vara fördelaktigt för oss. Det enda vi gör är att skapa en fragmenterad bild av partiet som alla människor kan ogilla.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com